Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Verordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015
CiteertitelVerordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbasisregistratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen opmerkingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.7 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

02-01-2015

Gemeenteblad 23 januari 2015, nr. 6823

20

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015

De raad van de gemeente Krimpenerwaard;

overwegende, dat het gewenst is, op grond van de Wet basisregistratie personen, een verordening vast te stellen ten behoeve van de verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen;

gelet op de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

b e s l u i t :

vast te stellen: “Verordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder (in alfabetische volgorde):

 • a.

  aangehaaktegegevens: de in de Brp opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de Brp;

 • b.

  afdeling Klant Contact Centrum: de medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de wet- en regelgeving rond de bevolkingsadministratie;

 • c.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  algemenegegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid onder a van de Wet Brp;

 • e.

  authentieke gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 1.6 van de Wet Brp en benoemd in artikel 2 Besluit Brp en vermeld in bijlage 1 Besluit Brp;

 • f.

  autorisatie: het verlenen van (rechtstreekse) toegang tot de persoonsgegevens;

 • g.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;

 • h.

  bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonslijsten en verwijsgegevens aangevuld met aangehaakte gegevens;

 • i.

  binnengemeentelijkeafnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente. Hieronder valt tevens te verstaan door de verantwoordelijke aangewezen instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en/of belast zijn met de uitvoering van gemeentelijke taken;

 • j.

  Brp: basisregistratie personen;

 • k.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • l.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Brp in de Brp van de gemeente is opgenomen;

 • m.

  persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van de Wet Brp, over één persoon in de Brp;

 • n.

  telefoonboekgegevens: de gegevens als bedoeld in artikel 3.9 lid 4 van de Wet Brp, aangevuld met het burgerservicenummer, de indicatie geheimhouding en de onderzoeksgegevens;

 • o.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • p.

  verordening: de Verordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard;

 • q.

  verstrekking: het verlenen van inzage in de bevolkingsadministratie of het uit de bevolkingsadministratie beschikbaar stellen van gegevens via papier of digitale uitwisseling;

 • r.

  WetBrp: de Wet basisregistratie personen (Stb. 2013, 315);

 • s.

  Wet: de Wet Brp;

Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking uit de Bevolkingsadministratie

 • 1.

  De bevolkingsadministratie heeft tot doel:

  • a.

   gegevens te verwerken ten behoeve van het verlenen van diensten aan burgers en het uitvoeren van bij of krachtens wettelijke opgelegde taken;

  • b.

   gegevens te verwerken ter uitvoering van de door het gemeentebestuur opgedragen taken;

  • c.

   informatie te leveren aan afnemers en derden, slechts voor zover dezen daar recht op hebben.

 • 2.

  De aangehaakte gegevens worden uitsluitend gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van gemeentelijke taken.

 • 3.

  Binnengemeentelijke afnemers krijgen uitsluitend gegevens verstrekt uit de bevolkingsadministratie voor de vervulling van hun taak en zodanig dat zij aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 1.7 en 2.34 van de Wet kunnen voldoen.

 • 4.

  De verstrekking aan een binnengemeentelijke afnemer wordt door de beheerder vastgelegd in een convenant.

 • 5.

  Een convenant bevat in ieder geval de volgende punten:

  • a.

   het doel waarvoor de gegevens uit de bevolkingsadministratie nodig zijn;

  • b.

   de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacyreglementen;

  • c.

   een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

Artikel 3 Beheer van de Bevolkingsadministratie

 • 1.

  Beheerder van de bevolkingsadministratie is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder f.

 • 2.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie personen, eventueel door middel van andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen, en dit vast te leggen in een convenant zoals bedoeld in artikel 2 lid 5.

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de Bevolkingsadministratie

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 3.8 van de Wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan andere binnengemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De verbanden worden in convenanten vastgelegd.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de Bevolkingsadministratie

Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie hebben:

 • 1.

  De beheerder.

 • 2.

  Alle medewerkers van de afdeling Klant Contact Centrum.

 • 3.

