Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Heerlen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Heerlen.
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Heerlen.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen
  2. Wet bescherming persoonsgegevens
  3. Gelet op artikel 156 Gemeentewet
  4. Verordening basisregistratie personen Heerlen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201406-01-2014Nieuwe regeling

04-11-2014

GVOP

OBM-14000061 

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Heerlen.

 

 

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Heerlen.

 

Artikel 1

Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een orgaan van de gemeente gegevens uit de basisadministratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1 van deze regeling, en met inachtneming van de daarin aangegeven categorieen van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2

Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, alsmede de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisadministratie, worden aangewezen de werkzaamheden en categorieën als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 3

Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

  • 2.

    Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Heerlen 2014.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 4 november 2014

Artikelgewijze toelichting op de regeling en begripsbepaling

Artikelgewijze toelichting op de regeling en begripsbepaling

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Heerlen beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Heerlen.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Heerlen woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Heerlen op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Heerlen wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Heerlen beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Heerlen woonachtig zijn, dient de gemeente Heerlen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Heerlen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel3 Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling gegevensverstrekking BRP Heerlen 2014, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na de dag van haar bekendmaking en werk terug tot en met 6 januari 2014. Dit sluit aan op de onlangs vastgestelde verordening.