Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Sint Eustatius

Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Sint Eustatius
Officiële naam regelingEilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)
CiteertitelAlgemene retributie- en legesverordening 2014
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 166, lid 1 en lid 2, onderdeel h
 2. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artt. 40 en 62, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201722-01-2018Tarieventabel, onderdelen 8.1 en 8.2

04-04-2017

A.B. 2017, no. 03

Onbekend
27-12-201313-04-2017Nieuwe regeling

19-12-2013

A.B. 2013, no. 33

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM SINT EUSTATIUS;

OVERWEGENDE Dat voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het openbaar lichaam en van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij het openbaar lichaam in beheer of in onderhoud zijn dan wel voor het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten, eilandbelastingen kunnen worden geheven

OVERWEGENDE dat het wegens de gewijzigde Staatkundige structuur wenselijk is de eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Sint Eustatius 1997 (22-12-1997 A.B. 1997, no. 17) en de daarop gebaseerde eilandsbesluiten houdende algemene maatregelen worden vervangen door een belastingverordening met bijbehorende tarieventabel als bedoeld in artikel 62 Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

OVERWEGENDE dat het derhalve noodzakelijk is dat het openbaar lichaam Sint Eustatius een eilandsverordening vaststelt op de heffing en invordering van retributies en leges;

GELEZEN het voorstel van het bestuurscollege;

GELET OP De artikelen 40 en 62, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 166, eerste en tweede lid, onderdeel h, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

BESLUIT:

vast te stellen de Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘retributie’ of ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het openbaar lichaam of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het openbaar lichaam in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten;

zoals deze zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel, welke als integraal onderdeel van deze verordening beschouwd dient te worden, een en ander met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening en voor zover daarvoor niet in een andere specifieke belastingverordening rechten worden geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen bedoeld in artikel 2, onder a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, onder b.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   stukken die ingevolge een wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   de verstrekking van door de eilandsraad of het bestuurscollege vastgestelde verordeningen of besluiten van algemene strekking aan overheidsinstellingen en culturele of wetenschappelijke instanties;

  • c.

   bewijzen van onvermogen;

 • 2. De rechten bedoeld in de onderdelen 10.1 en 10.2.1 worden niet geheven van personen in dienst van het openbaar lichaam die uit hoofde van hun dienstuitoefening als bestuurders optreden van motorrijtuigen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals deze door de Eilandsraad zijn vastgesteld.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten bedoeld in artikel 2, onder a, is het belastingtijdvak gelijk aan de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het gebruik plaatsvindt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten bedoeld in artikel 2, onder a, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2. De rechten bedoeld in artikel 2, onder b, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

 • 1. Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan het bestuurscollege vrijstelling verlenen aan:

  • a.

   Overheidsinstellingen van het openbaar lichaam;

  • b.

   sport, culturele of sociale organisaties

Artikel 11 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Indien de verleende vergunning binnen een jaar na de afgifte ten gevolge van niet aan de vergunninghouder te wijten oorzaken wordt ingetrokken en de betaalde rechten een bedrag van $ 100,= overschrijden, wordt, tegen overlegging van het schriftelijk bewijs van de vergunning, gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de rechten verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 77 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 12 Nadere regels door het bestuurscollege

Het bestuurscollege kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. De “Eilandsverordening van de 28e juli 2010 regelende de heffing en invordering van de retributies en leges te Sint Eustatius” en bestendigd op 10 oktober 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voor gedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene retributie- en legesverordening 2014.

Ondertekening

ALDUS vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad d.d. 19 december 2013

De Voorzitter, De eilandsgriffier,

Tarieventabel behorende bij de Algemene retributie- en legesverordening 2014

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 3 Archiefbewaarplaats van het openbaar lichaam

Hoofdstuk 4 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 6 Inlichtingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 7 Wet bescherming persoonsgegevens BES

Hoofdstuk 8 Reisdocumenten

Hoofdstuk 9 Ruimtelijke ontwikkeling

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 11 Eilandsverordening openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius

Hoofdstuk 12 Vestiging bedrijven; arbeidskrachten

Hoofdstuk 13 Hazardspelen en loterijen

Hoofdstuk 14 Wet winkelsluiting BES

Hoofdstuk 15 Begrafeniswet BES

Hoofdstuk 16 Loodsenwet 2001 BES

Hoofdstuk 17 Verordening marien milieu

Hoofdstuk 18 Testen van water of aarde

Hoofdstuk 19 Slachten vee

Hoofdstuk 20 Registratie

Hoofdstuk 21 Verhuur

Hoofdstuk 22 Diverse diensten

Hoofdstuk 23 Gebruik pier of werf

Hoofdstuk 24 Hygiënische dienst

Hoofdstuk 25 Export vergunningen

Hoofdstuk 26 Gebruik schoolgebouwen

Hoofdstuk 1AlgemeenTarief in USD
1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.1.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina$ 2.50
1.1.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 
1.1.2.1per pagina op papier van A4-formaat$ 0.10
1.1.2.2per pagina op papier van een ander formaat$ 0.25
1.1.3technische tekening, kaarten met gebruikmaking van plotter 
1.1.3.1In formaat A-1$ 70.00
1.1.3.2In formaat A-2$ 56.00
1.1.3.3In formaat A-3$ 45.00
1.1.3.4In formaat A-4$ 20.00
1.1.4foto’s of dia’s, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 of 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk$ 3.50
1.1.5geluids- of beeldbanden, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 of 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk$ 5.00
1.1.6een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen$ 3.00
1.1.7stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina$ 3.00
     