  Op grond van artikel 3.8 van de Wet, binnengemeentelijke afnemers voor een goede vervulling van hun taak.

 • 4.

  Alle medewerkers, die niet werkzaam zijn op de afdeling Klant Contact Centrum, kunnen de beschikking krijgen over een beperkte toegang, zijnde de telefoonboekgegevens. Zij krijgen pas toegang nadat zij de “Geheimhoudingsverklaring gebruik persoonsgegevens gemeente Krimpenerwaard” hebben ondertekend.

 • 5.

  De toegang van een binnengemeentelijke afnemer met een uitgebreidere toegang dan de telefoonboekgegevens wordt vastgelegd in een convenant.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen met inachtneming van het artikel 3.8 van de Wet op systematische wijze de gegevens worden verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van de hun bij wettelijke bepalingen of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 2.

  De systematische verstrekkingen worden in convenanten vastgelegd.

 • 3.

  Verzoeken voor selecties en steekproeven dienen door binnengemeentelijke afnemers altijd schriftelijk ingediend te worden bij de beheerder;

 • 4.

  Zij hebben de richtlijnen van de verantwoordelijke met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 7 Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3.9 van de Wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 3.3 en 3.6 van de Wet, aan derden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente gegevens uit de bevolkingsadministratie worden verstrekt.

 • 2.

  Overige derden kunnen gegevens verstrekt krijgen voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet in de weg staan.

 • 3.

  Aan derden die voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, kunnen zonder beletsel gegevens worden verstrekt. De toestemming moet bij de aanvraag zijn gevoegd.

 • 4.

  Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

 • 5.

  De verstrekking beperkt zich tot de gegevens zoals deze zijn vermeld in artikel 3.9 lid 4 van de Wet.

 • 6.

  Er vindt geen verstrekking aan een derde plaats indien de ingeschrevene gebruik heeft gemaakt van zijn recht zoals bepaald in artikel 3.21 van de Wet.

 • 7.

  De onder 1 en 2 bedoelde derden zijn opgenomen in een bijlage.

 • 8.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonisch verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:

 • 1.

  buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie. Een en ander op basis van vooraf nadrukkelijk gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen en:

 • 2.

  de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken van de binnengemeentelijke afnemer en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

Hoofdstuk 3 Aangehaakte gegevens

Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens

De bevolkingsadministratie heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • 1.

  informatie te leveren aan de afdeling Klant Contact Centrum ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze dienst moeten worden uitgevoerd;

 • 2.

  de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die afnemers;

 • 3.

  een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  statistische informatie te leveren.

Artikel 10 Aangehaakte gegevens

 • 1.

  Van ingeschrevenen kunnen in de bevolkingsadministratie aangehaakte gegevens opgenomen zijn.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te krimpen.

 • 3.

  De aangehaakte gegevens zijn vastgelegd in een bijlage.

Artikel 11 Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de bevolkingsadministratie worden verkregen door opgave van de ingeschrevene, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren van de afdeling Klant Contact Centrum in het kader van de uitvoering van hun taak en van afnemers en derden.

Artikel 12 Verbanden, toegang en verstrekkingen

Aan binnengemeentelijke afnemers, ten aanzien van wie deze verordening voorziet in verbanden (artikel 4), toegang (artikel 5) en verstrekkingen (artikel 6), kan toegang tot de aangehaakte gegevens worden verleend, mits deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken of bevoegdheden.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

Artikel 14 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 12, aan binnengemeentelijk afnemers als bedoeld in artikel 6, gedurende het jaar volgend op de verstrekking bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

Artikel 15 Rechten van de burger

Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens, van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 16 Terugmeldplicht

 • 1.

  De binnengemeentelijke afnemers van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn verplicht de verschillen met de vastgelegde persoonsgegevens in de eigen administratie, waarvan aannemelijk is dat deze in de bevolkingsadministratie opgenomen moeten worden, schriftelijk te melden aan de beheerder.

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen moeten worden gedaan.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de Wet en de artikelen 27 en 28 van het Besluit Brp.

