Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201501-01-2015Art. 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 4.3, 7 en bijlage I

20-02-2015

Gemeenteblad Hoogeveen, nr. 19017

BBV01556
01-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-10-2014

Gemeenteblad Hoogeveen

BBV01556

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015;

 

dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels dient te stellen in een gemeentelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning;

 

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 

 • 1.

  Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2.

  Pgb: persoonsgebonden budget;

 • 3.

  Dienst: maatwerkvoorziening in de vorm van een dienst zoals thuishulp, begeleiding of respijtzorg;

 • 4.

  Overige voorziening: een maatwerkwerkvoorziening die geen dienst is zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen, rolstoelen of vervoersmiddelen;

 • 5.

  Budgethouder: een persoon met een beperking, een chronisch psychisch probleem en/of een psychosociaal probleem die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren, die voor zichzelf of, met behulp van een machtiging, door een ander een aanmelding of een aanvraag doet of laat doen;

 • 6.

  Professionele organisatie: een organisatie die ingeschreven staat bij de kamer van koophandel als thuiszorg- of schoonmaakbedrijf en waarbij de zorgverlener daadwerkelijk in dienst is; er is dus geen sprake van een ZZP, alpha-hulp of vergelijkbare constructie.

 

Artikel 2. Hoogte pgb

 

1. De hoogte van een pgb:

 • a.

  wordt, als het gaat om begeleiding, respijtzorg of thuishulp in combinatie met begeleiding en/of respijtzorg, bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld budgetplan over hoe hij het pgb gaat besteden;

 • b.

  is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en

 • c.

  bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura.

 

2. De hoogte van een pgb voor:

a. een hulpmiddel of woningaanpassing wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;

 

b. hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden door een particuliere hulp bedraagt per uur:

 • 1°. voor hulp bij het huishouden 1 of thuishulp basis € 12,50 per uur;

 • 2°. voor hulp bij het huishouden 2, thuishulp plus of thuishulp extra € 15,50 per uur.

 

c. hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden door een professionele organisatie wordt per uur bepaald op basis van het laagste tarief per uur voor huishoudelijke hulp in natura door een daartoe bij een door de gemeente gecontracteerde instelling en bedraagt:

 • 1°. voor hulp bij het huishouden 1 of thuishulp basis € 19,28 per uur;

 • 2°. voor hulp bij het huishouden 2 of thuishulp plus € 22,13 per uur;

  3°. voor thuishulp extra € 27,50 per uur.

 

d. individuele begeleiding door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt bedraagt maximaal € 17,00 per uur.

 

e. individuele begeleiding door een daartoe opgeleid persoon bedraagt maximaal € 30,46 per uur.

 

f. begeleiding groep of dagbesteding bedraagt maximaal € 37,66 per dagdeel.

 

g. kortdurend verblijf- en respijtzorg bedraagt maximaal € 85,85 per 24 uur;

 

h. vervoer van en naar de dagbesteding bedraagt:

 • 1°.

  voor vervoer € 6,16 per dag;

 • 2°.

  voor rolstoelvervoer € 16,32 per dag.

 

i. individuele taxikosten en individuele rolstoeltaxikosten wordt voor maximaal 2000 km toegekend en bedraagt:

 • 1°.

  voor taxikosten € 1,95 per kilometer;

 • 2°.

  voor rolstoelvervoer € 2,87 per kilometer.

 

j. een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura gebaseerd op minstens twee goedgekeurde offertes voor de goedkoopst adequate autoaanpassingen;

 

k. verhuiskosten wordt bepaald op basis van:

 • 1°.

  de omvang van de verhuizing;

 • 2°.

  de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende verhuizer, en

 • 3°.

  de laagste kostprijs van een verhuizing in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een verhuizer;

 

l. woningsanering bedraagt:

 • 1°.

  voor vloerbedekking maximaal € 19,25 per m2 (incl. BTW, legkosten en ondertapijt);

 • 2°.

  voor overgordijnen maximaal € 13,50, voor vitrage maximaal € 7,25 per meter (incl. maak- en bevestigingskosten);

 • 3°.

  volgens de volgende afschrijvingstabel:

  100% van de maximale vergoeding als huidige stoffering niet oudes dan één jaar;

 • 75% van de maximale vergoeding als huidige stoffering tussen één en drie jaar oud is;

 • 50% van de maximale vergoeding als huidige stoffering tussen drie en vijf jaar oud is;

 • 25% van de maximale vergoeding als huidige stoffering tussen vijf en zeven jaar oud is.

