Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet rijksbelastingen
 2. Invorderingswet 1990
 3. Gemeentewet
 4. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

06-01-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen

AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTEMOERDIJK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

Gelet op de Algemene wet rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna BWB);

B e s l u i t :

 

Artikel 1
 • 1.

  Met ingang van 1 januari 2015 met betrekking tot:

  • -

   de gemeentelijke belastingen waarvan de heffing en invordering niet aan de BWB is overgedragen, te weten: leges geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving anders dan bij aanslag en marktgeld geheven bij mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • -

   het innen van alle overige aan de gemeente toekomende vorderingen;

   • a.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar): B.M. de Bruin;

   • b.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar): B.M.de Bruin;

   • c.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet (belastingdeurwaarder) de belastingdeurwaarder van de BWB;

   • d.

    aan te wijzen als de gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet (belastingambtenaren) jegens wie mede gelden de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet 1990 dan wel de Algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet de ambtenaren van de afdeling Gemeentewinkel, team Balie en van de afdeling Vergunning en Handhaving, team omgevingsrecht.

Artikel 2
 • 1.

  De aanwijzingsbesluiten van 17 december 2013 worden ingetrokken.

 • 2.

  De intrekking van de aanwijzingsbesluiten, bedoeld in lid 1, hebben geen gevolgen voor de geldigheid van de op basis van dat aanwijzingsbesluit vastgestelde mandaatbesluiten, indien en voor zover deze mandaatbesluiten niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015.

 

De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs