Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Schaderegeling Ingravingen Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSchaderegeling Ingravingen Raalte
CiteertitelSchaderegeling Ingravingen Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, art. 3.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

14-10-2014

Gemeenteblad 2014, 83343

7352

Tekst van de regeling

Intitulé

Schaderegeling Ingravingen Raalte

 

 

1. Inleiding

Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in de ondergrond, enz. waarbij de openbare gronden van de gemeente Raalte worden opgebroken. Vaak zal dat gaan om werkzaamheden waarbij een vergunning / instemming van de gemeente Raalte is vereist op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. Artikel 3.8 lid 1 van deze verordening geeft de juridische basis voor deze schaderegeling.

2. De kern van de regeling

Herstel van elementverhardingen

Het herstel van elementverhardingen wordt uitgevoerd door of namens de netbeheerder.

De gemeente Raalte kan in specifieke gevallen, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht ter bescherming van de belangen genoemd in artikel 2.5 eerste lid AVOI, in de voorschriften van een vergunning of instemmingsbesluit een aannemer voorschrijven die het herstel van elementverhardingen in opdracht en voor rekening van de netbeheerder uitvoert.

 

Herstel van asfaltverhardingen

 • -

  Bij ingraving in asfalt wordt, na verdichting van de sleuf en herstel van de fundering de sleuf tijdelijk dicht gestraat door of namens de netbeheerder.

 • -

  De gemeente Raalte stelt hiervoor betonklinkers gratis ter beschikking.

 • -

  De sleuf wordt door de gemeente Raalte hersteld in asfalt. De kosten daarvan worden op basis van m2 en genormeerde tarieven bij de netbeheerder in rekening gebracht.

   

Herstel van sierbestrating, waterdoorlatende en waterpasserende bestrating

Het herstel van sierbestrating wordt uitgevoerd door of namens:

 • -

  De gemeente Raalte bij alle tracés.

 

Herstel van bermen en groenvoorzieningen

Het herstel van bermen wordt uitgevoerd door of namens:

 • -

  De netbeheerder voor wat betreft het vlak maken van de bodem en het ontdoen van die ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 45 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

 • -

  De gemeente Raalte en de netbeheerder, voor het inzaaien van de bermen.

3. Verhalen van overige geleden schade

Uitgangspunt van deze “Schaderegeling Ingravingen” is dat de situatie in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Daarop zijn ook de vergunningvoorschriften gericht.

Echter, niet alle schades die de gemeente Raalte als gevolg van leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vastgestelde schadetarieven worden gedekt. Dit is het geval bij:

 • -

  Schade bij groenwerkzaamheden.

 • -

  Schade die ontstaat buiten de sleuf.

 • -

  Verborgen gebreken.

3.1. Schade bij groenwerkzaamheden

Dit is aan de orde in de volgende situaties:

Werkzaamheden waarbij de overlevingskans van de aanwezige beplanting gering is en dus moet worden vervangen.

Werkzaamheden waarbij dicht in de buurt van bomen moet worden gewerkt.

Aantasting (ecologische) kwaliteit groeiplaats.

 

In deze gevallen zullen al vóór het verstrekken van de vergunning / instemming specifieke afspraken worden vastgelegd.

 

De schade aan bomen wordt vastgesteld op basis van de NVTB 2013.

De netbeheerder zal in de gelegenheid worden gesteld om, afgezien van het herplanten van bomen, zélf al de werkzaamheden te verrichten.

In dergelijke situaties zal daarom de kwaliteit van de uit te voeren herstelwerkzaamheden van te voren goed omschreven worden.

De netbeheerder kan ook aan gemeente Raalte vragen om de werkzaamheden, op zijn kosten, uit te voeren. Dat gebeurt dan op zakelijke basis, na een proces van offreren en opdrachtverlening.

3.2. Schade welke ontstaat buiten de sleuf

Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Voorzover het gemeentelijke eigendommen betreft zal de gemeente Raalte deze schade gaan verhalen op de netbeheerder. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het wenselijk zijn dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een gezamenlijke, schouw en vastlegging hiervan plaatsvindt. Ontstane schades zullen zoveel mogelijk door de toezichthouder samen met veroorzaker worden vastgelegd; in een schaderapport en op foto.

3.3. “Verborgen gebreken”

Het kan voorkomen dat er, na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk, sprake is van schade welke buitenproportioneel is, en daarmee gevaar oplevert voor de weggebruiker. In dergelijke gevallen zal de netbeheerder in staat gesteld worden de verharding, opnieuw, te herstellen. Daaraan wordt toegevoegd dat slechts die schade in ogenschouw wordt genomen welke het gevolg is van de uitgevoerde werkzaamheden. De situatie een jaar na herstraten hoeft ook nooit beter te zijn dan de situatie voor de werkzaamheden. In geval van twijfel kunnen hierover, uitsluitend voor aanvang van het werk, op initiatief van de aanvrager, met de toezichthouder afspraken worden gemaakt.

4. Tarieven

De gemeente Raalte hanteert de tarieven zoals gegeven in de “Richtlijn tarieven graafwerkzaamheden Telecom” (september 2003)”. De hoogte van de tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.

 

Bij werkzaamheden, waarbij de elementverharding door de gemeente wordt hersteld wordt het A tarief gehanteerd. Voor de verrekening wordt er standaard gerekend met een sleufbreedte van minimaal 0.60 meter bij elementverhardingen en minimaal 0.50 meter bij bermen.

 

Voor asfalt en sierbestrating worden marktconforme prijzen gehanteerd.