Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2014
CiteertitelBeheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201414-11-2019nieuwe regeling

27-05-2014

de Geulbode 18 juni 2014

regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2014

 

 

Beheerregeling basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet basisregistratie personen (BRP);

 • b.

  kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten;

 • c.

  foutverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten;

 • d.

  autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden;

 • e.

  uitwijk: het opzetten en opstarten van het gehele computersysteem en bijbehorende programmatuur op een alternatieve locatie in verband met een systeemstoring;

 • f.

  restore: het terugzetten op het computersysteem van gegevens waarvan de originelen zijn beschadigd of verwijderd;

 • g.

  toepassingssysteem: de hardware, besturingssoftware en databasesoftware.

Artikel 2

 • 1.

  Hoofd van de afdeling Samenleving is beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacy beheerder.

 • 2.

  Deze beheerstaken kunnen geheel of gedeeltelijk door gemandateerd worden aan één of meerdere medewerkers van de afdeling Samenleving.

Artikel 3

De beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen wijst de functionarissen aan die worden belast met:

 • -

  het applicatiebeheer;

 • -

  het gegevensbeheer;

 • -

  de gegevensverwerking.

Hoofdstuk 2 Het informatiebeheer

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijkse planning van de beheersactiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage over de bij a. bedoelde planning;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 8 bedoelde kwaliteitssteekproef.

 • d.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • e.

  periodiek overleg tussen hem en de applicatiebeheerder en de systeembeheerder;

 • f.

  richtlijnen voor het bijhouden van de gemeentelijke basisregistratie personen.

Artikel 5

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als houder van de gemeentelijke basisregistratie personen over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten:

 • -

  kwaliteit van de gegevens;

 • -

  persoonsinformatievoorziening;

 • -

  privacy;

 • -

  beveiliging.

Artikel 6

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het BRP-toepassingssysteem;

 • b.

  op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisregistratie.

Artikel 7

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • c.

  de managementsamenvatting van de jaarlijkse audit ter kennis komt van het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  dat alle in artikel 3 genoemde functionarissen tijdig op de hoogte zijn gesteld van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het BRP toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie;

Artikel 8

De informatiebeheerder geeft uitvoering aan de jaarlijkse kwaliteitssteekproef op het bestand persoonslijsten van ingezetenen, als onderdeel van de jaarlijkse audit/zelfevaluatie.

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer

Artikel 9

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

a. de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisregistratie personen;

b. het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de basisregistratie personen.

Artikel 10

De gegevensbeheerder voorziet in:

 • a.

  het tijdig opschonen van de gegevensbestanden van via het netwerk ontvangen berichten waarvan de cycli zijn afgehandeld;

 • b.

  de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en de gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de verordening Basisregistratie Personen;

 • c.

  het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;

 • d.

  een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van autorisatiebesluiten wordt gedaan;

 • e.

  periodieke kwaliteitscontrole van de persoonsgegevens.

Artikel 11

De gegevensbeheerder is bevoegd vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid:

 • a.

  de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de basisregistratie personen;

 • b.

  verbetervoorstellen en kwaliteitsmaatregelen op te stellen.

Artikel 12

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e. genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

Artikel 13

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de continuïteit en het technisch onderhoud van het computersysteem waarop de toepassingsprogrammatuur voor de basisregistratie personen is geïnstalleerd.

Artikel 14

De systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • c.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen;

 • d.

  uitwijkvoorzieningen;

 • e.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de basisregistratie apparatuur voor personen is opgesteld;

 • f.

  het transport, de veilige opslag van verwijderbare gegevensdragers en deugdelijke periodieke vernietiging daarvan;

 • g.

  de logging in het toepassingssysteem voor de applicatiegebruikers, applicatiebeheerder, de systeembeheerder;

 • h.

  eerstelijns-ondersteuning op de werkplek, aangaande alle pc's en netwerkverbindingen;

 • i.

  coördinatie van werkzaamheden in geval van uitwijk en restore, dit in overleg met de applicatiebeheerder;

 • j.

  het jaarlijks testen van de uitwijk en restore.

Artikel 15

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  in overleg met de informatiebeheerder maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

  • -

   beheer van toepassingssystemen;

  • -

   beheer van bestanden;

  • -

   reconstructie maatregelen.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

Artikel 16

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het beheer van de gebruikers documentatie.

