Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Nota parkeernormen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota parkeernormen 2015
CiteertitelNota parkeernormen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpParkeren
Externe bijlagebijlagen nota parkeernormen 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-06-2015nieuwe regeling

03-11-2014

GVOP, 2014-11-24

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota parkeernormen 2015

 

 

Nota parkeernormen 2015

Gemeente Best

Vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2014

Inhoudsopgave

1.

Inleiding

5

 

1.1

Aanleiding

5

 

1.2

Trends

5

 

1.3

Doelstelling

5

 

1.4

Reikwijdte

6

 

1.5

Leeswijzer

6

 

 

 

 

2.

Uitgangspunten parkeernormen

7

 

2.1

Uitgangspunten

7

 

2.2

Parkeerfonds

7

 

 

 

 

3.

Regels parkeertoets

8

 

3.1

Basis parkeernormen

8

 

3.2

Gebiedsindeling

8

 

3.3

Parkeernormen algemeen

9

 

3.4

Parkeernormen wonen

9

 

3.5

Parkeernormen overige functies

10

 

3.6

Parkeereis

11

 

3.7

Elektrische auto

15

 

3.8

Voorbeelden berekening parkeereis en parkeerbalans

15

 

 

 

 

4

Juridisch kader

16

 

4.1

Juridische grondslag parkeertoets

16

 

4.2

Parkeertoets bij strijdigheid bestemmingsplan

16

 

4.3

Hardheidsclausule

16

 

 

 

 

5

Slotbepalingen

17

 

5.1

Inwerkingtreding

17

 

5.2

Citeertitel

17

 

5.3

Overgangssituatie

17

 

 

 

 

Verklarende woordenlijst

18

 

 

 

 

Literatuurlijst

19

 

 

 

 

Bijlage 1

Overzicht parkeernormen

 

Bijlage 2

Overzicht aanwezigheidspercentages

 

Bijlage 3

Correctiefactor parkeerplaatsen ‘wonen’

 

Bijlage 4

Maatvoering parkeerplaatsen

 

Bijlage 5

Voorbeelden berekeningen

 

Bijlage 6

Grenzen gebieden

 

 

 

 

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In 2011 heeft de gemeenteraad de Nota Parkeernormen vastgesteld. Deze nota is gebaseerd op de CROW-parkeerkencijfers. In 2012 heeft het CROW de parkeerkencijfers geactualiseerd. Directe aanleiding voor de actualisatie van de Nota Parkeernormen is het aansluiten op deze parkeerkencijfers, welke beter dan de oude kencijfers aansluiten op de recente ontwikkelingen in automobiliteit.

Reden te meer om voor de gemeente Best een nieuwe “Nota parkeernormen” op te stellen.

 

1.2 Trends

Het is een trend dat het autobezit per huishouden nog steeds langzaam toeneemt. De toename van het autobezit vertaalt zich in een stijging van de verkeersintensiteiten en een toename van de vraag naar parkeerplaatsen.

Factoren die van invloed zijn op het autobezit zijn inkomen, leeftijd, huishoudengrootte, woon-werkafstand, bestedingspatroon en mentaliteit/cultuur. Verder heeft het wegenaanbod en aanbod van openbaar vervoer een groot effect op het autobezit en –gebruik. Uit onderstaande gegevens is te herleiden dat grotere kernen met een goed openbaar vervoer-niveau een lager autobezit per huishouden hebben.

De volgende gegevens over het autobezit per huishouden zijn over het jaar 2012:1

Locatie

Autobezit per huishouden

Nederland

1,0

Gemeente Best

1,2

Gemeente Oirschot

2,3

Gemeente Eindhoven

0,9

Gemeente Veldhoven

1,2

Gemeente Son en Breugel

1,3

Gemeente Boxtel

1,0

Gemeente Sint-Oedenrode

1,3

1 Verkregen via www.cbsinuwbuurt.nl

 

1.3 Doelstelling

Deze nota heeft als doel om de toepassing van de parkeernormen inzichtelijker te maken. Bij burgers, bedrijven en ontwikkelaars moet helder zijn hoe zij invulling kunnen geven aan parkeren. Ook juridisch dient de invulling van de parkeernormen gewaarborgd te zijn.

Deze eenduidigheid dient ook een hoger doel, namelijk een leefbare en bereikbare gemeente. Essentieel zijn daarbij de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  De parkeernormen moeten een positieve invloed hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente Best;

 • 2.

  Elke initiatiefnemer van (bouw)plannen is verantwoordelijk voor het realiseren van de eigen parkeeroplossing;

 • 3.

  Een bouwinitiatief of wijziging van een functie van een locatie mag geen parkeerproblemen in de openbare ruimte veroorzaken c.q. vergroten;

Er is getracht de nota zo algemeen mogelijk te houden, maar bruikbaar te laten zijn voor specifieke situaties. Daar waar de nota niet goed toepasbaar is, zal maatwerk geleverd worden.

