Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2007, 2e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2007, 2e wijziging
CiteertitelMandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2007, 2e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de mandaatregeling van 20 maart 2007, bekendgemaakt 4 april 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201014-02-2013nieuwe regeling

06-04-2010

Heuvelland Actueel, 20-04-2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2007, 2e wijziging

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van Gulpen-Wittem, de heffingsambtenaar, de voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Gulpen-Wittem,

ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft:

B E S L U I T E N :

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de commissie bezwaarschriften van de gemeente Gulpen-Wittem, de heffingsambtenaar;

 • b.

  besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • c.

  heffingsambtenaar: de ex artikel 231 lid b. Gemeentewet aangewezen ambtenaar;

 • d.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • e.

  ondermandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen. De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend;

 • f.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • g.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • h.

  functionaris: degene die werkzaam is voor de gemeente Gulpen-Wittem en die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • i.

  gemandateerde: degene aan wie (onder)mandaat, volmacht dan wel een machtiging is verleend;

 • j.

  mandaatgever: degene die mandaat, machtiging of volmacht verleend.

Artikel 2. Bevoegdheden mandaatgever

 • 1.

  De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 Awb).

 • 2.

  De mandaatgever kan het mandaat ten alle tijde intrekken, een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken (artikel 10:8 Awb).

Artikel 3. Secretaris

 • 1.

  Aan de secretaris worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 2.

  De secretaris is gemachtigd tot uitvoering van de aan hem bij of krachtens de (Gemeente)wet dan wel anderszins opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

Artikel 4. Directeuren/ Adjunct Directeuren

 • 1.

  De directeur en adjunct directeur is gemachtigd tot de uitvoering van de aan hem of haar opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.

 • 2.

  Aan de directeur en adjunct directeur worden die bevoegdheden toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem of haar opgedragen taken, een en ander zoals genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • 3.

  Een aan de adjunct directeur van een afdeling verleent mandaat geldt tevens voor de directeur van die afdeling.

Artikel 5. Functionarissen

 • 1.

  Elke functionaris is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken.

 • 2.

  In de bijlage behorende bij dit besluit wordt aangegeven aan welke door een functionaris beklede functie, welke bevoegdheid wordt verbonden.

 • 3.

  Een aan een functionaris verleend mandaat geldt tevens voor de binnen die afdeling werkzame projectleiders/ projectmanagers, coördinatoren, 1e medewerkers en beleidsmedewerkers een en ander voor zover het vergelijkbare taken betreft, het mandaat geldt tevens voor de adjunct directeur en directeur van die afdeling.

 • 4.

  De functionaris volgt bij de uitoefening van een hem of haar toekomende bevoegdheid/ mandaat, de door diens leidinggevende verstrekte aanwijzingen en instructies.

Artikel 6. Plaatsvervanger

 • 1.

  Een aan de secretaris, de directeur en adjunct directeur verleent mandaat geldt tevens voor diens plaatsvervanger.

 • 2.

  Een aan een functionaris en/ of niet-ondergeschikte verleent mandaat geldt tevens voor diens plaatsvervanger.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de functionaris die bevoegd is stukken te ondertekenen terwijl spoedige afdoening van het stuk is aangewezen, vindt ondertekening van het stuk plaats door diens plaatsvervanger dan wel door de leidinggevende van de betreffende functionaris.

Artikel 7. Ondertekening

Bij ondertekening van enig stuk brengt de functionaris de uitoefening van een namens het bestuursorgaan verleend mandaat, machtiging of volmacht tot uitdrukking door ondertekening met:

Namens Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem,

aanduiding functie,

(handtekening gemandateerde)

vermelding titulatuur/naam functionaris

Artikel 8. Intrekking

 • 1.

  Indien aan een functionaris mandaat, machtiging of volmacht is verstrekt, kan door diens leidinggevende indien daartoe aanleiding bestaat, bij zwaarwegende redenen, worden besloten dat (al dan niet tijdelijk) geen gebruik mag worden gemaakt van het mandaat, machtiging of volmacht.

 • 2.

  Indien een leidinggevende gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid, meldt hij dit onverwijld en met redenen omkleed aan de secretaris.

Artikel 9. Betrokkenheid

 • 1.

  Indien bij afdoening van een stuk bij mandaat, volmacht of machtiging, een andere afdeling eveneens belang heeft dan wel het betreffende onderwerp eveneens de verantwoordelijkheid van een andere afdeling betreft, legt de gemandateerde alvorens tot ondertekening of afdoening over te gaan, het stuk voor medeparaaf of instemming voor aan de directeur van die afdeling.

 • 2.

  Indien de in het eerste lid bedoelde medeparaaf of instemming niet wordt gegeven, wordt het onderwerp ter afdoening voorgelegd aan de secretaris.

Artikel 10. Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris brengt desgevraagd aan het college dan wel de burgemeester omtrent de aantallen door hem op basis van deze mandaatregeling krachtens mandaat genomen besluiten verslag uit.

 • 2.

  De directeuren brengen desgevraagd aan het college omtrent de aantallen op basis van deze mandaatregeling binnen hun afdeling krachtens mandaat genomen besluiten verslag uit.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt algemeen bekend gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit in de Heuvelland Aktueel gelijktijdig vervalt de mandaatregeling van 20 maart 2007, bekendgemaakt 4 april 2007.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2007, 2e wijziging”.

   

Het College van Burgemeester en wethouders,

De Burgemeester, de Secretaris,

De Burgemeester,

De voorzitter van de commissie Bezwaarschriften,

De heffingsambtenaar,

Datum

Bijlage 1: overzicht mandaten als bedoeld in de mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem

Algemene mandaten van toepassing op alle afdelingen

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Algemene wet bestuursrecht

 

 

Verzenden van ontvangstbevestigingen

·Alle mede-werkers

machtiging van college/ burgemeester/ heffingsambtenaar

Verstrekken van informatie schriftelijk en mondeling aan derden

·Alle mede-werkers

machtiging

Doorzenden van een geschrift aan een ander bestuursorgaan en doen van mededeling ex artikel 2:3 Awb

·Adj. Dir

machtiging

Verrichten van voorbereidende handelingen ter uitvoering van openbare voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Awb

·Alle mede-werkers

machtiging

Nemen besluit tot toepassing geven aan afd. 3.4. Awb

·Adj. Dir

mandaat

Nemen van een ontwerp besluit ex artikel 3:11 Awb (afd. 3.4 Awb)

·Adj. Dir.

mandaat

·Publicatie en bekendmaking ontwerp besluit ex artikel 3:12, 3:13 Awb

·Ter inzage leggen stukken ex artikel 3:14 Awb

·Alle mede-werkers

machtiging

Horen belanghebbende en maken verslag hoorzitting alsmede bieden gelegenheid tot reactie aan aanvrager ex artikel 3:15/ 3:17 Awb

·Admin. medewerker/ medewerker VV publieksdiensten/ Mede-

·werker RO/ juridisch medewerker RO beleidsmedewerker verkeer en vervoer

·Medewerker Handhaving Milieu

machtiging

Doen van mededeling dat geen zienswijzen zijn ingediend ex artikel 3:18 lid 4 Awb

·Admin. medewerker/ medewerker VV publieksdiensten/ Mede-

·werker RO/ juridisch medewerker RO beleidsmedewerker verkeer en vervoer

·Medewerker Handhaving Milieu

machtiging

Kennisgeving van termijn waarbinnen beslissing wordt genomen ex artikel 4:14 lid 3 Awb

·Adj. Dir.

mandaat

Beslissing tot niet in behandeling nemen aanvraag ex artikel 4:5 Awb en in gelegenheid stellen tot aanvullen gegevens

·Adj. Dir.

mandaat

Afwijzen van herhaalde aanvraag wegens afwezigheid van nieuw gebleken feiten/ veranderde omstandigheden ex artikel 4:6 Awb

·Adj. Dir.

mandaat

Bieden mogelijkheid indienen zienswijze ex artikel 4:7 / 4:8 Awb

·Admin. medewerker/ Medewerker VV publieksdiensten/ Mede- werker RO/ Medewerker MIH/ juridisch medewerker

mandaat

Toepassing geven aan artikel 4:11 Awb (toepassing 4:7/ 4:8 Awb achterwege laten)

·Adj. Dir./ juridisch medewerker

mandaat

Vertegenwoordiging van gemeente of bestuursorgaan en innemen van standpunten bij voeren van bestuurlijke, civielrechtelijke en fiscale procedures, inclusief indiening vertoogschriften, verweerschriften, conclusies re- en dupliek en op procedure betrekking hebbende stukken, opstellen notitie ten behoeve van de behandeling van een bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie, het indienen van een verweerschrift, beroepschrift en opstellen van een pleitnota in procedures bij de in de algemene machtiging opgenomen (rechtelijke) instanties alsmede het indienen van nadere reacties en verstrekken aanvullende informatie aan deze instanties

·Adj. Dir.

·Heffings-

Ambtenaar

·Zie tevens algemene machtiging

·Juridisch medewerker

machtiging

Volgen aanbestedingsprocedure ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst/gunnen opdracht die geen hogere waarde vertegenwoordigd dan € 25.000,- na advies beleidsmedewerker Faza. Met uitzondering van personeel gerelateerde zaken.

·Budget beheerder

volmacht

Sluiten van en ondertekenen overeenkomsten/contracten die geen hogere waarde vertegenwoordigen dan € 1500,- en passend binnen het budget. (dienst en levering)

·Budget beheerder

Mandaat/

volmacht

Sluiten van en ondertekenen overeenkomsten/contracten die geen hogere waarde vertegenwoordigen dan € 25.000,- en passend binnen het budget.

·Budget houder

Mandaat/

volmacht

Indienen van subsidieaanvragen bij andere overheden

·Adj. Dir

mandaat

Aanvragen van vergunningen door de gemeente zelf

·Adj. Dir

mandaat

Wet Openbaarheid van Bestuur

 

 

Verdagen beslissing op wob verzoek

·Adj. dir/ JZ medewerker

mandaat

Afdeling Interne Dienstverlening Personeelszaken

Omschrijving bevoegdheid

De gemandateerde mag een P&O mandaat niet op zichzelf toepassen. In dat geval geldt het mandaat voor de algemeen directeur dan wel het college

Functionaris

Tenzij anders aangegeven wordt onder Directeur /Adjunct Directeur verstaan de Directeur/ Adjunct van de afdeling ID/PD/BP ieder voor zover het zijn/haar afdeling betreft

Aard bevoegdheid

Verlenen toestemming tot het maken van overuren binnen de daarvoor beschikbare budgetten

·Adj. Dir

mandaat

Toekennen vergoeding bovenmatige ziektekosten conform CAR /UWO

·Directeur

volmacht

Openstellen vacature (tijdelijk) personeel

·Adj. Dir.

machtiging

Voeren van correspondentie in verband met het aantrekken van personeel (en stagiaires)

·Beleidsmede-werker P&O/ Personeels-consulent

machtiging

Besluit tot inhuren personeel via uitzendbasis, pay-roll of detacheringbasis, na advies P&O

·Directeur

Mandaat

Ondertekenen overeenkomst met betrekking tot inhuren personeel via uitzendbasis, pay-roll of detacheringbasis ter uitvoering van mandaat

·Directeur

Volmacht burgemeester

Ondertekenen overeenkomst met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel ter uitvoering van mandaat

·AD

Volmacht burgemeester

Aantrekken tijdelijk personeel na advies P&O

·AD

Mandaat

Selecteren en oproepen van personen voor sollicitatiegesprekken, keuringen en tests met uitzondering van leidinggevende functie

·Adj. Dir.

machtiging

Mededeling aan sollicitanten die niet voor benoeming in aanmerking komen

·Beleidsmede-werker P&O/ Personeels-consulent

machtiging

Uitvoeren van voorschriften met betrekking tot salarisadministratie van de gemeente

