Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Krimpenerwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Bedrijfshulpverlening gemeente Krimpenerwaard 2015
CiteertitelRegeling Bedrijfshulpverlening gemeente Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2015 zijn de bestaande lokale regelingen voor bedrijfshulpverlening van medewerkers van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en de GR K5-gemeenten vanwege de herindeling van rechtswege vervallen. De gemeenten zijn opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard dient een nieuwe regeling vast te stellen. De verordening regelt binnen de actuele wettelijke kaders maatregelen bij calamiteiten op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van medewerkers en andere aanwezige personen en de communicatie met externe hulpverleningsorganisaties.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 Gemeentewet
 2. artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet
 3. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

13-01-2015

Gemeenteblad, 27-01-2015, nr. 7417

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Bedrijfshulpverleninggemeente Krimpenerwaard 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard

gelet op:

 • artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (hierna CAR-UWO);

 • de instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad van 30 oktober 2014:

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende:

Regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Krimpenerwaard 2015

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bedrijfshulpverlening: de zorg van de werkgever om de nodige, op de specifiekesituatie van de organisatie afgestemde maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie van medewerkers.

 • b.

  Bedrijfshulpverlener (BHV’er): de medewerker die door het college van burgemeester enwethouders is aangewezen tot het verrichten van taken volgens in artikel 15, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • c.

  Bedrijfshulpverleningstaken: de taken bedoeld in artikel 15, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • d.

  Coördinator BHV: de door het college van burgemeester en wethoudersaangewezen functionaris die verantwoordelijk is voor het organiseren van de bedrijfshulpverlening.

 • e.

  BHV-cursus: de cursus waarmee de bedrijfshulpverlener kennis envaardigheden opdoet, teneinde de taken naar behoren te kunnen vervullen.

 • f.

  BHV-vergoeding het bedrag als bedoeld in artikel 3:17 van de CAR-UWO.

 

 

Bedrijfshulpverlening

Artikel 2
 • 1.

  Het aanwijzen tot BHV’er geschiedt schriftelijk.

 • 2.

  De BHV’er is verplicht om de bedrijfshulpverleningstaken alsmede de voorgeschreven cursus en oefeningen naar behoren te vervullen.

 • 3.

  Bedrijfshulpverleningstaken worden in principe binnen de reguliere werktijd uitgevoerd.

 • 4.

  De cursus en oefeningen vinden plaats binnen de voor de bedrijfshulpverlener vastgestelde werktijd.

 • 5.

  Tenminste één keer per jaar wordt beoordeeld hoe de bedrijfshulpverleningstaken worden vervuld.

 • 6.

  Vuistregel is dat er minimaal één BHV’er aangewezen wordt per 50 aanwezige personen (medewerkers, klanten én bezoekers). De afdelingen van de gemeente Krimpenerwaard zijn verspreid gehuisvest. Daarom worden minimaal 2 BHV’ers per afdeling aangewezen.

   

   

  Coördinator bedrijfshulpverlening

Artikel 3
 • 1.

  Er wordt één coördinator bedrijfshulpverlening aangewezen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van bedrijfshulpverlening.

 • 2.

  De taak van de coördinator omvat het plannen van en leidinggeven tijdens oefeningen, het bewaken van de kwaliteit van de inzetbaarheid van BHV’ers, de werving BHV’ers, het schriftelijk registreren van de evaluatie van oefeningen en het actueel houden van de noodzakelijke registraties en gegevens van de BHV’ers.

 • 3.

  De coördinator registreert de (bijna) incidenten, de keuringsrapporten van de persoonlijke beschermingsmiddelen en de reddingsmaterialen.

 • 4.

  De coördinator zorgt dat de veiligheidsvoorzieningen en –installaties, de blusmiddelen, de EHBO koffers en oproepsystemen in orde zijn.

   

   

  Kwaliteitsbewaking

Artikel 4

De directie bewaakt de kwaliteit van de organisatie van de bedrijfshulpverlening door jaarlijks in overleg te treden met de coördinator BHV.

 

 

BHV-vergoeding

Artikel 5

De BHV’er ontvangt een vergoeding op grond van hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

 

 

Onvoorziene omstandigheden

Artikel 6
 • 1.

  Het college kan afwijken van deze regeling, indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 2.

  Het toepassen van bijzondere omstandigheden wordt gemeld aan de Ondernemingsraad.

   

   

  Intrekken oude regelingen

Artikel 7

Op de dag dat deze regeling in werking treedt, worden de volgende regelingen ingetrokken:

 • ·

  Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Bergambacht vastgesteld op 5 maart 2013;

 • ·

  Regeling bedrijfshulpverlening 2006 gemeente Nederlek vastgesteld op 21 november 2006;

 • ·

  Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Ouderkerk;

 • ·

  Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Schoonhoven;

 • ·

  Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Vlist;

 • ·

  Regeling bedrijfshulpverlening K5-gemeenten 2008 vastgesteld op 6 januari 2009.

 

 

Citeertitel en ingangsdatum

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling Bedrijfshulpverlening gemeente Krimpenerwaard 2015" en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Schoonhoven, 13 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma