Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201422-09-2016Nieuwe regeling

03-12-2014

Officiele bekendmakingen, 17-12-2014

2014-10706/in

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014

Decosnummer: 2014-10706/ in

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2014

 

Het college van de gemeente Weststellingwerf,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Weststellingwerf;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Weststellingwerf;

B E S L U I T:

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Weststellingwerf.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Weststellingwerf;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, onder a van de verordening wordt aangewezen de Gemeente Weststellingwerf gevestigd te Wolvega.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, onder b, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Weststellingwerf voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op het Brengstation, Aan de Schipsloot 28 te Wolvega

en

Recycling Wolvega voor de huis-aan-huis inzameling van de droge componenten oud papier, karton, verpakkingsglas, textiel, klein gevaarlijk afval, wit- en bruingoed inclusief afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en metalen;

 • b.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat

  afkomstig is uit huishoudens.

  De inzamelaars staan vermeld op bijlage 1.

 • c.

  voor de inzameling van textiel en glas, afkomstig uit huishoudens:

  Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) te Leeuwarden.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein gevaarlijk afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 6.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 7.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 8.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 9.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 10.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 11.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • 14.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

15. banden: schone banden van motoren en personenauto’s zonder velgen(maximaal 5).

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor huishoudelijk restafval

  • -

   in een grijze restafvalcontainer ingezameld bij elk perceel;

  • -

   in een gezamenlijke container (ondergronds of bovengronds) voor huishoudelijk restafval nabij een groep percelen;

 • b.

  voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval;

  • -

   in een groene gft container bij elk perceel

 • c.

  voor klein gevaarlijk afval

  • -

   in een milieubox op afroep (periodiek) ingezameld bij elk perceel;

  • -

   brengen naar daarvoor aangewezen detaillisten, apotheken. De detailhandel en

   apotheken, waar verkoop van producten plaatsvindt die in de afvalfase tot het KCA

   behoren, worden aangewezen als inzamelpunt voor deze producten

  • -

   brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

 • d.

  voor oud papier en karton

  • -

   aanbieden (deugdelijk verpakt) op de afvalkalender aangewezen dagen en tijdstippen;

   aan Recycling Wolvega (halen);

  • -

   aanbieden aan scholen en/of verenigingen conform de door hen gestelde

aanbiedingsregels en deugdelijk verpakt;

 • -

  brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

  • e.

   voor glas

 • -

  brengen naar de glasbakken op wijkniveau

 • -

  aanbieden (deugdelijk verpakt) op de afvalkalender aangewezen dagen en tijdstippen

  aan Recycling Wolvega (halen);

 • -

  brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

  • f.

   voor textiel

 • -

  in een gesloten plastic zak brengen naar de textielcontainers op wijkniveau

 • -

  aanbieden in een gesloten plastic zak op de afvalkalender aangewezen dagen en

  tijdstippen aan Recycling Wolvega (halen);

 • -

  brengen in een gesloten plastic zak naar het gemeentelijk Brengstation

  • g.

   voor elektrische en elektronische apparatuur

   - zonder specifiek inzamelmiddel op de afvalkalender aangewezen dagen en tijdstippen

   ingezameld aan Recycling Wolvega bij elk perceel;

 • -

  brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

 • -

  inleveren bij detaillisten;

h. voor grof huishoudelijke tuinafval

 • -

  brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

 • -

  op afspraak, zonder specifiek inzamelmiddel ingezameld bij elk perceel, maximaal 2 m3

  per keer;

i. voor asbest, asbesthoudend materiaal en asbestgelijkend materiaal

-na sloopmelding in handzaam formaat en goed verpakt in stevig plastic en dichtgeplakt

- met tape, brengen naar het gemeentelijk Brengstation, maximaal 35m2 per perceel;

j. voor grof huishoudelijk restafval

 • -

  brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

 • -

  op afspraak, zonder specifiek inzamelmiddel, ingezameld bij elk perceel, maximaal 2

  m3 per keer;

k. voor bouw- en sloopafval, verduurzaamd hout, banden en metalen

-zonder specifiek inzamelmiddel brengen naar het gemeentelijk Brengstation;

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Op grond van artikel 9, onder c, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

  • a.

   de personen die gebruik maken van een centrale inzamelvoorziening

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, onder c, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Gemeente Weststellingwerf;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip voorzien van de volgende informatie: een chipnummer, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice (infolijn) van de gemeente Weststellingwerf te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom; dit betekent dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de staat, waarin de verstrekte inzamelmiddelen verkeren.

