Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint-Michielsgestel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint-Michielsgestel
CiteertitelVerordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint-Michielsgestel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Verordening procedure overleg huisvesting'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het basisonderwijs
 2. Wet op het voortgezet onderwijs
 3. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-1997Nieuwe regeling

18-12-1997

De Brug, 24-12-1997

Index, 13.009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint-Michielsgestel

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 1997;

 

gelet op de bepalingen over het op overeenstemming gericht overleg in de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

 

gezien het advies van de Commissie voor Burgerzaken van 3 december 1997;

 

gezien het verslag van het gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen van 5 november 1997;

 

overwegende dat het noodzakelijk is een regeling vast te stellen voor het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen over het lokaal onderwijsbeleid;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

"Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint-Michielsgestel"

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  schoolbestuur:

  het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde openbare of bijzondere school voor basisonderwijs, voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voor voortgezet onderwijs, die gelegen is op het grondgebied van de gemeente;

 • b.

  advies:het advies van de Onderwijsraad als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op et speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2 Overleg

Paragraaf 2.1 Overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid

Artikel 2 Functie overlegorgaan

 • 1.

  Er is een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid waarin burgemeester en wethouders met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen overleg voeren over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijs-beleid.

 • 2.

  In het overlegorgaan komen aan de orde:

  • a.

   de onderwerpen waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • b.

   overige onderwerpen van overleg aangaande het lokaal onderwijs-beleid.

 • 3.

  Op de onderwerpen, als genoemd in het tweede lid onder b, is artikel 9 niet van toepassing.

Artikel 3 Samenstelling overlegorgaan

 • 1.

  De schoolbesturen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het overlegorgaan. Een schoolbestuur wijst daartoe maximaal 2 vertegenwoordigers aan, die namens dit schoolbestuur het overleg voeren.

 • 2.

  De portefeuillehouder onderwijs vertegenwoordigt burgemeester en wethouders in het overlegorgaan. De portefeuillehouder onderwijs fungeert als voorzitter van het overlegorgaan.

Artikel 4 Derden

Derden kunnen, indien de voorzitter van het overlegorgaan dit wenst of 2 vertegenwoordigers van schoolbesturen, genoemd in artikel 3, dit wensen, deelnemen aan een overleg.

Paragraaf 2.2 Voorbereiding overleg

Artikel 5 Uitnodiging

 • 1.

  Alvorens burgemeester en wethouders een voorstel aan de raad doen over een onderwerp, zenden zij de voorgenomen inhoud van dit voorstel met een toelichting daarop en de inventarisatie, als bedoeld in artikel 7, toe aan alle schoolbesturen.

 • 2.

  De toezending geschiedt onder bekendmaking van de plaats, de datum en het tijdstip waarop het overleg hierover zal aanvangen. Tussen de datum van de toezending van het voorstel en de datum van het overleg liggen ten minste twee weken.

 • 3.

  De schoolbesturen die niet deelnemen aan het overleg kunnen voor de datum van dit overleg hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders stellen de deelnemers aan dit overleg hiervan in kennis.

Artikel 6 Secretariaat

Burgemeester en wethouders voeren het secretariaat van het overlegorgaan.

Artikel 7 Voorbereiding

Burgemeester en wethouders kunnen een voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigers van de schoolbesturen en burgemeester en wethouders instellen dat voorafgaat aan het overleg in het overlegorgaan. Dit voorbereidend overleg wordt afgerond met een inventarisatie van de onderwerpen waarover al dan niet overeenstemming is bereikt. Per onderwerp wordt aangegeven of het gaat om een onderwerp als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a.

Artikel 8 Agendaoverleg

Burgemeester en wethouders kunnen een agendaoverleg instellen. Hierin wordt nagegaan welke onderwerpen op welk tijdstip in het overlegorgaan aan de orde kunnen komen. Op grond hiervan stellen burgemeester en wethouders de agenda op.

Paragraaf 2.3 Uitvoering overleg

Artikel 9 Advies Onderwijsraad

 • 1.

  Indien een of meer schoolbesturen of burgemeester en wethouders een advies wensen over een onderwerp waarop het op overeenstemming gericht overleg van toepassing is, maken ze dit uiterlijk kenbaar in het overleg waarin het onderwerp in finale zin aan de orde is. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijk gemotiveerde omschrijving van het onderwerp waarover het advies wordt verwacht. Hierbij wordt tevens het verband aangegeven tussen het onderwerp en de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting van het onderwijs.

 • 2.

  Alle vertegenwoordigers krijgen in het overleg de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen over het verzoek om advies.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn belast met de indiening van een verzoek om advies. Zij doen dit uiterlijk twee weken na afloop van het overleg. Daarbij informeren zij tevens de Onderwijsraad over de in het tweede lid bedoelde zienswijzen.

 • 4.

  De wettelijke termijn voor het uitbrengen van het advies wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de Onderwijsraad burgemeester en wethouders uitnodigt het verzoek voor het uitbrengen van het advies aan te vullen met de gegevens die hij nodig heeft voor een goede vervulling van zijn taak, tot de dag waarop het verzoek is aangevuld.

 • 5.

  De raad neemt gedurende de termijn voor het uitbrengen van het advies geen besluit over het onderwerp waarover advies is gevraagd.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders zenden zo spoedig mogelijk een afschrift van het uitgebrachte advies toe aan alle schoolbesturen. Indien het geheel of gedeeltelijk opvolgen van het advies zou leiden tot een of meer inhoudelijke bijstellingen van het voorstel over een onderwerp waarover advies is gevraagd, worden de schoolbesturen bij de toezending van het afschrift van het advies uitgenodigd voor nader overleg.