·Medewerker P&O

machtiging

Uitvoeren pensioenwet

·Medewerker P&O

machtiging

Verstrekken van entree- en uittreebiljetten voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenwet

·Medewerker P&O

machtiging

Voeren van correspondentie alsmede toekennen van premies op grond van geldende spaarregelingen met banken en spaarfondsen

·Medewerker

P&O

machtiging

Toekennen van attentie overeenkomstig beleid

·Adj. Dir.

machtiging

Verlenen toestemming deelname aan of organiseren van cursus /congres ed. tot max. € 2.500,- na advies P&O

·Adj. Dir.

machtiging

Verlenen toestemming deelname aan of organiseren van cursus /congres ed. tot max. € 5.000,- na advies P&O

·Directeur

 

Verlenen toestemming deelname aan of organiseren van cursus /congres ed. tot max. € 10.000,- na advies P&O

·AD

 

Declareren salariskosten ingevolge werkgelegenheidsregelingen

·Beleidsmede-werker P&O

volmacht

Doen van aangifte voor de loonbelasting voor werknemers in dienst van de gemeente

·Medewerker P&O

machtiging

Voeren algemene correspondentie aangaande P&O zaken

·Medewerker P&O

machtiging

Verstrekken werkgeversverklaring aan personeelsleden gemeente Gulpen-Wittem

·Medewerker P&O

machtiging

Vaststellen vacaturetekst muv leidinggevenden

·Directeur

machtiging

Openstellen vacature en wervingskanalen muv leidinggevenden

·Directeur

machtiging

Vaststellen van arbeidsvoorwaarden/ salariëring muv leidinggevenden

·AD

mandaat

 

 

 

Hoofdstuk 2 CAR/UWO

·Besluit tot aanstelling in tijdelijke of vaste dienst

·Besluit vermindering aanstelling

·Besluit vermeerdering aanstelling

·Besluit aanstelling na 65 jaar

Een en ander conform personeelsbudget en na advies P&O

·AD

·AD

·AD

·AD

mandaat

Hoofdstuk 3 CAR/UWO

·Vaststellen bezoldigingsregeling en bezoldigingsbeleid

·Bepalen hoogte bezoldiging

·Toekennen/vaststellen waarnemingstoelage, overwerkvergoeding, ORT, verschuivingstoelage, ambtsjubileum overheid, persoonlijke toelage

Een en ander conform het beleid

·College

·AD

·AD

geen mandaat

mandaat

mandaat

Hoofdstuk 4 CAR/UWO

·Vaststellen werktijdenregeling

·Vaststellen feitelijke werktijden medewerkers

·College

·Directeur

geen mandaat

mandaat

Hoofdstuk 4a CAR/UWO

·Vaststellen cafetariaplan en bestedingsmogelijkheden

·Besluiten op verzoeken inzake uitwisselen arbeidsvoorwaarden

·College

·AD

geen mandaat

mandaat

Hoofdstuk 5 CAR/UWO

·Besluiten op verzoeken hoofdstuk 5

·AD

mandaat

Hoofdstuk 5a CAR/UWO

·Besluiten op verzoeken tot toekenning FPU

·Besluiten op verzoeken om (gedeeltelijk ontslag) ivm FPU

·AD

·AD

mandaat

mandaat

Hoofdstuk 6 CAR/UWO

·(Her)berekenen jaarlijkse verlofrechten

·Toekennen/intrekken verlofverzoeken

·Toekennen/ weigeren verzoeken buitengewoon verlof, kortdurend zorgverlof of adoptieverlof

·Besluiten op verzoeken tot betaald ouderschapsverlof

·Medewerker P&O

·Adj. Dir.

·Directeur

·Directeur

machtiging

mandaat

mandaat

mandaat

Hoofdstuk 7 CAR/UWO

·Besluiten op aanvragen zwangerschaps- en bevallingsverlof

·Uitvoeren regels bij ziekte en ziekteverzuimbegeleiding

·Opdracht geven tot bedrijfsgeneeskundige begeleiding/onderzoek

·Directeur

·Adj. Dir.

·Directeur

mandaat

mandaat

volmacht

Hoofdstuk 8 CAR/UWO

·Besluiten op verzoeken tot ontslag op eigen verzoek, ouderdomspensioen, FPU

·Besluiten op (tussentijds) ontslag uit een tijdelijke urenuitbreiding

·Toekennen/ vaststellen overlijdensuitkering

·AD

·AD

·Beleidsmede-werker P&O

mandaat

mandaat

mandaat

Hoofdstuk 15 CAR/UWO

·Beoordelen van gemelde nevenwerkzaamheden

·Besluiten tot vergoeden van gemaakte schade door ambtenaren

·Besluiten op verzoeken tot schadevergoeding

·Besluiten tot toestemming gebruik maken van het eigen motorrijtuig voor de dienst

·Besluiten tot het verplicht volgen van een opleiding

·Besluiten tot toekenning van extra verlof of gratificatie wegens buitengewone toewijding

·Beleidsmede-werker P&O

·AD

·AD

·Adj. Dir.

·Adj. Dir.

·AD

machtiging

mandaat

mandaat

mandaat

mandaat

mandaat

Hoofdstuk 17 CAR/UWO

·Eenmaal per drie jaren opstellen van een popplan voor elke medewerker

·Uitvoering geven aan de vastgelegde afspraken in het popplan, inclusief voorwaarden en faciliteiten

·Adj. Dir.

·Adj. Dir.

mandaat

mandaat

Bezoldigingsverordening

·Toekennen salaris nieuwe medewerk(st)ers

·Toekennen periodieke verhoging in de schalen

·Het onthouden van de periodieke verhoging

·Het inpassen in een hogere salarisschaal

·Het toekennen van de uitloopschaal

·Het toekennen van een (groeps)gratificatie/beloning

·Het toekennen van een tijdelijke pers toelage (max

5%)

·Het toekennen van een vaste pers toelage (3:7:8)

·Het toekennen van een waarnemingstoelage

·Het toekennen van een overwerktoelage

·Het toekennen van een onregelmatigheidstoelage

·Het toekennen van een bereikbaarheidstoelage, een

Inconveniententoelage, een afbouwtoelage

·Het toekennen van een arbeidsmarkttoelage

Na advies van P&O

·AD

·AD

·College

·AD

·AD

·Directeur

·AD

·College

·AD

·Directeur

·AD

·AD

·College

mandaat

mandaat

geen mandaat

mandaat

mandaat

mandaat

mandaat

geen mandaat

mandaat

mandaat

mandaat

mandaat

geen mandaat

Nota bewust belonen (zie ook maatregelen bij de bezoldigingsverordening)

·Het toekennen van een extra periodieke verhoging

·Het toekennen van attentie aan (een) medewerker(s)

·AD

·Adj. Dir.

mandaat

mandaat

Regeling Functie beschrijving waardering

·Het opstellen van een organieke concept functiebeschrijving

·Het vaststellen van een opgestelde (gewijzigde) functiebeschrijving

·Het vaststellen van een waardering van een

gewaardeerde functiebeschrijving

·Het bepalen van de salarisgevolgen van een

gewaardeerde functie voor een medewerker

·Uitvoering geven aan de waarderingsprocedure

·Het beslissen op ingediende bewaarschriften

·Uitvoering geven aan de bezwaarschriftenprocedure

·Het geven van opdrachten tot het waarderen van functies

·Adj. Dir.

·AD

·College

·College

·Medewerker P&O

·College

·Medewerker P&O

·AD

mandaat

mandaat

geen mandaat

geen mandaat

machtiging

geen mandaat

machtiging

volmacht

Regeling inconvenienten

·Het beslissen op voorstellen tot uitbetaling vergoedingen

·AD

mandaat

Regeling Bereikbaarheid

·Opstellen rooster mbt wachtdienst

·Adj. Dir.

mandaat

Regeling Kledingsvergoeding

·Uitvoeren regeling kledingsvoorschriften

·Adj. Dir.

mandaat

Regeling Dienstreis

·Het toekennen van een reiskostenvergoeding in geval van dienstreizen.

·Het uitbetalen van geaccordeerde declaraties

·Adj. Dir.

·Medewerker P&O

mandaat

machtiging

GSM-regeling

·Het toekennen van een GSM aan medewerkers

·Adj. Dir.

mandaat

Regeling werkbril

·Het beslissen op verzoeken voor een werkbril of

andere hulpmiddelen

·Het uitvoeren van de procedureregeling

·Beleidsmede-werker P&O

·Medewerker P&O

mandaat

machtiging

Werktijdenregeling binnen

·Het bepalen van het flexibel werktijdenpatroon van

elke individuele medewerker

·Het accorderen van mutatieformulieren van

medewerkers aangaande de tijdsregistratie

·Het doorvoeren van geaccordeerde mutaties

·Adj. Dir.

·Adj. Dir.

·Medewerker P&O

mandaat

mandaat

machtiging

Regeling bijzondere gebeurtenissen

(Richtlijnen bij bijzondere personeelsaangelegenheden/ Richtlijnen personeelsrecepties)

·Uitvoeren regeling bijzondere gebeurtenissen

·Adj. Dir.

mandaat

Werktijdenregeling buitendienst

·Uitvoeren werktijdenregeling buitendienst

·Adj. Dir.

mandaat

Regeling vakantieverlof

·Het bepalen van de jaarlijkse verlofrechten en het zo

nodig herberekenen daarvan

·Het beslissen op verlofaanvragen en het intrekken van

reeds toegekende verlofaanvragen

·Medewerker P&O

·Adj. Dir.

mandaat

mandaat

Buitengewoon verlof jeugd- jongeren

·Het beslissen over verzoeken tot buitengewoon verlof voor jeugd- en jongerenwerk/vakantiewerk

·AD

mandaat

Regeling telewerken (binnen kader)

·Het beslissen op verzoeken tot telewerken

·Het uitvoeren van de regeling telewerken

·Het toekennen van een vergoeding ex art 6 van de regeling

·Directeur

·Medewerker P&O

·Directeur

mandaat

machtiging

mandaat

Reg. Jaarplan, Personeelsbeoordelings- en functioneringsgesprekken

·Het vaststellen van een uitgebrachte

personeelsbeoordeling na advies P&O

·AD

mandaat

Nota stagiaires

·Het aantrekken van stagiaires

·Het vaststellen van een vergoeding voor stagiaires overeenkomstig IGOM tarieven

·Het ondertekenen van stage-contracten

·Adj. Dir.

·Adj. Dir.

·Adj. Dir.

volmacht

mandaat

volmacht

Regeling werving en selectie

·Controle op de uitvoering van de regeling werving en selectie

·Beleidsmede- werker P&O

mandaat

Fietsregeling

·Het beslissen op verzoeken in het kader van cafetariamodel om toepassing fietsregeling

·Beleidsmede- werker P&O

mandaat

Jaaropgave inkomstenbelasting 47/49 aan Belastingdienst (t.a.v personen waarbij geen loonbelasting is ingehouden)

·Beleidsmede-werker P&O

machtiging

Afdeling Interne Dienstverlening Financieel beheer

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Financieel beheer

 

 

Verrekenen van vorderingen en schulden aan derden

·Financieel beleidsmede-werker

volmacht

Uitvoeren dagelijks liquiditeitenbeheer

·Financieel beleidsmede-werker

volmacht

Beslissen omtrent indiening bezwaarschriften betreffende omzetbelasting en belastingaangifte.

·Financieel beleidsmede-werker

mandaat/

machtiging

Opgave omzetbelasting aan belastingdienst

·Financieel beleidsmede-werker

machtiging

Verstrekken van informatie ex artikel 74 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

·Financieel beleidsmede-werker

machtiging

Voeren van correspondentie inzake gemeentegaranties kasgeld, call-geld, vaste geldleningen, rekeningcourantovereenkomsten en leaseovereenkomsten

·Financieel beleidsmede-werker

machtiging

In rekening brengen van tarieven bij afnemers van producten en diensten.