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • j.

   bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen in goede staat en leeg worden

   achtergelaten.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, onder c, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   indien de lediging van de restafval en gft container plaatsvindt met zijlader, gelden de volgende aanvullende regels:

   • -

    de containers naast elkaar plaatsen met 50 cm tussenruimte;

   • -

    de containers niet meer dan 50 cm van de straat- of stoeprand plaatsen;

   • -

    de containers met pijlrichting naar de weg plaatsen (dekselscharnier vanaf de weg

    gericht), hetgeen betekent met de wielen van de weg af;

   • -

    de container op een vlakke ondergrond plaatsen;

   • -

    de container zodanig plaatsen dat er zich geen obstakels tussen de container en de

weg bevinden, bijvoorbeeld bomen, palen, geparkeerde voertuigen enzovoort;

 • c.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • d.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • e.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • f.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

 • g.

  het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

 • h.

  klein gevaarlijk afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd aan Recycling Wolvega of bij het Brengstation;

 • i.

  het Brengstation gevestigd Aan de Schipsloot 28 (ingang Frisaxstraat) te Wolvega, van de gemeente Weststellingwerfwordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

 • j.

  bij de afgifte van afvalstoffen op het Brengstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Weststellingwerf van toepassing;

 • k.

  de ontdoener van afvalstoffen moet voor de toegang naar het Brengstation voorzien zijn van de Afvalpas van de gemeente;

 • l.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

 • m.

  het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • n.

  grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m3;

 • o.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en samengebonden worden overgedragen.

  • 3.

   Op grond van artikel 10, onder e, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven op de persoonlijke Afvalkalender van de gemeente vóór 07.30 uur;

  • b.

   inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • d.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 07.00 uur en 21.00 uur worden gebruikt;

  • f.

   het is verboden afvalstoffen te deponeren op, naast of rond de gezamenlijke

   inzamelvoorziening voor restafval en voorzieningen op wijkniveau zoals glas en

   textielbakken.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente Weststellingwerfvoor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt via kennisgeving op aansluiting/huisnummer.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Weststellingwerf.

Wolvega, 3 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris, de burgemeester,

VAN MAURIK VAN KLAVEREN

-

BIJLAGE 1 bij Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Weststellingwerf

Scholen en verenigingen die zijn belast met de inzameling van oud papier en karton

PLAATS

NAAM

ADRES

BOIJL

De Oosterbrink (Dalton)

Boijlerweg 88

DE BLESSE

Dorpsschool

Meidoornstraat 33

DE HOEVE

De Klaeter

Jokweg 14

MUNNEKEBUREN

De Avonturijn

Kerkeweg 10 en

Kerkeweg 10a

NIJEHOLTPADE

’t Holtpad

Kerkweg 9

NOORDWOLDE

De Velden

Vensterschool Noordwolde

Vv Olyphia

Zuiderweg 40g

Mandehof 17

Elsweg 18

OLDEHOLTPADE

De Striepe

Hoofdweg 193

OLDEHOLTWOLDE

De Drie Dorpen

Ottersweg 2

OLDELAMER

De Lamer

Hoofdweg 55

OLDETRIJNE

De Lantscheene

Sonnegaweg 61

OOSTERSTREEK

Matthijsje

Oosterstreek 23

STEGGERDA

Fredericusschool (Dalton)

Triangel

Pastoor Schuttestraat 30

Cornelis Westerveldstraat 1

WOLVEGA

De Adelaar

De Triade

Dorpsschool

FC Wolvega

Heidepolle

De Wegwijzer

Mgr. J. Scholtensschool

St Franciscusschool

Tuindorpschool

Zuid

Heerenveenseweg 36

Andries Veenstrastraat 27

Lijsterstraat 6

Kruistraat 3

Paulus Potterstraat 13

Paulus Potterstraat 13b

Wilhelminstraat 18

Lycklamaweg 14

Grote Vuurvlinder 2

Oranje Nassaulaan 51