Hoofdstuk 2Bestuursstukken 
2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
2.1.1een exemplaar van de ontwerpbegroting of begroting van het openbaar lichaam$ 15.00
2.1.2een exemplaar van de jaarrekening van het openbaar lichaam$ 15.00
2.1.3een afschrift van de accountantsverklaring of het verslag van bevindingen over de jaarrekening, voor zover deze niet zijn opgenomen in de jaarrekening, per pagina$ 10.00
2.1.4een exemplaar van het jaarverslag van het openbaar lichaam$ 15.00
2.1.5een afschrift van het verslag van een vergadering van de eilandsraad, per pagina$ 0.10
2.1.6een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van de eilandsraad, per pagina$ 0.10
2.1.7een afschrift van het verslag van een vergadering van een eilandsraadscommissie, per pagina$ 0.10
2.1.8een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een eilandsraadscommissie, per pagina$ 0.10
2.1.9het afkondigingsblad van het openbaar lichaam, per pagina$ 0.10
  met een minimum van$ 0.00
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: 
2.2.1op de verslagen van de vergaderingen van de eilandsraad$ 0.00
2.2.2op de stukken behorende bij de vergaderingen van de eilandsraad$ 0.00
2.2.3op de verslagen van de vergaderingen van een eilandsraadscommissie$ 0.00
2.2.4op de stukken behorende bij de vergaderingen van een eilandsraadscommissie$ 0.00
2.2.5op het afkondigingsblad van het openbaar lichaam$ 25.00
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
2.3.1een afschrift van een eilandsverordening$ 0.00
2.3.2een vertaling in de Nederlandse taal van een schriftelijk stuk dat in het Papiaments of Engels is opgesteld, zoals bedoeld in artikel 4i van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba$ 0.00
     
Hoofdstuk 3Archiefbewaarplaats van het openbaar lichaam 
3.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in de eilandarchiefbewaarplaats berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier$ 10.00
3.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
3.2.1een afschrift of fotokopie van een in de eilandarchiefbewaarplaats berustend stuk, per pagina$ 0.10
3.2.2een uittreksel uit een in de eilandarchiefbewaarplaats berustend stuk, niet zijnde akten van de burgerlijke stand$ 2.50
     
Hoofdstuk 4Burgerlijke stand 
4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlijden van een akte van erkenning, huwelijksaangifte of huwelijkstoestemming, per akte$ 35.00
4.1.2In een ingevolge boek 1, artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek BES, bijzonder huis, per akte$ 65.00
4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van huwelijksdispensatie als bedoeld in artikel 62, tweede lid, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek BES$ 45.00
4.3Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk op: 
4.3.1Werkdagen, tussen 09.00 uur – 17.00 uur$ 120.00
4.3.2.Werkdagen, vanaf 17.00 uur$ 145.00
4.3.3Een zaterdag, zondag- of feestdag$ 250.00
4.3.4Op locatie (Bijvoorbeeld White Wall, strand, Fort Oranje)$ 200.00
4.4Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag.$ 75.00
4.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 
4.5.1een trouwboekje of duplicaat daarvan, in een normale uitvoering$ 25.00
4.5.2een trouwboekje of duplicaat daarvan, in een luxe uitvoering$ 45.00
4.6Het tarief bedraagt voor het vanwege het openbaar lichaam beschikbaar stellen van getuigen, per getuige$ 15.00
4.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
4.7.1een afschrift of uittreksel van een akte uit de registers van de burgerlijke stand$ 15.00
4.7.2een schriftelijke verklaring in het bijzondere belang van de aanvrager, verband houdende met zijn burgerlijke staat$ 10.00
4.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van naspeuringen in de registers van de bevolkingsregister, basisadministratie en burgerlijke stand, per manuur$ 60.00
     
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit de basisadministratie persoonsgegevens 
5.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de basisadministratie persoonsgegevens: 
5.1.1Uittreksel omvattende NAW gegevens, dan wel uitgebreidere gegevens$ 10.00
5.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
5.2.1een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap$ 15.00
5.2.2een verklaring omtrent gedrag$ 50.00
5.2.3een document voorzien van een Apostille$ 20.00
5.2.4Legaliseren van documenten en handtekeningen$ 20.00
5.2.5Gewaarmerkte documenten$ 15.00
5.2.6Attestatie de vita$ 5.00
5.3De in het voorgaande artikel genoemde bewijs kosteloos mits de benodigde documentatie bij Burgerzaken wordt overgelegd. 
5.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van statistische informatie uit een basisadministratie in de vorm van een schriftelijk verslag: 
5.4.1voor elke variabele waarover informatie wordt verzocht$ 0.00
5.4.2ingeval het verzoek negen of meer variabelen betreft$ 0.00
Hoofdstuk 6Inlichtingen uit het kiezersregister 
6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet$ 15.00
     
