Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 13]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius) [A.B. 2013, no. 13]
CiteertitelBrandstofprijzenbeschikking Benzine Sint Eustatius
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Brandstofprijzenbeschikking Benzine Sint Eustatius (A.B. 2013, no. 10).

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Prijzenwet BES, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-201310-07-2013Nieuwe regeling

11-06-2013

A.B. 2013, no. 13

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter vaststelling van de benzine prijs (Brandstofprijzenbeschikking Sint Eustatius)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET EILANDGEBIED SINT EUSTATIUS

 

Overwegende, dat het wenselijk is voor het Openbaar Lichaam Sint Eustatius ten aanzien van wijziging van de benzine prijzen op de wereldmarkt, de navolgende hoogst toelaatbare prijs voor benzine in het Openbaar Lichaam opnieuw vast te stellen;

 

Gelezen, het advies van Economische Zaken;

 

Gelet op, artikel 2 van de Prijzenwet BES;

 

Besluit:

 

Vast te stellen het navolgende eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter vaststelling van de benzine prijs.

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

Verkopen:

verkopen of te koop aanbieden;

Groothandelsprijs:

prijs bij verkoop aan de kleinhandelaar;

Kleinhandelsprijs:

prijs bij verkoop aan de consument;

Artikel 2

Het is een ieder verboden in het Openbaar Lichaam Sint Eustatius de navolgende benzine te verkopen tegen een hogere kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven.

 

Kleinhandelsprijs: Benzine US$ 1.391 per liter

Artikel 3

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na haar afkondiging en wordt aangehaald als Brandstofprijzenbeschikking Benzine Sint Eustatius.

Artikel 4

Bij de inwerkingtreding van dit besluit wordt het eilandsbesluit Brandstofbeschikking Sint Eustatius, AB 2013, No 10 ingetrokken.

Sint Eustatius 11 juni 2013

Het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Eustatius,

De Gezaghebber, De Eilandsecretaris,