·Adj. Dir.

volmacht

Opdracht geven aan deskundigen tot het opstellen van controlerapporten en officiële accountantsverklaringen overeenkomstig de controleverordening

·Controller / Adj. ID

machtiging

Doen van opgaven als bedoeld in de Wet Fido

·Financieel beleidsmede-werker

machtiging

Ondertekenen van betalingsregelingen en dwangbevelen,

·Financieel beleidsmede-werker

machtiging

Belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren ex artikel 255 lid 5 Gemeentewet

·Adj. ID

mandaat

Gemeentelijke Heffingen

 

 

Voeren correspondentie inzake betaald parkeren

·Medewerker heffingen

machtiging

Overeenkomstig artikel 231 lid 1 Gemeentewet toepassing geven aan artikel 63 en 66 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

·Dir. ID

mandaat

Beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten van de heffingsambtenaar

·Heffings-ambtenaar

geen mandaat

Indienen van verweerschriften als reactie op beroepschriften tegen uitspraken op bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de heffingsambtenaar

·Heffings-ambtenaar

 

Instellen van cassatie bij de Hoge Raad in belastingprocedures betreffende gemeentelijke belastingen met inbegrip van indienen verweerschrift en reacties

·Dir. ID

mandaat

Waarde bepalen van een zaak ex artikel 20 lid 1 Wet WOZ

·Fiscaal beleids-medewerker belastingen

mandaat verleend door heffings-ambtenaar

Vaststellen van WOZ beschikkingen (vervangings- verminderings- en herzieningsbeschikkingen) ex artikel 22, 26, 27, 28, 29 Wet WOZ

·Fiscaal beleids-medewerker belastingen

mandaat verleend door heffings-ambtenaar

Het op verzoek verstrekken van gegevens aan belanghebbenden (artikel 40 Wet WOZ)

·Fiscaal beleids-medewerker belastingen

mandaat verleend door heffings-ambtenaar

Op grond van tarieventabel behorende bij de Legesverordening Gulpen-Wittem 2006:

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 1

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 2

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 5

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 7

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 10

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 11

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 12

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 13

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 17

·Heffen van leges als bedoeld in hoofdstuk 18

·Adj. BP/PD/ID

·Adj. ID

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

·Adj. BP/PD

·Adj. ID

·Adj. PD/ID

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

·Beleidsmede-werker Publieksbalie/ Adj. BP

·Adj. PD

·Adj. PD

·Adj. PD

·Adj. BP/PD

mandaten verleend door heffings-ambtenaar

Afdeling Interne Dienstverlening Juridische Zaken

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Verzekeringen

 

 

Afsluiten, muteren of beëindigen van de gebruikelijke gemeentelijke verzekeringen

·Medewerker verzekeringen

volmacht

Afsluiten, muteren of beëindigen van verzekeringen aangaande gebouwen, inventaris en voertuigen

·Medewerker verzekeringen

volmacht

Aanmelden schadegevallen, aansprakelijkstellingen alsmede voeren overleg en correspondentie met betrokkenen

·Medewerker verzekeringen

mandaat/ volmacht

Afhandelen schadegevallen waarbij het schadebedrag lager is dan eigen risico

·Medewerker verzekeringen

mandaat/ volmacht

Afhandelen van glasschade

·Medewerker verzekeringen

mandaat/ volmacht

Voeren van correspondentie en beslissen bij schadeclaims in civiele zaken of W.A.-kwesties, tot een maximum van € 12.500,- per geval

·Medewerker verzekeringen

mandaat/

volmacht

Voeren van correspondentie aangaande verzekeringen, schade en/of aansprakelijkstellingen met betrokken partijen

·Medewerker verzekeringen

machtiging

Verzoek tot het indienen van een offerte inzake taxatie volgens artikel 275 WvK

·Medewerker verzekeringen

volmacht

Ondertekenen akkoordverklaring schadeafwikkeling/te vergoeden schadepenningen

·Medewerker verzekeringen

mandaat/

volmacht

Algemeen juridische zaken

 

 

Doorsturen beroepschrift naar betreffende instantie

·JZ Medewerker

Machtiging

Verstrekken opdracht in verband met externe advisering

·JZ Medewerker

volmacht

Instellen van bezwaar en beroep ex artikel 160 van de Gemeentewet

·JZ medewerker/ Adj. dir

mandaat

Aansprakelijk stellen van derden voor aan gemeente toegebrachte schade tot een maximum van € 25.000,- per geval

·Adj. Dir. ID/BP/PD

volmacht/

machtiging

Verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

·JZ medewerker

mandaat

Bevestigen van ontvangst van een bezwaarschrift ex artikel 6:14 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging

Verdagen van een beslissing op bezwaarschrift ex artikel 7:10 lid 3 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

mandaat

Verzoek aanhouden behandeling bezwaarschrift ex artikel 7:10 lid 4 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging

Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften als het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt gevolgd en de bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en ongegrond of niet-ontvankelijk te verklaren.

·Dir. ID

mandaat

Bekendmaken beslissing op bezwaarschrift van door college/ de burgemeester genomen besluiten

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging

Verlangen van een schriftelijke machtiging ex artikel 2:1 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging van de vz bezwaarcie

Het ingevolge artikel 6:6 Awb stellen van een termijn waarbinnen verzuim ex artikel 6:5 Awb kan worden hersteld.

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging van de vz-bezwaarcie

Het verzenden van stukken in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie aan partijen en gemachtigde ex artikel 6:17 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging van de vz-bezwaarcie

Het ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen als bedoeld in artikel 7:4 lid 2 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging van de vz bezwaarcie

Het ingevolge artikel 7:6 lid 4 Awb buiten toepassing verklaren van het bepaalde in lid 3 van artikel 7:6 Awb voorzover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging van de vz

bezwaarcie

Doen van mededeling omtrent toepassing van artikel 7:3 Awb

·Secretaris bezwaarcie/ JZ medewerker

machtiging

Instemmen met rechtstreeks beroep ex artikel 7:1a Awb

·JZ medewerker

machtiging

Voeren van algemene juridische correspondentie en verstrekken informatie

·JZ medewerker

machtiging

Vertegenwoordiging van gemeente of bestuursorgaan en innemen van standpunten bij voeren van bestuurlijke resp. civielrechtelijke procedures, inclusief indiening vertoogschriften, verweerschriften, conclusies re- en dupliek en op procedure betrekking hebbende stukken, opstellen notitie ten behoeve van de behandeling van een bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie, het indienen van een verweerschrift, beroepschrift en opstellen van een pleitnota in procedures bij de in de algemene machtiging opgenomen (rechtelijke) instanties alsmede het indienen van nadere reacties en verstrekken aanvullende informatie aan deze instanties

·JZ medewerker

mandaat/

volmacht/

machtiging

Nemen besluit ter voorkoming verbeuren dwangsom op basis wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

·AD

mandaat

Klachten

 

 

Behandeling van een klacht conform de bepalingen in hoofdstuk 9 Awb en het bepaalde in de klachtenregeling

·JZ medewerker

machtiging

Beoordelen of klacht in behandeling moet worden genomen

·JZ medewerker

machtiging

Toepassing geven aan artikel 9:8 Awb (buiten behandeling laten klacht)

·Adj. ID

machtiging

Bevestiging van ontvangst van een klacht ex artikel 9:6 Awb

·JZ medewerker

machtiging

Klacht ter behandeling doorgeven aan klachtbehandelaar

·JZ medewerker

machtiging

Doorzenden van de klacht waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is

·JZ medewerker

machtiging

Verdagen afhandeling klacht ex artikel 9:11 Awb

·JZ medewerker

mandaat

Ingediende klacht eerst informeel behandelen

·Klacht-behandelaar

machtiging

Bevestiging versturen aan klager dat interne klachtrechtprocedure wordt gesloten omdat de klager tevreden is met informele afdoening van klacht

·JZ medewerker

machtiging

Feitenonderzoek van de klacht uitvoeren

·Klacht-behandelaar

machtiging

Bieden gelegenheid tot horen klager en beklaagde ex artikel 9:10 Awb

·JZ medewerker / klacht-behandelaar

machtiging

Kennisgeving van bevindingen van de klacht ex artikel 9:12 Awb

·JZ medewerker

mandaat

Afdoeningsbrief opstellen, afhandeling klacht

·Klacht-behandelaar

machtiging

Optreden als contactpersoon namens de gemeente voor de Nationale ombudsman

·JZ medewerker

machtiging

Registratie van ingediende klachten en verslag uitbrengen aan de bestuursorganen van de gemeente Gulpen-Wittem, zorg dragen voor publicatie klachten

·JZ medewerker

machtiging

Voeren correspondentie inzake in- en extern klachtrecht

·JZ medewerker

machtiging

Bestuurssecretariaat

 

 

Opvragen informatie in verband met eventuele toekenning onderscheidingen

·Medewerker bestuurs-secretariaat

machtiging

Sluiten overeenkomst en ondertekening contracten in verband met huur ruimte (zalen), passend binnen budget

·Medewerker bestuurs-secretariaat

·Beleidsmede-werker facilitaire zaken

Mandaat/

volmacht

Afdeling Interne dienstverlening Facilitaire zaken

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

bevoegdheid ex artikel 3 van de Archiefwet tot het vernietigen van archiefbescheiden

·Archivaris/ directeur van de archiefdienst van de gemeente Heerlen tot (onbezoldigd) archivaris van de gemeente Gulpen-Wittem (Rijckheyt).

Mandaat aan niet onder-geschikte

Aftekenen urenverantwoording ivm opdracht externen

·Adjunct directeur ID/PD/BP

·Beleids-medewerker I&A

volmacht

Voeren van correspondentie in verband met inkoop, verkoop en verhuur of inhuur aangaande facilitaire zaken/ I&A

·Beleidsmede-werker facilitaire zaken /Beleids- medewerker I&A

machtiging

Verkoop of anderszins vervreemden van kantoorbenodigdheden en kantoorinventaris, communicatiemiddelen

·Adj. ID

volmacht

Huisnummering

 

 

Verstrekken informatie inzake huisnummering

·Medewerker WOZ/Vastgoed

machtiging

Afgeven van beschikkingen inzake huisnummering ingevolge artikel 3 van ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) Gulpen-Wittem 2007’

·Medewerker WOZ/Vastgoed

mandaat

Het vaststellen van de technische uitvoeringsvoorschriften op basis van artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Gulpen-Wittem 2007

·Medewerker WOZ/Vastgoed

mandaat

Kennis geven van het aanbrengen van straatnaambordje aan bouwwerk

·Medewerker WOZ/Vastgoed

machtiging

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

·medewerker vastgoed

mandaat

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

·medewerker vastgoed

mandaat

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

·medewerker vastgoed

mandaat

Het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

·medewerker vastgoed

mandaat

Het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

·medewerker vastgoed

mandaat

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

·medewerker vastgoed

mandaat

Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

·medewerker vastgoed

mandaat

Bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument

·medewerker vastgoed

mandaat

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen

 

 

Toetsen van de aangeleverde documenten aan de vormvereisten

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het inschrijven van documenten in de Wkpb-administratie (register en registratie)

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het uitgeven van documenten en identificatienummers

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het behandelen van herstelverzoeken en het zonodig doorvoeren van correcties

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het voor afschrift tekenen van kopieën van brondocumenten

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het zonodig afgeven van bewijzen van inschrijving

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het waarmerken van afschriften met een stempel en handtekening van de in de registratie opgenomen beperkingenbesluiten

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het op verzoek verlenen van inzage in het gemeentelijke beperkingenregister en de gemeentelijke beperkingenregistratie

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het op verzoek verstrekken van gewaarmerkte afschriften van opgenomen beperkingenbesluiten, een afschrift of uittreksel van de in de Wkpb-registratie opgenomen gegevens

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het op verzoek afgeven van een schriftelijke verklaring dat er blijkens de gemeentelijke Wkpb-registratie op een aangegeven onroerende zaak geen beperking van kracht is

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het op verzoek afgeven van een vervallenverklaring (een constatering van een feitelijke situatie dat een beperkingenbesluit is komen te vervallen)

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

Verrichten van handelingen en uitvoering geven aan de Wkpb

·medewerker vastgoed, Beleids

medewerker I&A, Juridische medewerker

machtiging

 

 

 

Afdeling Beleid en Projecten Grondzaken, Vastgoed

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Statistische opgaven

·Medewerkers afdeling Beleid en Projecten

machtiging

Eigendommen

 

 

Vaststellen /goed- afkeuren programma van eisen

·Adj. BP

volmacht

Voeren van correspondentie en beslissen inzake verhuur, in gebruik geven van, dan wel anderszins beschikbaar stellen van gemeente-eigendommen, dan wel beëindiging hiervan tot een jaarlijkse (huur)vergoeding van ten hoogste € 12.500,-,

·Adj. BP

volmacht/ machtiging

Voeren van correspondentie inzake aan- en verkoop van gemeente eigendommen

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Verhuren van jachtrecht op gemeente-eigendommen

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Toetsing kandidaten bij kaveluitgifte particulier of project

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Begeleidende correspondentie bij besluitvorming mbt grondtransacties

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Voorkomende correspondentie bij notariële afwikkeling grondtransacties

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Reguliere verrekening meer/minmaat naar aanleiding van kadastrale inmeting bij verkoop van gemeente-eigendommen

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Verrekening meer/minmaat met betrekking tot te leveren gronden en kavels conform akte/ overeenkomst als gevolg van hogere waarde van verkochte gemeente eigendom in verband met wijziging bestemming naar bouwgrond

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Vertegenwoordiging college bij het passeren van notariële akten met betrekking tot de door de gemeenteraad en het college genomen besluiten terzake koop, verkoop, ruiling en de vestiging van zakelijke rechten ten lasten en ten behoeve van gemeente-eigendommen, het bedingen van kwalitatieve verplichtingen bij akte als bedoeld in 6:252 BW

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Ontvangen van gelden/ koopsom en verlenen kwijting ingeval van vertegenwoordiging bij passering aktes

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

volmacht/ machtiging burgemeester

Grondtransacties< € 12.500,- verkoop onrendabele stroken of reststroken

·Adj. BP

volmacht

Vertegenwoordiging bij grensaanduiding grondtransacties in het bijzijn van wederpartij en kadaster

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Verstrekken van gegevens aan fiscale inlichtingendienst over aankopen van grond

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Doen van kennisgeving aan eigenaren, huurders of pachters van gronden en/of gebouwen van de komst van taxateurs, landmeters of anderen personen namens het college

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

machtiging

Opdracht verstrekken voor het inmeten door het kadaster

·Medewerker accom-modaties en eigen-dommen

volmacht

Verlenen toestemming om gestelde termijnen te verlengen als bedoeld in artikel 3.1. b en c van de Algemene voorwaarden voor gronduitgifte

·Adj. BP

Mandaat/

volmacht

Civieltechniek

 

 

Beoordelen kennisgeving aanbrengen voorzieningen voor verkeer en verlichting aan een bouwwerk

·Medewerker uitvoering

machtiging

Verplaatsen en verwijderen van straatmeubilair (paaltjes, papierbakken, banken ed) dan wel geven opdracht daartoe

·Adj. BP/ PD

mandaat/

volmacht

Verlenen toestemming aan Nederlandse Spoorwegen tot afsluiting overwegen in verband met werkzaamheden

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Begeleiden en daartoe voeren overleg, correspondentie inzake civiel- en cultuurtechnische werken

·Medewerker civieltechniek

machtiging/ volmacht

Directievoering op gegunde en in uitvoering zijnde werken

·Medewerker civieltechniek

machtiging/ volmacht

Verstrekken jaargegevens aan Waterschap en Zuiveringschap inzake uitgevoerde rioolaansluitingen

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Kennisgeving doen aan betrokkenen aangaande gemaakte kosten rioolaansluiting

·Medewerker uitvoering

machtiging

Aanschrijvingen in verband met straatwerkgaranties

·Medewerker uitvoering

machtiging

Verlenen van toestemming voor leggen van duikers

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Verlenen van toestemming voor het maken van wegboringen

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Technische klachtenafhandeling

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Verlenen van toestemming aan nutsbedrijven voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentelijke grond onder de gebruikelijke voorwaarden en indien daaraan geen kosten zijn verbonden

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Verlenen van opdrachten aan nutsbedrijven tot uitvoering van werkzaamheden overeenkomstig genomen college besluit

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Voeren van correspondentie over het storten van een waarborgsom bij de uitvoering van werken

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Inwilligen van een verzoek tot het maken van inritten en /of rioolaansluitingen met vermelding van het daarvoor verschuldigde tarief

·Adj. BP

volmacht

Afhandelen van verzoeken mbt rioolontstoppingen, leegzuigen sceptic tanks, beerputten, stapelputten ed.

·Medewerker civieltechniek

volmacht

Aanbrengen van wijzigingen van geringe betekenis aan de openbare verlichting

·Medewerker civieltechniek

machtiging

Woonwagenzaken

 

 

Voeren van correspondentie aangaande woonwagenzaken

·Projectleider

machtiging

Toekennen woonwagenstandplaats

·Adj. BP

mandaat

Toewijzen van een huurwoonwagen op een woonwagenstandplaats. Voorwaarde: voorafgaand dient overleg plaats te vinden met portefeuillehouder woonwagenzaken

·Adj. BP

mandaat

Opzegging van huur van een woonwagenstandplaats op initiatief van de gemeente. Voorwaarde: voorafgaand dient overleg plaats te vinden met portefeuillehouder woonwagenzaken

·Adj. BP

mandaat

Vaststellen van de huurprijs voor een woonwagenstandplaats

·Adj. BP

Mandaat (volmacht)

Vaststellen huurprijs woonwagen

·Adj. BP

mandaat

Beëindiging huur woonwagen

·Adj. BP

mandaat

Water

 

 

Aanvragen vergunning Waterschap Roer en Overmaas ingevolge Wet op de Waterhuishouding

·Adj. BP

machtiging

Aanvragen van vergunning op grond van de Grondwaterwet bij Gedeputeerde Staten

·Adj. BP

machtiging

Aanvragen vergunning Zuiveringschap Limburg ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

·Adj. BP

machtiging

Aanvragen vergunning ingevolge Waterschap Roer en Overmaas ingevolge de keur

·Adj. BP

machtiging

Afdeling Beleid en Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Bodemtaken

 

 

Ontvangstbevestiging ingediende bodemonderzoeken, meldingen in het kader van het Bouwstoffenbesluit en Actief Bodembeheer

·Medewerker Milieu

machtiging

Verzoek om nadere gegevens ten aanzien van ingediende bodemonderzoeken en melding in het kader van het Bouwstoffenbesluit en Actief Bodembeheer

·Medewerker Milieu

machtiging

Mededeling met betrekking tot het al dan niet accepteren van de overlegde onderzoeksopzet ten behoeve van een te verrichtten bodemonderzoek

·Medewerker Milieu

machtiging

In behandeling nemen van een aanvraag voor het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport

·Medewerker Milieu

machtiging

Verzoek om overlegde onderzoeksopzet uit te breiden of te wijzigen

·Medewerker Milieu

machtiging

Indienen van een saneringsplan tot € 5.000,-

Indienen van een saneringsplan tot € 25.000,-

Melding van de sanering

·Medewerker Milieu

·Adj. BP

·Medewerker Milieu

machtiging

Advisering aan Gedeputeerde Staten bij bevelen om nader onderzoek/ tijdelijke beveiligingsmaatregelen

·Adj. BP

machtiging

Aanvragen van advies bij Service Centrum Grondreiniging

·Medewerker Milieu

machtiging

Doen van een melding als bedoeld in artikel 41 van de Wet Bodembescherming (melding ernstige verontreiniging)

·Adj. BP

machtiging

Verrichten van handelingen op grond van bodemkwaliteitskaart

·Medewerker Milieu

machtiging

Verlenen toestemming mbt hergebruik van grond in het kader van actief bodembeheer

·Medewerker Milieu

machtiging

Aangaan en opzeggen afname overeenkomsten (verontreinigde) grond in het kader van het bouwstoffenbesluit

·Adj. BP

volmacht

Aangaan en opzeggen overeenkomsten inzake het aanbieden en verwerken van veegzand en zandvangerzand

·Adj. BP

volmacht

Milieubeleid

 

 

Voeren correspondentie en verstrekken informatie aangaande milieubeleid

·Beleids-medewerker Milieu

machtiging

Uitvoeren controle iepziekte bij bomen particulieren

·Medewerker cultuur-techniek

machtiging

Wet ruimtelijke ordening (nieuw)

 

 

In verband met de combinatie ontheffing en bouwvergunning zijn ontheffingen tevens gemandateerd aan de Adjunct Directeur Publieksdiensten. Indien er sprake is van een bouwvergunning gecombineerd met ontheffing zal ondertekening geschieden door de Adjunct Directeur Publieksdiensten.

In verband hiermee zijn er tevens taken toegekend aan medewerkers RO van de afdeling Beleid en Projecten alsmede aan medewerkers van de afdeling Publieksdiensten. Zie tevens mandaten mbt afdeling 3.4 Awb

 

 

Principemedewerking omtrent ontheffing ex 3.23 Wro / ontheffing 3.6 lid 1 onder c / 3.22 Wro

·Dir. BP/PD

mandaat

Verlenen / weigeren van ontheffing ex 3.23, 3.6 lid 1 onder c en 3.22 Wro

·Adj. BP/PD

mandaat

Handelingen ter voorbereiding van een ontheffing

·Medewerker RO/ Admin. medewerker/ Medewerker VV

machtiging

Handelingen ter voorbereiding van beslissing omtrent aanlegvergunning

·Medewerker RO

machtiging

Verlenen /weigeren aanlegvergunning al dan niet in combinatie met ontheffing

·Adj. BP/PD

mandaat

Het nemen van het projectbesluit, indien er vaststaat dat er binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend

·Adj. BP

machtiging

Verlenen bouwvergunning in procedure van projectbesluit, indien er vaststaat dat er binnen de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend

·Adj. BP/PD

machtiging

Toepassing geven aan het bepaalde in artikel 3.8 Wro (publicatie en ter inzage leggen bestemmingsplan)

·Medewerker RO

machtiging

Correspondentie en informatieverstrekking aangaande bestemmingsplannen en in voorbereiding zijnde plannen

·Medewerker RO

machtiging

Vragen offerte, verlenen opdrachten tot het opstellen van bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken dienaangaande overeenkomstig genomen collegebesluit

·Medewerker RO

machtiging/ volmacht

Het elektronisch waarmerken en beschikbaar stellen van Wro-instrumenten

·Medewerker RO

machtiging

Opstellen verweerschrift/ beroepschrift en pleitnota in bestemmingsplanprocedure

·Adj. BP

mandaat

Kennisgeving en terinzagelegging van (ontwerp) besluiten van andere overheden

·Medewerker RO

machtiging

Opstellen en verzorgen benodigde publicaties

·Medewerker RO/ Admin. medewerker/ Medewerker VV

machtiging

Het ondertekenen van planschadeovereenkomst

·Adj. BP

Machtiging van burgemeester

Het ondertekenen van exploitatieovereenkomst

·Adj. BP

Machtiging van burgemeester

Voorbereidende werkzaamheden ter afhandeling van een verzoek om planschade ex artikel 6.1 Wro

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Afwijzen van een verzoek om vergoeding van planschade onder de voorwaarde dat het advies van de schadebeoordelingscommissie wordt overgenomen.

