Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

BESLUIT ONDERMANDAAT MANDAATREGELING GEMEENTE STRIJEN 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT ONDERMANDAAT MANDAATREGELING GEMEENTE STRIJEN 2015
CiteertitelBesluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mandaatregeling gemeente Strijen 2015
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201501-01-2021Nieuwe regeling

13-01-2015

Het Kompas, 16-01-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT ONDERMANDAAT MANDAATREGELING GEMEENTE STRIJEN 2015

De gemeentesecretaris, alsmede de hoofden van de sectoren Maatschappelijke Zaken, Wonen & Werken en Middelen, elk voor zover bevoegd:

Overwegende dat het wenselijk is om een besluit ondermandaat vast te stellen;

Gelet op de mandaatregeling gemeente Strijen 2015 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

 • I.

  ondermandaat te verlenen aan de medewerkers zoals genoemd in de kolom ‘ondermandaat (aan)’ van de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2015 om:

 • a.

  besluiten voor te bereiden;

 • b.

  besluiten te nemen, in te trekken of te wijzigen;

 • c.

  aan besluiten voorschriften te verbinden;

 • d.

  besluiten te ondertekenen;

 • e.

  besluiten bekend te maken, en;

 • f.

  besluiten af te doen;

met betrekking tot bij of krachtens de wet gegeven bevoegdheden zoals aangegeven en omschreven in de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2015.

 • II.

  ondermandaat te verlenen aan de medewerkers zoals genoemd in de kolom ‘ondermandaat (aan)’ van de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2014 om in naam van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders andere handelingen dan besluiten te verrichten zoals aangegeven en omschreven in de genoemde mandaatlijst bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2015.

 • III.

  de medewerkers aan wie ondermandaat wordt verleend maakt van de aan hem of haar op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik conform het gestelde in de mandaatlijst behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2015.

 • IV.

  dat de bepalingen van de ‘mandaatregeling gemeente Strijen 2015’ van overeenkomstige toepassing zijn.

 • V.

  dat de ‘interne instructie mandaatregeling gemeente Strijen 2015’ behorende bij de mandaatregeling gemeente Strijen 2015 van overeenkomstige toepassing is.

 • VI.

  ingeval van uitoefening van ondermandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

  • a.

   burgemeester en wethouders van Strijen, namens hen, en/of

  • b.

   burgemeester van Strijen, namens hem, gevolgd door;

  • c.

   handtekening van de mandataris;

  • d.

   de voorletter(s) en achternaam van mandataris, en tenslotte;

  • e.

   de functie aanduiding

 • VII.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: besluit ondermandaat mandaatregeling gemeente Strijen 2015’;

 • VIII.

  te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt in het huis aan huisblad ‘het Kompas’ op 16 januari 2015 en tevens op de website van de gemeente Strijen wordt geplaatst;

 • IX.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 17 januari 2015.

Strijen, 13 januari 2015

De gemeentesecretaris,

C.J. de Visser

Het hoofd van de sector Maatschappelijke Zaken,

C.W.A.M. Rommens

Het hoofd van de sector Wonen & Werken,

J.de Pee

Het hoofd van de sector Middelen,

J.Huisman