Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015
CiteertitelAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaatbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201801-01-2021Wijziging

27-02-2018

gmb-2018-52432

15b.00302
13-02-201515-03-2018nieuwe regeling

16-02-2015

GVOP, 12 februari 2015

15b.00302

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar van de gemeente Veere, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat het gewenst is uit een oogpunt van doelmatig en doeltreffend bestuur de uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie te spreiden;

overwegende dat zij ieder voor de uitoefening van hun bevoegdheden verantwoordelijk willen blijven en daarover zeggenschap willen blijven behouden;

B e s l u i t e n :

onverminderd het bepaalde in het Treasurystatuut gemeente Veere en de Regeling Budgethouderschap gemeente Veere 2006;

Vast te stellen het ‘Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015’.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit met daarbij behorende mandaatregister worden een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 Awb;

 • b.

  mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

 • c.

  gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt.

 • d.

  ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

 • g.

  managementteam de afdelingshoofden onder leiding van de algemeen directeur / gemeentesecretaris;

 • h.

  algemeen directeur: gemeentesecretaris;

 • i.

  afdelingshoofd: leidinggevende van een afdeling;

 • j.

  budgethouder: de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het realiseren van een product waaraan budget is toegewezen binnen de gestelde regelgeving volgens de functiebeschrijving budgethouderschap en procedure budgetbewaking.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de ambtenaren en niet-ondergeschikten die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2.

  Het mandaat strekt uitsluitend tot het bij het mandaat genoemde onderwerp.

 • 3.

  Mandaat wordt bij voorkeur verleend aan ambtenaren die leiding- of sturing geven, namelijk de leden van het managementteam, afdelingshoofden en coördinatoren.

 • 4.

  De uitoefening van het mandaat wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, richtlijnen en instructies.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   Het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   Het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   Het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   Het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   Het verzorgen van publicaties.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:

  • a.

   Het een afwijzend besluit betreft;

  • b.

   Het een besluit betreft waarop zienswijzen zijn ingediend;

  • c.

   Het een handhavingsbesluit betreft, met uitzondering van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen zoals in het mandaatregister aangegeven;

  • d.

   Uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de portefeuillehouder het voorstel aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan wil voorleggen;

  • e.

   Het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • f.

   Het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • g.

   De mandaatgever te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

  • h.

   Er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde bij het te nemen besluit bestaat;

  • i.

   Artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is.

 • 3.

  Indien zich één of meer van de in het tweede lid onder a tot en met i omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan zelf.

Artikel 4 Ondermandaat en plaatsvervanging/waarneming

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatregister, en bij hun afwezigheid, aan hun plaatsvervangers/waarnemers.

 • 2.

  Indien zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde.

 • 3.

  Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid slechts schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen, indien de mandaatgever dit uitdrukkelijk heeft toegestaan. Deze ondermandaat verlening vindt alleen plaats indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de hiërarchische positie van de ondergemandateerde.

 • 4.

  Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens opgedragen te zijn geacht aan het afdelingshoofd van de functionele afdeling binnen de gemeentelijke organisatie.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 2.

  Tenzij in dit besluit of in de daarbij behorende mandaatregister anders is bepaald, strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten.

 • 3.

  Stukken die van een bestuursorgaan uitgaan inzake niet-gemandateerde bevoegdheden kunnen worden ondertekend door de algemeen directeur, indien het ontwerp van het uitgaande stuk was gevoegd bij het advies aan het bestuursorgaan en het bestuursorgaan overeenkomstig dat advies en dat ontwerp heeft besloten.

 • 4.

  Bij uitoefening van het mandaat ondertekent de gemandateerde op de volgende wijze:

Burgemeester en wethouders van Veere,

namens het college,

de functienaam van de gemandateerde

handtekening

naam gemandateerde

of

De burgemeester van Veere,

namens deze,

de functienaam van de gemandateerde

handtekening

naam gemandateerde

5.Bij uitoefening van het ondermandaat ondertekent de ondergemandateerde op de volgende wijze:

Burgemeester en wethouders van Veere,

namens het college,

de functienaam van de ondergemandateerde,

handtekening

naam ondergemandateerde

of

De burgemeester van Veere,

namens deze,

de functienaam van de ondergemandateerde,

handtekening

naam ondergemandateerde

Indien het besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandaatgever ondertekent de plaatsvervanger of waarnemer op de volgende wijze:

Burgemeester en wethouders van Veere,

namens het college,

de functienaam van de (onder)gemandateerde,

bij afwezigheid of b.a. handtekening

naam (onder)gemandateerde*

Of

De burgemeester van Veere,

namens deze,

de functienaam van de (onder)gemandateerde,

bij afwezigheid of b.a. handtekening

naam (onder)gemandateerde*

*De naam van degene die feitelijk ondertekent, wordt dus niet genoemd.

Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ambtenaar of een niet-ondergeschikte volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van feitelijke handelingen.

Artikel 7 Volmacht en optreden in rechte

 • 1.

  Ambtenaren en niet-ondergeschikten kunnen worden gevolmachtigd om in naam van de gemeente Veere privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 2.

  In bestuursrechtelijke geschillen kunnen ambtenaren en niet-ondergeschikten worden aangewezen om het bestuursorgaan in rechte te vertegenwoordigen, waarbij de volgende voorwaarden en beperkingen gelden:

  • a.

   De personen die in de vorm van een algemene doorlopende machtiging aangewezen zijn namens de gemeenteraad, de burgemeester en/of hun college het woord te voeren bij de openbare behandeling van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, de Rechtbank, sector bestuursrecht, gedeputeerde staten van Zeeland, de belastingkamer bij het Gerechtshof, de Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, de Kantonrechtbank, de Rechtbank, het Gerechtshof, de Hoge Raad en de gemeentelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften hebben de bevoegdheid het standpunt van het bestuursorgaan toe te lichten. In procedures waarin een verweerschrift is ingediend als bedoeld in artikel 8:42, eerste lid, Awb bestaat de inbreng uit het toelichten van dat verweerschrift.

  • b.

   De (vak)medewerker, die in de vorm van een incidentele machtiging aangewezen wordt namens de gemeente het woord te voeren in de onder sub a genoemde omstandigheden, doet dit zonodig met ondersteuning van de juridisch medewerker/jurist, tenzij anders uit zijn machtiging blijkt.

  • c.

   De niet-ondergeschikte, die in de vorm van een incidentele machtiging is aangewezen namens één van de bestuursorganen van de gemeente het woord te voeren in de onder sub a genoemde omstandigheden, heeft dezelfde bevoegdheden als de personen met een doorlopende machtiging, zoals onder sub a genoemd.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015.

 • 2.

  Het besluit treedt inwerking de dag na publicatie. Op de datum van inwerkingtreding vervalt het Algemeen mandaat- en volmachtstatuut dat op 1 mei 2014 in werking is getreden.

Domburg, 27 februari 2018,

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester

De burgemeester van Veere, De heffingsambtenaar van Veere,

Drs. R.J. van der Zwaag mw. M. van Kempen-Huizinga

BIJLAGE

MANDAATREGISTER BEHORENDE BIJ

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

INHOUD:

Hfst.

