Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Besluit tot het instellen van een commissie van deskundigen ter advisering aan de Eilandsraad over bezwaren ingediend op het ontwerp ontwikkelingsplan, ten behoeve van vaststelling van het ontwikkelingsplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit tot het instellen van een commissie van deskundigen ter advisering aan de Eilandsraad over bezwaren ingediend op het ontwerp ontwikkelingsplan, ten behoeve van vaststelling van het ontwikkelingsplan
CiteertitelBesluit tot het instellen van een commissie van deskundigen ter advisering aan de Eilandsraad over bezwaren ingediend op het ontwerp ontwikkelingsplan, ten behoeve van vaststelling van het ontwikkelingsplan
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aangezien een inwerkingtredingsbepaling in dit besluit ontbreekt, is zij krachtens artikel 145 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in werking getreden met ingang van de achtste dag na die van afkondiging.

Aangezien onbekend is wanneer deze regeling is afgekondigd, is er vanuit gegaan dat de afkondiging de dag van vaststelling van de regeling heeft plaatsgevonden zoals dat gebruikelijk is op Sint Eustatius. Er is daarom voor gekozen om de datum van inwerkingtreding gelijk te stellen met de achtste dag na die van vaststelling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2011Nieuwe regeling

10-01-2011

A.B. 2011, no. 4

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot het instellen van een commissie van deskundigen ter advisering aan de Eilandsraad over bezwaren ingediend op het ontwerp ontwikkelingsplan, ten behoeve van vaststelling van het ontwikkelingsplan

BESTUURSCOLLEGE OPENBAAR LICHAAM SINT EUSTATIUS

 

Besluit tot het instellen van een commissie van deskundigen ter advisering aan de Eilandsraad over bezwaren ingediend op het ontwerp ontwikkelingsplan, ten behoeve van vaststelling van het ontwikkelingsplan.

 

Overwegende:

 

 • -

  dat het ontwikkelingsplan op 2 december 2010 in ontwerp ter inzage is gelegd, conform artikel 5 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning;

 • -

  dat eenieder vanaf 2 december 2010 voor een periode van 30 dagen de gelegenheid heeft bezwaren tegen het ontwerp ontwikkelingsplan in te dienen bij de Eilandsraad, conform artikel 5 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning;

 • -

  dat in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning, artikel 5, is geregeld dat de Eilandsraad omtrent de ingediende bezwaren advies vraagt aan een in te stellen commissie van deskundigen;

 • -

  dat de commissie, conform artikel 5 van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning, binnen 60 dagen na het aflopen van de ter inzage termijn advies uitbrengt aan de Eilandsraad;

 • -

  dat in hetzelfde artikel is bepaald dat de taak en samenstelling van deze commissie bij Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen nader worden geregeld,

 

Besluit: De Eilandbestuur van het Eilandsgebied Sint Eustatius

Enig artikel
 • -

  in de commissie van deskundigen de volgende personen te benoemen:

  • -

   Wim de Jong ( Privé Aannemer)

  • -

   Godfrey Hooker (Privé Aannemer)

  • -

   Austin van Heijningen (wnd havenmeester, voormalige Hft DroB)

  • -

   als secretaris van deze commissie Marianne Schrama (adviseur Kabinet van de Gezaghebber) te benoemen;

 • -

  dat de taak van de commissie bestaat uit het adviseren van de Eilandsraad over de ingediende bezwaren. Per ingediend bezwaar komt de commissie met een gemotiveerd advies over het al dan niet in het vast te stellen ontwikkelingsplan overnemen van het bezwaar. Indien het advies is het bezwaar over te nemen in het ontwikkelingsplan wordt ook aangegeven op welke wijze dit moet gebeuren. Vermeld wordt dan wat de gevolgen zijn voor de plankaart, voorschriften en toelichting;

 • -

  dat de commissie ook over eventuele ambtelijke wijzigingen die in deze fase nog worden aangedragen advies uitbrengt. Dit gebeurt op dezelfde wijze.

Aldus vastgesteld in de bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius van 10 januari 2011 #33.

de Gezaghebber. de eilandssecretaris