Hoofdstuk 7Wet bescherming persoonsgegevens BES 
7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES, per verstrekking:$ 5.00
     
Hoofdstuk 8    
8.1Reisdocumenten 
8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
8.1.1tot het verstrekken voor 5 jaar van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, vluchteling-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort$ 94.05
8.1.2tot het verstrekken voor 10 jaar van een nationaal paspoort, een zaken- en faciliteitenpaspoort$ 108.91
8.1.3tot het verstrekken van een Nooddocument/Laissez -passer door de gezaghebber$ 52.32
8.1.4Van de in onderdelen 8.1.1 en 8.1.2 genoemde bedragen draagt het openbaar lichaam de aan het Rijk verschuldigde kosten af conform de Regeling tarieven reisdocumenten 2017 
     
8.2Identiteitskaart 
8.2.1tot het verstrekken van een identiteitskaart als bedoeld in artikel 1a van de Wet identiteitskaarten BES 
8.2.2aan een persoon in de leeftijd van 18 jaar$ 13.00
8.2.3aan een persoon in de leeftijd van 12 tot 18 jaar$ 8.00
8.2.4Bij vermissing of verlies wordt het tarief genoemd onder lid 8.2 of 8.3 verhoogd met$ 20.00
8.2.5.Van de in onderdelen 8.2.2. en 8.2.3 genoemde bedragen draagt het openbaar lichaam de aan het Rijk verschuldigde kosten af conform de Regeling identiteitskaarten BES 
     
Hoofdstuk 9Ruimtelijke ontwikkeling 
9.1Bouwen 
9.1.1Begripsbepaling bouwkosten 
  Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft (aannemingssom), of als deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten aan de hand van objectieve criteria die door het bestuurscollege zijn vastgesteld, een en ander exclusief algemene bestedingsbelasting. 
     
9.1.2Aanvraag beoordeling schetsplan 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan:$ 60.00
  indien de bouwkosten meer dan $ 28,000,00 bedragen vermeerderd met van de rechten zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag op grond van onderdeel 9.1.3 zouden worden vastgesteld.10%
     
9.1.3Aanvraag bouwvergunning 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning [als bedoeld in artikel 7, onder b, van de Bouw- en woningverordening 1984: 
9.1.3.1indien de bouwkosten niet meer dan $ 28,000 bedragen$ 60.00
9.1.3.2indien de bouwkosten $ 28,001 tot en met $ 55,000 bedragen$ 120.00
  vermeerderd met0,004%
  voor elke $ 560,00 van de bouwkosten; 
9.1.3.3indien de bouwkosten $ 55,001 tot en met $ 280,000 bedragen$ 350.00
  vermeerderd met0,004%
  voor elke $ 560,00 van de bouwkosten; 
9.1.3.4indien de bouwkosten $ 280,001 tot en met $ 500,000 bedragen$ 1.700.00
  vermeerderd met0,004%
  voor elke $ 560,00 van de bouwkosten; 
9.1.3.5indien de bouwkosten $ 500,001 of meer bedragen$ 5,000.00
  vermeerderd met0,003%
  voor elke $ 560,00 van de bouwkosten; 
     
9.1.4Vermindering wegens eerder beoordeeld schetsplan 
  Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan als bedoeld in onderdeel 9.1.2 is beoordeeld, wordt het op grond van onderdeel 9.1.3 verschuldigde bedrag verminderd met de op grond van onderdeel 9.1.2 geheven rechten. 
     
9.1.5Verhoging wegens achteraf ingediende aanvraag 
  Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw, wordt het op grond van onderdeel 9.1.3 verschuldigde bedrag verhoogd met10%.
     
9.2Aanleggen 
9.2.1Aanvraag aanlegvergunning 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren [als bedoeld in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning] (aanlegvergunning), indien het betreft: 
9.2.1.1het ontginnen, afgraven, ophogen, egaliseren of doen springen van de bodem$ 0.00
9.2.1.2het aanleggen van wegen en andere terreinverhardingen $ 0.00
9.2.1.3het aanbrengen van boven- of ondergrondse constructies, installaties of apparatuur $ 0.00
9.2.1.4werken en werkzaamheden die de waterhuishouding en de grondwaterstand beïnvloeden $ 0.00
9.2.1.5het aanbrengen van kaden of aanlegplaatsen $ 0.00
9.2.1.6het vellen en rooien van bomen en andere begroeiing $ 0.00
9.2.1.7het beplanten van gronden$ 0.00
9.2.1.8het slopen van bouwwerken$ 0.00
9.2.1.9het aanleggen van vuilnis- en schrootstortplaatsen$ 0.00
9.2.1.10een niet in de voorgaande subonderdelen benoemde activiteit $ 0.00
     
9.2.2Vermindering bij aanlegvergunning voor meerdere activiteiten 
  Indien de aanvraag voor een aanlegvergunning als bedoeld in onderdeel 9.2.1 betrekking heeft op drie of meer van de daar genoemde werken of werkzaamheden, worden de op grond van dat onderdeel verschuldigde rechten verminderd met 0%.
     
