Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2015
CiteertitelVerordening vermakelijkhedenretributie 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening vermakelijkhedenretributie 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

06-11-2014

Gemeenteblad, 13-01-2015

Corsanummer 2014.15740

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2015

De Raad van de gemeente Nuenen;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de verordening op de heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2015

(Verordening vermakelijkhedenretributie 2015).

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt onder een vermakelijkheid verstaan:

Een activiteit, waarbij wordt beoogd of mede wordt beoogd het publiek amusement, verstrooiing, ontspanning of vermaak te verschaffen, of waarbij het publiek dit amusement, deze verstrooiing, deze ontspanning of dit vermaak zoekt, ondergaat, vindt, pleegt te vinden of kan vinden, een en ander in of op daartoe bestemde of geschikte voor een ieder toegankelijke inrichtingen of terreinen.

Artikel 2. Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "vermakelijkhedenretributie" worden rechten geheven terzake van het, tegen betaling of vergoeding van welke aard dan ook en voor welk onderdeel van de vermakelijkheid dan ook, geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die, op of in een binnen de gemeente gelegen voor een ieder toegankelijke inrichting of terrein de vermakelijkheid geeft, organiseert of de gelegenheid daartoe biedt, dan wel degene voor wiens rekening en risico de vermakelijkheid wordt gegeven.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De grondslag voor de heffing van de vermakelijkhedenretributie is het aantal bezoekers/deelnemers van de in de artikelen 1 bedoelde vermakelijkheid, met dien verstande dat er pas geheven wordt indien er meer dan 2.000 betalende bezoekers per vermakelijkheid zijn.

 • 2.

  Het tarief bedraagt 5% per betalende bezoeker

Artikel 5. Het belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  De betaling wordt gelijktijdig met het doen van aangifte gedaan binnen een maand na het einde van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Een naheffingsaanslag moet worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge van art. 2, tweede lid, onderdeel c. van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het tweede lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de vermakelijkhedenretributie wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Overgangsbepaling

De 'Verordening heffing en invordering van vermakelijkhedenretributie 2014' van 7 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening vermakelijkhedenretributie 2015.

Aldus vastgesteld in zijn openbarevergadering van 6 november 2014

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen-van Dal MSc M.J. Houben MBA