Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit van 24 februari 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit van 24 februari 2011
CiteertitelBesluit van 24 februari 2011
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVergoedingen dienstreis

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de achtste dag na die van vaststelling.

Alhoewel een bepaling omtrent de terugwerkende kracht in deze regeling ontbreekt, is het blijkens de aanhef wel de bedoeling geweest terugwerkende kracht aan het besluit te verlenen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De regeling voor reis- en verblijfkosten voor dienstreizen in opdracht van de sabaanse overheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-201101-02-2011Nieuwe regeling

24-02-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van 24 februari 2011, No. 154/2011

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

GELET OP:

De regeling voor reis- en verblijfkosten voor dienstreizen in opdracht van de sabaanse overheid (Besluit nr. 60/08 d.d. 15 mei 2008);

 

OVERWEGENDE:

Het voorstel van de afdeling Financien (d.d. 13 januari 2011) betreffende een wijziging in het reis- en verblijfskosten beleid;

 

BESLUIT:

Om per 1 februari 2011 over te gaan tot het intrekken van besluit 608/08 en deze te vervangen door besluit 154/2011.

Artikel 1. Doelgroep.

Gezaghebber, eilandraadsleden, leden Bestuurscollege, eilandsecretaris‚ afdelingshoofden en hun plaatsvervangers en ambtenaren in dienst van het eilandgebied‚ adviseurs die actief zijn t.b.v. het eilandbestuur alsmede personen welke gemandateerd zijn door het eilandgebied Saba om een dienstreis uit te voeren.

Het Bestuurscollege kan in afzonderlijke gevallen besluiten om een vergoeding te verlenen conform deze regeling aan personen die hiervoor niet zijn vernoemd.

Artikel 2. Categoriën.

 • a.

  Eilandraadsleden

 • b.

  Leden Bestuurscollege

 • c.

  Afdelingshoofden

 • d.

  Overige ambtenaren

 • e.

  Adviseurs (alsmede voor een dienstreis gemandateerde personen)

Artikel 3. Reiskosten.

 • o

  De vergoeding van vliegreizen vindt plaats op basis van economy class, uitgezonderd Win Air (business class) en bestaat uit de ticketkosten, kosten travel bureau en de luchthavenbelastingen.

 • o

  Leden van de Eilandraad, Bestuurscollege‚eilandsecretaris en adviseurs zijn gerechtigd tot het gebruik van een huurauto.

 • o

  Plaatselijke vervoerskosten worden vergoed op basis van een taxi onkostenvergoeding van USD 35 per dag.

 • o

  Indien het niet mogelijk is om op basis van openbaar vervoer de bestemming te bereiken en/of het duidelijk is dat het gebruik van een huurauto de voorkeur verdient om efficiency redenen moet vooraf toestemming gevraagd worden aan het BC voor het gebruik van een huurauto.

Artikel 4. Verblijfkosten.

Hotelkosten worden binnen redelijke normen vergoed.

Artikel 5. Daggeld.

Bij de berekening van het daggeld wordt onderscheid gemaakt in 3 categoriën.

 • 1.

  Aruba, Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius (voormalige NA)

 • 2.

  Europa en USA

 • 3.

  Caribbean

Bestemming

Categorie: B

Categorie: A E

Categorie C

Categorie D

1.Voormalige NA

USD 150,-

USD 130,-

USD 115,-

USD 100,-

2.Buiten Caribbean/Europa/USA

USD 250,-

USD 250,-

USD 200,-

USD 200,-

3.Caribbean, buiten voormalige NA

USD 200,-

USD 175,-

USD 175,-

USD 175,-

 • o

  De berekening van het daggeld geschiedt op basis van het aantal dagen van de dienstreis.

 • o

  De berekening van het daggeld geschiedt op basis van de eindbestemming van de dienstreis.

 • o

  Bij vertrek na 12.00 uur en/of terugkomst op Saba voor 12.00 uur wordt die dag het daggeld voor 50 % vergoed.

Artikel 6. Het verstrekken van een voorschot.

 • o

  Indien gewenst dan kan het BC een voorschot verlenen gebaseerd op de geraamde reis- en verblijfkosten en daggeld.

 • o

  De aanvraag dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de dienstreis te worden ingediend.

 • o

  In uitzonderlijke gevallen kan het BC van deze termijn afwijken.

Artikel 7. Afrekening.

 • o

  Binnen 5 werkdagen na terugkeer op het eiland moet bij de afdeling FEZ een afrekening worden ingediend voorzien van originele facturen. Indien geen originele facturen worden overlegd wordt geen vergoeding toegekend.

 • o

  Binnen 5 werkdagen na terugkeer op het eiland moet bij het Bestuurscollege een verslag van de dienstreis ingediend worden.

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De Eilandsecretaris De Gezaghebber