9.2.3Verhoging wegens toetsing aan ontwerp-ontwikkelingsplan 
  Indien het uit te voeren werk of de werkzaamheid in strijd is met de bestemmingsvoorschriften of de krachtens deze voorschriften gestelde eisen, maar niet in strijd met het ontwerp-ontwikkelingsplan of met de ontwerp-herziening daarvan [als bedoeld in artikel 27 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning ...], wordt het op grond van onderdeel 9.2.1 verschuldigde bedrag verhoogd met $ 0.00
     
9.3Planologisch strijdig gebruik 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het verbod tot het gebruiken, doen gebruiken of laten gebruiken van een bouwwerk of onbebouwde grond op een wijze of tot een doel strijdig met de in de bestemmingsvoorschriften aan de grond gegeven bestemming [als bedoeld in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning]$ 0.00
     
9.4Vrijstellingen of wijzigingen van bestemmingsvoorschriften 
9.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken of wijzigen van een bestemming in de bestemmingsvoorschriften van een ontwikkelingsplan [als bedoeld in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning]$ 0.00
9.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van vrijstelling van bepaalde bestemmingsvoorschriften [als bedoeld in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning]$ 0.00
     
9.5Verkavelingsplan 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het goedkeuren van een verkavelingsplan [als bedoeld in artikel 44 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning] $ 0.00
9.6Overschrijven vergunningen 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw- of aanlegvergunning $ 0.00
     
9.7Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het bouwplan $ 0.00
     
9.8Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag bouw- of aanlegvergunning 
9.8.1Wanneer een aanvrager zijn aanvraag voor een bouw- of aanlegvergunning intrekt terwijl het openbaar lichaam deze reeds in behandeling heeft genomen, wordt een deel van de rechten teruggegeven. De teruggaaf bedraagt: 
9.8.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan 0%
  van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag per saldo verschuldigde rechten; 
9.8.1.2indien de aanvraag wordt ingetrokken na [...] weken en binnen [...] weken na het in behandeling nemen ervan 0%
  van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag per saldo verschuldigde rechten; 
9.8.1.3indien de aanvraag wordt ingetrokken na [...] weken en binnen [...] weken na het in behandeling nemen ervan 0%
  van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag per saldo verschuldigde rechten. 
9.8.2Een bedrag minder dan $60.00 wordt niet teruggegeven. 
     
9.9Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouw- of aanlegvergunning 
  Wanneer het openbaar lichaam een verleende bouw- of aanlegvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de rechten teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1maand na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 0%
  van de verschuldigde rechten bedoeld in onderdeel 9.1.3 na toepassing van onderdeel 9.1.4, onderscheidenlijk onderdeel 9.2.1 na toepassing van onderdeel 9.2.2, met dien verstande dat een bedrag minder dan $60.00 niet wordt teruggegeven. 
     
9.10Monumentenvergunning 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
9.10.1een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Monumentenwet BES om een beschermd monument geheel of gedeeltelijk: a. af te breken of te verplaatsen; b. te vernielen of te beschadigen; c. in enig opzicht te wijzigen; d. te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht$ 0.00
9.10.2een ontheffing van het verbod om maritiem archeologisch erfgoed of onderdelen hiervan dat zich bevindt in de binnenwateren of de territoriale zee, op te graven, te verwijderen, te verplaatsen, te beschadigen of anderszins te verstoren, als bedoeld in artikel 9a, vierde lid, van de Monumentenwet BES$ 0.00
     
9.11Gronduitgifte 
9.11.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in erfpacht dan wel in eigendom verkrijgen van een perceel domeingrond, daaronder mede begrepen het in eigendom verkrijgen door middel van grondruil, of van een aanvraag tot wijziging van de bestemming van een in erfpacht uitgegeven terrein: 
9.11.1.1indien het terrein is aangevraagd voor particulier gebruik$ 0.00
9.11.1.2indien het terrein is aangevraagd in verband met bedrijfsvoering$ 0.00
9.11.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een hernieuwde vaststelling van een erfpachtbesluit, tenzij de reden van de hernieuwde vaststelling is toe te rekenen aan het openbaar lichaam$ 0.00
     
9.12Afgifte huurboekje of afschrift 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een huurboekje, of afschrift daarvan, betreffende domeingrond$ 10.00
     
9.13Overige ruimtelijke ontwikkelingszaken 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking of verklaring voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen$ 25. 00
     
Hoofdstuk 10Verkeer en vervoer 
10.1Rijexamen 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het door de bevoegde instantie te verrichten onderzoek naar de rijbekwaamheid en rijvaardigheid, alsmede naar de kennis van de verkeerswetgeving van belanghebbende$ 56.00
     