MANDATEN / VOLMACHTEN / MACHTIGINGEN:

1

Algemeen

 

 

2a

Afdeling Bedrijfsvoering

2b

Afdeling Bedrijfsvoering – Cluster Financiën

 

 

3a

Afdeling Dienstverlening

3b

Afdeling Dienstverlening – Cluster Vergunningen – o.a. Wabo

 

 

4

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

 

 

5

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

6a

Afdeling Openbare Ruimte

6b

Afdeling Openbare Ruimte – Cluster Accommodatiebeheer

6c

Afdeling Openbare Ruimte – Cluster Toezicht en Handhaving

7

Afdeling Porthos – WMO en Jeugdwet ook namens de colleges van Middelburg en Vlissingen

 

OVERIGE MANDATEN / VOLMACHTEN / MACHTIGINGEN

8

Griffie

9

Belastingen

Bijlage 1

Verleende mandaten op terrein van gerechtelijke procedures / Optreden in rechte door ambtenaren

Bijlage 2

Volmacht privaatrechtelijke rechtshandelingen notariskantoren

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 1. ALGEMEEN

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (inkoop van goederen en diensten, het opdracht geven tot het uitvoeren van werken, alle overige rechtshandelingen) met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en volgens het proces ‘overeenkomsten’ en passend binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van de budgethoudersregeling. Gemeentewet (160 lid 1 sub e en 171)

College +

Burgemeester

Gemsecr/

Alg.Dir.

Afd

Hoofd

 

 

Conform Budgethoudersregeling de volgende grenzen gelden:

-Budgetbeheerder < € 10.000,00

-Budgethouders en afdelingshoofd < € 25.000

-Gemsecr/Alg.dir < € 50.000

-B&W > € 50.000

Bij de opdrachtverlening en uitvoering kan van de budgethoudersregeling afgeweken worden mits dit expliciet is meegenomen in het collegebesluit waarbij het budget is toegekend.

2

Idem

College

Griffier

 

 

 

Idem

De griffier is gemandateerd voor wat betreft:

-de rekenkamer

-gemeentelijk accountant

-specifieke zaken de raad betreffende

3

Ondertekenen van stukken die geen besluit zijn (o.a. informatieverstrekking die het taakveld van de afdeling betreft, inclusief het verstrekken van informatie of inlichtingen over vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard)

College

Alg.Dir.

Afd

Hoofd

Coördinator

Sr. medew. Dienstverl.

 

 

4

Verdagen/verlengen beslistermijnen

College +

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Bijvoorbeeld ogv: art 4:5 Awb, art. 2 Wob, verordening tweede woningen, subsidieverordening, etc.

5

Buiten behandeling laten aanvraag ogv art 4:5 Awb

College +

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Als indieningsvereisten bepaald zijn in wetgeving, verordening of vastgesteld beleid.

6

Toekennen Wob-verzoek ogv art 2 Wob

College +

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

7

Het aanwijzen van toezichthouders ogv art. 5:11 Algemene wet bestuursrecht en specifieke wetten en regelingen

College +

Burgemeester

Alg.Dir.

 

 

 

 

8

Het nemen van een invorderingsbeschikking ogv art 5:37 Algemene wet bestuursrecht

College +

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

9

E-herkenning voor zover ook analoog per geval mandaat is verleend

College +

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Medew.

 

 

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst 2a. BEDRIJFSVOERING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

Uitvoering CAR-UWO

College

Gemsecr.

/Alg.Dir

 

 

 

Met uitz. van het benoemen van personeel in de functie van afd.hoofd en hoger (College)

2

Besluiten met betrekking tot eigen regelingen organisatie

College

Gemsecr.

/Alg.Dir.

 

 

 

 

3

Besluiten omtrent inlenen personeel derden

College

Gemsecr.

/Alg.Dir.

 

 

 

Via MT

4

Volmacht ondertekening contracten personeel derden en stagiaires

College

Burgemeester

Gemsecr.

/Alg.Dir.

Afd Hoofd

Personeels-

adviseur

 

 

5

Aanbieden stageplaats aan stagiair en volmacht ondertekening stagecontract

College

Burgemeester

Gemsecr.

/Alg.Dir.

Afd Hoofd

Personeels-

adviseur

 

 

6

Uitvoering arbowetgeving (o.a. arbeidsomstandighedenwet)

College

Gemsecr.

/Alg.Dir.

Afd Hoofd

Medew.

preventie

 

Behalve die zaken waarvoor instemming/advies OR vereist is, die blijven bevoegdheid B&W, óf die zaken waarbij de kosten zodanig hoog zijn dat deze een bevoegdheid zijn van een hoger niveau.

7

Uitvoering regelingen uitkeringsinstanties en belastingdienst

College

Gemsecr.

/Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

8

Verzoek verdagen bezwaartermijn ogv verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften

Voorzitter bezwaarschriften-

cie.

Secretaris

Bezwaar-

Schriften-

Cie.

 

 

 

 

9

Besluiten ogv Archiefwet niet zijnde regelgeving/het stellen van regels

College/

Gemsecr.

Gemsecr./Alg.Dir

Afd Hoofd

 

 

 

10

Bekendmaking officiële publicaties in het digitale gemeenteblad op de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)

Verantwoordelijke

bestuursorgaan

Gemsecr./Alg.Dir

Afd Hoofd

Medew.

Digitale media en medew. Digidesk

 

 

Hfst 2b. BEDRIJFSVOERING – Cluster Financiën

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

Uitvoering belastingvoorschriften mbt de aangifte omzetbelasting

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Medew.

 

Ogv belastingwetgeving Wet op de omzetbelasting. Die medewerkers als taak belastingen hebben.

2

Het aangaan/afmelden van verzekeringen voor in beheer zijnde gebouwen (incl. schoolgebouwen en accommodaties) met inventaris alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Medew.

 

In overleg met functionele afdelingen en vallend onder/binnen de termen van de mantelovereenkomst. Die medewerkers die als taak verzekeringen hebben.

3

Het privaatrechtelijk invorderen van geldschulden, inclusief de (voorbereidende) beslissing zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Ogv Leidraad Invordering, Titel 4.4 Awb, BW

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Invord. ambtenaar

 

 

Mbt afrondende werkzaamheden ivm mandaat aan Samenwerking Belastingen Walcheren-

Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

4

Het nemen van beslissingen tot het invorderen van overige bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel als bedoeld in artikel 3 van de Leidraad Invordering, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Ogv Leidraad invordering, Titel 4.4 Awb

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Invord. ambtenaar

 

 

Mbt afrondende werkzaamheden ivm mandaat aan Samenwerking Belastingen Walcheren-

Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

5

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag van € 5.000,00.