 • Geen vergoeding als huidige stoffering ouder is dan zeven jaar.

 • 4°.

  vloertegels maximaal € 30,00 per m2 (excl. BTW, lijm en aanbrengkosten);

 • 5°.

  vloertegels antislip maximaal € 35,00 per m2 (excl. BTW, lijm en aanbrengkosten);

 • 6°.

  wandtegels maximaal € 15,00 per m2 (excl. BTW, lijm en aanbrengkosten).

 

m. aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura gebaseerd op minstens twee goedgekeurde offertes voor een goedkoopst adequate voorziening, rekening houdend met alternatieve financieringsmogelijkheden door of namens cliënt zoals fondswerving;

 

 

Artikel 3. Bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen of pgb’s

 

1. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de bijdrage in de kosten zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 

2. De bijdrage in de kosten kan nooit meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening.

 

3. De berekenmethode voor de kostprijs van de verschillende soorten voorzieningen zijn beschreven in bijlage I.

 

4. De bijdrage wordt opgelegd en geïnd door het CAK.

 

5. In afwijking van lid 1, 2, 3 en 4 wordt de bijdrage voor het collectief vervoer jaarlijks vastgesteld door de gezamenlijke opdrachtgevers in vervoersovereenkomst in het kader van de gezamenlijke aanbesteding van kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Zuidwest-Drenthe. De hoogte van de bijdrage per rit wordt vastgesteld en geïnd door de vervoerder.

 

 

Artikel 4. Verantwoording PGB voor diensten

 

1. Het PGB wordt beheerd door de SVB. De budgethouder dient zich te houden aan de regels die de SVB stelt.

 

2. Uit het PGB voor diensten mag wel betaald worden:

 • a.

  de maximale tarieven zoals die bepaald zijn in artikel 2 of een vast maandloon op basis van deze tarieven;

 • b.

  reiskosten hulpverlener op basis van woon-werkverkeer (max. € 0,19 per km);

 • c.

  vervanging hulpverlener bij ziekte/vakantie van hulpverlener;

 • d.

  feestdagenuitkering tot een maximum van € 272,- bruto (één keer per jaar);

3. Uit het PGB voor diensten mag niet betaald worden:

 • a.

  bijdrage CAK;

 • b.

  fietsvergoeding;

 • c.

  bloemetje/cadeau hulpverlener bij ziekte of verjaardagen;

 • d.

  schoonmaakmiddelen;

 • e.

  loon aan mensen die gebruikelijke zorg leveren;

 • f.

  kledingvergoeding hulpverlener;

 • g.

  uurloon zorgverlener die gemaakt zijn voor/na de indicatieperiode;

 • h.

  bemiddelingskosten;

 • i.

  kosten voor belangbehartigers of tussenpersonen;

 • j.

  administratiekosten zoals kosten voor acceptgiro's;

 • k.

  eenmalige uitkering;

 • l.

  verantwoordingsvrij bedrag zoals dat onder de AWBZ gehanteerd werd.

 

4. Het college stelt vast of de budgethouder het PGB voor diensten aan de onder het tweede lid genoemde heeft besteed en vordert het niet daaraan besteedde budget geheel of gedeeltelijk terug.

 

Artikel 5. Verantwoording PGB voor overige voorzieningen

 

1. Het PGB wordt beheerd door de SVB. De budgethouder dient zich te houden aan de regels die de SVB stelt.

 

2. Een PGB voor voorzieningen mag wel worden besteed aan:

a. Een voorziening waarmee de in de beschikking gestelde doelen worden behaald.

b. De bij de voorziening passende onderhoud- en reparatiekosten

c. Wettelijk verplichte verzekeringen

 

3. Uit een PGB voor voorzieningen mag niet worden betaald:

a. Bijdrage CAK

b. Andere zaken waardoor de gestelde doelen niet worden behaald

 

4. Het college stelt vast of de budgethouder het PGB voor een voorziening aan de onder het tweede lid genoemde heeft besteed en vordert het niet daaraan besteedde budget geheel of gedeeltelijk terug.

