Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening Jongerenraad van de gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Jongerenraad van de gemeente Renkum
CiteertitelVerordening Jongerenraad van de gemeente Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is gerectificeerd op 04-11-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

26-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 83196

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Jongerenraad van de gemeente Renkum

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Renkum,

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet,

besluiten vast te stellen de hierna volgende Verordening Jongerenraad van de gemeente Renkum;

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum

 • b.

  Raad: de gemeenteraad van Renkum

 • c.

  Jongeren: jongeren die ingezetenen zijn van de gemeente Renkum

Artikel 2 De Jongerenraad

Er is een Jongerenraad die een adviesfunctie aan het college en de raad vervult.

Artikel 3 Taak van de Jongerenraad
 • 1.

  De Jongerenraad brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college en de raad over onderwerpen die jongeren in de gemeente Renkum aangaan.

 • 2.

  De Jongerenraad vervult ook een platformfunctie door jongeren actief te informeren en activeren over onderwerpen die jongeren aangaan.

Artikel 4 Samenstelling
 • 1.

  De Jongerenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden die ingezetenen zijn van de gemeente Renkum, en als zodanig ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Renkum.

 • 2.

  De minimale leeftijd van de leden is 15 jaar. De maximale leeftijd is 25 jaar.

 • 3.

  Selectie van de leden van de Jongerenraad vindt plaats op basis van de ‘profielschets leden Jongerenraad’ zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

 • 4.

  Leden van de Jongerenraad mogen geen bestuurslid zijn van een belangenorganisatie, niet werkzaam zijn in de dienst van de gemeente Renkum noch deel uitmaken van het gemeentebestuur.

 • 5.

  Het college wijst ter ondersteuning van de Jongerenraad een ambtelijk functionaris aan en voorziet tevens in de vervanging. De begeleiding is erop gericht om de Jongerenraad zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Artikel 5 Benoeming, zittingsduur en ontslag
 • 1.

  De leden van de Jongerenraad worden door het college benoemd en ontslagen.

 • 2.

  De benoeming van de leden gebeurt op basis van een selectiecommissie bestaande uit een ambtelijk functionaris en twee raadsleden afkomstig uit verschillende politieke fracties, waarvan zo mogelijk één uit de coalitie en één uit de oppositie.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, twee jaar. Zij kunnen tweemaal voor dezelfde duur worden herbenoemd.

 • 4.

  Bij het bereiken van de leeftijd van 25 jaar eindigt het lidmaatschap van de Jongerenraad automatisch.

 • 5.

  Zodra een lid heeft opgehouden ingezetene te zijn van de gemeente, eindigt diens lidmaatschap van de Jongerenraad.

 • 6.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen gebeurt zo mogelijk binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 7.

  Bij de disfunctioneren van een lid kan de Jongerenraad bij meerderheidsbesluit het college voorstellen het betreffende lid te ontslaan.

Artikel 6 Dagelijks bestuur
 • 1.

  De Jongerenraad kiest uit haar midden het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Een sollicitatieprocedure kan deel uitmaken van de voordracht.

 • 2

  De voorzitter en de secretaris tekenen de uitgaande stukken van de Jongerenraad.

Artikel 7 Huishoudelijk reglement
 • 1.

  De Jongerenraad stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze verordening.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement en de daarin aangebrachte wijzigingen zijn pas van kracht na door of namens het college verkregen goedkeuring.

Artikel 8 Vacatiegeld, jaarlijkse excursie, evaluatie en werkbudget
 • 1.

  De voorzitter, secretaris, penningmeester en de overige leden van de Jongerenraad hebben voor het bijwonen van een vergadering van de Jongerenraad recht op vacatiegeld conform een door de gemeenteraad vastgestelde begroting.

 • 2.

  Jaarlijks vindt er een scholings- en/of opleidingsactiviteit plaats. Verder dient de Jongerenraad jaarlijks minimaal 2 maal naar buiten te treden door middel van een activiteit gericht op de Renkumse jeugd.

 • 3.

  Jaarlijks in de maand mei, vindt er een evaluatie van het functioneren van de Jongerenraad plaats. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van een gesprek met 3 raadsleden, waarin zowel oppositie als coalitie is vertegenwoordigd, wethouder Jeugd en de ambtelijk functionaris. Deze evaluatie gaat ter informatie naar de raad en het college.

 • 4.

  Jaarlijks, voor het eerst in mei 2015, kunnen voorzitter of secretaris hun functiebeschikbaar stellen.

5.De gemeenteraad kan aan de Jongerenraad een werkbudget toekennen.

Artikel 9 Vergaderingen en vergaderorde
 • 1.

  De Jongerenraad vergadert zo vaak als de voorzitter of 25 % van de leden van het overleg dit nodig vinden met een minimum van 6 maal per jaar en een maximum van 10 maal per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen worden in het openbaar gehouden. Er wordt besloten vergaderd wanneer er sprake is van beraadslaging over personen of zaken die redelijkerwijs zouden kunnen leiden tot beschadiging van personen of van de gemeente Renkum of over huishoudelijke zaken.

 • 3.

  De agenda wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 4.

  Ieder lid heeft het recht schriftelijke voorstellen aan de Jongerenraad te doen. Dezevoorstellen dienen bij de secretaris te worden ingediend.

 • 5.

  Ieder lid heeft het recht agendapunten in te leveren bij de secretaris.

 • 6.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende de orde van de vergadering te doen.

 • 7.

  De Jongerenraad kan één of meer (externe) deskundigen uitnodigen de vergadering bij tewonen voor het geven van toelichting of advies, voor zover dit binnen het beschikbaar gestelde budget past.

  8.Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering worden ter vaststelling aan deJongerenraad aangeboden in de volgende vergadering.

 • 9.

  De Jongerenraad vergadert slechts als ten minste de helft van het aantal leden, onder wie de voorzitter of de vicevoorzitter, aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 10.

  Alle adviezen en besluiten worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 10 Openbare kennisgeving
 • 1.

  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in het huis-aan-huisblad De Hoog en Laag en op de internetsite van de gemeente geplaatst.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar eenieder de agenda en bijbehorende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht.

Artikel 11 Vergaderfaciliteiten

De Jongerenraad maakt voor zijn vergadering zo mogelijk gebruik van de raadszaal van het gemeentehuis.

Artikel 12 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist het college op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze Verordening Jongerenraad van de gemeente Renkum treedt op 1 januari 2015 in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 november 2014

De voorzitter, de secretaris,