Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen met betrekking tot het verrichten van nevenarbeid door overheidsdienaren van het Openbaar Lichaam St. Eustatius (Besluit nevenarbeid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen met betrekking tot het verrichten van nevenarbeid door overheidsdienaren van het Openbaar Lichaam St. Eustatius (Besluit nevenarbeid)
CiteertitelBesluit nevenarbeid
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageFormulier voor opgave van nevenwerkzaamheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, artt. 49 en 50 tot en met 53

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2014Nieuwe regeling

03-07-2014

A.B. 2014, no. 15

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen met betrekking tot het verrichten van nevenarbeid door overheidsdienaren van het Openbaar Lichaam St. Eustatius (Besluit nevenarbeid)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED SINT EUSTATIUS

 

Overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen inzake nevenarbeid van ambtenaren;

 

Gelezen, het advies van afdeling Personeelszaken;

 

Gelet op artikelen 49 en 50 tot en met 53 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen met betrekking tot het verrichten van nevenarbeid door overheidsdienaren van het Openbaar Lichaam St. Eustatius (Besluit nevenarbeid)

Artikel I

In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

 • a.

  het bevoegd gezag: Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius;

 • b.

  nevenarbeid: het bekleden van een ambt zoals vermeld in art 49, danwel het verrichten van handelingen zoals beschreven in artikel 50 tot en met 53 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, met uitzondering van het lidmaatschap van enig bestuurlijk college waarin de overheidsdienaar is benoemd of gekozen.

 • c.

  overheidsdienaar: Ambtenaren en arbeidscontractanten in dienst van de overheid.

 • d.

  machtiging: De machtiging voor het bekleden van een andere ambt, zoals bedoeld in artikel 49 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES

Artikel II

Het is de overheidsdienaar van het Openbaar Lichaam St. Eustatius verboden zonder voorafgaande verleende machtiging of schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag:

 • a.

  een nevenbetrekking te aanvaarden of nevenwerkzaamheden te verrichten zoals vermeld in artikel 49 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

 • b.

  nering of handel te drijven die met de betrokken afdeling of dienst direct of indirect te maken heeft, zoals vermeld in artikel 50 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.

Artikel III
 • 1.

  Aan de overheidsdienaar wordt geen machtiging of toestemming verleend, indien dit, naast hetgeen vermeld is in artikel 50 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES leidt tot:

  • a.

   belangenvermenging of belangenverstrengeling;

  • b.

   een ongewenst binding aan derden;

  • c.

   fraude en corruptie;

  • d.

   schade aan de belangen van de overheid of van de afdeling of dienst waar de overheidsdienaar is tewerkgesteld.

 • 2.

  Een machtiging of schriftelijke toestemmingkan worden geweigerd, indien dit leidt tot:

  • a.

   onduidelijkheid over de hoedanigheid van de betrokkene in zijn optreden naar derden;

  • b.

   fysieke of psychische overbelasting van de overheidsdienaar;

  • c.

   onaanvaardbare risico's met betrekking tot de gezondheid van de overheidsdienaar;

  • d.

   concurrentie tussen de overheidsdienaar en de afdeling of dienst waar hij is tewerkgesteld;

  • e.

   misbruik van vertrouwelijke gegevens;

  • f.

   misbruik van overheidseigendommen, zoals faciliteiten, gereedschappen, materialen en materieel.

Artikel IV
 • 1.

  Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het verlenen van de machtiging of de schriftelijke toestemming wordt de daartoe ingestelde commissie gehoord.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde commissie bestaat uit drie personen, benoemd en ontslagen door het bevoegde gezag.

 • 3.

  De commissie brengt binnen dertig dagen advies uit na het in het eerste lid bedoelde verzoek daartoe te hebben ontvangen.

Artikel V
 • 1.

  De overheidsdienaar die op het moment van inwerkingtreding van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, de in artikel II onder sub. a en b vermelde activiteiten, zonder een machtiging of een schriftelijke toestemming onderneemt, is verplicht binnen twee maanden na inwerkingtreding van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, schriftelijk toestemming te verzoeken aan het bevoegd gezag.

 • 2.

  De in het eerste lid vermelde overheidsdienaar aan wie de verzochte machtiging of schriftelijke toestemming wordt geweigerd, wordt gedurende drie maanden na weigering van de toestemming in de gelegenheid gesteld de activiteiten te beëindigen.

Artikel VI

Een overheidsdienaar welke zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag de in artikel II onder sub a en b vermelde werkzaamheden verricht, alsmede de overheidsdienaar die op het moment van inwerkingtreding van dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, de in artikel II onder a en b vermelde activiteiten onderneemt en welke verzuimt om daarvoor een machtiging of een schriftelijke toestemming te vragen, kan door het bevoegde gezag conform artikel 78 van het, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, disciplinair worden gestraft.

Artikel VII

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dertigste dag na afkondiging.

Artikel VIII

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: "Besluit nevenarbeid".

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius,

De Gezaghebber, De Eilandssecretaris, 2de wnd