Artikel 17 Beveiliging

De beheerder treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens als vermeld in het “Algemeen Handboek Informatiebeveiliging” en het “Handboek Klant Contact Centrum” van de gemeente Krimpenerwaard.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1.

  De verantwoordelijke is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de bijlage met derden behorende bij artikel 7 en in de bijlage met aangehaakte gegevens behorende bij artikel 10.

 • 2.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de Brp.

Artikel 19 Intrekking oude regeling

 • 1.

  Op de dag van inwerkingtreding van deze verordening, worden de volgende verordeningen ingetrokken:

  • -

   Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Bergambacht 2013, gemeente Bergambacht (17 december 2013)

  • -

   Verordening Basisregistratie personen Nederlek, gemeente Nederlek (2 april 2014);

  • -

   Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Ouderkerk, gemeente Ouderkerk (27 februari 2014)

  • -

   Verordening basisregistratie personen gemeente Schoonhoven (30 mei 2013) Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Schoonhoven (20 juni 2013)

  • -

   Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2014, gemeente Vlist (25 februari 2014)

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Basisregistratie personen gemeente Krimpenerwaard 2015.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2015,

de griffier,drs. K.E. Driehuijs

de voorzitter,mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage met Derden behorende bij artikel 7.

Derden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente:

 • 1.

  Woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen of stichtingen, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de woonruimteverdeling;

 • 2.

  ISMH (Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland), t.b.v. de leerlingenadministratie.

 

 

Categorieën met derden die voor verstrekking in aanmerking komen:

 • 1.

  Door de gemeente gesubsidieerde instellingen en culturele organisaties, ten behoeve van de bijhouding van hun ledenadministratie;

 • 2.

  Instellingen op het gebied van jeugd-, gezondheid-, ouderen- of bejaardenzorg, ten behoeve van de bijhouding van hun cliëntenadministratie;

 • 3.

  Niet commerciële organisaties of stichtingen met een maatschappelijk of filantropisch doel of functie, ten behoeve van de bijhouding hun ledenadministratie;

 • 4.

  Organisaties of stichtingen op levensbeschouwelijke grondslag of geestelijke zorg en die niet participeren in de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), ten behoeve van de bijhouding hun ledenadministratie;

 • 5.

  Natuurlijke personen voor zover de gegevens gevraagd worden voor een genealogisch onderzoek of reünie. Vertrekking vindt pas plaats na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon over wie gegevens wordt gevraagd;

 • 6.
  • a.

   Buitenlandse EU-overheden en buitenlandse vertegenwoordigingen en EU-overheden hier te lande, ten behoeve van uitvoering van internationale overeenkomsten;

  • b.

   Buitenlandse niet EU-overheden en buitenlandse vertegenwoordigingen van niet EU-overheden hier te lande, voor zover het verzoek voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 13 van de Europese Richtlijnen zoals die 1995 zijn vastgesteld (richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), ten behoeve van uitvoering van internationale overeenkomsten;

 • 7.

  Migrantenorganisaties, ten behoeve van de bijhouding van hun cliëntenadministratie;

 • 8.

  Patiëntenverenigingen, ten behoeve van de bijhouding van hun ledenadministratie;

 • 9.

  Ziekenhuizen, voor het verlenen van patiënten- en medische zorg en het innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

Bijlage met aangehaakte gegevens behorende bij artikel 10.

Overzicht van aangehaakte gegevens:

 • ·

  Voorletter(s) van de persoon, moeder, vader, partner en kinderen;

 • ·

  Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, gescheiden en weduwe/weduwnaar);

 • ·

  Gezinsverhouding;

 • ·

  Vorige woongemeente;

 • ·

  Adreshistorie, die voor 1-10-1994 is ontstaan;

 • ·

  Historische persoonslijsten van personen die verhuisd zijn naar een andere gemeente;

 • ·

  De historische persoonslijsten van personen die voor 1-10-1994 zijn overleden of vertrokken naar het buitenland;

 • ·

  Vrije aantekeningen;

 • ·

  Signaleringsgegevens;

 • ·

  Kladblokgegevens.