Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Verordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie
CiteertitelVerordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie Nissewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 96, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 97
 3. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201501-01-2015nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 5921

14.R.00261

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie Nissewaard

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelet op :

- de artikelen 96 en 97 van de Gemeentewet en artikel 15 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 24,

overwegende dat :

de leden van de Algemene bezwaarcommissie vanwege de aard en omvang van hun taak en hun deskundigheid een adequate vergoeding behoeven, die op een eenvoudige wijze vastgesteld en uitbetaald moet worden;

besluit vast te stellen:

de Verordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie.

Artikel 1 Vergoeding

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de Algemene bezwaarcommissie, inclusief de vergoeding voor reiskosten bedraagt per vergadering:

  • a.

   voor de voorzitters € 346,64 [prijspeil 1 januari 2014] [Red: per 1 januari 2016: € 352,46].

  • b.

   voor de leden € 303,30 [prijspeil 1 januari 2014] [Red: per 1 januari 2016: € 308,40].

 • 2.

  De vergoeding voor de bijkomende kosten bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   voor de voorzitters € 541,63 [prijspeil 1 januari 2014] [Red: per 1 januari 2016: € 550,73].

  • b.

   voor de leden € 324,98 [prijspeil 1 januari 2014] [Red: per 1 januari 2016: € 330,44].

Artikel 2 Indexering

De in het eerste artikel genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2015, op basis van de jaarlijkse verhoging van de prijsstijging voor de aankoop van goederen en diensten overeenkomstig de technische uitgangspunten uit de kadernota van de begroting.

Artikel 3 Uitbetaling

 • 1.

  Uitbetaling van de in artikel 1, eerste lid, genoemde vergoeding vindt plaats binnen vier weken na de vergadering.

 • 2.

  Uitbetaling van de in artikel 1, tweede lid, genoemde vergoeding vindt plaats binnen vier weken na 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 3.

  In het geval van facturering vindt de uitbetaling van de in artikel 1, eerste en tweede lid, genoemde vergoedingen niet eerder plaats dan na ontvangst van de factuur en overeenkomstig de algemene inkoopvoorwaarden, zoals die gehanteerd worden door de gemeente Nissewaard.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening voorzieningen leden en voorzitters van de Algemene bezwaarcommissie Nissewaard.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Nissewaard van 2 januari 2015,

de griffier,

S.J.M. Mackaij

de voorzitter,

M. Salet