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Invord. ambtenaar

 

 

Mbt afrondende werkzaamheden ivm mandaat aan Samenwerking Belastingen Walcheren-

Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

 

Belastingen heffing en invordering zie Hfst. 9. Belastingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst 3a. DIENSTVERLENING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

Aanvragen en uitreiken rijbewijs; Wegenverkeerswet

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

2

Aanvragen en uitreiken reisdocument; Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

3

Uitvoering taken Wet op de lijkbezorging

Burgemeester en College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

4

Uitgifte van een graf en verlenen van vergunning voor een grafgedenkteken; Beheersverordening begraafplaatsen Veere 1998 + uitvoeringsregelingen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

5

Afgifte van attestatie de vita, bewijs van in leven zijn, bewijs van Nederlanderschap, gewaarmerkt afschrift uit GBA;

Gemeentewet + Wet GBA

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

6

Benoemingen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

7

Legalisatie van een handtekening; Gemeentewet

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

8

Waarmerken van een kopie

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

9

Bijhouding GBA; Wet GBA

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

10

Verstrekken van gegevens uit de GBA; Wet GBA

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

11

Afgifte van een kiezerspas, volmachtbewijs en vervangende stempas; Kieswet en-besluit

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

12

Benoemen van een stembureaulid; Kieswet en -besluit

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

13

Advisering inzake een verzoek om naamswijziging; Burgerlijk Wetboek en Richtlijnen Geslachtsnaamwijziging

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

14

Advisering inzake een verzoek om naturalisatie of optie

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

15

Toekennen van een huisnummer (huisnummerbesluit); Wet BAG en verordening straatnaamgeving en huisnummering

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

16

Verhuur van een volkstuin; Burgerlijk Wetboek + wachtlijst

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

17

Verlenen loterijvergunning; Wet op de Kansspelen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

18

Afgifte ontvangstbewijs melding kleine kansspelen; Wet op de Kansspelen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

19

Verlenen vergunning inzameling geld of goed; art. 5.13 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

20

Verlenen stookontheffing ogv art. 10.63 lid 2 Wm

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

Muv vreugdevuren en kerstboomverbrandingen

21

Verlenen ontheffing sluitingsuur strandpaviljoens; APV

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

22

Verlenen ontheffing RVV; RVV 1990

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

23

Heffen en invorderen van leges; Legesverordening

Heffingsamb-

tenaar

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

24

Afgifte parkeervergunning; Parkeerverordening Domburg en Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

25

Afgifte parkeervergunning op grond van RVV

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

26

Afgifte ontheffing parkeren duinovergangen;

 

 

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

Mandaat van Waterschap aan hoofd publiekszaken

27

Het geven van een mededeling dat geen vergunning voor het slopen is vereist art. 8.2.1 Bouwverordening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

Voorheen ontvangstbevestiging sloopmelding

28

Afgifte Gehandicaptenparkeerkaart; Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

29

Verstrekken van een Wmo-voorziening; Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Mandaat geldt ook voor de bekendmaking van een voorgenomen besluit tot afwijzing

30

Beëindigingbesluit Wmo-voorziening in geval van overlijden, verhuizen of vrijwillig inleveren voorziening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

31

Het in ontvangst nemen en tekenen van deurwaardersexploten, waaronder kennisgevingen van ontruimingen van woningen en bedrijfspanden.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

32

Aangaan van overeenkomsten voor huwelijken op externe locaties

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

33

Aanwijzen van externe locaties als ‘huis der gemeente’ voor ‘ één dag

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

34

Vergunning verlening voor toeristische bewegwijzering o.g.v. art. 210a APV

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

35

Aanwijzing ambtenaar belast met heffing van gemeentelijke belasting ogv art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet tav de heffingsbevoegdheid op het gebied van de leges, lijkbezorgingsrechten, markt- gelden en parkeerbelastingen.

Heffings-

ambtenaar voor genoemde

belastingen is Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Veere

Sr. medew. Dienst-

verlening

 

 

 

Mandatering van heffingsbevoegdheid ogv art. 231 lid 2 sub d Gemeentewet van heffingsambtenaar aan Sr. medew. Dienstverlening met uitzondering van:

1.instellen van (hoger) beroep;

2.ondertekenen van in te dienen verweerschriften in (hoger) beroep;

Heffingsambtenaar voor overige gemeentelijke belastingen zie Hfst. 9 Belastingen

Hfst. 3b. DIENSTVERLENING Cluster - Vergunningen – o.a. Wabo

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

De ondertekening van stukken die geen besluit zijn in het kader van het doorlopen van procedures.

College/ Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

2

De ondertekening van bericht van ontvangst

College/ Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

Medew.

 

3

Aanvragen (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

4

Verlenen omgevingsvergunning

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

5

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning art 3.9 lid 2 Wabo en art 3:18 lid 2 Awb jo. art 3.12 lid 8 Wabo

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

6

Verlenen aanwezigheidsvergunning speelautomaten ogv artikel 30b/30c Wet op de Kansspelen

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Mits na overleg met burgemeester.

7

Verlenen exploitatievergunning speelautomatenhal ogv artikel 2 Speelautomatenverordening Veere

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Mits na overleg met burgemeester.

8

Verlenen vergunning plaatsen van voorwerpen op of aan de weg artikel 2:10 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

9

Verlenen evenementenvergunning ogv artikel 2:25 Apv

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

10

Verlenen exploitatievergunning

horecabedrijf ogv artikel 2:28 Apv

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

11

Verlenen ontheffing sluitingstijd ogv artikel 2:29 Apv

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

12

Verlenen vergunning exploiteren speelgelegenheid ogv artikel 2:39 Apv

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

13

Verlenen ontheffing verlichting sportactiviteiten voor incidentele festiviteit ogv artikel 4:3 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

14

Verlenen ontheffing van verbod overige geluidhinder ogv artikel 4:6 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

15

Verlenen ontheffing van verbod parkeren reclamevoertuigen ogv artikel 5:7 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

16

Verlenen ontheffing van verbod aantasting groenvoorzieningen door voertuigen ogv artikel 5:11 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

17

Verlenen standplaatsvergunning ogv artikel 5:18 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

18

Verlenen vergunning snuffelmarkt ogv artikel 5:23 Apv

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

19

Verlenen ontheffing van verbod op verkeer, ruiterverkeer, (motor)fietsverkeer in natuurgebieden en parken ogv artikel 5:33 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

20

Verlenen ontheffing van verbod verbranden afvalstoffen / vuur stoken ogv artikel 5:34 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

21

Verlenen ontheffing van verbod tenten of andere opstallen op stranden ogv artikel 5.44 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

22

Verlenen ontheffing van verbod voertuigen op strand ogv artikel 5.49 Apv

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

23

Het verlenen van ontheffing van de geluidsvoorschriften van een omgevingsvergunning voor het houden van een festiviteit

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Mits ontheffingsmogelijk is opgenomen in vergunning en aansluiting bij beleid mbt 12 dagenregeling uit Apv

24

Aanwijzen van evenementenverkeersrege-

laars ogv art 12 lid 1 Wegenverkeerswet jo. art 56 lid 1 sub b Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

25

Toewijzen en verlenen vergunning vaste standplaats seizoensmarkt ogv artikel 9 en 13 Verordening Seizoenmarkten Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

26

Verlenen ontheffing middelen ter versterking van geluid seizoensmarkten ogv artikel 25 Verordening Seizoenmarkten Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

27

Verlenen ontheffing koken, bakken, braden seizoensmarkten ogv artikel 26 Verordening Seizoenmarkten Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

28

Verlenen ontheffing voertuig op marktterrein seizoensmarkt ogv artikel 32 Verordening Seizoenmarkten Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

29

Verlenen vergunning tot het organiseren van een markt ogv artikel 4 Warenmarktverordening gemeente Veere 2011

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

30

Aanwijzen en uitgeven standplaatsen en aanwijzing stallingsplaatsen woon- en pakwagens ogv artikel 25 Kermisverordening Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

31

Gunnen van standplaatsen ogv artikel 28 Kermisverordening Veere

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

32

Verlenen Drank- en Horecavergunning ogv artikel 3 en 8 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

33

Verlenen ontheffing verbod verstrekken alcohol ogv artikel 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

34

Volmacht ondertekening aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag ivm Bibob

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. Medew.