 

 

Artikel 6. Terugbetaling waardestijging bij woningaanpassing

 

a. De waardestijging van een woning door toegekende woonvoorziening wordt bij verkoop van de woning bepaald door een dubbele taxatie door een onafhankelijke taxateur;

b. De kosten van de taxatie zijn voor het college;

c. De hoogte van de waardestijging wordt bepaald door het verschil tussen de waarde van de woning met de gerealiseerde woonvoorziening en de waarde van de woning als ware de woonvoorziening niet gerealiseerd.

 

 

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 

1. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2013 wordt ingetrokken.

 

2. Aanvragen die zijn ingediend onder het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2013 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van dit besluit, worden afgehandeld krachtens het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2013.

 

3. Voorzieningen in de vorm van een financiële tegemoetkoming op jaar- of declaratiebasis die toegekend zijn met toepassing van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2013 of een eerder besluit lopen door tot einde van de indicatie.

 

4. Bij indicaties voor individuele begeleiding, begeleiding groep, respijtzorg en vervoer van en naar dagbesteding in het kader van de overgangsregeling Wmo 2015 gaan de tarieven zoals genoemd in het tweede lid van artkel twee onder e, f, g en h op 1 januari 2016 in.

 

5. In afwijking van artikel 4 lid 1, 2 en 3 gelden voor budgethouders die onder het wettelijk overgangsrecht vallen de bestedingsvoorwaarden zoals die onder de AWBZ golden.

 

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015.

 

 

Bijlage I Kostprijs maatwerkvoorzieningen

 

De hoogte van de bijdrage in de kosten voor Wmo voorzieningen is afhankelijk van

a. Het inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie van belanghebbende;

b. Reeds aanwezige Wmo- voorzieningen bij belanghebbende;

c. De kostprijs van de voorziening

 

Ad a. en b. De bedragen en het percentage die gelden voor een bijdrage in de kosten zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, artikel 4.1, lid 1, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In hoofdstuk 5.1 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt deze systematiek toegelicht

 

Ad c.

De vast te stellen bijdrage in de kosten mag nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor de voorziening zelf en, indien van toepassing, de bijbehorende onderhoudskosten.

 

In deze bijlage de uitwerking van de kostprijs voor de verschillende voorzieningen. De kostprijs is als het ware de ‘bruto’ bijdrage die gevraagd wordt. De ‘netto’ bijdrage is afhankelijk van het onder a. en b. genoemde en wordt door het CAK vastgesteld. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl.

 

 

Hulp bij het voeren van een gestructureerd huishouden

 

 •  

  Kostprijs

  Verstrek-kingsvorm

  Aantal periodes van 4 weken

  Kostprijs per periode

  Zorg in natura

  variërend van

   € 19,28 - € 24,16 per uur **

  ZIN

  Doorlopend

  variabel *

  PGB HH1 of basis thuishulp door particuliere hulp

  € 12,50 per uur

  PGB

  Doorlopend

  variabel *

  PGB HH2 of thuishulp extra door particuliere hulp

  € 15,50 per uur

  PGB

  Doorlopend

  Variabel*

  PGB HH1 of basis thuishulp door professioneel organisatie

  € 19,28 per uur

  PGB

  Doorlopend

  variabel *

  PGB HH2 of thuishulp extra door professionele organisatie

  € 22,13 per uur

  PGB

  Doorlopend

  Variabel*

   

   

   

   

   

  * periodeprijs = toegekend aantal uren per week x de kostprijs x 4(weken)

   

   

   

   

** De kosten bij Zorg in natura volgen de prijsafspraken die vastgelegd zijn in de raamovereenkomsten met de zorgaanbieders. Deze prijzen kunnen op basis van deze overeenkomsten jaarlijks geïndexeerd worden en worden gepubliceerd in Het Torentje.