10.2Rijbewijzen 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een: 
10.2.1Rijbewijs$ 35.00
10.2.2Duplicaatbewijs$ 21.00
10.2.3Extra - additionele - categorie rijbewijs$ 56.00
10.2.4vergunning om zich op de weg te bekwamen in het besturen van een motorrijtuig op twee of drie wielen$ 6.00
10.2.5rijvergunning voor rijwielen met hulpmotor$ 10.00
10.2.6duplicaat van de in onderdelen 10.2.4 en 10.2.5 bedoelde rijvergunningen gelden dezelfde voormelde tarieven 
10.2.7rijvergunning, geldig voor ten hoogste drie maanden, af te geven aan een tijdelijk op het grondgebied van het openbaar lichaam verblijvende persoon$ 15.00
     
10.3Onderhouden autobusdienst/taxidienst 
10.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onderhouden van een huurautodienst als bedoeld in artikel 2 Eilandsverordening Personenvervoer St. Eustatius: 
10.3.2.1met één taxi$ 175.00
10.3.2.2met meerdere taxi’s, maximaal 5 zitplaatsen, per taxi $ 275.00
10.3.3.3ongeacht het aantal zitplaatsen, per taxi $ 325.00
10.3.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een vergunning op naam van een de artikelen 20 of 22 van de Eilandsverordening Personenvervoer St. Eustatius$ 0.00
10.3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen van een vergunning [zoals bedoeld in de Eilandsverordening Personenvervoer$ 0.00
10.3.6rijvergunning voor een autobus of huurauto (taxi) [als bedoeld in de Eilandsverordening personenvervoer]$ 0.00
     
Hoofdstuk 11Eilandsverordening Openbare orde en bescherming gemeenschap Sint Eustatius 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
11.1een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.14 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om stenen door middel van ontploffing te springen$ 22,00
11.2een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.7, lid b van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om op de openbare weg voorwerpen, stoffen, water of vuilnis te werpen, uit te storten of te doen afvloeien$ 22,00
11.3een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.7, lid c van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om goederen, puin, afbraak, kalk, aarde, klei, zand, mest of bouwmaterialen op de openbare weg neer te leggen of te hebben$ 22,00
11.4een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.7, lid d van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om de openbare weg tot werkplaats te bezigen, te overdekken, bij het bouwen of verbouwen van percelen in gebruik te nemen of daarop met koopwaren te staan of te zitten$ 25,00
11.5een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.11 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om de bestrating of wegbedekking op te breken of te beschadigen of in de openbare weg te graven$ 22,00
11.6een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.2 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 voor het houden van optochten en betogingen$ 20,00
11.7een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om op de openbare weg muziek- of zanguitvoeringen of vertoningen te geven, optochten te houden, muziek te maken of te zingen, met inbegrip van het maken van muziek door middel van een geluidsversterker en met uitzondering van processies gehouden door kerkelijke instellingen$ 10,00
11.8een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.7 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om iets hoegenaamd in, op, aan of over de openbare weg te planten, te plaatsen, te spannen, te hangen, vast te hechten, uit te spreiden, uit te slaan, te drogen, te luchten of te hebben.$ 22,00
11.9een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.15 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 voor het vervoer van vuurwerk, explosieven of andere ontplof gevaarlijke stoffen. 
11.10een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.5 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om enig werk te verrichten, dat geraas of anderen hinder van ernstige aard veroorzaakt of schadelijke of walgelijke lucht verspreidt, indien dit op de naburige erven of op de openbare weg waargenomen kan worden$ 22,00
11.11een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.5 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om openbare vermakelijkheden te geven, of voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten tot ontspanning of vermaak te houden.$ 10,00
11.12Een vergunning als bedoeld in artikel 2.4.2 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om evenementen te organiseren of te houden$ 0.00
11.13een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 een vergunning voor het houden van inzamelingen van geld op de openbare weg of aan de huizen $ 0.00
11.14een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om op de openbare weg tussen 21.00 uur en zonsopgang te venten: 
11.14.1zonder gebruikmaking van een voertuig$ 7,00
11.14.2met gebruikmaking van een voertuig$ 22,00
11.15een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.4 van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om voorwerpen op de openbare weg uit te stallen of uitgestald te hebben of aan de openbare weg aan de buitenzijde van gevels, deuren of vensters ter uitstalling op te hangen, te bevestigen of opgehangen of bevestigd te hebben$ 0.00
11.16Een vergunning bedoeld als in artikel 2.2.11, van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 ten behoeve van het houden van dieren en pluimveehouderijen$ 0.00
11.17een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.16, van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om op of aan de openbare weg vuurwerk af te steken of daarmee te werpen, buskruit of andere ontplofbare stoffen aan te steken of op andere wijze te doen ontploffen, fakkels of teertonnen te branden, vuur aan te leggen of te hebben$ 22,00
11.18een otnheffingsverzoek als bedoeld in artikel 2.1.5, van de eilandsverordening bevordering openbare weg en bescherming gemeenschap 1993 om op de openbare weg voordrachten, toespraken of betogingen te houden, al dan niet met gebruikmaking van geluidsdragers$ 7,00
11.19een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden 1963, bestendigd per 10 oktober 2010 om op de openbare weg een snelheidswedstrijd met rijtuigen, trekdieren of rijwielen te houden of daarbij als bestuurder op te treden, dan wel een ontheffing [als bedoeld in artikel 70 van de Algemeen politiekeur ...] om op de openbare weg een snelheidswedstrijd met motorrijtuigen te houden, daarbij als bestuurder op te treden of daarvoor een motorrijtuig af te staan: 
11.20voor een wedstrijd met motorrijtuigen anders dan een betrouwbaarheidswedstrijd$ 0.00
11.21een vergunning als bedoeld in artikel 59 van de Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden 1963 om met een motorrijtuig, door middel waarvan enig vervoermiddel wordt voortbewogen, over een openbaren weg te rijden$ 0.00
     