Dienstverl.

Medew.

 

35

Verlenen ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen

ogv artikel 22 Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

College

Comman-dant van

de Regio-nale Brandweer

 

 

 

 

36

Verlenen vergunning transport explosieven ogv art. 11 Wet explosieven voor civiel gebruik

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

37

Verlenen toestemming laden lossen gevaarlijke stoffen ogv artikel 7.5.11 CV1 ADR

Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

38

Verlenen milieuvergunning ogv artikel 8.1 Wet milieubeheer

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

39

Het stellen van voorschriften ogv artikel 8.42 Wet milieubeheer en AmvB

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Maatwerkvoorschriften en nadere eisen

40

Verlenen ontheffing van verbod verbranden van afvalstoffen ogv art 10.63 lid 2 Wet milieubeheer

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

41

Verlenen subsidie oud papier ogv artikel 3 Subsidieverordening Oud Papier

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

42

Toestaan storting van (bazaar)afval in milieu-

Straat

B&W

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

43

Het verlenen van een bouwvergunning

art. 40 t/m 46 Woningwet

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

44

Het intrekken van een omgevingsvergunning op verzoek van vergunninghouder art. 2.33 lid 2 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

45

Aanhouden van een aanvraag om een bouwvergunning.

Art. 50 t/m 55 en 56 Woningwet

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Bij aanhoudingsplicht is dit overigens geen besluit.

46

Het doorbreken van de aanhoudingsplicht.

Art. 50 Woningwet

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

47

Het doorbreken van de aanhoudingsplicht art. 3.3 lid 3 en 6 en art. 3.5 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

48

Verlenen van ontheffing van technische voorschriften uit het Bouwbesluit.

Paragraaf 1.5 Bouwbesluit

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

49

Het beslissen op aanvragen om diverse ontheffingen van de Bouwverordening.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

50

Het afwijken van voorschriften uit de Bouwverordening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Voor zover afwijkingsbevoegdheid is opgenomen in de verordening.

51

Het beslissen op aanvragen om ontheffing nieuwbouweisen tot niveau bestaande bouw.

Art. 1.11 Bouwbesluit

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

52

Het afwijken van voorschriften uit het Bouwbesluit art. 1.11 lid 1

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

53

Het verlenen en intrekken van sloopvergunningen, het accepteren van sloopmeldingen.

Art. 8.1.1, 8.2.1 + 8.1.7 Bouwverordening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

54

Het geven van een mededeling dat geen vergunning voor het slopen is vereist art. 8.2.1 Bouwverordening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

(accepteren sloopmeldingen)

55

Het verlenen van monumentenvergunningen.

Art. 11 Monumentenwet

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

56

Het verlenen van sloopvergunning binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht.

Art. 37 Monumentenwet en

Paragraaf 3.4.2 Wro

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

57

Verlenen aanlegvergunningen.

Art. 3.18 Wro

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

58

Subsidieverlening voor woningverbetering

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Op basis van de Verordening Stimulering Particuliere Woningverbetering en binnen subsidieplafond

59

Het beoordelen of een lichte bouwaanvraag voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

60

Verlenen gebruiksvergunning ogv artikel 2 Brandbe-

Veiligingsverordening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Mits tijdelijke vergunning

61

Correspondentie met betrekking tot de uitvoering van de Huisvestingsverordening tweede woningen 2015

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Besluitvorming is niet gemandateerd

62

De ondertekening van stukken die geen besluit zijn in het kader van het doorlopen van handhavingsprocedures

College/ Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

 

63

De ondertekening van eerste waarschuwingsbrieven die geen besluit zijn in het kader van het doorlopen van toezichtprocedures voor brandveiligheid

College

Commandant Brandweer Veiligheidsregio

 

 

 

Conform Handhavingsbeleid/strategie gemeente Veere

64

De ondertekening van bericht van ontvangst

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

Medew.

 

65

De ondertekening van afspraakbevestigingen van controles

College/ Burgemeester

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

Medew.

 

66

Het beslissen tot het direct toepassen van last onder bestuursdwang, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties op grond van artikel 125 Gemeentewet

College

Alg. Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

Medew. en de o.g.v. art. 5.10 Wabo aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente Veere.

Dit mandaat geldt niet voor besluiten namens de burgemeester. Spoedeisende dwang kan en mag uitsluitend nadat er een uiterste poging is gedaan de portefeuillehouder te betrekken. Het mandaat voor coördinator, medewerkers en de o.g.v. art. 5.10 aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente geldt alleen tot een maximum bedrag van €1.000.00. Hogere bedragen zijn voorbehouden aan Afdelingshoofd of hoger. Verder geldt het mandaat alleen als de (onder)gemandateerde de situatie zo spoedeisend acht dat het college in redelijkheid niet vooraf ingeschakeld kan worden. Het gaat hierbij onder meer om gevallen waarbij er onomkeerbare en/of zeer onveilige situaties dreigen te ontstaan, zoals bij het kappen van bomen, slopen, illegale bouw, calamiteiten, etc. De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang dient hierna alsnog zo spoedig mogelijk aan het college gerapporteerd te worden en bekendgemaakt te worden.

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 4. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1.

Het verlenen en vaststellen van incidentele en structurele waarderingssubsidies tot een hoogte van € 2.500

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform Algemene Subsidieverordening en in overleg met portefeuillehouder.

2.

Het verlenen van voorschotten op subsidies

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform Algemene Subsidieverordening

3.

Het uitvoeren van de Wet Inburgering

College

Hoofd Publieks-zaken gemeente Vlissingen

Klantmanager Wet inburgering gemeente Vlissingen

 

 

Conform uitvoeringsovereenkomst

4.

Aanwijzen wisselende leden kunstadviescommissie

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Nota kunst in de openbare ruimte

5.

In gebruik geven van schoolgebouwen en het medegebruik van schoollokalen buiten schooltijd

College

Alg.Dir.

 

 

 

Conform verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

6.

Toekenning vervoersvoorziening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform Verordening Leerlingenvervoer

7.

Verlenen ontheffingen Leerplichtwet

College

Directeur

scholen t/m

10 dagen

Daar-boven leerplicht-ambte-naar

 

 

 

 

8.

Uitvoering Wet Kinderopvang w.o.

-beslissen op aanvragen van nieuwe locaties tot inschrijving in het register.

-opdracht geven voor alle soorten inspecties (kinderopvang, BSO, gastouderopvang, peuterspeelzalen).

-aanwijzen toezichthouder

-beslissen op wijziging van de gegevens bij bestaande locaties

-het geven van waarschuwingen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform o.a.:

Wet Kinderopvang en

Verordening Ruimte- en Inrichtingseisen Peuterspeelzalen

9

Namens de gemeente een bouwvergunning aanvragen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Medew.

