Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxtel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxtel 2014
CiteertitelVerordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxtel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling "Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boxtel van 2004"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-201410-09-2014Nieuwe regeling

23-09-2014

Gemeenteblad 2014, 58550 | 22-10-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxtel 2014

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel met nummer 1400374 van het college van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014;

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxtel 2014

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid:

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente dan wel de uitvoering van de doelmatigheid van (onderdelen van) taken van de gemeente of

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (deel van) een programma en/of paragraaf dan wel een proces.

Artikel 3. Onderzoeksplan in begroting

 • 1.

  Het college vermeldt in de jaarlijkse Begroting, paragraaf Bedrijfsvoering, welk intern onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid zij het volgende jaar zal verrichten.

 • 2.

  In genoemde paragraaf wordt kort het onderzoeksplan aangegeven waarbij zo mogelijk wordt ingegaan op de volgende aspecten:

  • -

   het object van onderzoek;

  • -

   de onderzoeksmethode;

  • -

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • -

   de wijze van uitvoering;

  • -

   de hiervoor in de begroting opgenomen budgetten.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3.

  Het college vermeldt in het Jaarverslag, paragraaf Bedrijfsvoering, kort de uitkomsten van het dat jaar uitgevoerde intern onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. De integrale rapportage en het plan van verbetering kunnen ter kennisgeving aan de raad worden aangeboden.

Artikel 5. Intrekken oude verordening

De Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Boxtel van 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 10 september 2014.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening Onderzoeken doelmatigheid endoeltreffendheid van de gemeente Boxtel 2014”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 23 september 2014.

De griffier,

mw. ir. V. van den Broek

De voorzitter,

M. Buijs