Hoofdstuk 12Vestiging bedrijven; ter beschikking stellen arbeidskrachten 
12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vestigingsvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet vestiging bedrijven BES$ 300.00
12.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om als directeur op te treden van een zaak als bedoeld in artikel 2 van de Wet vestiging bedrijven BES$ 200.00
12.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om als directeur van een zaak met meer dan één directeur, per directeur$ 250.00
12.2Voor iedere vergunning als genoemd onder lid 1 wordt met ingang van het kalenderjaar volgend op het jaar waar de vergunningverlening heeft plaatsgevonden een jaarlijks recht geheven$ 100.00
12.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot uitbreiding van bedrijfsdoelen$ 250.00
12.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES$ 500.00
     
Hoofdstuk 13Hazardspelen en loterijen 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 
13.1een vergunning tot het exploiteren van hazardspelen in daartoe met name aan te wijzen en speciaal daarvoor ingerichte hotels, als bedoeld in artikel 1 van de Wet hazardspelen BES I$ 0.00
13.2een vergunning tot het organiseren van hazardspelen door verenigingen of stichtingen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet hazardspelen BES II$ 110.00
13.3toestemming tot het openstellen van een tegen een niet hogere dan de parikoers uit te geven werkelijke geldlening, welke een jaarlijkse en jaarlijks ter beschikking te stellen rente heeft van ten minste drie ten honderd, terwijl aan de schuldbewijzen van die lening bijkomstig een kans op het winnen van premies is verbonden, als bedoeld in artikel 2bis van de Loterijwet BES$ 110.00
     
Hoofdstuk 14Wet winkelsluiting BES 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tijdelijk verkrijgen van gehele of gedeeltelijke ontheffing van het verbod om een winkel voor het publiek op de in artikel 2 of krachtens artikel 6 van de Wet winkelsluiting BES genoemde dagen of tijden geopend te hebben, als bedoeld in artikel 7 van de Wet winkelsluiting BES: 
14.1voor een bepaalde winkel$ 0.00
14.2voor bepaalde winkels of een bepaalde groep van winkels$ 0.00
     
Hoofdstuk 15Begrafeniswet BES 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een: 
15.1ontheffing voor het begraven van een lijk eerder dan 36 uren na het overlijden [als bedoeld in artikel 6 van de Begrafeniswet BES]$ 25.00
15.2toestemming voor het opgraven van een lijk [als bedoeld in artikel 9 van de Begrafeniswet BES]$ 25.00
15.3toestemming voor het vervoer van een lijk [als bedoeld in artikel 9 van de Begrafeniswet BES]$ 100.00
     
Hoofdstuk 16Loodsenwet 2001 BES 
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van de verplichting om gebruik te maken van de diensten van een loods [als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Loodsenwet 2001 BES]$ 0.00
     
Hoofdstuk 17Verordening marien milieu 
17.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, voor het 
17.1.1.1Aanleggen van een pier, per strekkende meter $ 25.00
17.1.1.2Plaatsen van een boei $ 50.00
     
Hoofdstuk 18Testen van water of aarde 
18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het testen van water: 
18.1.1op zoutgehalte, per monster$ 0.60
18.1.2op zuurgraad, per monster$ 0.30
18.2In afwijking van onderdeel 19.1 zijn voor het ten hoeve van landbouwers testen van water geen rechten verschuldigd. 
18.3Het tarief bedraagt voor het op aanvraag testen van aarde: 
18.3.1op zoutgehalte, per monster$ 0.60
18.3.2op zuurgraad, per monster$ 0.30
18.3.3op stikstof-, fosfor- of kaliumgehalte, per monster $ 6.00
18.4In afwijking van onderdeel 19.3 bedraagt het tarief voor het op aanvraag ten behoeve van landbouwers testen van aarde: 
18.4.1op zoutgehalte of zuurgraad, per monster Nihil
18.4.2op stikstof-, fosfor- of kaliumgehalte, per monster $ 2.00
     