 

 

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

Het treffen van alle uitvoeringsbesluiten- en maatregelen die voortvloeien uit het opstarten en doorlopen van de procedures op grond van art. Wro, art. 3.22 Wro, art. 3.23 Wro en art. 6.1 e.v. Wro.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Het (principe) besluit om medewerking te verlenen blijft bij het college. De mandatering gaat slechts om de uitvoering van het besluit van het college.

2

De ondertekening van brieven in het kader van het doorlopen van de procedures op grond van de artikelen 3.6 Wro, 3.10 Wro, 3.22 Wro, 3.23 Wro en 6.1-6.6 Wro.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

3

Elektronisch waarmerken van (een vastgesteld) digitaal bestemmingsplan (art. 1.2.6 Bro)

College

 

J. v. Vaardegem

H.Reijnhoudt

G.Francke

A.de Looff

Q.Karman

C.van Belzen

 

 

Mandaat niet op functie, want vergt specifieke (software) vaardigheid die niet bij een specifieke functionaris ligt, maar bij bepaalde personen.

4

Honoreren aanvraag VROM Starterslening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Binnen de gestelde kaders

5

Keuze planschadeadviesbureau n.a.v. uitgebrachte offertes

(Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Veere 2008)

College

Alg.Dir.

 

 

 

 

6

Honoreren aanvraag opplussen ogv Stimuleringsregeling opplussen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Binnen de gestelde kaders

7

Beslissen op aanvragen voor een vergunning voor tijdelijke verhuur ogv de Leegstandswet

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Mits aanvraag volledig voldoet aan de bepalingen uit de Leegstandswet.

8

Verrichten van uitvoeringshandelingen ogv art 3.8 en 3.9 sub a Wro

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

9

Binnen het jaarbudget uitvoeren van het meerjarenprogramma restauratie Rijksmonumenten

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

(Brrm)

10

Het goedkeuren van declaraties van monumenteneigenaren. Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 1997

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

11

Uitvoeren van de Glintenregeling

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

12

Verlenen subsidies o.g.v. subsidieverordening ‘Asbest op het Dak’.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

13

Toewijzen kavels vastgestelde grond-

exploitaties

College

Alg. Dir.

Afd Hoofd

 

 

Tegen geldende vastgestelde grondprijzen

14

Honoreren aanvragen ogv Verordening Woningverbetering

College

Alg. Dir.

Afd Hoofd

 

 

Binnen gestelde kaders

15

Honoreren aanvragen ogv Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering

College

Alg. Dir.

Afd Hoofd

 

 

Binnen gestelde kaders

16

Toekennen aanvraag verhuur en verkoop groen- en reststroken en ondertekening betreffende overeenkomst

College

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd Hoofd

 

 

Mits aanvraag binnen de Uitvoeringsregels groen- en reststroken valt

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 6a. OPENBARE RUIMTE

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Verlening van toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond tbv nutsvoorzieningen en telecommunicatie, op basis van de AVOI.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

3

Verlenen toestemming tot het aansluiten op het gemeentelijk rioleringsnetwerk op basis van de Verordening Particuliere Rioolaansluitingen.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

4

Aanschrijving op iepziekte bij bomen van particulieren op basis van de Bomenverordening.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Instellen verkeersmaatregelen en tijdelijke verkeersbesluiten op basis van de Babw en het RVV.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

7

De keuze voor de aanbestedingsprocedure.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

8

De selectie van aannemers in selectieprocedures.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

9

Het vaststellen van het bestek en de nota van inlichtingen in aanbestedingsprocedures.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

10

Het vaststellen van het proces-verbaal van aanbesteding.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

11

De gunning / opdrachtverlening aan de geselecteerde aannemer.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform de budgethoudersregeling.

12

Het vaststellen van het proces-verbaal van oplevering.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

13

Aanvragen van vergunningen en subsidies tbv de realisatie van door het college besloten werken

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

Hfst. 6b. OPENBARE RUIMTE – Cluster Accommodatiebeheer

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

De keuze voor de aanbestedingsprocedure

College

Alg.Dir.

Afd hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid

2

De selectie van aannemers in selectieprocedures.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

3

Het vaststellen van het bestek en de nota van inlichtingen in aanbestedingsprocedures.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

4

Het vaststellen van het proces-verbaal van aanbesteding.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

5

De gunning / opdrachtverlening aan de geselecteerde aannemer.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

Conform de budgethoudersregeling.

6

Het vaststellen van het proces-verbaal van oplevering.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

7

In gebruik geven van accommodaties, zoals sporthallen, gymzalen, verenigingsgebouwen, sportvelden e.d.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

Medew.

Conform de vastgestelde voorschriften en tarieven

8

Aanvragen van vergunningen en subsidies tbv de realisatie van door het college besloten werken

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Coördinator

 

 

 

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 7. Afdeling Porthos – decentralisaties in het sociale domein WMO en Jeugdwet

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

 

Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Veere

en

Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Middelburg

en

Verordening Wmo & Jeugdhulp gemeente Vlissingen

Artikelen:

 

 

 

 

 

De eigen bevoegdheid mbt deze verordening van het college van de gemeente Veere

en de door het college van Veere ontvangen bevoegdheden in mandaat van de gemeenten Middelburg en Vlissingen betreffende de verordeningen van deze gemeenten

worden hiermee (onder)gemandateerd aan de genoemde functionarissen van Porthos.

1

Art. 6.

Aanvraag indiv. voorziening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Mandaat omvat alle besluiten en activiteiten om tot het dan verstrekken van een individuele voorziening te komen.

2

Art. 7

Dialoog gestuurde aanpak

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

3

Art. 8

Resultaten van ondersteuning, zorg en jeugdhulp

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

4

Art. 9

Extern advies vragen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

5

Art. 10

Financiële tegemoetkoming

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Met in achtneming van het ter zake vastgestelde beleid.

6

Art. 11

Regels voor PGB voor een individuele voorziening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Mandaat omvat niet het vaststellen van de nadere regeling, zoals in de leden 1,2, 4 en 5 genoemd. Toekenning vindt plaats met in achtneming van de door de betreffende colleges vastgestelde regeling.

7

Art. 12

Regels voor bijdrage in de kosten van indiv. Wmo voorzieningen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Mandaat omvat niet het vaststellen van de nadere regeling, zoals in de leden 4 en 6 genoemd. Toekenning vindt plaats met in achtneming van de door de betreffende colleges vastgestelde regeling.

8

Art. 13

Intrekking en herziening beslissing

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

9

Art. 14

Terugvordering

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

 

WMO 2015

Artikelen:

 

 

 

 

 

De eigen bevoegdheid van het college van Veere mbt deze wet

en de door het college van Veere ontvangen bevoegdheden in mandaat van de colleges van de gemeenten Middelburg en Vlissingen betreffende deze wet worden hiermee (onder)gemandateerd aan de genoemde functionarissen.

 

Hoofdstuk 2 WMO

§ 3. Maatwerkvoor-zieningen

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

10

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende hande- lingen mbt de hierna genoemde op de WMO gebaseerde artikelen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

11

2.3.1 Verlenen maatwerk- voorziening

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

12

2.3.2 uitvoeren onderzoek na melding

en bevoegdheid opdracht aan de zorgaanbieder te geven het ondersteunings-plan op te stellen en uit te voeren

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Conform opgestelde raamovereenkomst

13

2.3.3 geven tijdelijke maatwerkvoorziening opvang spoedeisendheid

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

14

2.3.4 vaststellen identiteit cliënt

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

15

2.3.5 toekennen aanvraag

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

16

2.3.6 verstrekken PGB

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

17

2.3.7 woningaanpassing zonder toestemming eigenaar incl. het horen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

18

2.3.8 verzoeken aan cliënt mbt info heroverweging

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

19

2.3.9 periodiek onderzoek naar heroverweging

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

20

2.3.10 intrekken of heroverwegen beschikking ogv 2.3.5 of 2.3.6

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

§ 4 Verhaal van kosten

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

21

2.4.1 terugvorderen ten onrechte genoten maat- werkvoorziening/pgb

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

22

2.4.3 mogelijkheid van verhaal

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

§ 5 Evaluatie van beleid

Artikel:

 

 

 

 

 

 

23

2.5.2 gegevens aan Minister om werking wet te beoordelen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 5 Gegevensverwerking

§ 1 Verwerking persoonsgegevens

Artikel:

 

 

 

 

 

 

24

5.1.1 bevoegdheid tot verwerken persoonsge- gevens

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

25

§ 2 Verstrekking van persoonsgegevens

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

26

5.2.1 verstrekken per- soonsgegevens

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

27

5.2.4 verstrekken per- soonsgegevens door toezichthouders, etc.

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

28

5.2.9 bij betaling gebruik BSN

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

§ 3 Rechten van de betrokkene

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

29

5.3.2 Inzage aan betrokkene in de stukken

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

30

5.3.3 inzage aan anderen dan betrokkene alleen met toestemming

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

JEUGDWET

Artikelen:

 

 

 

 

 

De eigen bevoegdheid van het college van Veere mbt deze wet

en de door het college van Veere ontvangen bevoegdheden in mandaat van de colleges van de gemeenten Middelburg en Vlissingen betreffende deze wet worden hiermee (onder)gemandateerd aan de genoemde functionarissen.

31

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende hande- lingen mbt de hierna genoemde op de Jeugdwet gebaseerde artikelen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

32

1.2 lid 3 gehouden een voorziening te treffen ogv strafrechtelijke beslissing

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Art. 1.2 lid 1 en 2 zijn weigeringen – dus aan het college voorbehouden

33

1.3 gehouden een voorziening te treffen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 2 Gemeente

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

34

2.3 treffen van voorzieningen jeugdigen en waarborgen deskundige toeleiding

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

35

2.4 verzoek tot onderzoek RvdK

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

36

2.5 zorgdragen voor passende jeugdhulp

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

37

2.7 lid 1 zonodig overleg met school

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 3 Gecertificeerde Instellingen

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

38

3.6 BAG gegevens verstrekken aan gecertificeerde instelling

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 6 Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen

§ 6.1 machtiging

Artikelen:

 

 

 

 

 

 

39

6.1.8 verzoek om (spoed) machtiging door college waar jeugdige woonachtig is

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

40

6.1.9 toevoegen bescheiden bij verzoek ex art 6.1.8

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

41

6.1.12 lid 6 mededeling vervallen machtiging

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 7 Gegevensverwerking, privacy en toestemming

§ 7.1.3 Gebruik van de verwijsindex

Artikel:

 

 

 

 

 

 

42

7.1.3.2 Zorg dragen dat meldingsbevoegden contact met elkaar hebben mbt signalen verwijsindex

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

§ 7.2 BSN Burgerservicenummer

Artikel:

 

 

 

 

 

 

43

7.2.1 gebruik BSN

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

44

7.2.2 vaststellen BSN

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

45

7.2.4 indien geen BSN opnemen gegevens

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

46

7.2.6 afwijking bij spoed

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

§ 7.4 Gegevensverwerking tbv beleidsinformatie en toegang

 

 

 

 

 

 

47

7.4.1 gegevensverwerking

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

48

7.4.2 kosteloze gegevensverstrekking aan Minister

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 8 Financiën en verantwoording

§ 8.1 Algemeen

 

 

 

 

 

 

49

8.1.1 lid 1 t/m 3 Verstrekken PGB

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

Omvat niet opstellen v/d veror-dening en de weigering PGB

50

8.1.2 lid 3 op verzoek college medewerking verlenen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

51

8.1.3 periodiek heroverwegingsonderzoek

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

52

8.1.4 herziening dan wel intrekking PGB

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

 

 

 

53

8.1.5 voorziening in natura en betalingen

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

54

8.1.6 inlichten van jeugdige en zijn ouder

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hoofdstuk 10 Overgangsrecht

 

 

 

 

 

 

55

10.1 lid 3, 4 en 5 treden in de plaats van zorgverzekeraar

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

56

10.2 lid 3, 4 en 5 treden in de plaats van zorgverzekeraar

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

57

10.3 lid 2, 3, 4 en 5 treden in de plaats van Gedeputeerde Staten

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

58

10.4 bevoegdheid tot verwerken persoonsgegevens en doorzendplicht en vernietiging

College

Alg.Dir.

Afd Hoofd

Teamleider

 

 

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 8. GRIFFIE:

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Openstellen van een vacature

Raad

geen

 

 

 

 

2

Werkzaamheden betreffende werving & selectie

Raad

Presidium

 

 

 

 

3

Aanstellen en verlengen aanstelling griffiepersoneel

Raad

geen

 

 

 

 

4

Verlening toestemming om in deeltijd te gaan werken

Raad

geen

 

 

 

 

5

Inhuren tijdelijk personeel

Raad

geen

 

 

 

 

6

Aangaan contracten tijdelijk personeel en stagiaires

Raad

geen

 

 

 

 

7

Besluit tot bevordering naar uitloopschaal

Raad

Presidium

 

 

 

 

8

Uitvoering CAR-UWO

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

9

Uitvoering bedrijfseigen regelingen

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

10

Besluiten inzake externe opleidingen

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

11

POP-trajecten vaststellen

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

12

Arbo zaken

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

13

Verlenen van toestemming voor nevenfuncties

Raad

Presidium

 

 

 

 

14

Het verlenen van ontslag

Raad

geen

 

 

 

 

15

Uitvoering regelingen bedrijfsvereniging

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

16

Uitvoering belastingvoorschriften met betrekking tot de salarisadministratie

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

17

Uitvoering pensioenwet

Raad

Burge-meester

 

 

 

 

Toelichting bij Hfst. 8 Griffie: Mandaten ten behoeve van de werkzaamheden van de griffie, hebben alleen betrekking op zaken van personeel van de griffie.

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Hfst. 9. Belastingen:

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke

Grondslag

Van

Bestuursorgaan

Mandaat

naar

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Onder-

mandaat

Voorwaarden/

Toelichting

1

Het heffen van gemeentelijke belastingen, waaronder begrepen de heffing, het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf ingevolge gemeentelijke belastingverordening.Het voeren van gerechtelijke procedures hierover.

