Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2014
CiteertitelSubsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201501-01-201401-01-2016nieuwe regeling

30-06-2014

Digitaal Gemeenteblad, 14 januari 2015

2014-007849

Tekst van de regeling

Intitulé

SubsidieverordeningIsolatiemaatregelen woningen 2014

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LOCHEM

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening

 

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2014

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  Eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is/zijn.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening Lochem van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het vaststellen van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Lochem.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen en het plaatsen van HR++ glas aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen. Tevens zijn de algemene wettelijke weigeringsgronden van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan alle volgende vereisten:

 • a.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

 • I.

  Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m²K/W.

 • II.

  Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m²K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

 • III.

  Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door het aanbrengen van gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m²K/W is of door het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw.

 • IV.

  Het vervangen van bestaand glas voor HR++glas en

 • b.

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 bedraagt € 300.000,-. Het college stelt vervolgens jaarlijks het subsidieplafond vast, met in achtneming van de desbetreffende begrotingspost.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • a.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,- per woning;

 • b.

  De subsidie kan op grond van één of meerdere aanvragen, elk ondertekend door tenminste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit de gemeente Lochem, worden verstrekt mits de totale som van de subsidie ten hoogste eenderde van de subsidiabele kosten per koopwoning met een maximum van € 750,- per koopwoning bedraagt;

 • c.

  De subsidie zoals beschreven onder a en b wordt aangevraagd binnen een periode van 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2013;

 • d.

  Kosten gemaakt vóór 1 mei 2013 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • a.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

 • b.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

 • d.

  wanneer de maatregelen door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2014.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2014

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2014.

Voorzitter Griffier

S.W. van ’t Erve J.P. Stegeman