Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Gebiedsaanwijzing Verbod hinderlijk drankgebruik Groene Hart Halsteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing Verbod hinderlijk drankgebruik Groene Hart Halsteren
CiteertitelVerbod hinderlijke drankgebruik Groene Hart Halsteren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaartje Groene Hart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:61

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2010nieuwe regeling

18-05-2010

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 6-6-2010

b en w 10-00669

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing APV regeling Drank

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

 

Gelet op artikel 2:61 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009;

 

Overwegende dat het ter bescherming van het woon- en leefklimaat wenselijk is om een gebied en straten aan te wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk of duurzaam onbreekbaar kunststof glas- en vaatwerk bij zich te hebben.

Het doel van deze maatregel is het voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat.

 

BESLUIT:

ter bevordering, dan wel ter voorkoming van verdere aantasting, van het woon- en leefklimaat als bedoeld in artikel 2:61, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 aan te wijzen het in de bijgevoegde kaart “Verbod hinderlijk drankgebruik Groene Hartpark Halsteren” gearceerde gebied, waarin het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk of duurzaam onbreekbaar kunststof glas- en vaatwerk bij zich te hebben.

 

Dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom d.d. 18 mei 2010

De secretaris

Mevr. Mr. A.C. Spindler

De burgemeester

Drs. J.M.M. Polman