Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Aanwijzingsbesluit ex. art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht     

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex. art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht     
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex. art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht     
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit omgevingsrecht, art. 6.5 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2014nieuwe regeling

27-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 69695

003895

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex. art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht     

2014, nr. XI-4

 

De raad van de gemeente Winterswijk;

 

overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om omgevingsvergunningen te verlenen waarbij afgeweken wordt van een bestemmingsplan;

bij het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de gemeenteraad van te voren om een verklaring van geen bedenkingen gevraagd moet worden;

op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de gemeenteraad een categorie van gevallen mag aanwijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen nodig is;

de gemeenteraad op 29 juni 2011 een categorie van gevallen heeft aangewezen waarbij alle gevallen als categorie zijn aangewezen;

naar aanleiding van jurisprudentie het waarschijnlijk is dat deze aanwijzing te ruim geformuleerd is en de kans groot is dat de aanwijzing onverbindend verklaard wordt wanneer dit in een beroepszaak aan de orde gesteld wordt;

het wenselijk is om een nieuw aanwijzingsbesluit te nemen om te voorkomen dat bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning waarbij een verklaring van geen bedenkingen nodig is een dergelijke verklaring van de raad gevraagd moet worden;

het efficiënt is om de categorie van gevallen zo ruim mogelijk te definiëren;

bij het definiëren van de categorie van gevallen aansluiting gezocht wordt bij het door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijk beleid;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 oktober 2014, nr. 003895;

 

besluit:

Artikel 1  

Als categorie van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht aan te wijzen ‘Projecten die in overeenstemming zijn met een door de raad vastgesteld ruimtelijk kader zoals een beleidsnota, stedenbouwkundige visie, structuurvisie, gebiedsvisie, masterplan of projectplan’;

Artikel 2  

Het besluit nummer VI-1 van 29 juni 2011 met betrekking tot het aanwijzen van een categorie van gevallen in te trekken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Winterswijk in

zijn openbare vergadering gehouden op  27 november 2014,

de griffier, de voorzitter,