Heffings-

Ambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger Afdelings-hoofd

Middelburg

 

 

 

Met uitzondering van de belastingen die gemandateerd zijn aan het Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Veere – zie Hfst. 3a Dienstverlening.

Mandaten verstrekt op basis van de samenwerkings-overeenkomst en het mandaatbesluit Samenwerking Belastingen Walcheren-Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

2

Het invorderen van alle gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke invorderingen

Invorderings-

Ambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger

Afdelings-

hoofd

Middelburg

 

 

 

Mandaten verstrekt op basis van de samenwerkingsovereenkomst en mandaatbesluit Samenwerking Belastingen Walcheren-Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

BIJLAGEDOORLOPENDE MACHTIGINGEN

Burgemeester en wethouders van Veere;

overwegende dat het gewenst is vertegenwoordigers aan te wijzen die gemachtigd zijn om namens de gemeenteraad en/of hun college het woord te voeren bij de openbare behandeling van bezwaar- en beroepschriften bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, de Rechtbank, sector bestuursrecht, gedeputeerde staten van Zeeland, de belastingkamer bij het Gerechtshof, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, de Rechtbank, sector kanton en bestuursrecht, het Gerechtshof, de Hoge Raad en de commissie voor Bezwaar- schriften Veere;

dat deze machtiging wordt verleend in de vorm van een doorlopende machtiging;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, onder meer artikel 160, lid 1 onder f van die wet;

b e s l u i t e n :

 • I.

  Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014. Op de datum van inwerkingtreding vervalt de op 1 april 2013 vastgestelde doorlopende machtiging;

 • II.

  de navolgende personen in de vorm van een algemene doorlopende machtiging aan te wijzen namens de gemeenteraad, de burgemeester en/of hun college het woord te voeren bij de openbare behandeling van bezwaar- en beroepschriften bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, de Rechtbank, sector bestuursrecht, gedeputeerde staten van Zeeland, de belastingkamer bij het Gerechtshof, de Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, de Kantonrechtbank, de Rechtbank, het Gerechtshof, de Hoge Raad en de gemeentelijke commissie voor bezwaar- en beroepschriften:

  a.de leden van het college van burgemeester en wethouders, te weten:

de heer drs. R.J. van der Zwaag

de heer J. Melse

de heer drs. R.M.A. Molenaar

de heer C. Maas

b.de navolgende ambtenaren

Directie

Algemeen Directeur of zijn vervanger

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering

G.A. Ridderbos

 

mr. J.C. Waverijn

 

Mw. mr. A.W.L. Piersma

 

W.A. Dingemanse

 

Mw. mr. M.J. Spierdijk

 

Mw. J.S. van Sabben

 

 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Mw. mr. N.H. de Bruin

 

P.Baas

 

Mw. L.M. Louwerse

 

A.Brunke

 

M.Dekker

 

J.F.J. Muizelaar

 

Mw. drs. D.C. Nuhaan-van Amelsfoort

 

Q.Karman

 

mr. S. Vasseur

 

Mw. J.S. van Sabben

 

 

Afdeling Openbare Ruimte

ing. H.A. van de Zande

 

 

Afdeling Dienstverlening

Mw. M. van Kempen-Huizinga

 

C.M. Filius

 

drs. ing. M.P.A. Beverwijk

 

 

Afdeling Maatschappelijke

Ontwikkeling

Mw. T. Schaap

 

A.M. van der Heijde

 

Mw. S.K. Cijsouw

 

Mw. M.W. de Brauwer-Koevoets

 

Mw. L. Kaashoek

 

Mw. C. Israel

 

 

Afdeling Porthos

Mw. J. van Biemen

 

Mw. G.A.M. van Unen

 

Mw. C. Cornelis-Kaaisteker

 

Mw. A. van der Hart-Dekker

 

Mw. W. Springeling

Domburg, 27 februari 2018,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

BIJLAGE

VOLMACHT PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN NOTARISKANTOREN

Aan de medewerkers van de volgende notariskantoren zijn volmachten verleend:

1

Medewerkers van het notariskantoor Sauer & Oonk te dezer zake woonplaats kiezende te aan de Badhuisstraat 181, 4382 AM Vlissingen en vanaf 1 maart 2015 aan de Edisonweg 2a te 4382 NW Vlissingen

2

Medewerkers van het notariskantoor Herwig te dezer zake woonplaats kiezende aan de Coosje Buskenstraat 202 te 4381 LW Vlissingen

3

Medewerkers van de Notariswinkel (mevrouw mr M.J.P. Heuvelmans) te dezer zake woonplaats kiezende aan de Kanaalstraat 15 te 4388 BJ Oost-Souburg

4

Medewerkers van Notarispraktijk mr dr R.C. van Dongen te Middelburg te dezer zake woonplaats kiezende aan de Dam 37 te 4331 GG Middelburg

5

Medewerkers van Notariskantoor Zeeuwse Alliantie

te dezer zake woonplaats kiezende aan de Wagenaarstraat 1 te 4331 CX Middelburg

TOELICHTING OP HET

ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT VEERE 15 februari 2015

Inleiding

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie of in uitzonderingsgevallen aan niet-ondergeschikten. In het algemeen kan gesteld worden dat de navolgende besluiten voor mandatering in aanmerking komen:

 • ·

  Routinematige besluiten, dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en waarbij geen of nauwelijks bestuurlijk gevoelige zaken optreden;

 • ·

  Gebonden beschikkingen, dat wil zeggen besluiten die binnen een vastgesteld beleidskader worden genomen, zoals de criteria van een wet of een plan.

Voorop staat dat mandatering voor een groot deel een kwestie van vertrouwen is. De bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat de ambtenaar een correct besluit namens hem doet uitgaan. De ambtenaar neemt een zelfde besluit als het bestuur zou nemen en dient terug te koppelen naar het bestuur als er met een zaak iets ‘aan de hand’ is, dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden. Een dergelijke houding past bij mandatering, omdat het bestuur eindverantwoordelijk is en blijft voor de genomen beslissing.

De wettelijke regels over het gebruik van mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In onderhavige mandaatregeling Veere zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden opgenomen. Deze spelregels en randvoorwaarden bieden duidelijkheid en uniformiteit bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden.

Opzet van de mandaatregeling

Allereerst is een overkoepelend mandaatbesluit van het college en de burgemeester, een ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, opgenomen. Per artikel worden in dit overkoepelend besluit de randvoorwaarden aangegeven waaraan gemandateerden zich dienen te houden bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. In het mandaatregister bij dit overkoepelend besluit is per organisatieonderdeel een overzicht gegeven van taken die door middel van mandaten, volmachten of machtigingen kunnen worden afgedaan. Daarnaast is er een apart overzicht van mandaten die voor de gehele organisatie gelden.

Artikel 1 Begripsbepalingen – onderscheid mandaat, volmacht, machtiging

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort (rechts)handeling kan deze via mandaat, volmacht of machtiging worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 10:12 Awb). Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en machtigingen.

