Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent gevonden voorwerpern (Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent gevonden voorwerpern (Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen)
CiteertitelBeleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 7 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 7. artikel 10 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 8. artikel 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 9. artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 10. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2013nieuwe regeling

16-04-2013

de Geulbode, 8 mei 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent gevonden voorwerpern (Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen)

 

 

Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht

Gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160 eerste lid, sub e van de Gemeentewet;

Besluiten

Vast te stellen de ‘Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen”.

Artikel 1 Definities

Deze beleidsregel verstaat onder:

De ambtenaar: elke aangewezen medewerker van de gemeente Meerssen;

De claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

Het college: het college van burgemeester en wethouders;

De gemeente: de gemeente Meerssen;

Gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

Rechthebbende: degene die rechtens eens aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

Verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

Vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Budgethouder: de functionaris die de bevoegdheid heeft gekregen om binnen het vastgestelde budget en op doelmatige wijze voor rekening van de gemeente overeenkomsten aan te gaan, activiteiten te mogen uitvoeren of budgetten voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen of anderszins te besteden waarvoor het bedoeld budget ter beschikking is;

Eindverantwoordelijke: degene die de uiteindelijke plicht heeft rekenschap te geven over de taken op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard.

Artikel 3 Melding, aangifte en registratie

Van een gevonden voorwerp kan in het gemeentehuis te Meerssen tijdens openingtijden aangifte worden gedaan.

Daarnaast kan altijd via www.meerssen.nl aangifte van een gevonden voorwerp worden gedaan.

Aangifte geschiedt door middel van een registratieformulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

De centrale receptie registreert het gevonden voorwerp na aangifte ervan op de “Overzichtslijst Gevonden Voorwerpen”.

Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

a. reisdocumenten of rijbewijzen die als vermist zijn geregistreerd

b. gemeentelijke afvalcontainers

c. dieren

d. kleine voorwerpen van weinig waarde zoals speentjes, haarversiering e.d.

Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

Een gevonden voorwerp met een geschatte waarde tot € 450,00 wordt drie maanden bewaard (met uitzondering van fietsen). Deze goederen worden na het verstrijken van een periode van drie maanden gedoneerd, verkocht of vernietigd hetgeen per geval wordt beoordeeld. In situaties waarin vernietiging van goederen ongewenste kapitaalvernietiging met zich meebrengt zullen deze goederen verkocht worden. Fietsen kunnen worden verkocht. Hiervoor kan een gespecialiseerd bedrijf in de hand genomen worden.

Een gevonden voorwerp met een geschatte waarde vanaf € 450,00 wordt één jaar bewaard. Deze goederen worden nadat de bewaartermijn van één jaar is verstreken, gedoneerd, verkocht of vernietigd hetgeen per geval wordt beoordeeld. In situaties waarin vernietiging van goederen ongewenste kapitaalvernietiging met zich meebrengt zullen deze goederen verkocht worden. Denk hierbij aan voorwerpen zoals kostbare sieraden of goederen met een aanzienlijke waarde.

De in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet zal de situatie van geval tot geval worden beoordeeld door de eindverantwoordelijke.

Artikel 5 Integriteit

Goederen worden niet gedoneerd of verkocht aan medewerkers van de gemeente Meerssen noch aan hun gezinsleden.

De eindverantwoordelijke wordt door de burgemeester gemandateerd om een koper aan te wijzen voor de categorie goederen die verkocht zullen worden. De eindverantwoordelijke zorgt voor een onafhankelijke, gefundeerde en zorgvuldige prijsstelling.

Er is een “Protocol gevonden/verloren voorwerpen”, waarin staat aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met gevonden voorwerpen die door de gemeente worden ingenomen.

Artikel 6 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De eindverantwoordelijke bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen. Indien nodig raadpleegt de eindverantwoordelijke een extern deskundige hiervoor.

Artikel 7 Publicatie gevonden voorwerpen

Van de gevonden voorwerpen wordt op de gemeentelijke voorlichtingspagina in het huis-aan-huisblad de Geulbode een verwijzing gemaakt naar de gemeentelijke website. Hierop zijn de gevonden voorwerpen te vinden.

Artikel 8 Geen teruggave, verval aan Gemeente Meerssen

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggeven als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • d.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven als de claimant c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 9 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

Als binnen de bewaringstermijn zoals is aangeduid in artikel 4, geen aanspraak wordt gemaakt op een gevonden voorwerp, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden gedoneerd, verkocht dan wel worden vernietigd.

Artikel 10 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

Zodra de gemeente naar haar oordeel voldoende voorwerpen heeft liggen waarvan de bewaartermijn verstreken is en die vervolgens verkocht kunnen worden, krijgen opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op deze gevonden voorwerpen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin niet is voorzien, neemt het College een besluit.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 16 mei 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Meerssen’.