Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte
CiteertitelBeleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201525-02-2021nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 83212

8046

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte

Het college van de gemeente Raalte,

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b , en tweede lid, van de Participatiewet;

In afstemming met de Adviesraad Werk en Inkomen;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

“Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte”

 

Inleiding

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte. De regels geven aan wanneer wel of geen sprake is van uitzicht op inkomensverbetering. Voor het overige wordt verwezen naar de betreffende verordening en de Participatiewet.

 

Artikel 1. Geen uitzicht op inkomensverbetering

Het college is van oordeel dat sprake is van 'geen uitzicht op inkomensverbetering' als de aanvrager een groeipotentieel heeft naar participatieladdertrede 1,2,3, 4 of 5 binnen één jaar.

Artikel 2. Wel uitzicht op inkomensverbetering

 • 1.

  Het college is van oordeel dat sprake is van ‘uitzicht op inkomensverbetering’ als de aanvrager een groeipotentieel heeft naar participatieladdertrede 6 binnen één jaar.

 • 2.

  Het college is van oordeel dat sprake is van ‘uitzicht op inkomensverbetering’ als de aanvrager uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of tijdens de referteperiode heeft gevolgd.

Artikel 3. Bepalen van participatieladdertredes

In opdracht van het college bepalen consulenten van de gemeente Raalte de participatieladdertredes die van toepassing zijn bij het bepalen van het uitzicht op inkomensverbetering. De aanvrager wordt altijd op de hoogte gesteld van de bepaalde participatieladdertredes.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2015.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels individuele inkomenstoeslag.

gemeente Raalte,

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014

secretaris, burgemeester,

Toelichting

Bij de beoordeling van het criterium ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’ uit deze beleidsregels moet het college rekening houden met de omstandigheden van de persoon. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend (zie hiervoor ook de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Raalte) :

 • -

  Krachten en bekwaamheden van de persoon, en;

 • -

  De inspanningen die een persoon verricht om tot inkomensverbetering te komen.

 

Uit bovenstaande omstandigheden komt naar voren dat de positie op en ten opzichte van de arbeidsmarkt hierbij dus van belang is. De indeling op de Participatieladder sluit een indeling op grond van de Participatieladder aan. Hierbij kijkt het college niet alleen naar de huidige plaats op de Participatieladder, maar ook naar de potentie om te groeien (en hiermee ook het potentieel zicht op inkomensverbetering).

 

Wanneer iemand hoger op de Participatieladder staat (dus dichter bij de arbeidsmarkt) én ook binnen een redelijke termijn (wij gaan daarbij uit van ongeveer één jaar) de betaalde arbeidsmarkt zou moeten kunnen betreden (of daar al gedeeltelijk op staat), dan is er ‘zicht op inkomensverbetering’.

 

Toelichting op de participatieladder

 • 1.

  Zorg (beperkte mogelijkheden voor participatie)

 • 2.

  Maatschappelijke activering (mogelijkheden voor beperkt verrichten maatschappelijke activiteiten)

 • 3.

  Arbeidsactivering (mogelijkheden voor arbeid op lange termijn. Activering van vaardigheden. Vrijwilligerswerk

 • 4.

  Arbeidstoeleiding (mogelijkheden voor arbeid op middellange termijn. Activering van vaardigheden. Vrijwilligerswerk/werkervaringsplekken)

 • 5.

  Betaald werk met ondersteuning (verrichten van betaald werk met begeleiding en er is nog geen sprake van bijstandsonafhankelijkheid, bijvoorbeeld door een –kleine- aanvulling van het loon tot het minimumloon)

 • 6.

  Betaald werk (uitkeringsonafhankelijk)

 

De consulent is altijd een professional, die de participatieladdertrede bepaalt op grond van een interne werkinstructie. De inschatting wordt gemaakt op grond van een gesprek met de cliënt en op basis van (dossier-)onderzoek (beoordelen CV, arbeidsverleden, eventuele beperkingen).