·Adj. BP

mandaat

Vragen offerte en verstrekken opdracht aan deskundige tot het uitbrengen van een planschadeadvies alsmede vragen nader advies

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Niet ontvankelijk verklaren verzoek om planschade indien niet wordt voldaan aan artikel 6.4 lid 2 en 3 Wro (niet betalen € 300,-)

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Bevestigen van ontvangst verzoek en wijzen op verplichting ex artikel 6.4 lid 2 en 3 Wro en verzoeken indienen nadere gegevens (o.a. aanvraagformulier)

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Informatieverstrekking over WMO procedure en over percelen waarop een voorkeursrecht is gevestigd

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Handelingen en correspondentie in verband met toepassing procedure Wet voorkeursrecht Gemeenten (WMO)

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Publicatie / bekendmakingen op grond van de WMO

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Wet op Ruimtelijke Ordening

 

 

In verband met de combinatie vrijstelling en bouwvergunning zijn vrijstellingen tevens gemandateerd aan de Adjunct Directeur Publieksdiensten. Indien er sprake is van een bouwvergunning gecombineerd met vrijstelling zal ondertekening geschieden door de Adjunct Directeur Publieksdiensten.

In verband hiermee zijn er tevens taken toegekend aan medewerkers RO van de afdeling Beleid en Projecten alsmede aan medewerkers van de afdeling Publieksdiensten. Zie tevens mandaten mbt afdeling 3.4 Awb

 

 

Principemedewerking omtrent vrijstelling 19 lid 2 WRO

·College

mandaat

Principemedewerking omtrent vrijstelling ex 19 lid 3 WRO/ vrijstelling artikel 15, 17 WRO

·Dir. BP/PD

mandaat

Aanvraag verklaring van geen bezwaar bij GS indien

·geen zienswijzen zijn ingediend

·wel zienswijzen zijn ingediend

·Medewerker RO/ Admin. medewerker/ Medewerker VV

·Adj. BP/PD

mandaat

Verlenen / weigeren van vrijstelling ex artikel 19 lid 3, 15 en 17 WRO

·Adj. BP/PD

mandaat

Verlenen vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO voor zover geen zienswijzen zijn ingediend

(indien wel zienswijze worden ingediend dan neemt college beslissing)

·Adj. BP/PD

mandaat

Handelingen ter voorbereiding van een vrijstelling

·Medewerker RO/ Admin. medewerker/ Medewerker VV

machtiging

Verzenden van een afschrift van een vrijstelling als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de WRO aan de inspecteur van de ruimtelijke ordening

·Medewerker RO/ Admin. medewerker/ Medewerker VV

machtiging

Handelingen ter voorbereiding van beslissing omtrent aanlegvergunning

·Medewerker RO

machtiging

Verlenen /weigeren aanlegvergunning al dan niet in combinatie met vrijstelling

·Adj. BP/PD

mandaat

Toepassing geven aan het bepaalde in artikel 23 WRO (publicatie en ter inzage leggen bestemmingsplan)

·Medewerker RO

machtiging

Correspondentie en informatieverstrekking aangaande bestemmingsplannen en in voorbereiding zijnde plannen

·Medewerker RO

machtiging

Opstellen verweerschrift/ beroepschrift en pleitnota in bestemmingsplanprocedure

·Adj. BP

mandaat

Kennisgeving en terinzagelegging van (ontwerp) besluiten van andere overheden

·Medewerker RO

machtiging

Opstellen en verzorgen benodigde publicaties

·Medewerker RO/ Admin. medewerker/ Medewerker VV

machtiging

Voeren van vooroverleg met Provinciale Commissie Gemeentelijke Plannen als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985

·Medewerker RO

machtiging

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan bij Gedeputeerde Staten tijdens een hoorzitting naar aanleiding van ingebrachte bedenkingen tegen de vaststelling van een bestemmingsplan (artikel 27, derde lid, WRO)

·Medewerker RO

machtiging

Voeren van overleg, als bedoeld in artikel 10:30, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, met Gedeputeerde Staten omtrent een voorgenomen gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van goedkeuring van bestemmingsplannen

·Medewerker RO

machtiging

Voorbereidende werkzaamheden ter afhandeling van een verzoek om planschade ex artikel 49 WRO

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Niet ontvankelijk verklaren verzoek om planschade indien niet wordt voldaan aan artikel 49 lid 3 WRO (niet betalen € 300,-)

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Bevestigen van ontvangst verzoek en wijzen op verplichting ex artikel 49 lid 3 WRO en verzoeken indienen nadere gegevens (o.a. aanvraagformulier)

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Informatieverstrekking over WVG procedure en over percelen waarop een voorkeursrecht is gevestigd

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Handelingen en correspondentie in verband met toepassing procedure Wet voorkeursrecht Gemeenten (WVG)

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Publicatie / bekendmakingen op grond van de WVG

·JZ medewerker / medewerker RO

machtiging

Wegenverkeerswet

 

 

Het voeren van correspondentie en verstrekken van informatie aangaande verkeersmaatregelen en verkeer en vervoerszaken

·Beleidsmede-werker verkeer en vervoer

machtiging

Verlenen ontheffing van het bepaalde in afdeling 3, 12, 13 en 18 van hoofdstuk 5 Voertuigreglement ex artikel 149 lid 1 onder d WVW juncto artikel 7:1 Voertuigenreglement eea na toestemming college tenzij het betreft provinciale doorgaande wegen en/of indien het betreft de in de bijlage genoemde voortuigen een en ander overeenkomstig de in de bijlage opgenomen voorwaarden

·Directeur van de Dienst voor het wegverkeer

mandaat aan niet- ondergeschikte

Verlenen ontheffing ex artikel 149 lid 1 onder d WVW juncto artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten eea na toestemming college tenzij het betreft provinciale doorgaande wegen en/of indien het betreft de in de bijlage genoemde voortuigen een en ander overeenkomstig de in de bijlage opgenomen voorwaarden

·Directeur van de Dienst voor het wegverkeer

mandaat aan niet- ondergeschikte

Beslissen op aanvraag parkeervergunning

·Adj. PD

mandaat

Verstrekken informatie in verband met parkeervergunningen

·Medewerker VV

machtiging

Intrekken parkeervergunning

·Adj. PD

mandaat

Beslissen op verzoek op ontheffing op grond van art. 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

·Adj BP/PD

mandaat

Afdeling Beleid en Projecten Welzijn/ onderwijs

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Subsidie/ onderwijs

 

 

Voeren van correspondentie aangaande subsidieaanvragen

·Medewerker

· welzijn

machtiging

Toekennen van definitieve subsidies

·Adj. BP

mandaat

Verlenen van voorschotten op toegekende subsidies

·Adj. BP

mandaat

Doen van mededelingen aan belanghebbenden inzake in begroting opgenomen bedragen voor subsidies

·Medewerker welzijn

machtiging

Algemene correspondentie m.b.t het verlenen van subsidies

·Medewerker welzijn

machtiging

Ondertekening van het aanvraagformulier voor subsidie in het kader van verkeerseducatie scholen van de provincie Limburg (exacte benaming: Nadere Subsidieregels Verkeerseducatie 2008-2011)

·Adj. BP

mandaat

Uitvoeren van de Verordening Leerlingenvervoer en voeren van correspondentie hieromtrent.

·Medewerker onderwijs/ Admin. medewerker PD

machtiging

Nemen besluiten op grond van de verordening leerlingenvervoer gemeente Gulpen-Wittem.

·Adj. BP

mandaat

Verlenen van opdrachten aan taxibedrijven voor leerlingenvervoer

·Adj. BP

volmacht

Verlenen ontheffing Leerplichtwet

·Adj. BP

mandaat

Voeren van correspondentie en verstrekken informatie aangaande het leerlingenvervoer en leerplichtwet

·Medewerker onderwijs

mandaat

Nemen besluiten op grond van de regeling stimulering leszwemmen

·Adj. BP

mandaat

Voeren van correspondentie en verstrekken informatie in het kader van de regeling stimulering leszwemmen

·Medewerker onderwijs/ Admin. medewerker PD

machtiging

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 

 

Verrichten werkzaamheden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

·Medewerker WMO kantoor

·Medewerker WMO

Mandaat aan niet onder

geschikte

Informatie geven over de WMO en aanverwante zaken en cliënten eventueel doorverwijzen

·Medewerker WMO kantoor

·Medewerker WMO

Machtiging niet onder

geschikte

Nemen besluiten op grond van de WMO

·Medewerker WMO kantoor

·Medewerker WMO

Mandaat niet onder

geschikte

Aanvraag voor een voorziening door cliënten in behandeling nemen en de aanvraag begeleiden tot het moment dat er een advies van CIZ of GGD is

·Medewerker WMO

machtiging

Beëindiging of intrekking voorziening op grond van de verordening WMO

·Medewerker WMO

·Medewerker WMO kantoor

Mandaat niet onder

geschikte

Beslissen omtrent aanvraag gehandicaptenparkeerkaart op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

mandaat

Verstrekken informatie over gehandicaptenparkeerkaart

·Medewerker WMO/ Medewerker publieksbalie

machtiging

Berichtgeving aan leverancier tot levering dan wel beëindiging voorziening aan WMO-cliënt

·Medewerker WMO

·Medewerker WMO kantoor

machtiging

Diversen

 

 

WMO

 

 

Opvragen informatie en inwinnen deskundigenadvies in het kader van de uitvoering van de WMO

·Medewerker WMO

·Medewerker WMO kantoor

Machtiging/ volmacht aan niet onder

geschikte

Vragen offerte en verstrekken opdrachten in verband met voorzieningen op grond van de WMO

·Medewerker WMO kantoor

·Medewerker WMO

Machtiging/ volmacht aan niet onder

geschikte

Berichtgeving naar aanleiding van besluit, inzake uitbetaling financiële vergoeding aan woningeigenaar

·Medewerker WMO kantoor

·Medewerker WMO

Machtiging aan niet onder

geschikte

Indienen aanvraag Rijksbijdrage opvang asielzoekers

·Medewerker welzijn

machtiging

Voeren correspondentie betreffende opvang asielzoekers

·Medewerker welzijn

machtiging

Afdeling Publieksdiensten Bouwzaken

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

Woningwet

 

 

Tenzij anders vermeld wordt in het onderstaande onder bouwvergunning begrepen de lichte bouwvergunning, de reguliere bouwvergunning en de bouwvergunning fase 1 en 2.

Tenzij anders vermeld geldt een mandaat aan de administratief medewerker tevens voor de medewerker vergunningverlening

 

Publicaties in kader bouwvergunningen/ vrijstellingen

·Admin. medewerker

machtiging

Verlenen lichte bouwvergunning

·Medewerker VV PD

mandaat

Verlenen reguliere bouwvergunning

·Adj. PD

mandaat

Verlenen bouwvergunning 1e fase/ gewijzigde 1e fase

·Adj. PD

mandaat

Verlenen bouwvergunning 2e fase

·Adj. PD

mandaat

Weigeren lichte bouwvergunning

·Adj. PD

mandaat

Weigeren reguliere bouwvergunning

·Adj. PD

mandaat

Weigeren bouwvergunning 1e fase/ gewijzigde 1e fase

·Adj. PD

mandaat

Weigeren bouwvergunning 2e fase

·Adj. PD

mandaat

Voeren van correspondentie op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 47 van de Woningwet tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een lichte bouwvergunning, reguliere bouwvergunning en een reguliere gefaseerde bouwvergunning

·Admin. medewerker

machtiging

Voeren van algemene correspondentie en verstrekken van informatie aangaande bouwvergunning

·Admin. medewerker /Medewerker VV PD

Mandaat/

machtiging

Besluit tot het op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 47 van de Woningwet tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een lichte bouwvergunning, reguliere bouwvergunning en een gefaseerde bouwvergunning

·Adj. PD

mandaat

Besluiten inzake aanhouding en doorbreken aanhouding ex artikel 50 WW, 51 WW 51a WW, 52 WW, 52aWW, 53 WW, 54 WW, 55 WW, 56b WW, alsmede doen van mededeling dat aanhouding is beëindigd

·Adj. PD

mandaat

Verdagen beslissing op aanvraag om bouwvergunning (reguliere, 1e en 2e fase) ex artikel 46 lid 2 WW

·Adj. PD

mandaat

Handelingen ter voorbereiding van een bouwvergunning

·Admin. medewerker

machtiging

Mededeling ex artikel 56a lid 8 WW (gewijzigde aanvraag 1e fase)

·Admin.

