Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
RUD Zuid-Limburg

Reglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRUD Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013
CiteertitelReglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. Artikel 15 en 24 Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2013Nieuwe regeling

04-04-2013

Digitaal gemeenteblad 27 november 2014 gemeente Stein

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

Gelet op artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 15 en 24 van de Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg

Overwegende dat het algemeen bestuur een adviescommissie instelt die het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur adviseert over de financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de uitvoeringsdienst;

Overwegende dat het algemeen bestuur voor de leden en de voorzitter van deze adviescommissie bij verordening een tegemoetkoming in de kosten kan vaststellen;

Overwegende dat het aangewezen is een reglement voor de adviescommissie vast te stellen;

 

BESLUIT:

 

 

I Vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING TEGEMOETKOMING KOSTEN ADVIESCOMMISSIE RUDZUID-LIMBURG 2013

Artikel 1 Tegemoetkoming kosten

 • 1.

  Aan de voorzitter en de leden van de adviescommissie wordt per vergadering een tegemoetkoming in de kosten voor het bijwonen ervan vastgesteld.

 • 2.

  De tegemoetkoming in de kosten bedraagt per vergadering:

  • -

   € 170,00 voor de voorzitter;

  • -

   € 150,00 voor de leden.

 • 3.

  Per vergadering ontvangen de commissieleden per kilometer afstand tussen hun woonplaats en het Gouvernement in Maastricht, het bedrag per kilometer zoals genoemd in artikel 2 van de Reisregeling Binnenland, zoals dat elk jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

Artikel 2 Indexering

De tegemoetkoming genoemd in artikel 1, tweede lid, wordt jaarlijks herzien, voor het eerst op 1 januari 2014, aan de hand van het indexcijfer CAO-lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorgaande jaar.

Artikel 3 Toekenning tegemoetkoming

 • 1.

  Toekenning van de in artikel 1, tweede lid en derde lid, genoemde vergoeding vindt plaats door uitbetaling binnen vier weken na de vergadering waarop de vergoeding betrekking heeft.

 • 2.

  Ten behoeve van de uitbetaling zendt de voorzitter de getekende presentielijst van de vergadering in kwestie aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming kosten adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013”.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling en wordt gepubliceerd op de website van de RUD Zuid-Limburg.

 

 

II Vast te stellen het navolgende reglement voor de adviescommissie RUD Zuid-Limburg

REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE RUD ZUID-LIMBURG 2013

Artikel 1 Doelstelling

 • 1.

  De commissie heeft als doel met kennis en kunde het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur gevraagd bij te staan bij hun besluitvorming over majeure onderwerpen die de financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de uitvoeringsdienst raken.

 • 2.

  De commissie wordt in ieder geval betrokken bij:

  • a.

   Het vaststellen van de jaarrekening en begroting;

  • b.

   Het vaststellen van zwaarwegende besluiten, zoals: het doen van investeringen ter waarde van meer dan € 1.000.000,-, het beëindigen van dienstbetrekkingen van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd, het ingrijpend veranderen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.

 • 3.

  De commissie kan geen opdrachten geven aan derden.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   Een voorzitter;

  • b.

   Een lid met specifieke deskundigheid op het terrein van overheidsfinanciën en/of bedrijfseconomie;

  • c.

   Een lid met specifieke deskundigheid op het terrein van arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkeling;

  • d.

   Een lid met specifieke deskundigheid op het terrein van het omgevingsrecht.

 • 2.

  Voor de voorzitter kan een plaatsvervanger aangewezen worden door de leden van de adviescommissie.

Artikel 3 Onverenigbaarheid betrekkingen

Een lid van de commissie is niet:

 • a.

  Burgemeester, lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders van een van de deelnemers, lid van provinciale staten of gedeputeerde staten van Limburg, commissaris der Koningin in Limburg;

 • b.

  in dienst bij een van de deelnemers;

 • c.

  bestuurslid van een politieke partij in Limburg.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De benoeming geschiedt door het algemeen bestuur voor een tijdvak van vier jaar.

 • 2.

  Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

 • 3.

  De zittingstijd van het lid, dat ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is benoemd, eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur van het lid, in wiens plaats het werd benoemd, zou eindigen.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

  • a.

   het aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   aftreden;

  • c.

   overlijden.

WERKWIJZE

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De commissieleden zijn verplicht tot vertrouwelijkheid over de onderwerpen die tijdens de vergadering worden behandeld.

 • 3.

  Het tekenen van een presentielijst is voorwaarde voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in de kosten.

 • 4.

  De vergaderingen worden gehouden in Maastricht.

Artikel 6 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor de agendaplanning van de commissie.

 • 2.

  De leden worden ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk voor een vergadering uitgenodigd.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde.

Artikel 7 Adviezen

 • 1.

  De adviezen worden met meerderheid van stemmen vastgesteld in een vergadering. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2.

  De adviezen zijn te duiden als een expert opinion ten behoeve van weloverwogen besluitvorming door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur.

 • 3.

  De adviezen worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gestuurd, die over de openbaarmaking ervan beslist.

Artikel 8 Verantwoording

De commissie zendt jaarlijks voor 1 juli aan het algemeen bestuur een verantwoording van haar werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur welke het algemeen bestuur daarover informeert.

Artikel 10 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als 'Reglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg 2013”

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling en wordt gepubliceerd op de website van de RUD Zuid-Limburg.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 4 april 2013

De secretaris, De voorzitter,