 

1.4 Reikwijdte

De ‘Nota Parkeernormen 2015’ is van toepassing op toekomstige ruimtelijke plannen binnen de gemeente Best, daar waar het betreft nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of wijziging van een functie. De nota is niet van toepassing op bestaande situaties. De nota kan niet gebruikt worden om de grootte van een bestaand parkeertekort aan te tonen.

 

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste uitgangspunten voor het opstellen van de Nota Parkeernormen benoemd. Hoofdstuk 3 beschrijft de regels waaraan een parkeertoets moet voldoen. In dit hoofdstuk komen alle inhoudelijke aspecten aan de orde. De ‘Nota parkeernormen’ wordt afgerond met hoofdstuk 4, waarin het juridische kader wordt geschetst. Hoofdstuk 5 is gevuld met de zogenaamde ‘slotbepalingen’.

2. Uitgangspunten parkeernormen

2.1 Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten waarbinnen deze parkeernormennota zich moet bewegen:

 • 1.

  Best wil een gastvrije gemeente zijn, waar bezoekers, bewoners, ondernemers en werkenden gemakkelijk een parkeerplaats kunnen vinden zonder dat dit resulteert aan een structureel overschot aan parkeren;

 • 2.

  Afwijken van de Nota Parkeernormen kan slechts onder beperkte voorwaarden;

 • 3.

  Indien het een functiewijziging betreft binnen bestaande bebouwing of het ontwikkelen van een inbreidingslocatie, en er sprake is van aan- en/of omwonenden dan wordt de gewijzigde parkeersituatie vooraf besproken met de bewoners of met vertegenwoordigers namens deze (het bewonersoverleg en/of het GOEB).

 • 2.

  2 Parkeerfonds

In het verleden is reeds meerdere malen gesproken over de introductie van een parkeerfonds. Een parkeerfonds is een fonds dat tot doel heeft om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook als dit niet binnen een bouwplan past. In het fonds worden opbrengsten onder gebracht en er worden kosten uit betaald die voortkomen uit parkeerovereenkomsten.

Tot op heden heeft de gemeente Best geen parkeerfondsregeling. Er is momenteel ook geen besluitvorming hiertoe in de maak. Indien de wens ontstaat om tot het instellen van een parkeerfonds te komen, biedt deze nota de basis om te komen tot een parkeereis en parkeerbalans.

Of en op welke wijze er daadwerkelijk gebruik gemaakt kan worden van een parkeerfonds zal in de eventuele besluitvorming hieromtrent nader uitgewerkt moeten worden.

3. Regels parkeertoets

3.1 Basis parkeernormen

De basis voor de toets voor de parkeereis is gelegd in de CROW-richtlijnen. Het CROW geeft in haar publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ richtlijnen over hoe om te gaan met parkeernormering. Op de punten waar de Nota parkeernormen geen uitsluitsel over geeft, wordt deze richtlijn gehanteerd.

De richtlijnen van het CROW gaan uit van een bandbreedte van minimale en maximale parkeerkencijfers. De minimale parkeerkencijfers hebben als doel te voorzien in de gewenste parkeerbehoefte die een functie genereert. De maximum parkeerkencijfers zijn bedoeld om een meer sturend parkeerbeleid te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om gebruikers omwille van de parkeersituatie de afweging te laten maken om met de auto een functie te bezoeken of te kiezen voor een andere vervoerswijze. CROW geeft daarbij als uitgangspunt een beleid aan dat gericht is op niet-noodzakelijk autogebruik.

In de praktijk leidt een sturend parkeerbeleid vaak tot parkeerproblemen. Conform hetgeen in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) opgenomen, is het uitgangspunt in deze Nota parkeernormen derhalve dat slechts getoetst wordt aan minimale normen. Daarbij staat het de ontwikkelende partij vrij om op haar eigen terrein meer parkeerplaatsen te realiseren dan in de parkeereis is opgenomen. Dit past in de in hoofdstuk 2 geformuleerde uitgangspunten, namelijk dat de gemeente Best een gastvrije gemeente wil zijn.

3.2 Gebiedsindeling

Het CROW gaat in haar richtlijnen uit van een tweetal gebiedsindelingen, namelijk naar stedelijkheidsgraad en een verdere verdeling binnen de betreffende gemeente. In het GVVP is deze systematiek overgenomen. Ook in dit kader is het gewenst deze systematiek te handhaven.

 

Stedelijkheidsgraad

De stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen en dus op de parkeervraag. In een stad als Eindhoven is het openbaar vervoer beter geregeld dan in een gemeente als Best. Hieruit is te concluderen dat de behoefte aan een auto en dus aan een parkeerplaats in Best hoger is dan in Eindhoven. De gegevens over het autobezit per huishouden staven deze conclusie.

Het CBS heeft een typologie van stedelijkheidsgraad geïntroduceerd. Onder stedelijkheidsgraad wordt het aantal adressen per km2 verstaan. Er zijn vijf stedelijkheidsgraden onderscheiden. Omdat de gemeente Best slechts uit één kern bestaat is er voor gekozen om voor de gehele gemeente één stedelijkheidsgraad te gebruiken.

Per 1 januari 2013 kende de gemeente Best een omgevingsadressendichtheid 1.319 adressen per km2 (bron: CBS). Deze omgevingsadressendichtheid wordt gekwalificeerd als ‘matig stedelijk’.