· medewerker

machtiging

Verzoeken tot aanvullen c.q. aanpassen principe-verzoeken bouwplannen/ welstandsplannen/ verzoeken tot aanvullen bouwaanvraag ex artikel 47 WW

·Admin. medewerker

machtiging

Doen van mededeling dat bouwaanvraag al dan niet ontvankelijk is

·Admin.

medewerker

machtiging

Kennisgeving aan inspecteur / RDMZ ex artikel 46 lid 6 en 7 WW

·Admin.

· medewerker

machtiging

Mededeling dat bouwplan wijziging behoeft ex artikel 52 lid 4 WW / 53 lid 6 WW

·Admin.

medewerker

machtiging

Doen van mededeling omtrent welstands- monumentenaanvraag / advies welstandscommissie

·Admin. medewerker

machtiging

Toets aan welstandsnota/ advies welstand mbt aanvraag lichte bouwvergunning

·Adj. PD

machtiging

Voeren correspondentie en verstrekken informatie aangaande welstand, welstandsnota en welstandsaanvragen

·Admin. medewerker

machtiging

Afgeven van een geschiktheidverklaring in kader woningbouw

·Medewerkers milieu/bodem

machtiging

Kennisgeving dat bouwvergunning/monumentenvergunning van rechtswege is verleend

·Adj. PD

machtiging

Intrekken bouwvergunning op verzoek vergunninghouder

·Adj. PD

mandaat

Intrekken bouwvergunning niet op verzoek vergunninghouder

·Adj. PD

mandaat

Mededeling dat werkzaamheden plaatsvinden in strijd met wettelijk voorschrift en verzoek vergunning aan te vragen (zie ook mandaten handhaving)

·Medewerker VV PD

machtiging

Inschrijven in openbaar register van bouwvergunningen

·Admin.

· medewerker

machtiging

Doen van mededeling dat tevens andere vergunning is vereist naast reeds aangevraagde vergunning

·Admin. medewerker

machtiging

Verzorgen publicaties aangaande bouwplannen

·Admin. medewerker

machtiging

Bouwverordening/ Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

 

 

Toetsing aanvraag voor lichte bouwvergunning aan redelijke eisen van welstand

·Medewerker VV PD

machtiging

Verlenen gebruiksvergunning

·Adj. PD

mandaat

Weigeren gebruiksvergunning ex artikel 2.11.5 Gebruiksbesluit/ bouwverordening

·Adj. PD

mandaat

Intrekken gebruiksvergunning ex artikel 2.11.6, tweede lid Gebruiksbesluit/bouwverordening

·Adj. PD

mandaat

Wijzigen gebruiksvergunning ex artikel 2.11.6, eerste lid Gebruiksbesluit/bouwverordening

·Adj. PD

mandaat

Verrichten voorbereidende handelingen mbt aanvraag gebruiksvergunning, inclusief aanschrijvingen

·Brandweer Parkstad

·Medewerker VV PD

machtiging

aan niet -ondergeschikte

Bevestiging van ontvangst van aanvraag gebruiksvergunning

·Brandweer Parkstad

·Medewerker VV PD

·Admin. medewerker

machtiging aan niet- ondergeschikte

Bevestiging van ontvangst van aanvraag gebruiksmelding ex artikel 2.12.3 Gebruiksbesluit

·Medewerker VV PD

·Admin. medewerker

machtiging aan niet- onder

geschikte

Bieden gelegenheid aanvullen aanvraag gebruiksmelding ex artikel 2.12.2. lid 4 jo. 2.12.2 lid 1 Gebruiksbesluit jo artikel 4:5 van de Awb.

·Medewerker VV PD

·Admin. medewerker

machtiging aan niet- onder

geschikte

Opleggen van nadere voorwaarden voor Gebruiksmelding ex artikel 2.12.4 Gebruiksbesluit

·Adj. PD

mandaat

Wijzigen van nadere voorwaarden voor Gebruiksmelding ex artikel 2.12.5 Gebruiksbesluit

·Adj. PD

mandaat

Gebruik niet in overeenstemming met Gebruiksmelding

·Adj. PD

mandaat

Bieden gelegenheid aanvullen aanvraag gebruiksvergunning ex artikel 2.11.2. lid 3 Gebruiksbesluit jo artikel 4:5 van de Awb.

·Brandweer Parkstad

·Medewerker

VV PD

machtiging aan niet –onder

geschikte

Aanhouden van een aanvraag om gebruiksvergunning ex artikel 2.11.3, tweede lid van het Gebruiksbesluit/bouwverordening

·Medewerker

VV PD

machtiging aan niet –onder

geschikte

Verdagen beslissing op aanvraag gebruiksvergunning ex artikel 2.11.3, eerste lid van het Gebruiksbesluit

·Adj. PD

mandaat

Verbinden van voorwaarden aan de Gebruiksvergunning ex artikel 2.11.4 van het Gebruiksbesluit/bouwverordening

·Adj. PD

mandaat

Voornemen buiten behandeling stellen Gebruiksvergunning

·Medewerker

VV PD

machtiging aan niet onder

geschikte

Besluit voornemen buiten behandeling stellen Gebruiksvergunning

·Adj. PD

mandaat

Intrekken gebruiksvergunning ex artikel 6.1.6. bouwverordening

·Adj. PD

mandaat

Horen vergunninghouder voorafgaand aan intrekken gebruiksvergunning ex artikel 6.1.6. bouwverordening

·Brandweer Parkstad

·Medewerker

VV

machtiging aan niet ondergeschikte

Geven van toestemming tot in gebruik nemen van een rookkanaal waarin brand heeft gewoed ingevolge artikel 4 bijlage 3 bouwverordening

·Adj. PD

machtiging aan niet ondergeschikte

Correspondentie aangaande gebruiksvergunning en brandveiligheid bouwverordening

·Brandweer Parkstad

·Medewerker VV PD

machtiging aan niet ondergeschikte

Niet ontvankelijk verklaren aanvraag sloopvergunning ex artikel 8.1.3 bouwverordening

·Adj. PD

mandaat

Verrichten voorbereidende handelingen en voeren correspondentie aangaande aanvragen sloopvergunning

·Admin. medewerker

machtiging

Verlenen/ weigeren / aanhouden / intrekken sloopvergunning/sloopmelding

·Adj. PD

mandaat

Mededeling dat geen sloopvergunning is vereist

·Admin.

· medewerker

machtiging

Verlenen vrijstellingen/ ontheffingen van bouwverordening / Bouwbesluit

·Adj. PD

mandaat

Overschrijven op naam van vergunning

·Adj. PD

mandaat

Voornemen aanschrijven op grond van bouwverordening

·Medewerker MIH/ Medewerker VV

machtiging

Correspondentie en informatie over bouwverordening

·Admin. medewerker

Machtiging

Bouwbesluit

 

 

Vragen offerte en verstrekken van opdracht aan constructiebureau/ adviesbureau

·Adj. PD

Volmacht

Monumentenwet

 

 

Handelingen ter voorbereiding van een monumentenvergunning

·Medewerker VV PD

Machtiging

Doorzenden aanvragen om monumentenvergunning waarover Minister beslist

·Medewerker VV PD

Machtiging

Doen van mededeling omtrent advies monumentencommissie

·Medewerker VV PD

Machtiging

Verdagen beslistermijn ex artikel 16 Monumentenwet

·Adj. PD

Mandaat

Doen van mededeling dat de monumentenvergunning van rechtswege is verleend

·Adj. PD

Machtiging

Niet ontvankelijk verklaren van een aanvraag om monumentenvergunning/ sloopvergunning

·Adj. PD

Mandaat

Intrekken van een monumentenvergunning ex artikel 21 Monumentenwet

·Adj. PD

Mandaat

Handelingen ter voorbereiding van een sloopvergunning ex art. 37 Monumentenwet

·Medewerker VV PD

Machtiging

Doen van mededelingen omtrent beleidswijzigingen aan de Rijksdienst voor de monumentenzorg en gedeputeerde staten

·Medewerker VV PD

Machtiging

Op de hoogte stellen van de Minister van OCW van een besluit tot vaststellen van een gemeentelijk Restauratie uitvoeringsprogramma of een besluit tot wijziging daarvan

·Medewerker VV PD

Machtiging

Doorzenden aanvragen naar Minister en/of Stichting Nationaal Restauratiefonds

·Medewerker VV PD

Machtiging

Ondertekenen aanvraagformulier restauratiesubsidie Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten (Brrm)

·Medewerker VV PD

Machtiging

Verrichten handelingen met betrekking tot monumentensubsidieverzoeken

·Medewerker VV PD

machtiging

Verzoeken om aanvullende gegevens met betrekking tot vergunningaanvraag of subsidieverzoek

·Admin. medewerker

machtiging

Kennisgeving van beslissing omtrent vergunningaanvraag/ subsidieverzoek

·Admin. medewerker

machtiging

Voeren van correspondentie en verstrekken informatie inzake monumenten

·Admin. medewerker

machtiging

Verzorgen publicaties

·Admin. medewerker

machtiging

Milieu

 

 

Handelingen ter voorbereiding van een milieuvergunning c.q. melding

·Medewerker VV PD

machtiging

Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder in het kader van een bouwplan

·Adj. PD

mandaat

Wet Milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewateren, Grondwaterwet, Wet Bodembescherming, Wet afvalwater, Wet geluidhinder:

·advisering andere overheden met betrekking tot ontheffing- en vergunningverlening

·kennisgeving en terinzagelegging van besluiten van andere overheden

·rapportage en verstrekking van feitelijke gegevens op verzoek van andere overheden

·Medewerker VV Milieu / medewerker MIH

machtiging

Aanschrijven inrichtinghouder tot het doen van een melding of aanvraag om vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer (in gevallen waarin de inrichting in werking is zonder of zonder toereikende vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer

·Medewerker MIH// Mede-werker VV PD

machtiging

Bepalen dat revisievergunning is vereist en inrichtinghouder hiertoe aanschrijven

·Medewerker VV PD / medewerker MIH

machtiging

Doen van mededeling van beslissing omtrent geheimhouding

·Medewerker VV PD / medewerker MIH

machtiging

Beslissing op verzoek om geheimhouding gegevens ex artikel 19.5 Wet Milieubeheer

·Medewerker VV PD / medewerker MIH

machtiging

Mededeling van bevindingen van verrichte milieucontrole binnen Wet Milieubeheer inrichtingen

·Medewerker VV PD / medewerker MIH

machtiging

Mededeling van bevindingen van verrichte milieucontrole buiten Wet Milieubeheer Inrichtingen

·Medewerker VV PD/ Medewerker MIH

machtiging

Verlenen van een vergunning ex artikel 8.1/ 8.4 van de Wet Milieubeheer indien

·geen zienswijzen zijn ingediend

·wel zienswijzen zijn ingediend

·Adj. PD

·College

mandaat

geen mandaat

Verzoek om subsidie bij andere overheidsorganen

·Adj. BP/ PD

machtiging

Besluit of milieueffectrapportage moet worden opgemaakt

·Adj. PD

mandaat

Voeren van correspondentie en verstrekken informatie aangaande inrichtingen en Wet Milieubeheer

·Medewerker VV PD / medewerker MIH

machtiging

Uitvoeren beleid voor het stoken van vuren in de open lucht en in behandeling nemen aanvragen tot ontheffing, voeren correspondentie en verstrekken informatie dienaangaande

·Medewerker VV PD

machtiging

Verlenen / weigeren ontheffing van het verbod om afvalstoffen te verbranden

·Adj. PD

mandaat

Verzorgen publicaties

·Admin. medewerker

machtiging

Melding ex artikel 8.41 Wet Milieubeheer

 

 

Accepteren van een melding ex artikel 8.41 Wet Milieubeheer

·Adj. PD

Machtiging

Ontvangstbevestigingen van de melding en toezending van de melding aan betrokken bestuursorganen

·Admin.

