Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Handhavingsverordening gemeente Heerlen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening gemeente Heerlen
CiteertitelHandhavingsverordening gemeente Heerlen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. IOAZ
 3. IOAW

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Handhavingsverordening gemeente Heerlen 2012)

02-12-2014

GVOP

OBM-14000043

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening gemeente Heerlen

 

 

”Handhavingsverordening gemeente Heerlen ”

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet, de Ioaw en de Ioaz.

  • b.

   uitkering: algemene bijstand op grond van de Participatiewet, alsmede een uitkering op grond van de Ioaw en de Ioaz.

  • c.

   re-integratievoorziening: voorzieningen bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a van de Participatiewet en artikel 34, eerste lid onder a van de Ioaw en de Ioaz en zoals beschreven in de Re-integratieverordening gemeente Heerlen.

Artikel 2 Fraudepreventie

Het college past bij de uitvoering van de wet een actieve fraudepreventie-aanpak toe. Onderdeel daarvan is het informeren van de belanghebbenden over de rechten en plichten die ingevolge de wet of een op de wet gebaseerde verordening aan het ontvangen van een uitkering of re-integratievoorziening zijn verbonden, en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Artikel 3 Handhavingsplan

 • 1.

  Ter nadere uitvoering van deze verordening stelt de gemeenteraad van Heerlen een (meerjarig) handhavingsbeleidsplan vast, met daarin

  opgenomen de te voeren aanpak op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Het is het eerste lid genoemde plan omvat in elk geval:

  • a.

   de visie op handhaving en de handhavingsdoelen;

  • b.

   de voorlichting en informatievoorziening aan belanghebbenden;

  • c.

   de aanpak t.a.v. handhaving op het gebied van re-integratie,

   inkomensondersteuning en huisbezoeken;

  • d.

   de samenwerking op het gebied van handhaving met ketenpartners.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Handhavingsverordening 2012.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening gemeente Heerlen.

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 2 december 2014.

de griffier,

mr. J.H.M. Martens

de voorzitter,

dr. P.F.G. Depla

 

 

ALGEMENE TOELICHTING

De gemeenteraad is verplicht is bij verordening regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet.

Voor het onderbrengen van de regels voor de Participatiewet, de Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 in één verordening pleit het argument dat daarmee de overzichtelijkheid van de gemeentelijke regelgeving wordt bevorderd. Bovendien worden daarmee de regels voor de verschillende wetten nauwgezet op elkaar afgestemd (geharmoniseerd).

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begrippen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

Artikel 2 Fraudepreventie

Dit artikel verplicht het college tot het voeren van een actief fraudepreventiebeleid. Minimaal moet aandacht worden geschonken aan het informeren van de belanghebbenden over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een uitkering of re-integratievoorziening zijn verbonden, en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Artikel 3 Handhavingsplan

Ter nadere uitvoering van deze verordening stelt de gemeenteraad van Heerlen een (meerjarig) handhavingsplan vast, met daarin het te voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Het is het genoemde plan omvat in elk geval:

• de visie op handhaving en handhavingsdoelen;

• de voorlichting en informatievoorziening aan belanghebbenden;

• de samenwerking op het gebied van handhaving met ketenpartners;

In november 2013 heeft de gemeenteraad van Heerlen het “Handhavingsbeleidsplan “Dienstverlenend Handhaven” 2014-2017 vastgesteld.

In dit Handhavingsplan is aangegeven dat handhaving niet alleen inhoudt: controle en klanten aanspreken op fraude, maar ook goede (nalevings)communicatie, het sturen van de verwachtingen van klanten, heldere afspraken maken over re-integratie en participatie en zelf afspraken nakomen.

In het Handhavingsbeleidsplan “Dienstverlenend Handhaven” gemeente Heerlen 2013-2017 is uitgewerkt dat handhaving in alle fasen van de dienstverlening voorkomt: “handhaven" is geen afdeling. De handhavingsaanpak zit verweven in de hele organisatie. Handhaving moeten we derhalve niet als aparte activiteit beschouwen, maar integreren in de dienstverlening in de hele keten van werk en inkomen. Handhaving betreft niet alleen de rechtmatigheid, maar ook de doelmatigheid.

Handhaving is meer dan het uitvoeren van fraudeonderzoeken. Een effectief handhavingsbeleid is een samenspel van preventieve en repressieve activiteiten.

Hieruit vloeit voort dat handhaving niet op zichzelf mag staan. Handhaving is een vanzelfsprekend onderdeel van, en stevig verankerd in, de totale dienstverlening van de organisatie. Dit betekent dat handhaving een integrale verantwoordelijkheid is geworden, en niet alleen een taak van handhavingsspecialisten. Hoe meer aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoe effectiever het handhavingsbeleid zal zijn.

Het doel van hoogwaardig handhaven is dat klanten zich bewuster worden van de regels rond de uitkering en deze meer uit zichzelf naleven.

Alhoewel in het Handhavingsbeleidsplan “Dienstverlenend Handhaven” gemeente Heerlen 2013-2017 de Wet Werk en Bijstand (WWB) als wettelijke grondslag wordt genoemd, vormt dit handhavingsplan ook de kaders/uitgangspunten voor de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 en de handhaving daarvan.

De gemeenteraad kan indien noodzakelijk en/of gewenst een nieuw Handhavingsbeleidsplan vaststellen.