Hoofdstuk 19Slachten van vee 
19.1Het tarief bedraagt voor het slachten van 
19.1.1Een rund$ 25.00
19.1.2Een varken$ 13.00
19.1.3Een schaap $ 5.50
19.1.4Een Geit $ 5.50
19.2In stukken hakken/zagen van karkassen 
19.2.1Het tarief voor het in stukken hakken van karkassen, bedraagt 
19.2.2Tot 5 lbs$ 3.00
19.2.3Voor iedere lbs extra$ 0.50
19.3Opslag van vlees 
19.3.1Het tarief voor de kortstondige opslag van vlees, bedraagt 
19.3.2Per dag, waarbij de eerste dag kosteloos is, $ 10.00
     
Hoofdstuk 20Registratie 
20.1Het tarief bedraagt voor registratie als 
20.1.1Veeteler$ 30.00
20.1.2Boer$ 25.00
20.1.3Visser$ 25.00
20.2Ophalen honden 
20.2.1Het tarief bedraagt voor het op aanvraag ophalen van één of meer niet gewenste honden, per huisadres$ 0.00
     
Hoofdstuk 21Verhuur 
21.1Het tarief bedraagt voor het huren, per uur, van een 
21.1.1Animal trailer$ 15.00
21.1.2Tractor, door een geregistreerde boer of veeteler$ 35.00
21.1.3Tractor, door eenieder niet-geregistreerd als boer of veeteler$ 65.00
     
Hoofdstuk 22Gebruik pier of werf 
  Het tarief bedraagt voor het gebruik van een aan het openbaar lichaam toebehorende pier of werf bij het vervoer van containers en losse lading daarover, bij de aankomst: 
22.1voor containers: 
22.1.1per container van 20 voet$ 50.00
22.1.2per container groter dan 20 voet$ 75.00
22.2voor motorrijtuigen op meer dan drie wielen: 
22.2.1Personenauto’s, per stuk$ 10.00
22.2.2voor overige motorrijtuigen, waaronder bussen, vrachtwagens en zwaar rollend materieel, per stuk$ 15.00
22.3voor pakketten en overige losse lading, andere dan bedoeld in de onderdelen 21.1 en 21.2, per inklaring, per ton$ 2.00
  met een minimum van $ 10.00
     
Hoofdstuk 23Hygiënische dienst 
23.1Het toedienen van reizigers vaccinaties (als bedoeld in artikel 36 van de Internationale Gezondheidsregeling en artikel 52, lid 1van de Wet publieke gezondheid BES)$ 0.00
23.2Het tarief bedraagt voor het gebruik van: 
23.2.1een verplaatsbaar toilet, per dag $ 25.00
23.2.2een vuilcontainer, tenzij het openbaar lichaam daarvoor een afvalstoffenbelasting heft$ 25.00
23.2.3een aan het openbaar lichaam toebehorend verdovingsgeweer, per schot$ 15.00
23.2.4ter beschikking gesteld Abate (larvicine) en muggenbestrijder, per pond$ 5.00
23.3Het tarief bedraagt voor het op aanvraag behandelen: a. van gebouwen of terreinen met Permethrine, dan wel met een rookmachine; b. van gebouwen of terreinen tegen ongedierte, met name ratten en muizen met [Racumin] rattengif; c. van planten, tuingronden en dergelijke met de daartoe bestemde insecticiden en chemische middelen, per behandeling of, als dit met een pomp geschiedt, per pomp van 8 liter: 
23.3.1voor particulieren$ 25.00
23.3.2voor bedrijven$ 45.00
23.4Quarantainegelden schepen 
23.4.1Het tarief voor een onderzoek ter verkrijging van het: Certificaat van sanitaire controle van schepen (Art 57 jo 68a, Wet Publieke Gezondheid) Certificaat van vrijstelling van sanitaire controle (Art 54, Internationale Gezondheidsregeling) bedraagt voor schepen met een bruto tonnage van of met een aantal opvarenden van 
23.4.1.1Tot en met 6.000 ton$ 225.00
23.4.1.2Boven 6.000 tot en met 15.000 ton $ 335.00
23.4.1.3Boven 15.001 tot en met 30.000 ton $ 500.00
23.4.1.4Boven 30.001 tot en met 50.000 ton $ 600.00
23.4.1.5.Boven 50.001 ton$ 775.00
23.5.1Bij minder dan 12 opvarenden anders dan bemanningsleden$ 375.00
     
