Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014
CiteertitelPrivacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbijlage 1 bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201406-01-201430-03-2018nieuwe regeling

27-05-2014

de Geulbode 18 juni 2014

reglement

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014

Het College van Burgemeester en Wethouders,

gelet op het bepaalde in de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Meerssen 2014, de wet Basisregistratie Personen (BRP) en de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

besluit vast te stellen:

Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  de Wet; de Wet basisregistratie personen;

 • b.

  verordening BRP: de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014;

 • c.

  BRP: de basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • d.

  Gemeentelijke basisregistratie personen: bijhouding van de basisregistratie personen als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 1 van de wet;

 • e.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  beheerder: de daartoe ingevolge de beheerregeling BRP aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen;

 • g.

  afnemer: elke afnemer die een organisatieonderdeel is van de gemeente Meerssen.

Artikel 2

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de BRP dan wel de verstrekkingen uit de BRP voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de BRP nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 1.7 en 3.2 van wet BRP kunnen voldoen;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1 kunnen plaats vinden door middel van raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekking), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde afnemers, de gegevens set en de wijze van verstrekking, zijn vermeld in bijlage 1;

 • 4.

  De afnemers als bedoeld in lid 1 mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke Basisregsistratie Personen

De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

 • a.

  (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

 • b.

  toegang tot de basisregistratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

 • c.

  verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie.

Artikel 4  Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

Artikel 5 Terugmeldplicht.

 • 1.Een

   binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke;

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen/terugmeldingen worden gedaan.

Artikel 6 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging van de gemeentelijke basisregistratie personen de noodzakelijke maatregelen.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014;

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014.