Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Beleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006
CiteertitelBeleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is bij besluit van 4 januari 2011 van het college van De Ronde Venen geldend verklaard voor het gehele grondgebied van de gemeente.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit ruimtelijke ordening, art. 3.2.2.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2006Nieuwe regeling

05-04-2006

De Ronde Vener 11-10-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006

 

 

1) Caravans en chalets - algemeen

De bewoners van recreatiewoningen- en appartementen kunnen in aanmerking komen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking (PGB) dan wel voor legalisatie. Dit geldt niet voor caravans en chalets. Dat is als gevolg van rijksbeleid een vaststaand gegeven. Toch wensen wij de permanente bewoning van caravans en chalets beleidsmatig aan te pakken. Het gaat om ongeveer 850 caravans en chalets.

Op grond van een aantal eisen (zie A en B) en wegingsfactoren (zie C) zal een gedoogbeschikking voor een bepaalde tijd dan wel een PGB kunnen worden afgegeven.

Onder een gedoogbeschikking wordt verstaan een beschikking voor bepaalde duur. Onder een PGB wordt verstaan een beschikking tot levenseinde van de bewoner dan wel tot verkoop van het onderkomen.

De gemeenteraad heeft aangegeven, dat ten aanzien van caravans op een sociaal aanvaardbare wijze gehandhaafd moet worden. Dit gegeven biedt voldoende speelruimte om in het individuele geval in positieve zin af te wijken van het gewicht van de wegingsfactoren (zie onder C).

2) Waaraan moeten caravans voldoen

Caravans voldoen niet én kunnen niet volledig voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit bestaande bouw.

Caravans kunnen wél voldoen aan:

A. Brandveiligheidseisen van:

 • -

  de omgeving van de caravan

 • -

  de caravan zélf (rookmelders, blusmiddelen, brandwerende dan wel -vertragende voorzieningen)

B. Hygiëne-eisen

3) De bewoners van de caravans

Er zijn twee categorieën bewoners: zij die vóór en zij die de peildatum van 31 oktober 2003 staan ingeschreven in de GBA.

De eerste categorie kan in aanmerking komen voor een gedoogbeschikking voor bepaalde tijd dan wel een PGB (tot overlijden of verkoop) op grond van de weging van een aantal factoren (zie verder onder C), die de duur van de gedoogbeschikking bepaalt.

De tweede categorie komt niet in aanmerking voor een gedoogbeschikking, doch krijgt een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Men hoeft niets te betalen.

C. Wegingsfactoren ten behoeve van het afgeven van een gedoogbeschikking dan wel PGB

 • -

  de bewoner(s) moet(en) vóór de peildatum 31 oktober 2003 ingeschreven staan in de GBA;

 • -

  leeftijd

 • -

  verblijfsduur

  • a)

   Ingeval de bewoner jonger is dan 65 jaar op het moment van aanvraag en een verblijfsduur heeft korter dan 10 jaar, dan krijgt men een gedoogbeschikking voor de duur van de helft van de reeds verstreken verblijfsduur met een minimum van 5 jaar (zie onder D). Voor het afgeven van deze beschikking is men leges verschuldigd. Aangezien het afgeven van de gedoogbeschikking minder arbeidsuren vergt, kan het bedrag lager zijn dan de € 750,-- die een permanente bewoner van een recreatiewoning of – appartement is verschuldigd voor een PGB. De hoogte van het legesbedrag is de kostprijs van alle papierwerk ten behoeve van de afgifte van de beschikking.

  • b)

   Ingeval de bewoner jonger dan 65 jaar is op het moment van aanvraag en een verblijfsduur heeft van langer 10 jaar, dan krijgt men een PGB,mits wordt voldaan aan een aantal minimale eisen van het Bouwbesluit bestaande bouw. Als men daaraan niet kan voldoen, dan krijgt men alsnog een gedoogbeschikking voor bepaalde tijd (zie onder a). De leges voor het afgeven van een PGB bedragen € 750,--.

  • c)

   Ingeval de bewoner ouder is dan 65 jaar op het moment van aanvraag, dan krijgt men een PGB, mits wordt voldaan aan een aantal minimale eisen van het Bouwbesluit bestaande bouw.

   • 3.

    Chalets

Ook voor de bewoners van chalets geldt de peildatum van 31 oktober 2003.

Indien men is ingeschreven in de GBA vóór 31 oktober 2003 én het chalet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit bestaande bouw, dan kan men in aanmerking komen voor een PGB.

Indien men niet is ingeschreven in de GBA vóór 31 oktober 2003, doch wél kan aantonen dat men vóór die datum permanent woonde in het chalet én het chalet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit bestaande bouw, dan kan men in aanmerking komen voor een PGB. Als het chalet even wel niet voldoet aan de eisen van het bouwbesluit bestaande bouw, dan valt de bewoner, al naar gelang leeftijd en verblijfsduur, onder het handhavingsregime van de caravans.

Indien men niet in de GBA staat ingeschreven vóór 31 oktober 2003 en niet kan aantonen dat men vóór die datum permanent woonde in het chalet, dan zal handhavend worden opgetreden.

Indien men ná 31 oktober 2003 staat ingeschreven in de GBA, dan zal ook handhavend worden opgetreden, doch men krijgt een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Men hoeft niets te betalen.

4) Hoe lang duurt het voordat men in aanmerking komt voor vervangende woonruimte?

Over de beschikbaarheid van huurwoningen hebben wij informatie opgevraagd bij Westhoek Wonen. Er is een wachtlijst van woningzoekenden in onze regio. Gerekend vanaf de inschrijvingsdatum hangt het vervolgens af van de wens van de woningzoekende om binnen De Ronde Venen dan wel buiten De Ronde Venen woonruimte te vinden, hoe snel woonruimte kan worden gevonden. Binnen onze gemeente kan men vanaf een inschrijvingsduur van 5 jaar woonruimte vinden. Buiten onze gemeente kan men mogelijk binnen 5 jaar na inschrijving woonruimte vinden. De beschikbaarheid van woonruimtes is even wel afhankelijk van vraag en aanbod. De termijn van 5 jaar betreft dan ook een aanname. Ook de gezinssamenstelling speelt een rol in deze.

Als we uitgaan van een verblijfsduur van 15 jaar, dan zal een gedoogbeschikking afgegeven voor de duur van 7,5 jaar de termijn van 5 jaar overschrijden en daarmee in het voordeel kunnen werken van de woningzoekende. Om bovengenoemde reden wordt daarom een minimum duur van 5 jaar gehanteerd voor een gedoogbeschikking.

5) Tot slot

Uitgangspunt is en blijft een sociaal aanvaardbare wijze van handhaven indien noch het afgeven van een PGB noch het afgeven van een gedoogbeschikking mogelijk is. Dit is zo door de gemeenteraad vastgesteld.