Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerplintje, ere

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2015Nieuwe regeling

24-11-2014

Gemeenteblad, 2015, nr. 4756

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellende verordening gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1 Onderscheidingen

De navolgende gemeentelijke onderscheidingen kunnen worden toegekend:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Elburg;

 • b.

  de erepenning van de gemeente Elburg;

 • c.

  het Elburger jeugdlintje voor jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Artikel 2 Penning, lintje en oorkonde

 • 1.

  Aan zowel het ereburgerschap als de erepenning zijn verbonden een zilveren penning, alsmede een oorkonde, bevattende naast persoonsgegevens van de begunstigde, de reden welke tot de toekenning heeft geleid.

 • 2.

  Aan het Elburger jeugdlintje zijn een lintje en een oorkonde verbonden.

Artikel 3 Model

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen het model en de wijze van vervaardiging van de zilveren penning, verbonden aan het ereburgerschap, alsmede de tekst op de oorkonde welke tot de toekenning heeft geleid, het presidium gehoord.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen het model en de wijze van vervaardiging van de zilveren penning, verbonden aan de erepenning en het jeugdlintje, alsmede de tekst op de oorkonde, welke tot de toekenning heeft geleid.

Artikel 4 Criteria en toekenning

 • 1.

  Het ereburgerschap van de gemeente Elburg kan als blijk van waardering worden toegekend aan natuurlijke personen die op grond van een langdurige staat van dienst een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de Elburger gemeenschap in brede zin en wier bijdrage door persoonlijke inzet publieke herkenning en erkenning heeft verkregen en/of aan personen die gedurende een reeks van jaren een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de beeldvorming van de gemeente in nationaal en/of internationaal verband door activiteiten op enigerlei gebied.

 • 2.

  De erepenning van de gemeente Elburg kan als blijk van waardering worden toegekend aan natuurlijke personen, die zich voor de gemeente Elburg op algemeen erkende wijze op promotioneel, cultureel, wetenschappelijk, economisch, maatschappelijk of sport terrein, buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  Het jeugdlintje kan als blijk van waardering worden toegekend aan jongeren, woonachtig in de gemeente Elburg, die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Elburg, een bijzondere prestatie of daad hebben geleverd of een goed initiatief hebben genomen. De activiteit of prestatie moet niet langer dan één jaar geleden zijn.

Artikel 5 Voordracht

Iedereen kan personen, van wie men meent dat ze voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking komen, voordragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Voor het jeugdlintje dient de verzoeker twee personen als referentie op te geven. Deze twee referenten mogen geen eerste graad familieleden zijn en minimaal één van de referenten dient meerderjarig te zijn.

Artikel 6 Besluitvorming

Het besluit tot toekenning van:

 • a.

  het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad, op voordracht van burgemeester en wethouders, het presidium gehoord. De beraadslagingen en besluitvorming over de toekenning van het ereburgerschap geschieden in een vergadering met gesloten deuren;

 • b.

  de erepenning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders, het presidium in beslotenheid gehoord;

 • c.

  het jeugdlintje wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van een jury. Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

Artikel 6a Samenstelling en benoeming jury

De jury bestaat uit maximaal zes personen die affiniteit met de doelgroep hebben. De leden worden geworven uit burgers of vertegenwoordigers van de Elburger organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn en cultuur. De jury wordt na iedere gemeenteraadsverkiezing opnieuw benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Uitreiking

De uitreiking van de zilveren penning en oorkonde behorende bij het ereburgerschap vindt plaats door de burgemeester of diens plaatsvervanger in de gemeenteraad.

De uitreiking van de erepenning vindt plaats door de burgemeester, of diens plaatsvervanger.

De uitreiking van het jeugdlintje vindt plaats tijdens de gemeentelijke receptie op Koningsdag door de burgemeester, of diens plaatsvervanger.

Artikel 8 Register

Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding houden burgemeester en wethouders aantekening in een register. In dit register worden vermeld de persoonsgegevens van de begunstigde, de reden van toekenning, de aard van de toegekende onderscheiding en de datum van uitreiking.

Artikel 9 Geen rechten of plichten

Aan de verlening van het ereburgerschap, de toekenning van de erepenning en het jeugdlintje zijn voor de ontvanger geen rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 10 Intrekking

 • 1.

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad in besloten vergadering, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluiten de beslissing tot het toekennen van het ereburgerschap aan een begiftigde in te trekken.

 • 2.

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de beslissing tot toekenning van de erepenning aan een begiftigde in te trekken. Hiervan wordt aan het presidium in beslotenheid mededeling gedaan.

 • 3.

  Aan betrokkene wordt van het besluit, bedoeld in het eerste of tweede lid, mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen”.

Artikel 12 Intrekking verordening

Per datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld op 14 december 2009, ingetrokken.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange M.C. Luiting.