Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Regeling kledingvoorschriften gemeente Krimpenerwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kledingvoorschriften gemeente Krimpenerwaard 2015
CiteertitelRegeling kledingvoorschriften gemeente Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2015 zijn de bestaande lokale regelingen voor kledingvoorschriften van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en de GR-K-gemeenten vanwege de herindeling van rechtswege vervallen. De gemeenten zijn opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard dient een nieuwe regeling vast te stellen.

De verordening regelt in algemene zin dat medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard correct en representatief gekleed zijn in overeenstemming met de door hem beklede functie en –voor zover van toepassing- met inachtneming van het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 Gemeentewet
 3. artikel 1:4:1 en artikel 15:1:16 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

13-01-2015

Gemeenteblad, 27-01-2015, nr. 7425

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kledingvoorschriften gemeente Krimpenerwaard 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard

gelet op:

 • de Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet alsmede artikel 1:4:1 en artikel 15:1:16 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (hierna CAR-UWO);

 • de instemming van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg van 27 november 2014:

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende:

Regeling kledingvoorschriften gemeente Krimpenerwaard 2015

 

 

Algemene criteria

Artikel 1
 • 1.

  Goed ambtenaarschap vereist dat de medewerker te allen tijde correct en representatief gekleed is in overeenstemming met de door hem beklede functie en –voor zover van toepassing- met inachtneming van het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 2.

  De secretaris kan nadere richtlijnen vaststellen ten aanzien van representatieve kleding als bedoeld in het 1e lid. Hierbij worden de in artikel 3, 3e lid, vermelde criteria in acht genomen.

   

   

  Gelaatsbedekkende kleding

Artikel 2

Het is de medewerker niet toegestaan om kleding te dragen die de open communicatie belemmert, zoals gelaatsbedekkende kleding.

 

 

Nadere voorschriften

Artikel 3
 • 1.

  De secretaris kan een functielijst opstellen, aanvullen en/of wijzigen waarin per functie(groep) specifieke eisen zijn opgenomen met betrekking tot kledingdracht, haardracht, persoonlijke verzorging en/of versierselen zoals tatoeages en piercings.

 • 2.

  De in het 1e lid bedoelde functielijst behoeft goedkeuring van de ondernemingsraad.

 • 3.

  De in de functielijst opgenomen kleding eisen moeten een zwaarwegend bedrijfsbelang dienen en in evenredigheid staan tot de daarmee te dienen doelen. Hierbij mag geen ongeoorloofde inbreuk worden gemaakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van meningsuiting van de medewerker.

  De te dienen doelen zijn:

  • .

   veiligheid, gezondheid of hygiëne;

  • .

   functionaliteit en herkenbaarheid;

  • .

   imago van de organisatie;

  • .

   publieke opinie en algemeen gangbare opvattingen.

   

   

   

  Intrekken oude regelingen

Artikel 4

Op de dag dat deze regeling in werking treedt, worden de volgende regelingen ingetrokken:

 • ·

  Regeling kledingvoorschriften gemeente Bergambacht 2009;

 • ·

  Regeling kledingvoorschriften gemeente Nederlek 2009;

 • ·

  Regeling kledingvoorschriften gemeente Ouderkerk 2009;

 • ·

  Regeling kledingvoorschriften gemeente Schoonhoven 2009;

 • ·

  Regeling kledingvoorschriften gemeente Vlist 2009;

 • ·

  Regeling kledingvoorschriften GR K5 2009.

 

 

Citeertitel en ingangsdatum

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling kledingvoorschriften gemeente Krimpenerwaard 2015" en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Schoonhoven, 13 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma