Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot instelling van de Adviescommissie bezwaren uurloners inzake functiebeschrijving en inschaling (Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam St. Eustatius)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot instelling van de Adviescommissie bezwaren uurloners inzake functiebeschrijving en inschaling (Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam St. Eustatius)
CiteertitelBesluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam Sint Eustatius
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 168
 2. Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, art. 53

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2014Nieuwe regeling

02-07-2014

A.B. 2014, no. 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot instelling van de Adviescommissie bezwaren uurloners inzake functiebeschrijving en inschaling (Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam St. Eustatius)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN SINT EUSTATIUS

 

Overwegende,

dat het noodzakelijk is in verband met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat om een adviescommissie bezwaren uurloners in te stellen;

 

Gelezen,

Het advies van de Balance Consultancy Group betreffende de inschaling van uurloners binnen het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, d.d. 2 juli 2014.

 

Gelet op;

Artikel 168 van de Wet openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba en artikel 53 van het Rechtpositiebesluit ambtenaren BES

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

het bestuurscollege:

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius;

het openbaar lichaam:

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius;

medewerker:

Degene die op basis van een ambtelijke aanstelling werkzaamheden verricht of heeft verricht bij het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

de adviescommissie:

Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing voor zover een bezwaarschrift betrekking heeft op de uitkomst van de bepaling van de zwaarte van de functie van een medewerker, bedoeld in artikel 14, van de Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.

§ 2. De Commissie

Artikel 3
 • 1.

  Er is een Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak het bestuurscollege te adviseren over de te nemen beslissing op een haar voorgelegd bezwaar van een medewerker tegen een besluit of handeling in verband met de dienstbetrekking;

Artikel 4
 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit:

  • a.

   Mevrouw F. Gibbs, beleidsmedewerker Publiekszaken & Ondersteuning, tevens lid.

  • b.

   Mevrouw M. Brown, als lid (juridisch profiel).

  • c.

   ______________, als lid en vertegenwoordiger vakbond.

 • 2.

  De leden worden, behoudens tussentijds ontslag, benoemd voor een periode tot 31 september 2014. De benoeming kan aansluitend eenmaal voor 3 maanden worden verlengd.

Artikel 5
 • 1.

  De adviescommissie wordt bijgestaan door Directeur Publiekszaken en Ondersteuning, mevrouw N. Van Putten, als secretaris.

 • 2.

  In verband met voor een zaak noodzakelijke kennis kan een ter zake deskundige persoon als adviseur worden gevraagd de adviescommissie te ondersteunen.

 • 3.

  De adviescommissie kan een beroep doen op mevrouw M. Warren, personeelsfunctionaris voor tijdelijke ambtelijke ondersteuning.

Artikel 6
 • 1.

  De leden van de adviescommissie verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn geweest of indien sprake is van een omstandigheid, waardoor naar objectieve maatstaven getwijfeld kan worden aan de onpartijdigheid.

 • 2.

  De leden van de adviescommissie kunnen worden gewraakt om aan de behandeling van in het eerste lid bedoelde zaken deel te nemen.

 • 3.

  Een verzoek tot wraking wordt voorafgaande aan de behandeling ter zitting schriftelijk ingediend bij de secretaris van de adviescommissie.

 • 4.

  De voorzitter beslist op een verzoek tot wraking. Indien het verzoek tot wraking de voorzitter betreft, beslissen de leden.

Artikel 7
 • 1.

  De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de adviescommissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van stemming. Bij staking van stemmen, telt de stem van de voorzitter twee (2) keer.

 • 2.

  De voorzitter en secretaris van de commissie ondertekenen het advies en het verslag van de hoorzitting.

 • 3.

  De secretaris zendt het advies en het kort verslag van de hoorzitting aan het bestuurscollege.

 • 4.

  De adviezen zijn personeelsvertrouwelijk.

Artikel 8
 • 1.

  De adviescommissie kan van het bestuurscollege de medewerking verlangen die zij nodig acht voor de behandeling van een bezwaar.

 • 2.

  De adviescommissie kan het horen opdragen aan de voorzitter.

 • 3.

  Het horen van de indiener van het bezwaarschrift vindt plaats in aanwezigheid van degene die namens het bestuurscollege het bestreden besluit heeft genomen of de bestreden handeling heeft verricht.

 • 4.

  Het horen vindt niet in het openbaar plaats.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking de dag na haar afkondiging.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Adviescommissie bezwaren uurloners Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

Dit eilandbesluit wordt bekend gemaakt in het afkondigingsblad.

Sint Eustatius,

Het bestuurscollege van Sint Eustatius,

De Gezaghebber, De Eilandssecretaris, 2de wnd