Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen (Reglement BRP)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8 
 2. Wet bescherming persoonsgegevens 
 3. Verordening basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201506-01-2014nieuwe regeling

23-12-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-83011.html, 31-12-2014

241352

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;

gelet op artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP),

besluiten

vast te stellen het

Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP)

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2. van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Leusden, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Leusden worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisadministratie personen (ad hoe verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

 • 3.

  De organen van de gemeente Leusden aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1,

Artikel 2 Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit reglement.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 december 2014

E.D. Luchtenburg directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen burgemeester

Toelichting

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is er sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschreven en ingezeten

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Leusden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Leusden woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Leusden op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Zolang de Wet BRP door de gemeente Leusden wordt uitgevoerd met behulp van systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Leusden beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de basisregistratie (BRP) zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Leusden woonachtig zijn, dient de gemeente Leusden het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Leusden. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9 lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeerartikel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wet BRP inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

Toelichting

Aanwijzen toezichthouders BRP en mandatering opleggen bestuurlijke boete.

In artikel 4.2 Wet BRP staat vermeld dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 (de verplichtingen van de burger).

Een toezichthouder heeft bevoegdheden, die een medewerker belast met de uitvoering van de wet BRP niet heeft.

Deze bevoegdheden staan vermeld in de artikelen 5:15-5:19 Awb.

Het beoogde effect is, om een zo betrouwbaar mogelijke Basis registratie personen (BRP) te hebben. Een goede BRP is van belang voor de inwoner, de gebruikers en de gemeente.

Daarnaast geeft de wet het college de mogelijkheid om bij overtreding van de in artikel 4.17 van de wet genoemde artikelen een bestuurlijke boete op te leggen;

het wenselijk is de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete te mandateren om snel en adequaat te kunnen handelen bij bedoelde overtredingen;

Bijlage 1, behorend bij artikel 1 Reglement basisregistratie personen(Reglement BRP)

Organisatieonderdeel

Werkveld

Taken/bevoegdheden

Verstrekkingsvormen en profielen [1]

 

 

 

RAP

RAA

MB

S

AA

Team BIS

Huwelijksjubilea/oudste inwoners/ gedecoreerden

 

 

 

X

X

X

Team KC

Klachtenafhandeling

 

X

X

 

 

X

Team BIS

Registratie (ingekomen) post

 

6

6

 

 

 

Unit Samenleving

Zorg

 

1

1

 

 

 

Unit Samenleving

W&l

 

1

1

 

 

 

Team Beheer&Advies

Leerplicht/Leerlingenvervoer

 

1

1

 

 

 

Unit Samenleving

Relatiebeheer en subsidies

 

3

3

 

 

 

Team Beheer&Advies

Vergunningen

 

5

5

 

 

 

Team KCC

Vergunningen

 

2

2

 

 

 

Unit Communicatie

Communicatie

 

2

2

 

 

X

Team BIS

Personeelsadministratie

 

4

4

 

 

 

Team BIS

Debiteuren en crediteuren

 

2

2

 

 

 

Team KCC

APV

 

2

2

 

 

 

Unit Duurzame Leefomgeving

Milieu

 

2

2

 

 

 

Team Toezicht&Uitvoering

Bouw

 

2

2

 

 

 

Unit Duurzame Leefomgeving

Bouw, Milieu

 

 

 

X

 

 

Team KCC / Cluster Burgerzaken

Persoonsgegevens/Aktes/Producten

 

alles

alles

 

 

 

Team KCC / Cluster Front Office

Klantcontacten

 

6

6

 

 

 

Team KC

Juridisch advies

 

1

1

 

 

X

Unit OSVG

Gebiedsontwikkeling

 

7

7

 

 

 

Beleid

Vastgoed

 

5

5

 

 

 

Unit Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

6

6

 

 

 

Team AO

Bestanden t.bv. statistische doeleinden

 

 

 

 

 

X

KCC/Burgerzaken

Stembureauledenbestand

Mutatieberichtgeving o.b.v. gemaakte aantekeningen in BRP

 

 

X

 

 

RAP = Ad hoe raadplegen personen

RAA = Ad hoe raadplegen adressen

MB = Mutatieberichtgeving

S = Selectieverstrekking

AA Ad hoe verstrekking via mail/telefoon

Raadpleegprofielen

1 = naam, geboortedatum, adres, kinderen, ouders, partner, gezag, reisdocument, verblijfstitel, nationaliteit, historie

2 = naam, geboortedatum, adres (en historisch adres), ouders, partner, delen van historie

3= naam, geboortedatum, adres (en historisch adres), nationaliteit, partner

4 = naam, adres (en historisch adres), partner, nationaliteit

5 = naam, geboortedatum, adres (en historisch adres)

6 = naam, geboortedatum, partner, adres (en historsich adres)

7 = naam, adres (en historisch adres)

alles = alle persoons- en adresgegevens, zowel actueel als historisch, mogen worden geraadpleegd

Administratie van de burgerlijke stand

Deze registratie wordt beheerd door de ambtenaren van de burgerlijke stand van de afdeling Dienstverlening Team KCC(cluster Burgerzaken). Ten behoeve van alle werkzaamheden in het kader van de Burgerlijke Stand worden alle in de BRP voorkomende gegevens verstrekt.

Gegevensmakelaar

Ten behoeve van de uitvoering van de diverse (wettelijke) gemeentelijke taken worden de gegevens via de gegevensmakelaar verstrekt aan binnengemeentelijke registraties op het gebied van leerplicht, document management systeem, zaaksysteem, adressen&gebouwen en klantcontact systeem.

 

 

Voetnoot

 

[1]

De raadpleegprofielen worden onder de tabel toegelicht