 

Verdeling gebieden binnen Best

Naast het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen is ook de locatie van de functie van belang voor de parkeervraag. Functies in centra hebben over het algemeen een lagere parkeervraag dan dezelfde functies op andere locaties in de bebouwde kom. De kwaliteit van het openbaar vervoer is ook hierin weer essentieel.

Voor de parkeerkencijfers hanteert het CROW in haar richtlijnen een onderscheid in:

 • ·

  centrum;

 • ·

  schil/overloopgebied;

 • ·

  rest bebouwde kom;

 • ·

  buitengebied.

In de Nota Parkeernormen uit 2011 is uitgegaan van een compact centrumgebied, met daarom heen een schil/overloopgebied. Dit gebied betreft de eerste woongebieden rondom het centrum. Deels loopt deze grens door bestaande woonwijken heen. De overige gebieden vallen onder het gebied ‘rest bebouwde kom’ en ‘buitengebied’. De grens tussen beide gebieden wordt gevormd door de verkeerskundige komgrenzen.

Afbeelding 1: grenzen centrum, schil/overloopgebied en bebouwde komgrens

In bijlage 6 is een vergroting van deze afbeelding opgenomen met daarin ook de gehele grens van het gebied ‘restant bebouwde kom’.

3.3 Parkeernormen algemeen

De parkeernormen die voor de gemeente Best leidend zijn voor ontwikkelingen zijn opgenomen in bijlage 1. Zoals aangegeven zijn de parkeernormen afgeleid van de CROW-kencijfers voor de stedelijkheidsgraad ‘matig stedelijk’.

De CROW parkeerkencijfers geven een bandbreedte aan. Even als in de Nota Parkeernormen uit 2011 is als standaard uitgangspunt gehanteerd dat de minimale bandbreedte van de CROW-kencijfers overgenomen wordt als Bestse parkeernorm.

Ter illustratie het CROW-kencijfer voor de functie ‘huisartsenpraktijk’ kent in het centrum de bandbreedte van 1,8 tot 2,3 parkeerplaatsen per behandelkamer. De in deze nota gehanteerde parkeernorm is het minimum van de bandbreedte, namelijk 1,8 parkeerplaatsen per behandelkamer.

Daar waar afgeweken wordt van het minimale CROW-kencijfer (uit publicatie 317), wordt dit in paragraaf 3.4 en 3.5 beschreven.

3.4 Parkeernormen wonen

Voor woningen hanteert de gemeente Best een vraagvolgend beleid. Dit houdt in dat er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden waarmee aan de reguliere vraag van bewoners en hun bezoekers kan worden voldaan. Ook in de toekomst. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen is daarmee grotendeels afhankelijk van het autobezit en het autogebruik van de bewoners. De in bijlage 1 opgenomen parkeernormen passen binnen de bandbreedte van de CROW-richtlijnen.

De parkeernorm voor de functie ‘wonen’ is samengesteld uit de volgende componenten:

 • ·

  het gemiddelde autobezit per huishouden;

 • ·

  het gebruik van leaseauto’s;

 • ·

  de verwachte groei van het autobezit;

 • ·

  bezoekersparkeren.

De grootste parkeerdruk in woonwijken wordt gedurende de avond en nacht ervaren, wanneer de meeste bewoners thuis zijn. De parkeernormen voor wonen zijn dan ook vooral gebaseerd op het autobezit van de bewoners. Uit onderzoek blijkt dat het autobezit per huishouden afhankelijk is van zaken als de oppervlakte van de woning, de locatie en het soort woning.

Deze Nota Parkeernormen maakt daarom in tegenstelling tot de nota uit 2011 onderscheid naar type woning. De volgende onderverdeling wordt gehanteerd:

 • ·

  vrijstaande woning;

 • ·

  2 onder 1 kap klein (tot 275 m2 perceelsgrootte);

 • ·

  2 onder 1 kap groot (vanaf 275 m2 perceelsgrootte);

 • ·

  tussen/hoekwoning;

 • ·

  appartement klein (tot 150 m2);

 • ·

  appartement groot (boven 150 m2);

 • ·

  Serviceflat/aanleunwoning;

 • ·

  Kamerverhuur.

Conform CROW-richtlijnen wordt in de parkeernorm een bezoekersparkeren meegenomen van 0,3 parkeerplaatsen per woning. Deze parkeerplaatsen dienen openbaar toegankelijk te zijn.