Artikel 17

De applicatiebeheerder is bevoegd gegevensverwerkers en binnengemeentelijke afnemers die rechtstreeks toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem.

Artikel 18

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • b.

  toekenning en bijhouden van autorisatieniveau van gebruikers van de applicatie voor de basisregistratie personen;

 • c.

  maatregelen om de gevolgen van verkeerd uitgevoerde systematische verstrekkingen ongedaan te maken;

 • d.

  de bijhouding van een logboek waarin problemen, klachten en bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • e.

  de rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisregistratie personen van hiertoe bevoegde binnengemeentelijke afnemers;

 • f.

  de toekenning en schriftelijke vastlegging van de autorisatieniveau ‘s die aan gegevensverwerkers zijn toegewezen;

 • g.

  de bijhouding van een verzameling van de autorisaties die zijn toegekend voor gegevensverwerking en rechtstreekse toegang;

 • h.

  melding van en toezicht op inbreuken op de informatiebeveiliging aan de informatiebeheerder;

 • i.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • j.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • k.

  de voorlichting aan de gegevensverwerkers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • l.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend;

 • m.

  de afhandeling van verzoeken om managementgegevens.

Artikel 19

De applicatiebeheerder adviseert de informatiebeheerder over:

 • a.

  gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen;

 • b.

  installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem.

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer

Artikel 20

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de verordening basisregistratie personen of op basis van een besluit van het College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacy voorschriften die voortvloeien uit de wet, de Verordening basisregistratie personen (BRP) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 21

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 • b.

  advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders of aan de door de gemeente aangestelde ‘privacyfunctionaris’ (Wbp) over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de waarborging voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 22

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 3.21, lid 1 en 2 van de wet;

 • b.

  de jaarlijkse bekendmaking als bedoeld in artikel 3.21 5e lid van de wet;

 • c.

  de behandeling van alle verzoekschriften die op basis van artikel 2.55, 3.22 en 3.23 van de wet worden ontvangen.

Artikel 23

De privacybeheerder is betrokken bij het krachtens de wet gestelde en alle bezwaarschriftenprocedures, die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet met daarbij behorende regelingen en de Wet bescherming persoonsgegevens, voor zover bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende aan de orde is.

Hoofdstuk 7 De gegevensverwerking

De gegevensverwerker voorziet in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens overeenkomstig de wet, het Logisch Ontwerp en handleiding uitvoeringsprocedures voorgeschreven wijze, voor zover de verwerker daartoe door de applicatiebeheerder is geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen en archiveren van de daarvoor gebruikte brondocumenten;

 • c.

  de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 2.56, 2.27 en 2.58 van de wet;

 • d.

  de behandeling van het netwerkverkeer, met uitzondering van de periodieke gegevensverstrekking;

 • e.

  de behandeling van het foutverslag, voortvloeiende uit de inkomende netwerkberichten;

 • f.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de wet;

 • g.

  de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

 • h.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

  • -

   1e inschrijving in de basisregistratie personen

  • -

   een vervolginschrijving uit het buitenland;

 • i.

  de toezending van de hoofdlijnen van de wet BRP conform artikel 2.54 wet BRP;

 • j.

  de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

  • -

   wijziging van het naamgebruik.

  • -

   vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opneming als ingeschrevene in de basisregistratie personen.

Hoofdstuk 8 Beveiligingsbeheer

Artikel 25

De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en procedures zoals uitgewerkt in het informatiebeveiligingsplan.

Artikel 26

De beveiligingsbeheerder is bevoegd om het adviezen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit het informatiebeveiligingsplan.

Artikel 27

De beveiligingsbeheerder ziet er op toe dat:

 • -

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het informatiebeveiligingsplan worden nageleefd;

 • -

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 28

De beveiligingsbeheerder adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks als verantwoordelijke van de basisregistratie personen over beveiligingsaspecten die uit het informatiebeveiligingsplan voortvloeien.

Artikel 29

De beveiligingsbeheerder voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het beveiligingsbeheer.

Artikel 30

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen de beleidsmedewerker ICT.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 31

 • a.

  Deze beheerregeling wordt aangehaald als: Beheerregeling basisregistratie personen Meerssen 2014.

 • b.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.