Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit van 10 Juni 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit van 10 Juni 2013
CiteertitelBesluit Onkostenvergoeding
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge artikel 4 is het besluit op de dag na afkondiging in werking getreden. Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de dag na die van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES, artt. 28, 29, 68 en 69

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2013Nieuwe regeling

10-06-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van 10 Juni 2013

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

GELET OP:

de artikelen 28, 29, 68 en 69 van het Tijdelijk Besluit vrijstelling van dienst ambtenaren en werknemers BES (Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES);

 

OVERWEGENDE:

dat de ambtenaar, die in verband met Verandering van standplaats of bij een eerste vestiging op een standplaats buiten de woonplaats is verhuisd, recht heeft op vergoeding van verhuiskosten;

 

dat het Bestuurscollege het noodzakelijk acht om werknemers uit het buitenland danwel Europees Nederland te verwerven ter vervulling van bepaalde vacatures welke niet door de Sabaanse bevolking vervuld kunnen worden;

 

dat dergelijke werknemers vaak voor een specifiek bepaalde periode worden aangesteld waarin de onkosten voor het behouden van materiële bezittingen in de plaats van oorsprong doorlopen;

 

dat zowel verschillende organisaties als diverse ministeries vanuit Nederland financieel bijdragen tot het doen overkomen van dergelijke tijdelijke werknemers uit het buitenland danwel Europees Nederland naar Saba,

 

BESLUIT:

Artikel 1
 • 1.

  De vergoeding van verhuiskosten vast te stellen op een eenmalig maximaal bedrag van 5000 USD.

 • 2.

  Het preciese bedrag van de vergoeding wordt door het Bestuurscollege bij beschikking, binnen de door het eerste lid vast gestelde marge, per afzonderlijk geval vastgesteld afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betreffende werknemer.

 • 3.

  Het Bestuurscollege kan bij beschikking nadere voorwaarden omtrent de te vergoeden verhuiskosten stellen.

Artikel 2
 • 1.

  De vergoeding van standplaats- en detacheringskosten vast te stellen op een maximaal bedrag van 1000 USD per maand.

 • 2.

  Het preciese bedrag van de vergoeding wordt door het Bestuurscollege bij beschikking, binnen de door het eerste lid vast gestelde marge, per afzonderlijk geval vastgesteld afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de betreffende werknemer.

 • 3.

  Het Bestuurscollege kan bij beschikking nadere voorwaarden omtrent de te vergoeden standplaats- en detacheringskosten stellen.

Artikel 3
 • 1.

  De vergoeding van in niet elders voorziene kosten vast te stellen op een maximaal bedrag van 1500 USD per maand.

 • 2.

  Het preciese bedrag Van de vergoeding wordt door het Bestuurscollege bij beschikking, binnen de door het eerste lid vast gestelde marge, per afzonderlijk geval vastgesteld afhankelijk van de specicifieke omstandigheden van de betreffende werknemer.

 • 3.

  Het Bestuurscollege kan bij beschikking nadere voorwaarden omtrent de te vergoeden niet elders voorziene kosten stellen.

Artikel 4

Dit Besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 5

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit Onkostenvergoeding

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Saba,

De Eilandsecretaris De Gezaghebber