De parkeernormen die gezien de beschreven componenten voor de functie ‘wonen’ tot stand komen zijn de volgende (nadere toelichting in bijlage 1)

Functie

Centrum

Schil/-

Overloop-gebied

Rest bebouwde kom

Buiten-gebied

Eenheid

(Aantal pp/…)

Aandeel bezoekers

Vrijstaand

1,6

1,7

2,0

2,0

woning

0,3

2 onder 1 kap klein

1,6

1,6

1,7

1,8

woning

0,3

2 onder 1 kap groot

1,6

1,6

1,8

1,9

woning

0,3

Tussen/hoekwoning

1,6

1,6

1,7

1,7

woning

0,3

Appartement klein

1,6

1,6

1,4

1,5

woning

0,3

Appartement groot

1,6

1,6

1,8

1,9

woning

0,3

Serviceflat/aanleun-woning

0,8

0,9

0,9

1,0

woning

0,3

Kamerverhuur

0,3

0,3

0,4

0,6

kamer

0,2

3.5 Parkeernormen overige functies

Zoals reeds in paragraaf 3.3 vermeld, wordt in deze paragraaf slechts een toelichting gegeven op functies, waarvan afgeweken wordt van het minimale CROW-kencijfer (uit publicatie 317). De parkeernormen zijn opgenomen in bijlage 1.

 

Detailhandel (winkelen en boodschappen)

In haar nieuwe kencijfers onderscheid CROW meer functies op het gebied van detailhandel dan voorheen. Met name de functie ‘supermarkt’ is in verschillende functies verdeeld. Er is bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in een buurtsupermarkt, een discounter en een grote supermarkt. De CROW kencijfers maken ook onderscheid in een fullservice supermarkt op een laag/middellaag prijsniveau en een middelhoog/hoog prijsniveau. Dit onderscheid zal in de praktijk moeilijk toepasbaar zijn. Wanneer is een prijsniveau niet middellaag, maar middelhoog? Ook bestemmingsplantechnisch zal dit verschil niet terugkomen. De in bijlage 1 opgenomen norm is het gemiddelde van het minimale kencijfer dat door CROW is opgenomen.

Het CROW heeft een parkeerkencijfer voor de weekmarkt. Dit parkeerkencijfer is globaal en laag. Een weekmarkt is een activiteit is die wekelijks terugkomt, maar ook een evenementenkarakter heeft. Daarom wordt hiervoor in tegenstelling tot de nota uit 2011 geen parkeernorm opgenomen.

Het CROW maakt wat woonwinkels betreft onderscheid in verschillende functies, zoals woonwarenhuis (gewoon en groot) en meubelboulevard. Om geen discussie te krijgen over het verschil in deze functies wordt in deze nota alleen onderscheid gemaakt in woonwarenhuis tot en boven 25.000 m2 bvo.

Er kan mogelijk onduidelijkheid ontstaan over de functies bouwmarkt, tuincentrum en woonwarenhuis. Er zijn diverse winkels waar naast bouwmaterialen, ook tuinmaterialen en of inrichtingsmaterialen en accessoires wordt verkocht. In veel zaken vindt de verkoop van deze materialen naast elkaar plaats. In dergelijke gevallen wordt voor het totaal de zogenaamde ‘hoofdfunctie’ aangehouden. Dit is de functie die past bij het merendeel van het oppervlak.

 

Culturele voorzieningen

Het CROW kent een uitgebreide verdeling van culturele voorzieningen. Om zoveel mogelijk discussie te voorkomen, is het aantal categorieën in deze nota beperkt. Er wordt daarbij aangesloten op de kencijfers die in de gemeente Best het meest voorkomen.

Het betreft de functies ‘bioscoop’ en ‘filmtheater/filmhuis’. In een filmtheater/filmhuis worden volgens de uitleg van CROW artistieke films vertoont. In deze Nota Parkeernormen worden beide voorzieningen onder de functie ‘bioscoop’ geschaard met de norm die het CROW voor deze functie voorstelt.

Het CROW maakt ook onderscheid in de functies ‘theater/schouwburg’ en ‘musicaltheater’. Deze laatste komt niet voor in Best en de verwachting is ook niet dat dit gaat gebeuren.

 

Sport

In de Nota Parkeernormen uit 2011 is op basis van parkeerdrukmetingen besloten dat de parkeernormen voor sportvoorzieningen (sporthal, sportzaal, tennishal, squashhal en sportveld) in Best hoger moeten liggen dan de minimale parkeerkencijfers van het CROW. Evenals in de Nota Parkeernormen uit 2011 is voor deze functies het bovenste kencijfer uit de bandbreedte (dus de maximale norm) als Bestse parkeernorm bepaald.

 

Hospice

Het CROW geeft geen kencijfers af voor een hospice. Er wordt daarom aansluiting gezocht bij een functie die het meeste vergelijkbaar is, met de functies die het CROW beschrijft. In een uitspraak van de ABRvS van 29 september 2010 is in de zaak ‘Middenbeemster’ (LJN: BN8549) voor het parkeren een hospice onder de functie ‘verpleeg/verzorgingstehuis’ geschaard. Deze nota neemt dit standpunt over.

 

Bed & Breakfast

Voor een bed & breakfast voorziening vindt alleen een parkeertoets plaats, indien er meer dan één gastenkamer is en/of de voorziening in een garage of ander bijgebouw bedoeld voor het stallen van motorvoertuigen wordt ingezet.

