Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen en -appartementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen en -appartementen
CiteertitelBeleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen en -appartementen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is bij besluit van 3 januari 2011 van de raad van De Ronde Venen geldend verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2005Nieuwe regeling

28-04-2005

Nieuwe Meerbode, 03-05-2005

0043/05

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels permanente bewoning recreatiewoningen en -appartementen

 

 

 

 

 • -

  onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen en –appartementen te legaliseren daar waar dat mogelijk is binnen de beleidsruimte die onze gemeente geboden wordt en met Gedeputeerde Staten in overleg te treden over verruiming van de te beperkte beleidsruimte van de provincie;

 • -

  daar waar legalisatie van onrechtmatige bewoning niet mogelijk is, persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te geven wanneer voldaan wordt aan de criteria die passen binnen de beleidsruimte die onze gemeente geboden wordt door het Rijk én kan worden aangetoond dat het recreatieobject op 31 oktober 2003 onrechtmatig bewoond wordt;

 • -

  daar waar legalisatie van onrechtmatige bewoning en afgifte van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen niet mogelijk is, op een sociaal aanvaardbare wijze handhavend op te treden tegen permanente bewoning;

 • -

  onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen en –appartementen binnen de functie jachthaven niet in aanmerking te laten komen voor legalisatie vanwege de directe functionele relatie tussen een jachthaven en recreatiewoningen en –appartementen. Hier slechts persoonsgebonden gedoogbeschikkingen af te geven wanneer wordt voldaan aan de criteria die passen binnen de beleidsruimte die wordt geboden én kan worden aangetoond dat het recreatieobject op 31 oktober 2003 onrechtmatige bewoond wordt;

 • -

  in alle overige gevallen die niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen ten aanzien van legalisering en persoonsgebonden gedoogbeschikkingen handhavend op te treden tegen permanente bewoning;

 • -

  het complex “Buitenborgh” niet in aanmerking te laten komen voor legalisatie, danwel persoonsgebonden gedoogbeschikkingen en hier vast te houden aan het in het bestemmingsplan geformuleerde beleid;

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen d.d. 28 april 2005.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

Beleidsregels van gemeente De Ronde Venen, vastgesteld dd. 28 april 2005 inzake permanente bewoning van recreatiewoningen en -appartementen

 • 1.

  Een bestemmingswijziging kan slechts in behandeling worden genomen indien de permanente bewoning voor of op 31 oktober 2003 is begonnen;

 • 2.

  Bestemmingswijzigingen naar wonen voor recreatiewoningen binnen de ecologische hoofdstructuur, in het Vogel- of habitatrichtlijngebied en binnen het door de provincie beschreven aangegeven kwetsbare gebied van het Nationaal Landschap worden niet in behandeling genomen;

 • 3.

  Een bestemmingswijziging kan slechts in behandeling worden genomen indien de recreatiewoning- of appartement voldoet aan de bouwtechnische vereisten voor woningen uit het Bouwbesluit 2003 voor bestaande woningen;

 • 4.

  Een bestemmingswijziging naar wonen wordt alleen in behandeling genomen als aangetoond is dat aan alle relevante milieuregelgeving kan worden voldaan;

 • 5.

  Een bestemmingswijziging naar wonen voor recreatiewoningen en –appartementen in een complex (minimaal 5 recreatiewoningen en –appartementen) die deel uitmaken van een als eenheid te beschouwen complex, wordt voor alle tot dat complex behorende recreatiewoningen tegelijk afgegeven wanneer de complexen vóór of op 31 oktober 2003 in grote mate (meer dan 50%) onrechtmatig werden bewoond.

 • 6.

  Een bestemmingswijziging naar wonen voor recreatiewoningen en –appartementen zoals bedoeld onder 5 wordt daarnaast alleen in behandeling genomen als het complex niet bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt (via bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/ exploitatie, dat in de recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt);

 • 7.

  Een bestemmingswijziging naar wonen van recreatiewoningen en –appartementen binnen de functie jachthaven bestaat niet tot de mogelijkheden vanwege de directe functionele relatie tussen de jachthaven en de recreatiewoningen en –appartementen;

 • 8.

  Een persoonsgebonden gedoogbeschikking kan slechts worden afgegeven indien de permanente bewoning voor of op 31 oktober 2003 is begonnen;

 • 9.

  Een persoonsgebonden gedoogbeschikking kan slechts worden afgegeven indien de recreatiewoning- of appartement voldoet aan de bouwtechnische vereisten voor woningen uit het Bouwbesluit 2003, hier kan onder voorwaarden van af worden geweken;

 • 10.

  Een persoonsgebonden gedoogbeschikking kan slechts worden afgegeven als aangetoond is dat aan alle relevante milieuregelgeving kan worden voldaan;

 • 11.

  Het complex “Buitenborgh” komt niet in aanmerking voor legalisatie, danwel persoonsgebonden gedoogbeschikking, hier wordt vastgehouden aan het in het bestemmingsplan geformuleerde beleid;

 • 12.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2005.