Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Omgevingsverordening Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOmgevingsverordening Gelderland
CiteertitelOmgevingsverordening Gelderland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, water, wegen, verkeer en vervoer, natuur en landschap, ontgrondingen, bestemmingsplannen, agrarische sector, recreatie, milieu, handhaving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening is de Omgevingsverordening Gelderland met de daarbij behorende toelichting op 24 september 2014 langs elektronische weg vastgesteld als NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst en in die vorm vastgesteld. Een volledige verbeelding daarvan is gelijktijdig op papier vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2014 nr. 2624.

Op grond van artikel 7, tweede lid, onder c, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 20108, 533) geldt voor deze verordening niet de verplichting deze in geconsolideerde vorm voor eenieder door plaatsing op internet beschikbaar te maken. Daarvoor in de plaats treedt beschikbaarstelling via de website ruimtelijkeplannen.nl. Met het oog op de vindbaarheid is deze verordening toch opgenomen in deze regelingenbank. De actuele geconsolideerde versie is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 143
  2. Wet ruimtelijk ordening, art. 4.1
  3. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.2.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201422-03-2017nieuwe regeling

24-09-2014

Provinciaal Blad 2014 nr. 2624

PS2015-51

Tekst van de regeling

Intitulé

Omgevingsverordening Gelderland

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op het voorstel van Gedeputeerde Staten, PS3014-51 inzake de Omgevingsverordening Gelderland;

Gelet op artikel 105 jo. 143 Provinciewet, mede gelet op artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2 Wet milieubeheer, artikel 57 Wegenwet, artikel 2A Wegenverkeerswet, artikel 10:3 jo. 10:5 Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 Ontgrondingenwet, artikel 4.5 Waterwet, artikel 16 Wet Vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 6 artikel 1.2 t/m 1.3c van de Wet milieubeheer, artikel 8:64 Wet luchtvaart;

BESLUITEN

De Omgevingsverordening Gelderland (NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 vast te stellen

Voor de actuele geconsolideerde versie van deze regelgeving zie www.ruimtelijkeplannen.nl.

Provinciale Staten