Medewerker /

Medewerker VV PD

machtiging

Voorbereidende handelingen om te komen tot een besluit tot het vaststellen van nadere eisen

·Admin. medewerker/ Medewerker VV PD

machtiging

Het nemen van een beschikking tot het vaststellen van nadere eisen

·Adj. BP/ PD

mandaat

Het toezenden van de definitieve beschikking tot het (of niet) opleggen van nadere eisen aan de inrichtinghouder en belanghebbenden

·Admin. medewerker/ Medewerker VV PD

machtiging

Melding ex artikel 8.19 Wet Milieubeheer

 

 

Ontvangstbevestiging van de melding en toezending van de melding aan betrokken bestuursorganen

·Admin. medewerker / Medewerker VV PD

machtiging

Alle voorbereidende handelingen om te komen tot een besluit houdende een verklaring tot het al dan niet accepteren van een melding als bedoeld in artikel 8.19 lid 2 van de Wet Milieubeheer

·Admin. medewerker / Medewerker VV PD

machtiging

Het nemen van een besluit inzake een verklaring tot het al dan niet accepteren van een melding als bedoeld in artikel 8.19 lid 2 van de Wet Milieubeheer

·Admin. medewerker / Medewerker VV PD

mandaat

Toezenden van de verklaring aan de vergunninghouder en belanghebbenden

·Admin. medewerker / Medewerker VV PD

machtiging

Mededeling doen van de verklaring door ter inzagelegging en kennisgeving in een of meer dag-, nieuws, of huis aan huisblad

·Admin. medewerker / MedewerkerVV PD

machtiging

Wijziging intrekking/ vergunning

 

 

Nemen besluit tot intrekken vergunning ex 8.25 lid 1 sub a/ b

·8.25 lid 1 sub c/ d/ e/f

·8.25 lid 8 bieden mogelijkheid indienen zienswijze

·Adj. PD

·Admin. medewerker / Medewerker VV PD

mandaat

machtiging

Artikel 8.26 Wet Milieubeheer intrekken vergunning op verzoek vergunninghouder

·Adj. PD

mandaat

Afval

 

 

Afhandelen verzoek tot inzameling grofvuil

·Admin. medewerker

machtiging

Tijdelijk wijzigen dagen en tijden ophalen huishoudelijk afval en grofvuil

·Admin. medewerker

mandaat

Handhaving

 

 

1e verzoek ongedaan maken overtreding

·Medewerker Milieu BP / medewerker MIH, medewerker VV PD/ medewerker RO/ jur. Medewerker/ medewerker brandweer parkstad

machtiging

Kennisgeving bevindingen van verrichte controle in kader handhaving/toezicht

·Medewerker MIH/ medewerker VV PD

machtiging

Voornemen om handhavend op te treden. Voorwaarde: voorafgaand dient overleg plaats te vinden met portefeuillehouder handhaving

·Adj. PD/jur. medewerker

Mandaat (machtiging)

Bieden mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijze met betrekking tot een voornemen om handhavend optreden

·Medewerker MIH / Medewerker VV PD/ Medewerker RO/ Medewerker Milieu BP

machtiging

Opstellen verslag nav voornemen handhavend optreden (zienswijze)

·Adj. PD/ID/ BP

machtiging

Nemen van een beslissing omtrent begunstigingstermijn (besluit tot verlengen of weigering van verlening of aanpassing anderszins)

·Jur. medewerker

mandaat

Effectueren van bestuursdwang/ opleggen dwangsom

·Alg. Directeur

mandaat

Afwijzen verzoek om handhaving

·Adj. Directeur PD

Mandaat

Doen van kennisgeving van inbewaringstelling van een verwijderd voertuig zoals bedoeld in artikel 12 van de Wegsleepregeling Gulpen-Wittem

·Medewerker MIH

machtiging

Toepassing geven aan de wegsleepbevoegdheid

·Opsporings-ambtenaren Regio Politie Limburg Zuid

·Marktmeester

mandaat aan niet-

ondergeschikte

Mededeling inzake bouwen in afwijking van of zonder bouw- en/of monumentenvergunning

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Mededeling omtrent gebruik in strijd met wettelijk voorschrift (o.a bestemmingsplan)

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Mondeling verzoek tot het staken van bouw- en/of sloopwerkzaamheden

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Bevestiging van het mondeling verzoek tot het staken van bouw- en/of sloopwerkzaamheden

·Adj. PD

machtiging

Verzoek tot stilleggen van de bouw/ sloopwerkzaamheden alsmede stilleggen aanlegwerkzaamheden

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

mandaat

Toepassen bestuursdwang ex artikel 100 WW

·Adj. PD

mandaat

Mededeling van bevindingen bij verrichte controle

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Vooraankondiging bestuursrechtelijke handhaving of informele waarschuwing

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Verzoek flankerend optreden

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Ontvangstbevestiging verzoek tot het nemen van een handhavingsbesluit

·Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Correspondentie inzake handhavingsprocedures

·Adj. PD/ JZ medewerker / Medewerker MIH/ Medewerker VV PD/ Medewerker RO

machtiging

Handelingen ter invordering van verbeurde dwangsommen

·JZ medewerker

machtiging

Mededeling van hoogte verbeurde dwangsom

·JZ medewerker

machtiging

Besluit omtrent innen of niet van verbeurde dwangsommen

·Adj. PD

machtiging

Correspondentie en nemen besluiten inzake procedure innen verbeurde dwangsommen

·JZ medewerker

machtiging/

volmacht

Intrekken dwangsom ex artikel 5:34 Awb

·Adj. PD

machtiging

Afdeling Publieksdiensten Burgerzaken

Omschrijving bevoegdheid

Functionaris

Aard bevoegdheid

In ontvangst nemen en doorgeleiden van aanvraag van een verklaring omtrent gedrag

·Medewerker

· Publieksbalie

machtiging

Namens het college van burgemeester en wethouders beslissen op verzoeken van burgers, afnemers en derden ingevolge artikel 98, 99, 100 en 109, van de Wet GBA inzake:

·afgifte van verklaringen en afschriften uit de GBA;

·informatieverstrekking uit de GBA;

·het maken van selecties uit de GBA; aan burgers, afnemers en derden.

·Medewerker

· Publieksbalie

mandaat

Indiening van meldingen op grond van de artikelen 27 en 28 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

·Beleidsmede-werker Publieksbalie/ Medewerker VV APV

mandaat/

machtiging

Afgeven van verklaringen uit het bevolkingsregister

·Medewerker

· Publieksbalie

machtiging

Tekenen voor ontvangst van dwangbevelen en andere persoonlijk afgegeven stukken

·Medewerker

Publieksbalie/ Medewerker receptie

volmacht

Waarmerken van documenten dan wel voor echt verklaren van kopieën of afschriften van documenten dan wel het legaliseren of voor echt verklaren van handtekeningen

·Medewerker Publieksbalie

machtiging

Doen van meldingen van gegevensverwerkingen aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

·Medewerker VV APV

machtiging

Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

 

 

Afnemen van een eigen verklaring onder ede of belofte als bedoeld in artikel 36, tweede lid, Wet GBA

·1e medewerker Publieksbalie

machtiging

Namens het college van burgemeester en wethouders een beslissing nemen conform artikel 83 en 86 van de Wet GBA (ambtshalve afvoeren uit GBA)

·Adj. PD

mandaat

Paspoortwet ed.

 

 

In behandeling nemen aanvragen en uitreiken van reisdocumenten alsmede verstrekken informatie

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Afgeven bewijzen van nederlanderschap

·Medewerker Publieksbalie

machtiging

Sturen van kennisgeving verkrijging nederlandschap

·1e Medewerker Publieksbalie

machtiging

Uitoefening van bevoegdheden op grond van de Wet op het Nederlanderschap

·1e Medewerker Publieksbalie

mandaat van burgemeester

Onttrekken van een Nederlands reisdocument aan het verkeer, ingevolge artikel 67 van de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN).

·Medewerker Publieksbalie

machtiging

Uitoefening van bevoegdheden op grond van artikel 8 van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

(zie tav ondertekening besluit van 1 april 2003)

·1e medewerker Publieksbalie

ondermandaat van burgemeester

Adviseren inzake verzoeken tot geslachtsnaamwijziging ingevolge Burgerlijk Wetboek, Boek 1.

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

mandaat

Afgeven van:

·een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

·een attestatie de vita

·1e Medewerker

Publieksbalie

·Medewerker Publieksbalie

mandaat van burgemeester

Wegenverkeerswet e.d.

 

 

Beslissen omtrent tijdelijke verkeersmaatregelen

·Adj. PD/BP

mandaat

Verstrekken informatie en opvragen informatie met betrekking tot tijdelijke verkeersmaatregelen

·Medewerker VV APV

machtiging

Afgeven rijbewijzen, per 1 oktober 2006 in behandeling nemen aanvragen en uitreiken rijbewijzen

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Nemen van beslissingen ter zake van afgifte en omwisseling van rijbewijzen ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 en het Wegenverkeersreglement.

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Beslissen ter zake het verlies van geldigheid van rijbewijzen ingevolge artikel 124 van de Wegenverkeerswet 1994.

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Wet op de lijkbezorging

 

 

Verlenen van vergunning tot het in voortdurend gebruik afstaan van grafruimten op de algemene begraafplaats

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Verlenen van vergunning tot het plaatsen van graftekens, grafmonumenten, bomen of heesters op graven op de algemene begraafplaats

·1e medewerker Publieksbalie

mandaat

Verlenen van toestemming voor het begraven van lijken van niet-inwoners in kosteloze graven

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

mandaat

Verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van lijken en/ of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in eigen graven/ algemene graven en urnennissen en het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Namens de burgemeester afgeven van een verlof tot ontleding t.b.v. de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs, ingevolge artikel 68 van de Wet op de Lijkbezorging.

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

mandaat

Namens de burgemeester afgeven internationale lijkenpas ingevolge artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging.

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Namens de burgemeester verlenen van verlof tot begraven buiten reguliere periode ingevolge artikel 17 van de Wet op de Lijkbezorging (uitstel van lijkbezorging)

·1e Medewerker Publieksbalie

machtiging

Uitoefening van de verplichtingen en bevoegdheden van de burgemeester, c.q. het college van burgemeester en wethouders zoals genoemd in de artikelen 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging, waaronder het zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging, het voldoen van de kosten van lijkbezorging en het nemen van beslissingen omtrent het verhaal van kosten op de nabestaanden en het verrichten van alle nodige handelingen ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 21 en 22 van de Wet op de lijkbezorging.

·Adj. PD

mandaat

Namens de burgemeester verlenen van verlof tot opgraving en herbegraving resp. tot ontleding ingevolge artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging.

