Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Stimuleringsregeling wonen gemeente Leidschendam-Voorburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling wonen gemeente Leidschendam-Voorburg
CiteertitelStimuleringsregeling wonen gemeente Leidschendam-Voorburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht , art. 4:23, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2010nieuwe regeling

03-02-2010

Leidschendammer / Voorburgse Courant 18-2-2010

2009/17326

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling wonen gemeente Leidschendam-Voorburg

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gezien het voorstel van het college d.d. 1 december 2009 (2009/17326);

(registratienummer raadsvoorstel 2009/17326);

gelet op:

 • -

  de WOONvisie 2020;

 • -

  het Raadsbesluit van 16 december 2008 over de Inzet van de woonreserves;

 • -

  het Programma Woon-Service-Zones;

 • -

  de nota Duurzaam Bouwen 2004-2009;

 • -

  het Klimaatplan 2009-2020;

Besluit:

vast te stellen de Stimuleringsregeling wonen gemeente Leidschendam-Voorburg.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  aanpasbaar (ver)bouwen:het (ver)bouwen van woningen die voldoen aan het Basispakket Aanpasbaar Bouwen zoals vastgesteld bij collegebesluit van 18 januari 2005 (2005/710);

 • b.

  aanvrager: ontwikkelaar van de (ver)bouw van woningen;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

 • d.

  duurzaam (ver)bouwen:het op zodanige wijze inrichten, bouwen, beheren en slopen van gebouwen en de gebouwde omgeving dat de schade aan het milieu in alle stadia van ontwerp tot en met sloop zoveel mogelijk wordt beperkt of tot staan wordt gebracht. Het gaat bij duurzaam bouwen om milieu, comfort, aanpasbaarheid, leefbaarheid en toekomstwaarde;

 • e.

  GPR-Gebouw®: computerprogramma dat in alle bouwplannen gebruikt moet worden ter vaststelling van de mate van duurzaamheid, energiezuinigheid, materiaalgebruik, milieuvriendelijkheid, gezondheid, veiligheid en toekomstwaarde van een woning;

 • f.

  particuliere kavel: grond van een particuliere eigenaar;

 • g.

  score:de score zoals deze per thema in het computerprogramma GPR-Gebouw®, versie 4.0, voor nieuwbouwwoningen én te renoveren huurwoningen moet worden behaald;

 • h.

  sociaalbouwen: de bouw van een woning voldoet aan de jaarlijks door het Ministerie van VROM vastgestelde sociale huur- en koopprijzen;

 • i.

  subsidie:de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten (artikel 4:21 Algemene Wet Bestuursrecht);

 • j.

  thema:in GPR-Gebouw®, versie 4.0, opgenomen vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde;

 • k.

  ver-/bouwen:nieuwbouw en/of verbouw van een woning of de gehele of gedeeltelijke vervanging van een volledig gesloopte woning door een nieuwe woning;

 • l.

  voorzieningen:de maatregelen zoals deze zijn geïntegreerd in het computerprogramma GPR-Gebouw®. Dit zijn onder andere de maatregelen zoals opgenomen in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, een deel van het Politiekeurmerk, aanpasbaar bouwen en toegankelijkheid van woningen;

 • m.

  woning: iedere woonruimte bestemd en in gebruik als zelfstandige permanente bewoning.

Artikel 2 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college kan aan het verstrekken van subsidies nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

 • 2.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIE

Artikel 3 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor sociaal bouwen en voor aanpasbaar en/of duurzaam (ver)bouwen van sociale woningen op het gehele grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt voor het sociaal bouwen van een woning conform de jaarlijks door het Ministerie van VROM vastgestelde sociale huur- en koopprijzen.

 • 3.

  Aanvullend op de onder 2 bedoelde subsidie kan subsidie worden verstrekt, indien:

  • a.

   voor aanpasbaar bouwen de (ver)bouw van een woning in de sociale sector voldoet aan de vereisten in het Basispakket Aanpasbaar Bouwen;

  • b.

   voor duurzaam bouwen de (ver)bouw van een woning in de sociale sector voldoet aan de vereisten in de Nota Duurzaam Bouwen 2009-2015;

  • c.

   niet reeds een begin is gemaakt met de werkzaamheden zonder instemming van het college;

  • d.

   de werkzaamheden binnen één jaar worden afgerond nadat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang is gemaakt.

 • 4.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a.

   woningen die worden gebouwd op particuliere kavels;

  • b.

   woningen die niet geschikt of bestemd zijn om voortdurend door dezelfde persoon of personen te worden bewoond. Hieronder vallen vakantiewoningen op recreatieparken en ook als zodanig geregistreerde vakantiewoningen;

  • c.

   bejaardenoorden als bedoeld in de Wet op de bejaardenoorden;

  • d.

   zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginrichtingen e.d.);

  • e.

   gebouwen die wederrechtelijk als woning worden gebruikt of met die bedoeling – dus als woning – in gebruik worden gegeven.

