Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijsbesluit toezichthouder gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouder gemeente Raalte
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouder gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, art. 4.2
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

14-10-2014

Gemeenteblad 2014, 83344

7352

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouder gemeente Raalte

 

 

1. Inleiding

Wettelijke grondslag

De taken en bevoegdheden van toezichthouders zijn geregeld in Titel 5.2 Awb. Artikel 4.2 van de AVOI 2015 geeft aan dat het college van B&W personen aan kan wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de AVOI. Deze bevoegdheid is gemandateerd.

 

Toezichthoudende taken

De toezichthouder houdt toezicht op o.a.:

 • -

  de naleving van voorschriften en beperkingen in de zin van artikel 4.2 van de AVOI;

 • -

  de naleving van de afspraken met bedrijven, bewoners, hulpdiensten e.d.;

 • -

  de bereikbaarheid van de woon/werkomgeving;

 • -

  de ongestoorde exploitatie van andere kabels en leidingen;

 • -

  de verdichting van de sleuf;

 • -

  de kwaliteit van het herstel van de sleuf inclusief de verharding;

 • -

  de schade aan verharding/groen binnen de invloedsfeer van het werk;

 • -

  de veiligheid/wegafzettingen, etc.;

 • -

  communicatie en planning;

 • -

  inlichten van andere netbeheerders.

   

Bevoegdheden

De toezichthouder is bevoegd de werkzaamheden direct stil te leggen indien:

 • -

  er wordt gewerkt zonder de benodigde vergunning, instemmingsbesluit en/of voorafgaande melding, als bedoeld in de AVOI, anders dan in het geval van spoedeisende werkzaamheden;

 • -

  er wordt gewerkt in strijd met de instemmings-/vergunningsvoorwaarden;

 • -

  er wordt gewerkt in strijd met de nadere regels opgenomen in het handboek AVOI;

 • -

  aanwijzingen en geboden die door bevoegd vertegenwoordigers van de gemeente worden gegeven niet onverwijld worden opgevolgd;

 • -

  uitvoerend personeel van de grondroerder zich onbehoorlijk, kwetsend en/of overlastgevend gedraagt;

 • -

  er onacceptabele verkeershinder en/of gevaarlijke situaties voor het publiek ontstaat.

2. Aanwijsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte, namens hen de teammanager van Team Beheer en Onderhoud;

 

Gelet op artikel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.2 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015;

 

Besluit:

 

Aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene verordening ondergronds infrastructuur 2015 voor wat betreft het gehele grondgebied van de gemeente Raalte

 

de personen die de volgende functies bekleden:

Senior beheerders (BHR005)

Beheerder A (BHR003)

Vakspecialist (REA003)

Senior realisator (REA002)

Vallend onder verantwoording van de functies teammanager Team Beheer en Onderhoud en Team Ruimte waarbij de toezichthoudende bevoegdheden die uit de Algemene wet bestuursrecht voortvloeien onverkort gelden met uitzondering van het bepaalde in artikelen 5:18 en 5:19.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte

Namens hen,

Teammanager Beheer en Onderhoud.