Hoofdstuk 24Export vergunningen (Vlees, vis, kreeft en conch) 
24.1Het tarief bedraagt voor een vergunning bestemt voor de export van 
24.1.1Vlees, tot 20 lbs ten behoeve van persoonlijk gebruik$ 10.00
24.1.2Vis, tot 20 lbs ten behoeve van persoonlijk gebruik$ 0.00
24.1.3Kreeft, per 4 stuks$ 0.00
24.1.4Conch, tot 5 lbs ten behoeve van persoonlijk gebruik $ 10.00
24.2.1Vlees, tussen 10 en 250 kilo $ 30.00
24.2.2Vlees, vanaf 251 kilo $ 60.00
24.2.3Vis, tussen 10 en 250 kilo$ 30.00
24.2.4Vis, vanaf 251 kilo$ 60.00
24.2.5Kreeft, tussen 10 en 250 kilo$ 30.00
24.2.6Kreeft, vanaf 251 kilo$ 60.00
24.2.7Conch, tussen 10 en 250 kilo$ 30.00
24.2.8Conch, vanaf 251 kilo$ 60.00
24.3Export vergunningen (levende dieren) 
24.3.1Het tarief bedraagt voor een vergunning bestemd voor de export van een 
24.3.1.1Koe$ 25.00
24.3.1.2Geit$ 5.00
24.3.1.3Schaap$ 5.00
24.3.1.4Varken$ 20.00
24.3.1.5Ezel$ 10.00
24.4Onderzoeksvergunning 
24.4.1Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een 
24.4.1.1Onderzoeksvergunning$ 30.00
24.4.1.2CITES certificaat$ 0.00
24.5Verkoop water uit waterbakken en –putten in eigendom van het Openbaar Lichaam 
24.5.1Het tarief voor het gebruik van water uit waterbakken en -putten bedraagt per m3, waarbij de eerste m3 kosteloos is 
24.5.2Voor geregistreerde boeren en veetelers$ 0.00
24.5.3Voor particulieren niet geregistreerd als boeren of veeteler$ 0.00
     
Hoofdstuk 25Gebruik schoolgebouwen en slachthuis 
25.1Het tarief bedraagt voor het gebruik van voorzieningen van schoolgebouwen, bestemd voor het geven van openbaar onderwijs: 
25.1.1voor een lokaal, per uur, indien het gebruik plaats heeft: 
25.1.1.1tussen 7.30 uur en 16.30 uur$ 3.00
25.1.1.2gedurende andere uren$ 6.00
25.2De rechten bedoeld in onderdeel 23.1 zijn niet verschuldigd indien het gebruik geschiedt: a. voor het geven van openbaar onderwijs in normaal klassenverband; b. voor het geven van extra lessen aan leerlingen bij het sub a bedoelde onderwijs, mits deze lessen aan ten minste drie vierde gedeelte van het aantal deelnemende leerlingen kosteloos wordt gegeven; c. voor doeleinden, welke naar het oordeel van het bestuurscollege of de door dit college aan te wijzen ambtenaar, het sub a bedoelde onderwijs bevorderen, mits het gebruik niet wordt verzocht met het oogmerk winst te behalen; d. in het algemeen belang, zulks ter beoordeling van het bestuurscollege. 
25.3Verhuur slachthuis 
25.3.1Het tarief voor de huur van het abattoir, bedraagt$ 75.00

Behoort bij het besluit van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius van en dient als integrale onderdeel van de Retributieverordening 2014 beschouwd te worden.

De voorzitter, De eilandgriffier,

MEMORIE VAN TOELICHING

Eilandsverordening tot wijziging van het tarieventabel behorende bij de Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

§1. Inleiding.

Jaarlijks wordt door de Rijksoverheid nieuwe tarieven vastgesteld voor de reisdocumenten. Dit vindt mede plaats aan de hand van de indexering voor dat jaar. De tarieven maximale tarieven voor de openbare lichamen worden in een apart colom vastgesteld. Tevens wordt vastgesteld het bedrag dat voor dat jaar voor de verschillende reisdocumenten aan het Rijk afgedragen dient te worden.

§2. Hoofdlijnen van de wijziging.

Hoofdstuk 8 zoals die nu in het tabel staat geeft geen accurate weergave van de verschillende reisdocumenten. Dit wordt aangepast conform de reisdocumenten zoals die nu verschaft worden, conform de relevante wetten en regelingen. Zo is er bijvoorbeeld geen onderscheid meer tussen de tarieven voor een nationaal paspoort en een zakenpaspoort. Tevens dient er een onderscheid aangebracht worden in de tarieven voor paspoorten die 5 jaar en 10 jaar gelding hebben.

Verder is er besloten om praktische redenen af te stappen van de huidige berekeningswijze van het bedrag dat geïnd moet worden. De huidige situatie is een vast bedrag voor het openbaar lichaam en daar dienen de kosten van het Rijk opgeteld te worden. Door de loop der jaren heeft het Rijk besloten een maximale tarief vast te stellen die door de openbaren lichamen in rekening mogen worden gebracht. Tevens stelt zij de kosten per soort document vast, dat aan haar afgedragen dient te worden. De huidige berekening werkt dus in de pratkijk niet en heeft voorheen tevens tot verwarring geleid met betrekking tot welk bedrag er geïnd diende te worden. Het nieuwe systeem maakt gebruik van de door het Rijk vast gestelde maximale tarieven en daarvan dient te worden afgetrokken de kosten die aan haar afgedragen dient te worden.

Tot slot is er een lid onderdeel bijgevooegd aan het onderdeel van de identiteitskaarten. Deze reden is dat ingaande 2017 het openbaar lichaam $3.00 aan kosten aan het Rijk dient af te dragen.

§3. De slotbepaling

Deze spreekt voor zich. De datum van inwerking treding wordt daarbij vastgesteld en de tekst van het tarieventabel inhoudende de reeds daarin verwerkte wijziging wordt gepubliceerd. Hierdoor voorkomt men verwarring, omtrent welke tekst/tarieven gelding heeft/hebben