Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Regeling ambtseed of belofte gemeente Krimpenerwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ambtseed of belofte gemeente Krimpenerwaard 2015
CiteertitelRegeling ambtseed of belofte gemeente Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2015 zijn de bestaande lokale regelingen over integriteit, gedragscode inclusief afleggen ambtseed of ambtsgelofte voor de medewerkers van de gemeenten Bergambacht. Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en de GR K5-gemeenten vanwege de herindeling van rechtswege vervallen. De gemeenten zijn opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente Krimpenerwaard dient een nieuwe regeling vast te stellen. Deze regeling heeft tot doel eenduidige en toepasbare regels over de ambtseed, ambtsbelofte en integriteitverklaring te stellen. De integriteitverklaring gaat onder andere over de omgang met informatie, bedrijfsmiddelen en omgangsvormen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 Gemeentewet
 3. artikel 15:2 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

13-01-2015

Gemeenteblad 27-01-2015, nr. 7414

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ambtseed of belofte gemeente Krimpenerwaard 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

gelet op:

 • ·

  het doel om te komen tot toepasbare regels over de ambtseed, ambtsbelofte en integriteitverklaring.

 • ·

  de Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet alsmede artikel 15:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (hierna CAR-UWO);

 • ·

  de instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad van 30 oktober 2014;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende:

Regeling ambtseedgemeente Krimpenerwaard 2015

 

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtseed of belofte: de eed of belofte als bedoeld in artikel 15:2 van de CAR-UWO, af teleggen volgens het formulier zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • b.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, 1e lid, onder a van de CAR-UWO;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard

 

 

 

Algemene bepaling

Artikel 2
 • 1.

  Het mondeling afleggen van de eed of belofte volgens het bijgevoegde formulier is verplicht voor medewerkers. Dit geldt niet indien de medewerker bij één van de rechtsvoorgangers van de gemeente Krimpenerwaard al eerder in het kader van een aanstelling de eed of belofte heeft afgelegd.

 • 2.

  Het afleggen van de eed of belofte geschiedt binnen twee maanden na indiensttreding in een speciaal georganiseerde bijeenkomst. Voorafgaand aan het afleggen van de eed of belofte wordt een korte toespraak gehouden. Hierbij wordt de waarde en inhoud van de eed of belofte toegelicht.

 • 3.

  De medewerker is vrij in zijn keuze tussen de eed en de belofte. Tevoren wordt de medewerker naar zijn keuze gevraagd.

 • 4.

  Alle medewerkers leggen de eed of belofte af ten overstaan van de secretaris. De secretaris legt de eed of belofte af ten overstaan van de voorzitter van het college.

   

   

  Ambtseed

Artikel 3
 • 1.

  De eed wordt staande afgelegd, waarbij de medewerker de twee voorste vingers van de rechterhand opsteekt.

 • 2.

  Het afleggen van de eed geschiedt door het voorlezen van de tekst van het formulier als bedoeld in de bijlage van deze regeling door degene die bevoegd is de eed af te nemen, waarna de medewerker woordelijk uitspreekt: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”.

   

   

  Ambtsbelofte

Artikel 4
 • 1.

  De belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken.

 • 2.

  Het afleggen van de belofte geschiedt door het voorlezen van de tekst van het formulier als bedoeld in de bijlage van deze regeling door degene die bevoegd is de belofte af te nemen, waarna de medewerker woordelijk uitspreekt: “Dat verklaar en beloof ik”.

Artikel 5

Indien de medewerker, gelet op diens godsdienstige overtuiging, op een andere wijze de eed of belofte wil afleggen wordt van deze wijze van afleggen aantekening gemaakt op het formulier.

 

 

Procedure

Artikel 6
 • 1.

  Het formulier, in tweevoud opgemaakt, wordt door de medewerker en degene die de eed of belofte heeft afgenomen ondertekend.

 • 2.

  De medewerker ontvangt één exemplaar, het andere exemplaar wordt in het personeels-dossier van de medewerker bewaard.

   

   

  Integriteitsverklaring

Artikel 7

Medewerkers, die niet in dienst zijn maar wel werkzaamheden voor de gemeente verrichten, zijn verplicht om de integriteitverklaring ten overstaan van de afdelingsmanager te ondertekenen. Deze integriteitverklaring gaat onder andere over de omgang met informatie, bedrijfsmiddelen en omgangsvormen.

Onvoorziene omstandigheden

Artikel 8

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van deze regeling

beslist het college.

 

 

Intrekken oude regelingen

Artikel 9

Op de dag dat deze regeling in werking treedt, worden de volgende regelingen ingetrokken:

 • Gedragscode voor ambtenaren gemeente Bergambacht versie 17 februari 2005;

 • Gedragscode integriteit voor ambtenaren gemeente Nederlek 2005 van 9 augustus 2005;

 • Regeling gedragscode voor ambtenaren gemeente Ouderkerk 2006;

 • Gedragscode voor ambtenaren gemeente Schoonhoven 2005 van 2 augustus 2005;

 • Gedragscode voor ambtenaren gemeente Vlist;

 • Nota integriteit K5 2008.

 

 

Citeertitel en ingangsdatum

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling ambtseed of belofte gemeente Krimpenerwaard 2015” en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Schoonhoven, 13 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma

Formulier ambtseed / ambtsbelofte

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals vastgesteld in:

 • de toepasselijke wetsbepalingen;

 • bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 • de regeling gedragscode voor medewerkers bij de gemeente Krimpenerwaard 2015.

 

Daartoe zweer/beloof ik als ambtenaar het volgende:

 Ik zweer/verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling.

 Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal doen.

 Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken vervul en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de gemeente Krimpenerwaard eerbiedig.

 Ik zweer/beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim hou voor anderen, behalve voor die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

 Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard als leidraad hanteer.

 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig/Dat verklaar en beloof ik

Op ……………………………………(datum) werd de integriteitverklaring volgens deze tekst afgelegd.

Ondertekening door:

de medewerker :………………………….

de voorzitter van het college/

de algemeen directeur :…………………………...

Eén ondertekend formulieren wordt bewaard in het personeelsdossier.

Formulier Integriteitsverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot

integriteit zoals vastgelegd in:

 • ·

  de artikelen 125ter t/m 125quinquies van de Ambtenarenwet;

 • ·

  de artikelen 15:1:1, 15:1:2 en 15:1:5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 • ·

  de regeling gedragscode voor medewerkers bij de gemeente Krimpenerwaard 2015.

Ten overstaan van de manager van de afdeling verklaar ik het volgende:

 • 1.

  Ik heb noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie verstrekt inverband met het verkrijgen van mijn werkzaamheden bij de gemeente Krimpenerwaard.

 • 2.

  Ik heb voor het verkrijgen van mijn werkzaamheden aan niemand iets geschonken of beloofd en dat zal ik ook niet gaan doen.

 • 3.

  Ik zal recht doen aan en handelen in overeenstemming met de grondwet en anderewetten.

 • 4.

  Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijkeorganisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van de gemeente Krimpenerwaard zijn.

 • 5.

  Ik zal onpartijdig handelen en democratische beginselen en procedures respecteren.

 • 6.

  Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van de gemeente Krimpenerwaard en het door hen vastgestelde beleid.

 • 7.

  Ik zal geen misbruik maken van mijn positie.

 • 8.

  Ik zal zorgvuldig omgaan met informatie.

 • 9.

  Ik zal handelen in overeenstemming met de geldende gedragscode.

 

Het bovenstaande verklaar ik,

(voorletters, voorvoegsel(s) en achternaam)

…………………..…………………………………. (handtekening)