Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit d.d. 1 december 2010 tot instelling van een hoofdstembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het hoofdstembureau, ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de eilandsraad van 2 maart 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit d.d. 1 december 2010 tot instelling van een hoofdstembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het hoofdstembureau, ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de eilandsraad van 2 maart 2011
CiteertitelBesluit tot instelling van het hoofdstembureau en benoeming leden hoofdstembureau eilandsraadverkiezingen Saba 2011
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge onderdeel IV is het besluit per direct in werking getreden. Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging op de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Saba. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de dag van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba, art. 233
 2. Kieswet BES, artt. C4, E7, E8, E11, Ya 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2010Nieuwe regeling

01-12-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit d.d. 1 december 2010 tot instelling van een hoofdstembureau, tevens houdende de benoeming van de leden van het hoofdstembureau, ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de eilandsraad van 2 maart 2011

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Overwegende dat:

 • -

  het in verband met het in werking treden van de Kieswet in het openbaar lichaam Saba vereist is ten behoeve van de eilandsraad een hoofdstembureau in te stellen;

 • -

  het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, van wie er een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter is;.

 • -

  de gezaghebber van rechtswege voorzitter is van het hoofdstembureau en aldus niet middels onderhavig besluit hoeft te worden benoemd;

 • -

  tevens drie plaatsvervangende leden dienen te worden benoemd;

 • -

  de benoeming geldt voor een periode van vier kalenderjaren, aldus tot 1 januari 2014;

 • -

  het hoofdstembureau tevens optreedt als het centraal stembureau voor de eilandsraadverkiezingen van het openbaar lichaam Saba.

 

Gelet op:

 • -

  de artikelen C4, E7, E8, E11 en Ya 3 van de Kieswet BES;

 • -

  artikel 233 van de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba.

 

BESLUIT

 • I.

  Te benoemen tot lid van het hoofdstembureau (zijnde tevens het centraal stembureau) ten behoeve van de eilandraadsverkiezingen voor een periode van 1 januari 2011 tot 1januari 2014:

  • 1.

   Mevrouw Nellie Peterson ( lid en plaatsvervangend voorzitter)

  • 2.

   Mevrouw Julieta Woods

  • 3.

   Mevrouw Patricia Linzey

  • 4.

   Mevrouw Martha Quist

 • II.

  Te benoemen tot 'plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau (zijnde tevens het centraal stembureau):

  • 1.

   Mevrouw Dorene Johnson

  • 2.

   Mevrouw Amorelle Granger

  • 3.

   Mevrouw Miranda Simmons

 • III.

  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Besluit tot instelling van het hoofdstembureauen benoeming leden hoofdstembureau eilandsraadverkiezingen Saba 2011.

 • IV.

  Dit besluit treedt per direct in werking.

Aldus vastgesteld en ondertekend op 1 dec 2010.

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De eilandsecretaris De gezaghebber