 

3.6 Parkeereis

Op basis van de parkeernormen kan berekend worden hoeveel parkeerplaatsen minimaal benodigd zijn. Deze normen geven echter een beeld van de verschillende functies, onafhankelijk van hun onderlinge samenhang. In de praktijk blijkt dat de parkeervraag van functies vaak niet samenvalt in de tijd. Of dat parkeerplaatsen vanwege hun ligging niet voor verschillende functies te combineren zijn. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de parkeernormen toegepast kunnen worden om een beter beeld te krijgen van de parkeervraag van een ontwikkeling.

 

Aan huis verbonden beroep en bedrijvigheid aan huis

Met regelmaat wordt in woongebieden de woonfunctie gecombineerd met een werkfunctie. Hierbij kan gedacht worden aan een aan huis verbonden beroep (voorbeelden zijn accountants, logopedisten en raadgevend adviseurs) of aan bedrijvigheid aan huis (voorbeelden zijn kappers en schilders).

In de ‘beleidsregel aan huis verbonden beroep en bedrijvigheid aan huis’ is opgenomen dat het hier per definitie bedrijven zonder personeel betreft. Omdat er geen personeel is, is de verwachte parkeerdruk laag. Daarbij komt dat deze bedrijfjes vaak in een woonwijk liggen en hun parkeerdruk overdag hebben. In woonwijken is op werkdagen overdag over het algemeen voldoende ruimte.

Voor gevallen, die onder de ‘beleidsregel aan huis verbonden beroep en bedrijvigheid aan huis’ vallen, zal daarom in de lijn van deze beleidsregel de volgende lijn aangehouden worden:

 • ·

  betreft het een aan huis verbonden beroep dan zal er geen parkeertoets uitgevoerd worden;

 • ·

  betreft het kleinschalige bedrijvigheid dan geldt dat conform de ‘beleidsregel aan huis verbonden beroep en bedrijvigheid aan huis’ parkeren op eigen terrein plaats dient te vinden, met dien verstande dat wanneer dit niet mogelijk is, aangetoond dient te worden dat geen sprake is van een onevenredige toename van de parkeerdruk op de omgeving.

Bij initiatiefnemers die wonen en werken willen combineren en niet voldoen aan deze beleidsregel, bijvoorbeeld omdat zij personeel in dienst hebben, worden onderworpen aan een parkeertoets, zoals beschreven in deze nota.

 

Invalidenparkeerplaatsen

Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een invalidenparkeerkaart. Met deze kaart hebben zij bijzondere rechten voor het gebruik van parkeervoorzieningen. De belangrijkste regel is dat houders van een algemene invalidenparkeerkaart gebruik mogen maken van een algemene invalidenparkeerplaats.

In het integrale toegankelijkheidsbeleid staat dat 2 % van de openbare parkeerplaatsen op parkeerterreinen ingericht moet zijn als invalidenparkeerplaats. Het betreft hier parkeerplaatsen voor openbare voorzieningen.

Voor de functie wonen geldt de eis uit het integrale toegankelijksbeleid niet. Indien noodzakelijk worden voor individuele bewoners invalidenparkeerplaatsen op kenteken toegewezen. In de praktijk gaat dit vaak ten kosten van de openbare parkeergelegenheid.

De invalideparkeerplaatsen maken onderdeel uit van de parkeereis en komen dus niet extra op de te formuleren eis. De afronding van het aantal invalidenparkeerplaatsen per parkeerterrein is altijd naar boven met een minimum van één.

Bij de realisatie van de invalidenparkeerplaats dient er rekening mee gehouden te worden dat de parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de ingang van een specifiek gebouw moet liggen, de afstand tot de ingang bedraagt waar mogelijk minder dan 25 meter.

 

Dubbelgebruik

Indien een ontwikkeling meerdere verschillende functies kent, is het in theorie mogelijk om parkeerplaatsen voor meerdere functies in te zetten. Dit geldt uiteraard niet voor parkeerplaatsen die vast toebehoren aan een bepaalde gebruiker. Een voorbeeld is een privé oprit bij een woning.

Indien er niet vast toebedeelde parkeerplaatsen zijn en een ontwikkeling kent meerdere functies, dan kan een ‘dubbelgebruik’-toets uitgevoerd worden om de parkeereis te bepalen. De parkeereis wordt bepaald door het piekmoment.

Het CROW heeft richtlijnen uitgegeven waarin de verwachte aanwezigheidspercentages voor de verschillende functies zijn benoemd. Deze zijn opgenomen in bijlage 2.

 

Openbaar/niet openbaar

Uitgangspunt bij het aanleggen van parkeervoorzieningen is dat de parkeerplaatsen voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Voor bewoners en personeel kan gekozen worden voor niet openbare parkeerplaatsen. Bezoekers zijn niet of moeilijk vooraf helder aan te wijzen. Het bezoekersgedeelte wat onderdeel uitmaakt van de parkeernorm dient daarom openbaar toegankelijk te zijn.

Onder openbaar toegankelijk wordt verstaan dat een automobilist de betreffende parkeergelegenheid via de openbare weg kan bereiken zonder dat een barrière genomen moet worden (denk hierbij aan een dichte poort of een slagboom met pasjessysteem zonder receptie). Het wel of niet openbaar toegankelijk zijn heeft niets te maken met het wel of niet parkeren op eigen terrein. Een bedrijfspand met een hekwerk erom heen met een poort die gedurende werktijden open is, is een goed voorbeeld.