Begeleiding en respijtzorg

 

 •  

  Vastgestelde minimale kostprijs per voorziening incl. BTW

  Verstrek-kingsvorm

  Aantal periodes van 4 weken

  Kostprijs per periode

  Indivuele begeleiding

  Zorg in natura

  Per uur:

  € 44,55 (basis)

  € 77,58 (plus)

  € 98,87 (speciaal)

  **

  ZIN

  Doorlopend

  variabel *

  Begeleiding Groep

  Zorg in natura

  Per dagdeel:

  € 28,83 (licht)

  € 36,61 (midden)

  € 51,79 (zwaar)

  **

  ZIN

  Doorlopend

  variabel *

  Respijtzorg / kortdurend verblijf

  Zorg in natura

  Per 24 uur:

  € 22,97

  **

  ZIN

  Doorlopend

  variabel *

  Vervoer

  Zorg in natura

  Per dag:

  € 6,16

  € 16,32 (rolstoel)

  **

  ZIN

  Doorlopend

  variabel *

  PGB individuele begeleiding sociaal netwerk

  € 17,00 per uur

  PGB

  Doorlopend

  variabel *

  PGB individuele begeleiding professioneel

  € 30,46 per uur

  PGB

  Doorlopend

  variabel *

  PGB Begeleiding groep

  € 37,66

  per dagdeel

  PGB

  Doorlopend

  Variabel*

  PGB Respijtzorg / kortdurend verblijf

  € 85,85

  per 24 uur

  PGB

  Doorlopend

  variabel *

  PGB Vervoer

  Per dag:

  € 6,16

  € 16,32 (rolstoel)

  PGB

  Doorlopend

  Variabel*

   

   

   

   

   

  * periodeprijs = toegekend aantal uren of dagdelen per week x de kostprijs x 4(weken)

   

   

   

   

 

** De kosten bij Zorg in natura volgen de prijsafspraken die vastgelegd zijn in de raamovereenkomsten met de zorgaanbieders. Deze prijzen kunnen op basis van deze overeenkomsten jaarlijks geïndexeerd worden en worden gepubliceerd in Het Torentje

  

 

Overige voorzieningen

 

De kostprijs van de overige voorzieningen wordt bepaald aan de hand van de bijbehorende offerte of vastgelegde prijsafspraken. De kostprijs wordt gesplitst in een deel voor de voorziening zelf en een deel voor het onderhoud van de voorziening. Ook wordt er onderscheid gemaakt naar voorzieningen die nieuw geleverd worden en voorzieningen die uit depot geleverd worden (herverstrekking).

 

Berekening kostprijs voorziening zelf

 

Voorzieningen in natura of PGB

Bij de berekening van de kostprijs wordt rekening gehouden met de economische afschrijvingstermijn. Gedurende deze termijn wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De minimum kostprijs per periode is € 5,00, het aantal perioden wordt, indien van toepassing, hierop aangepast. De bijdrage wordt gevraagd per periode van 4 weken zolang de voorziening in gebruik is of tot het maximaal aantal periodes is bereikt.

 

Berekening kostprijs onderhoud

 

De kostprijs van het onderhoud wordt bepaald aan de hand van de bij de voorziening behorende offerte of vastgelegde prijsafspraken. Een bijdrage in de kosten voor onderhoud wordt gevraagd zolang de voorziening in gebruik is.

 

Voorbeelden: de lijst is niet limitatief

 • soort voorziening

  Voorziening zelf

   

  Onderhoud

   

   

  Kostprijs per periode

  Aantal perioden

  Eigen bijdrage per periode

  aantal periodes

  Scootmobiel 10 km/uur

  € 20,27

  91

  € 23,22

  *

  Scootmobiel 12 km/uur

  € 26,18

  91

  € 39,56

  *

  scootmobiel 15 km/uur

  € 26,18

  91

  € 39,19

  *

  scootmobiel 15 km/uur, extra geveerd

  € 40,32

  91

  € 46,43

  *

  Handbike aan een rolstoel

  € 33,66

  91

  € 23,51

  *

  Driewielfiets

  € 21,71

  91

  € 14,12

  *

  Actieve tillift

  € 38,37

  91

  € 24,92

  *

  Toiletstoel

  € 8,03

  13

  nvt

   

  Eenvoudige douchestoel

  € 6,15

  13

  nvt

   

 * zolang de voorziening gebruikt wordt.

 

Berekening kostprijs voorzieningen uit depot

 

Voor voorzieningen die geleverd worden uit depot wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke aanschafwaarde en de leeftijd van de voorziening.

 

Berekening kostprijs woningaanpassingen

 

Bij het bepalen van de kostprijs van woningaanpassingen wordt rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen zoals deze door de huurcommissie gehanteerd worden in het Beleid huurverhoging na woningverbetering.