Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Sint Eustatius

Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Sint Eustatius
Officiële naam regelingEilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)
CiteertitelAlgemene retributie- en legesverordening 2014
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Aangezien de omvang van de tarieventabel bij deze verordening technische problemen opleverde bij de invoering als integrale bijlage is er voor gekozen om in plaats daarvan de tarieventabel als externe bijlage op te nemen bij deze regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 166, lid 1 en lid 2, onderdeel h
 2. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artt. 40 en 62, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201313-04-2017Nieuwe regeling

19-12-2013

A.B. 2013, no. 33

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM SINT EUSTATIUS;

OVERWEGENDE Dat voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het openbaar lichaam en van voor de openbare dienst bestemde werken en inrichtingen die bij het openbaar lichaam in beheer of in onderhoud zijn dan wel voor het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten, eilandbelastingen kunnen worden geheven

OVERWEGENDE dat het wegens de gewijzigde Staatkundige structuur wenselijk is de eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Sint Eustatius 1997 (22-12-1997 A.B. 1997, no. 17) en de daarop gebaseerde eilandsbesluiten houdende algemene maatregelen worden vervangen door een belastingverordening met bijbehorende tarieventabel als bedoeld in artikel 62 Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

OVERWEGENDE dat het derhalve noodzakelijk is dat het openbaar lichaam Sint Eustatius een eilandsverordening vaststelt op de heffing en invordering van retributies en leges;

GELEZEN het voorstel van het bestuurscollege;

GELET OP De artikelen 40 en 62, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 166, eerste en tweede lid, onderdeel h, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

BESLUIT:

vast te stellen de Eilandsverordening op de heffing en invordering van Retributies en leges (Algemene Retributie- en Legesverordening 2014)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘retributie’ of ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van het openbaar lichaam of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij het openbaar lichaam in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het openbaar lichaam verstrekte diensten;

zoals deze zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel, welke als integraal onderdeel van deze verordening beschouwd dient te worden, een en ander met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening en voor zover daarvoor niet in een andere specifieke belastingverordening rechten worden geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen bedoeld in artikel 2, onder a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, onder b.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. Rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   stukken die ingevolge een wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   de verstrekking van door de eilandsraad of het bestuurscollege vastgestelde verordeningen of besluiten van algemene strekking aan overheidsinstellingen en culturele of wetenschappelijke instanties;

  • c.

   bewijzen van onvermogen;

 • 2. De rechten bedoeld in de onderdelen 10.1 en 10.2.1 worden niet geheven van personen in dienst van het openbaar lichaam die uit hoofde van hun dienstuitoefening als bestuurders optreden van motorrijtuigen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals deze door de Eilandsraad zijn vastgesteld.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten bedoeld in artikel 2, onder a, is het belastingtijdvak gelijk aan de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het gebruik plaatsvindt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten bedoeld in artikel 2, onder a, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2. De rechten bedoeld in artikel 2, onder b, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

 • 1. Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan het bestuurscollege vrijstelling verlenen aan:

  • a.

   Overheidsinstellingen van het openbaar lichaam;

  • b.

   sport, culturele of sociale organisaties

Artikel 11 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Indien de verleende vergunning binnen een jaar na de afgifte ten gevolge van niet aan de vergunninghouder te wijten oorzaken wordt ingetrokken en de betaalde rechten een bedrag van $ 100,= overschrijden, wordt, tegen overlegging van het schriftelijk bewijs van de vergunning, gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de rechten verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 77 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 12 Nadere regels door het bestuurscollege

Het bestuurscollege kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. De “Eilandsverordening van de 28e juli 2010 regelende de heffing en invordering van de retributies en leges te Sint Eustatius” en bestendigd op 10 oktober 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voor gedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene retributie- en legesverordening 2014.

Ondertekening

ALDUS vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad d.d. 19 december 2013

De Voorzitter, De eilandsgriffier,