Bij woningen dient het gedeelte van de bezoekersnorm in het openbaar gebied gerealiseerd te worden.

In de praktijk blijkt de openbaarheid van bezoekers bij appartementencomplexen een probleem. Er wordt een private parkeergarage gerealiseerd voor bewoners. Op het eigen terrein moeten dan nog openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het realiseren van een grotere parkeergarage, waar alle volgens de norm noodzakelijke parkeerplaatsen in worden gerealiseerd, wordt niet geaccepteerd als een openbare parkeerplaats voor bezoekers.

In de praktijk blijkt het namelijk niet realistisch om alle bezoekers ten alle tijden de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de parkeerplaatsen in de private parkeergarage.

 

Parkeren bij woningen op eigen erf

Bij de realisatie van woningbouwlocaties geldt dat het parkeren op het eigen erf de voorkeur heeft. Uiteraard maken deze parkeerplaatsen onderdeel uit van de parkeernorm. In de praktijk gebeurt dit voornamelijk bij vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen, maar ook bij nieuwe rijwoningen bestaan er mogelijkheden.

Parkeren op het eigen erf maakt dat straten overzichtelijk zijn. Bij het realiseren van nieuwe woningbouwlocaties moet het bezoekersgedeelte van de norm wel in het openbaar gebied opgevangen worden.

Parkeerplaatsen op het eigen terrein bij de woning worden in de praktijk niet altijd volledig benut. Vooral bij woningen worden de plaatsen die qua maatvoering voldoen aan een parkeerplaats niet altijd als zodanig benut. In garages wordt bijvoorbeeld zelden een auto gezet. Voor de functie ‘wonen’ wordt daarom in de berekening van het aantal parkeerplaatsen een correctiefactor (zie bijlage 3) toegepast. Deze correctiefactor is afgeleid van de CROW-richtlijnen.

Parkeren bij de overige functies op eigen terrein

 

Harde randvoorwaarde is dat het parkeren op het eigen terrein opgelost moet worden. Het ‘eigen terrein’ moet als zodanig opgepakt worden dat ‘de parkeerbehoefte zelfstandig opgelost moet worden, met inachtneming van de vastgestelde parkeereis en de wijze waarop deze dienen te worden toegepast’.

In theorie kan dit betekenen dat de parkeerbehoefte opgelost wordt op een buurkavel. Hierbij is essentieel dat aangetoond kan worden dat het om een ‘toekomstvaste’ overeenkomst c.q. constructie gaat. Dit maakt samenwerking van diverse eigenaren op een gezamenlijk parkeerterrein mogelijk, mits de loopafstanden tot de functies beperkt zijn. Deze afstanden zijn afhankelijk van de functies. Een afstand van maximaal 100 meter wordt over het algemeen acceptabel geacht.

Dergelijke zaken zullen voorzien van een onderbouwd advies ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. De hardheidsclausule zal in deze gevallen toegepast worden. Aan de initiatiefnemer kan gevraagd worden om deze onderbouwing op diens kosten aan te leveren (een parkeeronderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur kan als onderdeel van deze onderbouwing gevraagd worden).

 

Parkeren bij reconstructie van gebied

De berekening voor de parkeereis gaat er vanuit dat de huidige parkeersituatie een feit is. Een initiatiefnemer wordt niet benadeeld door een al in het verleden ontstaan tekort. Indien er op een locatie aangebouwd wordt of functie wordt toegevoegd, zal er slechts voor de extra oppervlakte of toevoeging aan functie voorzien moeten worden in de parkeernorm. Uiteraard moeten opgeheven parkeerplaatsen wel gecompenseerd worden.

Ook bij locaties waar de functie gesloopt wordt en een nieuwe functie gerealiseerd wordt, kan de oude parkeersituatie betrokken worden. Uitgangspunt is en blijft dat de nieuwe parkeerdruk op het eigen terrein opgelost wordt. Uiteraard dienen ook parkeerplaatsen die in de oude situatie op het eigen terrein lagen, op het eigen terrein te blijven.

Als een gebouw of terrein meer dan 5 jaar ongebruikt of ‘tijdelijk’ gebruikt wordt, wordt de parkeerbehoefte van de huidige situatie als 0 beschouwd. Kortom in een dergelijk geval zal in het geheel in de parkeerbehoefte voor de nieuwe functie moeten worden voorzien. In geval van twijfel zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat het gebouw of terrein minder dan 5 jaar ongebruikt of ‘tijdelijk’ gebruikt wordt.

 

Maatvoering parkeerplaats

Een parkeerplaats wordt in de parkeerbalans pas meegerekend als deze qua maatvoering voldoet aan de voorkeursmaatvoering van het CROW. In bijlage 4 is aangegeven wat de minimale maatvoering moet zijn.

Met uitzondering van woningen is het noodzakelijk dat parkeerders onafhankelijk van elkaar kunnen wegrijden.

