Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Beeldkwaliteitsplan Kop van West

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitsplan Kop van West
CiteertitelBeeldkwaliteitsplan Kop van West
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeeldkwaliteitsplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, artt. 12 en 12a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2015Nieuwe beleidsregels

29-01-2015

Gemeenteblad 15-16150

1163257

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitsplan Kop van West

De raad van de gemeente Purmerend;

gelet op:

het bepaalde in artikel 12 en 12a van de Woningwet;

gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014 nr. 1163242, met bijbehorende "Commentaarnota Beeldkwaliteitsplan Kop van West";

overwegende dat:

met betrekking tot het ‘Beeldkwaliteitsplan Kop van West’ overeenkomstig het bepaalde in de "Inspraakverordening gemeente Purmerend" inspraak heeft plaatsgevonden;

het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Kop van West’ met ingang van vrijdag 24 oktober 2014 gedurende drie weken ter inzage heeft gelegen;

naar aanleiding van de terinzagelegging een inspraakreactie is gegeven;

de inspraakreactie ontvankelijk is;

de inspraakreactie van commentaar is voorzien in de ‘Commentaarnota Beeldkwaliteitsplan Kop van West’;

de inspraakreactie niet heeft geleid tot een wijziging van het beeldkwaliteitsplan;

de welstandscommissie Purmerend een positief advies heeft gegeven;

het advies is meegenomen in de ‘Commentaarnota Beeldkwaliteitsplan Kop van West’;

de gemeenteraad zich met de inhoud van het bovengenoemde voorstel van burgemeester en wethouderskan verenigen;

het ‘Beeldkwaliteitsplan Kop van West’ geacht wordt onderdeel uit te maken van de Welstandsnota Purmerend;

 

BESLUIT:

Het ‘Beeldkwaliteitsplan Kop van West’ vast te stellen en te bepalen dat dit plan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Purmerend in de openbare vergadering d.d. 29 januari 2015

de griffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl

Bijlage Beeldkwaliteitsplan Kop van West

Beeldkwaliteitsplan