 • 5.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   tenminste 1.600,00 euro inclusief BTW per te bouwen woning, indien de woning wordt gerealiseerd in de sociale sector;

  • b.

   voor het aanpasbaar (ver)bouwen van woningen in de sociale sector ten hoogste 1.835,00 euro inclusief BTW per woning, indien wordt voldaan aan het Basispakket Aanpasbaar Bouwen en – in geval van specifiek voor senioren bestemde woningen – het certificaat Woonkeur in;

  • c.

   voor het duurzaam bouwen van de onder a bedoelde woningen ten hoogste 3.500,00 euro inclusief BTW, indien voor het thema “Gebruikskwaliteit” de minimale GPR-score van 8,0 en voor alle andere thema’s de score met een minimum van 7,0;

  • d.

   voor het duurzaam verbouwen van woningen in de sociale sector ten hoogste 1500,00 euro per woning inclusief BTW, indien voor het thema “Gebruikerskwaliteit” én één van de andere thema’s Energie of Milieu de GPR-score met twee punten wordt verhoogd door renovatie.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor het verstrekken subsidies als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2.

  Het college verdeelt het maximaal beschikbare subsidiebedrag in de volgorde van ontvangst van de geregistreerde, volledige aanvragen.

 • 3.

  Het college maakt de wijze van verdeling van de beschikbare bedragen van te voren bekend bij de bekendmaking van het plafond.

Artikel 5 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door het college beschikbaar te stellen formulier.

 • 2.

  Per woning kan zowel een aanvraag voor sociaal bouwen en voor aanpasbaar en/of duurzaam (ver)bouwen van sociale woningen worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a.

   voor sociaal bouwen: de huur-/koopprijs van de te (ver)bouwen woning;

  • b.

   voor aanpasbaar (ver)bouwen:

   - tekeningen op een schaal van 1:200 per woningtype;

   - een verklaring van de opdrachtgever dat aan alle eisen van aanpasbaar bouwen is voldaan;

  • c.

   voor duurzaam (ver)bouwen: de GPR-score voor de (ver)bouw van woningen.

 • 4.

  Het college kan nadere informatie opvragen, indien dat voor een goede beoordeling van de aanvraag nodig is.

 • 5.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk binnen 2 weken.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist binnen 12 weken op een volledige aanvraag. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 7 Voorschot

 • 1

  Het college kan op verzoek van de aanvrager een voorschot verlenen tot ten hoogste 60% van de verleende subsidie.

 • 2

  Voorschotten worden bij uitbetaling van de vastgestelde subsidie verrekend.

Artikel 8 Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht om de door het college daartoe aangewezen personen op door hen te bepalen tijdstippen:

 • -

  toegang te verlenen tot de bouwplaats en de woning;

 • -

  inzage te verlenen in de op de (ver)bouw betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

 • -

  de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt;

 • -

  alle inlichtingen te verstrekken die naar hun oordeel noodzakelijk zijn voor de beoordeling of aan de voorwaarden verbonden aan het verlenen van de subsidie wordt voldaan.

Artikel 9 Gereedmelding

 • 1.

  De aanvrager van de subsidie meldt terstond nadat de werkzaamheden zijn voltooid deze werkzaamheden gereed aan het college.

 • 2.

  De gereedmelding wordt ingediend met gebruikmaking van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 3.

  De gereedmelding is tevens een verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 4.

  Het college bevestigt aan de aanvrager van de subsidie binnen twee weken de ontvangst van de gereedmelding.

Artikel 10 Subsidievaststelling en betaling

 • 1.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat:

  • a.

   de oplevering van de woningen met de aangebrachte voorzieningen op het gereedmeldingsformulier is gemeld;

  • b.

   er is voldaan aan de bepalingen in deze verordening.

 • 2.

  Binnen acht weken na de dag waarop de werkzaamheden zijn gecontroleerd, wordt het besluit tot vaststelling van de subsidie aan de aanvrager gezonden.

 • 3.

  De subsidie wordt uitbetaald binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene Wet bestuursrecht kan de subsidie worden geweigerd, indien:

 • a.

  de aanvraag betrekking heeft op een project waarin reeds op een andere wijze is voorzien in de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociaal bouwen en aanpasbaar, duurzaam (ver)bouwen.

 • b.

  met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat de aanvrager een besluit tot het verlenen van subsidie heeft ontvangen.

HOOFDSTUK 3 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 12 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken, indien toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14 Verslaglegging

Het college doet ieder kalender jaar verslag aan de raad over het verstrekken van subsidies voor het stimuleren van aanpasbaar en duurzaam (ver)bouwen van woningen in de sociale sector.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Stimuleringsregeling Wonen gemeente Leidschendam-Voorburg”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de

gemeente Leidschendam-Voorburg van 2 februari 2010.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond, drs. J.W. van der Sluijs