Loopafstanden

Naast maatvoering is ook de ligging van de parkeerplaats van belang. Indien een parkeerplaats te ver van de betreffende functie is gelegen kan deze niet bij de parkeerbalans betrokken worden. Het CROW kwalificeert de volgende loopafstanden als acceptabel.

Tabel 3.1: Acceptabele loopafstanden

Hoofdfunctie

Acceptabele loopafstanden

Wonen

100 meter

Winkelen

200 – 600 meter

Werken

200 – 800 meter

Ontspanning

100 meter

Gezondheidszorg

100 meter

Onderwijs

100 meter

Afronding

Bij het berekenen van de parkeereis wordt pas op het einde van de berekening afgerond op gehele aantallen. Afronding vindt als volgt plaats:

 • ·

  bij kleiner dan 0,5 wordt er naar beneden afgerond;

 • ·

  bij 0,5 of hoger wordt er naar boven afgerond.

Vrijstelling parkeereis

Wanneer bij nieuwe initiatieven een parkeereis minder dan 1,5 (zonder afronding) bedraagt, wordt vrijstelling verleent van de parkeereis. Er vindt in deze gevallen geen toets voor de parkeerbalans plaats. Deze vrijstelling geldt niet voor initiatieven met de functie ‘wonen’.

3.7 Elektrische auto

De elektrische auto is in opkomst. Het elektrisch rijden worden momenteel goed gestimuleerd. Het is een duurzame wijze van verplaatsen.

Om het elektrisch rijden te laten toenemen zijn oplaadplaatsen nodig. Deze oplaadplaatsen nemen (openbare) parkeerruimte in beslag. Vaak betekent dit dat op een parkeerplaats bij een oplaadplaats een niet-elektrische auto er niet mag parkeren.

Omdat onduidelijk is hoe snel de elektrische auto op dit moment opkomt, wordt in deze Nota parkeernormen voorgesteld om op dit moment initiatiefnemers geen norm op te leggen voor elektrisch vervoer.

De gemeente Best staat open voor initiatieven van derden omtrent elektrisch vervoer. Echter indien oplaadpunten bij nieuwe initiatieven in het openbaar gebied gerealiseerd worden, komen die parkeerplaatsen extra bovenop de parkeereis.

3.8 Voorbeelden berekening parkeereis en parkeerbalans

Om eenduidigheid in de berekeningen voor de parkeereis en de parkeerbalans te krijgen is in bijlage 5 een aantal voorbeelden opgenomen. Deze voorbeelden volgen op hoofdlijn het standaard berekeningsstappenplan, waarin de volgende stappen doorlopen worden:

 • 1.

  Vergaren en controleren van gegevens

 • 2.

  Bepalen van de juiste normen

  • a.

   Locatie in Best (centrum/schil-overloopgebied/rest bebouwde kom/buitengebied)

  • b.

   Functie bepalen

 • 3.

  Berekening van de parkeereis

  • a.

   Aantal benodigde parkeerplaatsen per functie

  • b.

   Mogelijkheden dubbelgebruik

  • c.

   Vrijstelling van parkeereis (in geval < 1,5 pp)

  • d.

   Afronden

 • 4.

  Controle parkeerbalans

 • 5.

  Conclusie parkeerbalans

4. Juridisch kader

4.1 Juridische grondslag parkeertoets

In 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingegaan. Tot dat moment was het gebruikelijk om parkeereisen af te dwingen op basis van de Bouwverordening. Artikel 8 van de Woningwet geeft de gemeenteraad namelijk de juridische grondslag voor het vaststellen van de Bouwverordening.

Met de komst van de Wro in 2008 bestond vanuit de wetgever echter de wens om de toets via de Bouwverordening te laten vervallen. De wetgever was van mening dat parkeren via het bestemmingsplan geregeld moet worden. Op dit moment heeft het vervallen van het afdwingen van de parkeereis via de Bouwverordening nog niet zijn beslag gehad. De wetgever geeft gemeenten de ruimte om hun bestemmingsplannen zodanig in te richten dat de mogelijkheid tot het afdwingen van de parkeereis in de bestemmingsplannen ingevuld is. De verwachting is nog steeds dat op termijn de afdwingmogelijkheid via de Bouwverordening zal vervallen.

In artikel 9 van de Woningwet is bepaald dat wanneer in de Bouwverordening bepalingen zijn opgenomen die ook in het bestemmingsplan staan, het bestemmingsplan voorrang geniet. Dit geldt ook voor de in het bestemmingsplan opgenomen parkeernormen.

Op dit moment kan parkeren bij een aanvraag omgevingsvergunning dus nog steeds getoetst worden op basis van de bouwverordening. Daarbij dient verwezen te worden naar een document met de parkeernormen, de Nota parkeernormen. De Bouwverordening fungeert derhalve als achtervang.

Onder de meest recente bestemmingsplannen in Best hangt de Nota Parkeernormen uit 2011. Voor deze bestemmingsplannen geldt dat na het doorlopen van de procedure voor het ‘paraplu-bestemmingsplan’ deze Nota Parkeernormen het juridische geldende document wordt. Tot dat moment zal voor deze bestemmingsplannen de Nota Parkeernormen uit 2011 gelden.