  In alle andere gevallen beoordelen burgemeester en wethouders of nader overleg over het advies wenselijk is. Zij geven dit aan bij de toezending van het afschrift van het advies.

 • 7.

  Het overleg, als bedoeld in het vorige lid, vindt binnen twee weken plaats nadat het advies is uitgebracht. Burgemeester en wethouders informeren de raad over dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10.

Artikel 10 Verslaglegging; informeren raad

 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken een verslag van het overleg.

 • 2.

  Het verslag bevat een overzicht van de besproken onderwerpen, waarbij per onderwerp wordt aangegeven:

  • a.

   of het bepaalde in artikel 2, tweede lid, onder a of b van toepassing is;

  • b.

   of volledige, geen volledige of geen overeenstemming is bereikt;

  • c.

   de in het overleg door de deelnemers naar voren gebrachte zienswijzen en - indien van toepassing - de zienswijzen als bedoeld in artikel 5, derde lid;

  • d.

   de door de portefeuillehouder onderwijs in het overleg toegezegde wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel.

   

  Indien artikel 9, eerste lid van toepassing is, wordt hiervan eveneens een weergave opgenomen in het verslag.

 • 3.

  Het overlegorgaan stelt het verslag vast. In afwijking hiervan kunnen burgemeester en wethouders spoedheidshalve het verslag ter commentaar toezenden aan de schoolbesturen. Binnen 10 dagen na de dag waarop het conceptverslag is toegezonden, maken de schoolbesturen die deel hebben genomen aan het overleg schriftelijk hun opmerkingen over het concept van het verslag kenbaar. Burgemeester en wethouders stellen het verslag vast met inachtneming van de opmerkingen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders brengen het verslag gelijktijdig met het voorstel over het onderwerp ter kennis van de raad. Voorzover burgemeester en wethouders afwijken van de tijdens het overleg naar voren gebrachte zienswijzen, wordt dit gemeld in het voorstel aan de raad. Daarbij geven zij de redenen aan van het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen.

Artikel 11 Heropening overleg

 • 1.

  Indien uit het oordeel van de betrokken raadscommissie over het voorgenomen voorstel aan de raad over een onderwerp blijkt dat de meerderheid van de raadscommissie of een deel van de raadscommissie dat volgens burgemeester en wethouders geacht wordt een meerderheid in de raad te vertegenwoordigen, van oordeel is dat het voorstel inhoudelijk bijstelling behoeft, dan kan een heropening van het overleg plaatsvinden. Burgemeester en wethouders beslissen daarover. Zij heropenen het overleg in ieder geval indien de inhoudelijke bijstelling betrekking heeft op een onderwerp als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, waarover overeenstemming in het overlegorgaan was bereikt.

 • 2.

  Indien burgemeester en wethouders het overleg heropenen, dan roepen zij het overlegorgaan zo spoedig mogelijk bijeen, doch uiterlijk vóór het moment waarop de raad een definitief besluit neemt over het onderwerp. In dit overleg hebben de vertegenwoordigers de gelegenheid om hun zienswijze te geven op het oordeel van de raadscommissie. Burgemeester en wethouders informeren de raad over het resultaat van dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 10. De raad betrekt de in dit aanvullend verslag neergelegde zienswijzen bij zijn definitieve besluitvorming over het onderwerp.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Beslissing burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, gehoord de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het overleg.

Artikel 13 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 2.

  Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de 'verordening procedure overleg huisvesting' zoals vastgesteld bij besluit van 26 september 1996, in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 18 december 1997.

Nota-toelichting

Bij besluit van 26 september 1996 heeft uw raad de 'Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs gemeente Sint-Michielsgestel' vastgesteld.

Door de decentralisatie van ook andere rijkstaken op het terrein van het onderwijs aan gemeenten neemt op lokaal niveau het belang toe van een goed en gestructureerd overleg tussen gemeente en schoolbesturen. Met het oog hierop heeft de wetgever in de wetgeving inzake de decentralisatie van de onderwijshuisvesting, de schoolbegeleiding, het onderwijsachterstandenbeleid en het onderwijs in allochtone levende talen, bepaald dat de gemeenteraad bij verordening een procedure dient vast te stellen voor het zogenaamde op overeenstemming gericht overleg tussen gemeente en schoolbestuur.

Om te voorkomen dat gemeenten per onderwerp een verordening moeten vaststellen, is door de VNG een model-verordening opgesteld die toepasbaar is op alle onderwerpen van het lokaal onderwijsbeleid waarvoor de wetgeving nu of in de toekomst het voeren van op overeenstemming gericht overleg voorschrijft. Tevens kan dit model worden toegepast op die onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid waarvoor de wettelijke verplichting van op overeenstemming gericht overleg niet is voorgeschreven.

De modelverordening overleg lokaal onderwijsbeleid is totstandgekomen in goed overleg tussen de VNG en de besturenorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs.

In het op 5 november 1997 gehouden 'bestuurlijk overleg' is de modelverordening onderwerp van gesprek geweest. Daarbij is met instemming gereageerd op het voorliggende concept en is overeenstemming bereikt over het aan uw raad ter vaststelling aanbieden van dit concept.

Bij de vaststelling van de 'verbrede' overlegverordening dient de verordening voor het huisvestingsoverleg van 26 september 1996 te worden ingetrokken.Dit is in het inwerkingtredingsartikel 13, lid 2, als zodanig opgenomen.