Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Scherpenzeel

Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Scherpenzeel
Officiële naam regelingSubsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen 2013
CiteertitelSubsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen 2013 gemeente Scherpenzeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 12 bevat een hardheidsclausule.

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2013.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

De “Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen gemeente Scherpenzeel" wordt ingetrokken per 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201301-01-201331-12-2014nieuwe regeling

27-06-2013

Onbekend.

VROM/AvE, 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen 2013

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 april 2013,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,,

besluit

 • 1.

  De "Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen" 2013 vast te stellen”;

 • 2.

  De bij besluit van 16 december 2010 vastgestelde "Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen" in te trekken.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m² K/W;

 • c.

  HR++glas: dubbel glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De (deel) subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen betreft een aanvulling op c.q. de nadere specificatie van de Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen en het plaatsen van HR++ glas aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

   • door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

   • door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m2 K/W is;

  • d.

   Het vervangen van (dubbel) glas door HR++-glas.

 • 2.

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3.

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt maximaal het bedrag dat door de provincie Gelderland beschikbaar wordt gesteld voor het treffen van de in artikel 7 genoemde maatregelen.

Verlening van een eventuele subsidie geschiedt uitsluitend indien het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,00 per woning;

 • 2. De hoogte van de subsidie onder 1 genoemd, kan hiervan afwijken indien:

  • a.

   men gebruik maakt van de burenbonus; de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidieabele kosten tot een maximum van € 750,00 per woning;

   Om voor de burenbonus in aanmerking te komen dienen minimaal zes woningeigenaren uit Scherpenzeel gelijktijdig subsidie aan te vragen.

  • b.

   men gebruik gemaakt heeft van subsidie isolatie woningen 2010, 2011 of 2012; het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2013. Per genoemde datum wordt de huidige op 16 december 2010 vastgestelde “Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen gemeente Scherpenzeel” ingetrokken.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieverordening energiebesparende maatregelen bestaande woningen 2013 gemeente Scherpenzeel”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 juni 2013

H.F.B. van Steden, J.J.H. Colijn-de Raat

Griffier (wnd.), voorzitter