 

4.2 Parkeertoets bij strijdigheid bestemmingsplan

Ook in geval van initiatieven die in strijd zijn met het bestemmingsplan, vind een parkeertoets plaats. Indien de initiatiefnemer niet kan of wil voldoen aan de parkeereis dient er geen medewerking verleend te worden aan het initiatief.

Dergelijke initiatieven worden in een vroegtijdig stadium behandeld in het IPNI-overleg (overlegstructuur waarin een eerste beoordeling plaatsvindt van nieuwe initiatieven), waarna er een adviesvoorstel aan het college ter besluitvorming wordt voorgelegd.

 

4.3 Hardheidsclausule

Na vaststelling van de ‘Nota parkeernormen’ zijn de hierin beschreven parkeernormen en werkwijze van toepassing op alle toekomstige ruimtelijke plannen en projecten. Uitzondering vormen de locaties waarvoor in het bestemmingsplan een andere parkeernorm is opgenomen. Parkeernormen opgenomen in bestemmingsplannen genieten voorrang ten opzichte van de parkeernormen zoals opgenomen in deze nota.

Indien de parkeernormen voor de betreffende locatie niet rechtstreeks opgenomen zijn in het bestemmingsplan, kan het college van Burgemeester en Wethouders onderbouwd ontheffing te verlenen van hetgeen vastgelegd is in ‘Nota parkeernormen’. Het college kan één of meer bepalingen van deze nota buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing – gelet op het belang waarvoor deze nota tot stand is gebracht – leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Een en ander dient in een collegebesluit vastgelegd te zijn.

5. Slotbepalingen

5.1 Inwerkingtreding

De ‘Nota parkeernormen’ treedt in werking op 1 januari 2015.

5.2 Citeertitel

Deze nota kan worden aangehaald als de ‘Nota Parkeernormen 2015’.

5.3 Overgangssituatie

In de praktijk worden er bijna dagelijks parkeereisen afgegeven door de gemeente Best. Tot het door de gemeenteraad vaststellen van deze Nota Parkeernormen zijn de afgegeven parkeernormen gebaseerd op wat vastgesteld is in de Nota Parkeernormen uit 2011. Dit betekent dat voor een aantal initiatiefnemers de parkeereis gerekend op basis van de Nota uit 2011 anders kan uitvallen dan uit voorliggende Nota Parkeernormen.

Initiatieven die voor de inwerkingtreding van de ‘Nota parkeernormen 2015’ een positief principe besluit (van het college) hebben gekregen, kunnen op basis van de parkeernormen uit de Nota Parkeernormen uit 2011 tot een jaar na inwerking treding van deze Nota een uitgewerkt plan in procedure kunnen brengen.

Omgevingsvergunningen worden altijd getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Indien het bestemmingsplan geen uitsluitsel biedt, worden omgevingsvergunningen die voor inwerkingtreding van de ‘Nota parkeernormen aangevraagd zijn, op basis van de parkeernormen uit de ‘Nota Parkeernormen’ uit 2011 getoetst.

Verklarende woordenlijst

Arbeidsplaats

Maximaal gelijktijdig aanwezige werknemers

bvo

Bruto vloeroppervlak, het totale vloeroppervlak binnen de buitenmuren inclusief alle verdiepingen

Gestoken parkeren

Parkeren onder een parkeerhoek tussen 0˚ en 90˚ met de rijbaan.

Haaks parkeren

Parkeren loodrecht op de rijbaan.

Initiatiefnemer

De partij die het initiatief neemt tot realisatie van een nieuwe functie of uitbreiding/verbouw van een bestaande functie.

IPNI-overleg

Intake en Planning Nieuwe Initiatieven

Intern gemeentelijk overleg waarin nieuw binnengekomen initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling worden besproken, die niet in het geldende bestemmingsplan passen.

Langsparkeren

Parkeren evenwijdig aan de as van de rijbaan.

Parkeerbalans

Met een parkeerbalans wordt de (on)balans berekend tussen de parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied.

Parkeercapaciteit

Het aantal aanwezige parkeerplaatsen op een locatie of bij een functie.

Parkeereis

De parkeereis wordt bepaald door de parkeernorm te combineren met het aantal te realiseren voorzieningen. Uit de berekening conform de Nota parkeernormen vastgelegde regels komt de parkeereis naar voren.

Parkeerfonds

Een fonds dat tot doel heeft om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen ook als dit niet binnen een bouwplan past.

Parkeerkencijfer

Een indicatie van de parkeervraag bij een nieuwe voorziening.

Parkeernorm

Een door het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Best) vastgestelde hoeveelheid parkeerplaatsen waaraan een nieuwbouwplan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bouwvergunning. In een parkeernorm kan rekening gehouden worden met mobiliteitsbeleid en bevordering van gebruik van andere vervoerwijzen.

Parkeerplaats

Ruimte waar één voertuig kan worden geparkeerd.

Parkeerweg

Rijbaan op parkeerterrein of in parkeergarage.

Parkeren

Doen of laten staan van voertuigen anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen of voor onmiddellijk laden en lossen van goederen.

vvo

Verkoop vloeroppervlak