Mandaat

De gemeentelijk bestuursorganen voeren rechtshandelingen uit, bijvoorbeeld de burgemeester verleent een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Al deze bevoegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag vindt. Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid toekent aan een andere functionaris noemen we dat mandaat. De functionaris oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan. Verschil met delegatie is dat het bestuursorgaan de bevoegdheid niet verliest. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid blijft bij het bestuursorgaan. Hierbij mag het bestuursorgaan op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en tussentijds algemene en bijzondere instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Vereiste voor de juridische binding van mandaat is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de gemandateerde bevoegdheid, omdat buiten de grenzen van wat is gemandateerd geen bevoegdheid bestaat. Indien een besluit genomen wordt dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Dit besluit kan door de bestuursrechter vernietigd worden. Hij mag een dergelijk bevoegdheidsgebrek ambtshalve constateren.

Mandaat en budgethouderschap

De gemeenteraad stelt budgetten beschikbaar door de begroting vast te stellen. Het college voert de begroting uit. In de Regeling Budgethouderschap van de gemeente Veere is geregeld welke functionaris op welke wijze over bepaalde budgetten kan beschikken. Om budgetten te kunnen aanwenden is het nodig dat bepaalde bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke of feitelijke handelingen worden verricht. Er moet bijvoorbeeld een overeenkomst met een leverancier worden gesloten. Het is belangrijk om te beseffen dat de budgethouder niet automatisch op grond van zijn budgethouderschap de nodige bijbehorende handelingen mag verrichten, maar hiervoor aparte mandaten, volmachten en machtigingen nodig heeft van het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

Volmacht

De privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat is volmacht. Dit vindt plaats als de gemeente

privaatrechtelijke rechtshandelingen uitvoert, bijvoorbeeld aan- of verkopen van grond, sluiten van contracten, verlenen opdracht tot onderzoek of aanschaf van een product. De burgemeester kan bijvoorbeeld zijn bevoegdheid een overeenkomst te tekenen opdragen aan een ambtenaar of een notaris. Dit gebeurt dan met een volmacht.

Machtiging

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelijke handelingen die geen rechtsgevolg hebben, bijvoorbeeld het planten van een boom, het verstrekken van informatie aan burgers of het aanleggen van een uitrit. Hierbij is geen sprake van een besluit of van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

Artikel 2 Mandaat

Mandaat is in de regel een opdracht aan een hiërarchisch ondergeschikte. Het college mandateert bijvoorbeeld een afdelingshoofd om namens het college vergunningen te verlenen. Mandaat aan een niet-ondergeschikte is een uitzondering, bijvoorbeeld het mandaat aan de Directeur Veiligheidsregio Zeeland in het kader van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. In de gemeente Veere wordt mandaat bij voorkeur verleend aan ambtenaren die leidinggeven, zoals afdelingshoofden, hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, zie ook de toelichting bij artikel 4 ondermandaat en plaatsvervanging.

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

Een bevoegdheid in mandaat uitoefenen houdt zowel beslissingsbevoegdheid als ondertekeningsbevoegdheid in. Uitsluitend ondertekeningsmandaat is eigenlijk geen mandaat (niets wordt besloten door degene die tekent) maar ambtelijke afdoening.

Een gemandateerde bevoegdheid omvat ook de daarbij behorende voorbereiding en uitvoering, zoals het inwinnen van de nodige inlichtingen, het doen van mededelingen over bestaand beleid, correspondentie over de uitvoering van besluitvorming, etc.

In de mandaatregeling worden grenzen gesteld aan de omvang van de mandaatverlening, in die zin dat er situaties zijn waarin het mandaat niet geldt en het besluit door het oorspronkelijk bevoegd bestuursorgaan wordt genomen. Als regel wordt bijvoorbeeld gesteld dat negatieve besluiten en besluiten waarop zienswijzen zijn ingediend aan het oorspronkelijke bestuursorgaan worden voorgelegd. Daarnaast mogen besluiten geen afwijking van het bestaande beleid tot gevolg hebben. Besluiten die afwijken van het beleid, moeten dus ook aan het bestuur worden voorgelegd. Hierdoor heeft het bestuur de gelegenheid het onderliggende beleid nog eens te heroverwegen. Ook moet een besluit aan het bevoegd bestuursorgaan worden voorgelegd als er geen eensluidend ambtelijk advies is. Verder kunnen besluiten waarvoor geen financiële dekking aanwezig is, niet in mandaat worden afgedaan. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is in het tweede lid onderdeel h opgenomen. Artikel 169, vierde lid Gemeentewet geeft aan dat de raad onder bepaalde omstandigheden eerst geïnformeerd dient te worden, voordat door het college besloten wordt. De verantwoordelijkheid en de beslissing om de in artikel 3 beschreven situaties niet van het gegeven mandaat gebruik te maken ligt bij de gemandateerde functionaris.

Artikel 4 Ondermandaat en plaatsvervanging

Mandaat is in de regel een opdracht aan een hiërarchisch ondergeschikte. In Veere wordt bij voorkeur mandaat gegeven volgens het volgende stramien: het bestuursorgaan, bijvoorbeeld het college of de burgemeester geven/geeft mandaat aan een afdelingshoofd, deze kan weer ondermandaat geven aan een coördinator en deze laatste kan zijn (onder)mandaat doorgeven aan een senior medewerker of een medewerker. De mandaatgever moet wel telkens schriftelijk toestemming gegeven hebben om de betreffende bevoegdheid te mogen ondermandateren. Van het stramien kan afgeweken worden zoals bij de vervanging van afdelingshoofden, het ene afdelingshoofd kan door het andere vervangen worden. Het is het bestuursorgaan dat besluit in hoeverre het verantwoordelijk wordt geacht ondermandaat te verlenen. Risico’s moeten hierbij worden voorkomen.

Wanneer een gemandateerde afwezig is, is zijn plaatsvervanger bevoegd om het mandaat uit te oefenen. Indien zowel gemandateerde als zijn plaatsvervanger afwezig zijn, dan is de plaatsvervanging geregeld doordat de eerstvolgende hogergeplaatste leidinggevende van de gemandateerde het mandaat krijgt toebedeeld.

Het verlenen van (onder)mandaat is op grond van de Awb een mogelijkheid, maar bestuursorganen moeten hiertoe wel uitdrukkelijk besluiten. In de Mandaatregeling is deze bepaling opgenomen in artikel 4, derde lid. In het mandaatregister staat in de kolom ‘bijzondere voorwaarden’ in voorkomende gevallen o.a. vermeld wanneer wordt afgeweken van de algemene bepaling.

Artikel 5 Ondertekening

De burger die met een besluit wordt geconfronteerd dat in mandaat is genomen dient hierover te worden geïnformeerd. Het krachtens mandaat genomen besluit moet dan ook vermelden namens welk bestuursorgaan het is genomen. Artikel 5 geeft precies aan hoe besluiten die in (onder)mandaat of door middel van plaatsvervanging zijn genomen moeten worden ondertekend.

Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Volmacht en machtiging worden door middel van deze schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht. Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en machtigingen.

Artikel 7 Volmacht en optreden in rechte

In dit artikel zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden opgenomen voor volmacht en optreden in rechte. Deze spelregels en randvoorwaarden bieden duidelijkheid en uniformiteit bij de uitoefening van deze door middel van volmacht/machtiging overgedragen bevoegdheden.

Artikel 8 Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.