Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Verordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel
CiteertitelVerordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 168

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201016-12-1993Nieuwe regeling

16-12-1993

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

PD/000658

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING, REGELENDE DE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN EEN ONDERSCHEIDING VAN DE GEMEENTE BOEKEL

De raad der gemeente Boekel,

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 1993;

 

Gelet op artikel 168 der gemeentewet:

 

                        b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

 

“VERORDENING, REGELENDE DE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN EEN ONDERSCHEIDING VAN DE GEMEENTE BOEKEL”

Artikel 1  

 

De gemeente Boekel kent de volgende onderscheidingen:

 • a.

  het “ereburgerschap” der gemeente Boekel;

 • b.

  een “penning van verdienste” der gemeente Boekel.

Artikel 2 Het ereburgerschap

 • 1.

   

  De toekenning van het “ereburgerschap” geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders, na de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke aangelegenheden te hebben gehoord.

 • 2.

   

  Het “ereburgerschap” kan slechts in zeer bijzondere gevallen worden verleend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente Boekel, die zich voor de gemeente of voor een van de gemeenschappen Boekel en Venhorst, op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

   

  Het “Ereburgerschap” bestaat uit:

  • a.

   een bronzen medaille, Ø 60 mm., met in het centrum het gemeentewapen en als randschrift “ereburger van de gemeente Boekel”;

  • b.

   een door burgemeester en wethouders opgemaakte oorkonde, vermeldende naam en andere van belang zijnde gegevens, alsmede de redenen die tot toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit van toekenning;

  • c.

   een draaginsigne in zilver, voorzien van het gemeentewapen.

Artikel 3  

 

Aan het “ereburgerschap” kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

Artikel 4 De penning van verdienste

 • 1.

  De toekenning van de “penning van verdienste” geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De “penning van verdienste” kan slechts in bijzondere gevallen worden verleend aan ingezetenen of niet-ingezetenen of rechtspersonen, die zich voor de gemeente of voor een van de gemeenschappen Boekel en Venhorst op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  De “penning van verdienste” bestaat uit:

  • a.

   een bronzen medaille, Ø 60 mm., met in het centrum het gemeentewapen en als randschrift “ereburger van de gemeente Boekel”;

  • b.

   een door burgemeester en wethouders opgemaakte oorkonde, vermeldende naam en andere van belang zijnde gegevens, alsmede de redenen die tot toekenning hebben geleid en de dagtekening van het besluit van toekenning;

  • c.

   een draaginsigne in zilver, voorzien van het gemeentewapen.

Artikel 5  

 

Het bezit van de “penning van verdienste” sluit het ontvangen van het “ereburgerschap” niet uit.

Artikel 6  

 

Van het toekennen van het “ereburgerschap” en de “penning van verdienste” houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, dat de naam “Ereboek van de gemeente Boekel” draagt, onder vermelding van de omstandigheden die tot toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 7  

 

Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding met oorkonde wordt uitgereikt.

Artikel 8  

 

In zeer bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit geschiedt – na raadpleging van de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke aangelegenheden – bij een met redenen omkleed besluit, waarvan aan betrokkene mededeling wordt gedaan.

Artikel 9  

 

Deze verordening treedt met ingang van heden in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op

16 december 1993