Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening tegenprestatie gemeente Coevorden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegenprestatie gemeente Coevorden 2015
CiteertitelVerordening tegenprestatie gemeente Coevorden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en werkgelegenheid
Externe bijlagealgemene en artikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 8a, lid 1
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

09-12-2014

officielebekendmakingen/gmb-2014-77049

raadsvoorstel 2014/1186

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegenprestatie gemeente Coevorden 2015

No. 2014/1186

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders , bijlagenr. 1186;

gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet,

artikel 35, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

b e s l u i t:

vast te stellen de

 

‘Verordening tegenprestatie gemeente Coevorden 2015’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: een persoon die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • b.

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

Artikel 2. Inhoud van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:

  • a.

   naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;

  • b.

   niet zijn bedoeld als re-integratie instrument;

  • c.

   worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden verricht en niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Artikel 3. Het opdragen van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen.

 • 2.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:

  • a.

   de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende;

  • b.

   de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende;

  • c.

   de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende;

  • d.

   het feit dat belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht;

  • e.

   het feit dat belanghebbende al re-integratieactiviteiten verricht.

 • 3.

  Het college kan bij dringende redenen in individuele gevallen een tijdelijke ontheffing verlenen van de verplichting om een opgedragen tegenprestatie te verrichten.

Artikel 4. Duur en omvang van een tegenprestatie

De tegenprestatie heeft een omvang van maximaal zestien uur per week met een maximum van een half jaar.

Artikel 5. Mantelzorg

Het college draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende mantelzorg verricht, voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het college redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 6. Geen werkzaamheden voorhanden

Het college draagt geen tegenprestatie op wanneer geen werkzaamheden voorhanden zijn die kunnen worden uitgevoerd als tegenprestatie.

Artikel 7. Nadere regels

Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening nadere regels vast.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening tegenprestatie gemeente Coevorden 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2014.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.