Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

de Verordening commissie bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde Verordening commissie bezwaarschriften
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Terschellinger

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201420-12-2012nieuwe regelgeving

27-03-2012

De Terschellinger

2012/22

Tekst van de regeling

Intitulé

de Verordening commissie bezwaarschriften

De raad van de gemeente Terschelling

En het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Terschelling, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

13 maart 2012;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende:

- dat conform het raadsbesluit van 25 april 2006 de samenstelling van de commissie bezwaarschriften dient te worden gewijzigd

gehoord:

het advies van de raadscommissie d.d. 6 maart 2012

 

Besluit:

vast te stellen de: de Verordening commissie bezwaarschriften

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

• a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

• b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van: 

  a. een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken ;

  b. gemeentelijke rechtspositieverordeningen

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden

 • 2

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3

  De (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het verwerend bestuursorgaan, zij zijn onafhankelijk.

Artikel 4 Secretaris

 • 1

  De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2

  Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk twee keer herbenoemd te worden

 • 2

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk twee keer herbenoemd te worden

 • 3

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3

  De ontvangst van het bezwaarschrift wordt zo spoedig mogelijk bevestigd.

Artikel 7 Bemiddeling

De commissie kan onderzoeken of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter of de secretaris van de commissie:

• a. artikel 2:1, tweede lid;

• b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

• c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

• d. artikel 7:4, tweede lid;

• e. artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1

  De voorzitter en secretaris van de commissie zijn bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen

 • 2

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

 • 3

  Alle bestuursorganen, bestuurders, commissies en ambtenaren zijn verplicht aan een verzoek van of namens de voorzitter of secretaris te voldoen, om inlichtingen binnen een door hem te bepalen termijn.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen

 • 2

  De voorzitter beslist op advies van de secretaris over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb .

 • 3

  Het horen vindt bij voorkeur plaats ten overstaan van de voorzitter en 2 leden

 • 4

  In het uiterste geval kan de voorzitter telefonisch of op een minstens gelijkwaardige wijze horen, samen met een lid van de commissie en de secretaris

Artikel 11 In het uiterste geval kan de voorzitter telefonisch of op een minstens gelijkwaardige wijze horen, samen met een lid van de commissie en de secretaris

 • 1

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld

 • 4

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 . Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat minimaal een lid en de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig zijn.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen door hun plaatsvervanger.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1

  De zitting van de commissie is openbaar

 • 2

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet

 • 3

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18 Nieuw Artikel

 • 1

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 maart aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar

Artikel 20 Intrekking oude regeling

De Verordening inzake de behandeling van bezwaar en beroepschriften, inwerkinggetreden op 1 april 1994, wordt ingetrokken per inwerkingtreding van onderhavige verordening conform artikel 21op het moment dat deze verordening in werking treedt conform artikel 21 van deze verordening.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking ervan conform de Awb.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften

De voorzitter, De griffier,

 

 

De burgemeester, De secretaris,