·Beleidsmede- werker Publieksbalie

mandaat

Kieswet e.d.

 

 

Namens de burgemeester afgeven van een kiezerspas, uitgeven van een volmachtbewijs of omzetten van een oproepingskaart in een kiezerspas.

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

mandaat

Weigeren van een kiezerspas, een volmachtbewijs of het omzetten van een oproepingskaart in een kiezerspas.

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

mandaat van burgemeester

Namens de voorzitter van het hoofdstembureau in ontvangst nemen van in te dienen kandidatenlijsten, ingevolge H1 van de Kieswet.

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

machtiging

Uitvoeren van de handelingen ingevolge art. H4, lid 3 en 4 van de Kieswet (afleggen van ondersteuningsverklaringen).

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

machtiging van burgemeester

Uitreiken van nieuwe oproepingskaarten en/of stempassen

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

machtiging

Uitvoering van werkzaamheden mbt

·Stemming

·Stemmen op het stembureau naar keuze

·Stemmen per brief

·Stemmen bij volmacht als bedoeld in de Kieswet

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

machtiging

Verstekken van inlichtingen uit het kiezersregister

·Vergunning

verlener APV

·1e medewerker publieks

· balie

machtiging

Verstrekken volmachtsbewijs op grond van de Kieswet

·Vergunning

verlener APV

·1e medeweker publieks

· balie

machtiging

Invalidenparkeerkaart

 

 

Verstrekken van informatie en voeren correspondentie aangaande invalidenparkeerkaarten

·Medewerker Publieksbalie

mandaat

Geven van beschikking op aanvraag invalidenparkeerkaart

·Beleidsmede-werker Publieksbalie

mandaat

Beslissen omtrent aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

·Adj. PD/BP

mandaat

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats

·Adj. PD/BP

mandaat

Verstrekken informatie en opvragen informatie met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen

·Medewerker wmo

machtiging

APV

 

 

Correspondentie en verrichten voorbereidende handelingen in verband met afhandeling aanvragen op grond van de APV alsmede algemene informatie verstrekking mondeling en schriftelijk aangaande de APV alsmede daarmee samenhangende onderwerpen

·Medewerkers BP/PD

machtiging

Intrekken, wijzigen of schorsen van de vergunning ex artikel 1.6 APV

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 1.9 APV (vergunning of melding weigeren op basis van samenloop)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.1.3.1 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing voor het verspreiden van gedrukte stukken)

·Medewerker VV APV

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.1.4.3 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing van het verbod op te treden als straatartiest

·Adj. PD

mandaat

Doen van mededeling over van toepassing zijn artikel 2.1.5.1 APV (plaatsen voorwerpen op de weg)

·Medewerker VV APV

machtiging

Toepassing geven aan artikel 2.1.5.2 APV (verlenen of weigeren van vergunning voor het veranderen van een weg)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.1.5.3 APV (accepteren of weigeren van een melding, opleggen voorwaarden, verbieden aanleg van een uitweg).

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.1.6.10 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing van verbod tot plaatsen voorwerpen nabij hoogspanningsleidingen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.2.2. APV (verlenen of weigeren evenementenvergunning ex artikel 2.2.2 van de APV

·Adj. PD

mandaat

Verzenden bericht dat evenement niet als gemeld kan plaatsvinden, verbinden voorwaarden aan evenement

·Medewerker VV APV

mandaat

Verlenen van toestemming voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van een evenement

·Adj. PD

volmacht

Toepassing geven aan artikel 2.3.1.3 APV (verlenen of weigeren ontheffing exploiteren terras)

·Adj. PD

Mandaat bevoegdheid burgemeester

Toepassing geven aan artikel 2.3.1.4 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing sluitingstijden)

·Adj. PD

Mandaat bevoegdheid burgemeester

Goedkeuren of afkeuren modelregister ex artikel 2.3.2.3 (nachtregister) APV

·Dir. ID

Mandaat bevoegdheid burgemeester

Toepassing geven aan artikel 2.3.3.1 APV (verlenen of weigeren van een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid)

·Adj. PD

mandaat /bevoegdheid burgemeester

Toepassing geven aan artikel 2.4.5 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing voor het betreden van een plantsoen)

·Adj. PD

mandaat

Aanwijzen aanplakborden ex artikel 2.4.2 van de APV

·Medewerker VV APV

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.4.23 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing van verplichting niet laten uitvliegen duiven)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.4.24 APV (verlenen of weigeren van een ontheffing van het verbod tot het houden van bijen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.5.2 APV (verlenen of weigeren ontheffing van verplichting mbt verkoopregister)

·Adj. PD

mandaat

Nakijken register ex artikel 2.5.3 APV

·Medewerker VV

machtiging bevoegdheid burgemeester

Toepassing geven aan artikel 2.6.2 APV (verlenen of weigeren vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 2.6.4 APV (verlenen of weigeren ontheffing carbidschieten)

·Adj. PD

mandaat

Aanwijzing collectieve festiviteiten ex artikel 4.1.2 lid 1, 3 APV

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 4.1.2 APV (accepteren of weigeren van een melding incidentele festiviteiten)

·Adj. PD / medewerker MIH

mandaat

Toepassing geven aan artikel 4.1.5. APV (verlenen of weigeren van een ontheffing geluidhinder)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 4.1.5c (verlenen of weigeren van een ontheffing geluidhinder vrachtwagens)

·Adj. PD

mandaat

Opnemen mandaten afvalstoffen!

 

 

Toepassing geven aan artikel 4.4.2 APV (verlenen of weigeren kapvergunning)

·Adj. PD

mandaat

Opleggen verplichting tot herplant ex artikel 4.4.6 APV

·Adj. PD

Mandaat college

Beslissen op een verzoek om schadevergoeding ex artikel 4.4.7 APV

·Adj. PD

Mandaat college

Toepassing geven aan artikel 4.4.9 APV (bestrijding boomziekten)

·Adj. PD

Mandaat college

Verlenen of weigeren van een vergunning ex artikel 4.4.10 APV (bescherming publieke houtopstand)

·Adj. PD

Mandaat college

Aanvragen kapvergunning door de gemeente

·Medewerker civieltechniek

volmacht

Doen van mededeling omtrent vergunningvereiste

·Medewerker civieltechniek/ medewerker VV APC

 

Verstrekken van informatie aangaande afdeling 4 van Hoofdstuk 4 APV (kapvergunning)

·Medewerker civieltechniek/ Medewerker VV APV

machtiging

Toepassing geven aan artikel 4.6.1a APV (verlenen, weigeren ontheffing stankoverlast)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 4.6.2 APV (verlenen, weigeren ontheffing handelsreclame)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 4.7.2 APV (verlenen, weigeren ontheffing ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.1.2 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor parkeren van voertuigen van autobedrijven)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.1.2a APV (verlenen, weigeren ontheffing voor te koop aanbieden voertuigen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.1.5 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor parkeren van voertuigen gebruikt voor recreatie zoals caravans ed.)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.1.6 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor parkeren van reclamevoertuigen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.1.7 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor parkeren grote voertuigen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.1.10 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor het gebruik van een groenvoorziening door voertuigen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.2.1 APV (verlenen of weigeren vergunning voor het inzamelen van geld of goederen)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.2.2.3 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor venten met als doel vrijheid van meningsuiting)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.2.3.2 APV (verlenen of weigeren vergunning voor het innemen van een standplaats)

·Adj. PD

mandaat

Verstrekken informatie omtrent standplaatsen en vergunningen ex artikel 5.2.3 APV

·Marktmeester

machtiging

Toepassing geven aan artikel 5.2.3.5 APV (aanvraag voor een standplaatsvergunning aanhouden)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.2.5 APV (verlenen of weigeren vergunning organiseren snuffelmarkt)

·FAdj. PD

mandaat

bevoegdheid burgemeester

Toepassing geven aan artikel 5.4.2 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor verkeer in natuurgebieden)

·Adj. PD

mandaat

Toepassing geven aan artikel 5.6.2 APV (verlenen, weigeren ontheffing voor incidentele asverstrooiing)

·Adj. PD

mandaat

Toestaan en weigeren gebruik gemeentegrond

·Adj. PD

mandaat

 

 

 

Voeren van correspondentie en verstrekken informatie aangaande Wor en toerisme

·Beleids-medewerker toerisme

machtiging

Winkeltijdenwet/Kansspelen/Drank- en Horecawet ed

 

 

Verlenen ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen op grond van de Winkeltijdenwet

·Adj. PD

mandaat

Verlenen vergunning voor het houden van een loterij (artikel 3 Wet op de Kansspelen)

·Adj. PD

mandaat

Beoordelen mededeling als bedoeld in artikel 7c lid 3 van de Wet op de Kansspelen

·Adj. PD

mandaat

Verlenen vergunning ex artikel 28 Wet op de Kansspelen

·Adj. PD

mandaat

Verlenen vergunning speelautomaten ex artikel 30 van de Wet op de Kansspelen

·Adj. PD

mandaat van burgemeester

Handelingen ter uitvoering van de Wet op de Kansspelen en Drank- en Horecawet

·Medewerker Publieksbalie/Medewerker VV

machtiging

Verlenen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf ex artikel 3 van de Drank- en Horecawet

·Adj. PD

mandaat

Verlenen van een ontheffing ex artikel 35 van de Drank en Horecawet

·Adj. PD

mandaat van burgemeester

Intrekken van een Drank- en Horecavergunning ex artikel 31 Drank- en Horecawet op verzoek van de ondernemer

·Adj. PD

mandaat

Constateren en doen van mededeling van het vervallen van een Drank- en Horecavergunning ex artikel 33 Drank- en Horecawet

·Adj. PD

mandaat

Voeren correspondentie en verstrekken informatie aangaande Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, Winkeltijden wet

·Medewerker Publieksbalie/ Medewerker VV

machtiging

Diversen

 

 

Aanwijzen verkeersregelaars tijdens evenement

·Vergunning-verlener APV

Mandaat burgemeester

Het toe- en afwijzen van standplaatshouders op de weekmarkt op basis van de marktverordening gemeente Gulpen-Wittem 2007

·Adj. PD

mandaat

Intrekking van standplaatsvergunningen op de weekmarkt in Gulpen

·Adj. PD

mandaat

Benoeming tot lid van de marktcommissie

·Adj. PD

mandaat

Het toekennen of afwijzen van een kermisstandplaats op basis van de kermisverordening gemeente Gulpen-Wittem 2004

·Adj. PD

mandaat

Verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van oriëntatieritten

·Medewerker VV APV

mandaat

Afgeven van een bewijs van ontvangst kennisgeving alarminstallatie

·Medewerker Publieksbalie/ Medewerker VV

machtiging

Verzenden persbericht en verstrekken informatie aan derden en voeren correspondentie

·Beleids-medewerker communicatie

machtiging

Verlenen verklaring van geen bezwaar ex artikel 10 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het laten opstijgen van een heteluchtballon

·Adj. PD

mandaat van burgemeester

Beschikbaar stellen van dranghekken en dergelijke ten behoeve van evenementen

·1e Medewerker buitendienst

machtiging

Opdracht verstrekken ten behoeve van onderhoud materieel buitendienst.

·Werk-voorbereider

volmacht

Inhuren diensten ten behoeve van bedrijfsvoering buitendienst

·Werk-voorbereider

volmacht

Onder verwijzing naar artikel 1:16 BW, buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Gulpen-Wittem te benoemen ten behoeve van de voltrekking van één huwelijk, onder de voorwaarde dat het reeds in andere gemeenten benoemde (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijk stand betreffen

·Adj. PD

mandaat (machtiging)

Gulpen-Wittem, 2009

Bijlage 2: Lijst bestuurders en functiebenamingen medewerker

BurgemeesterA.R.B. van den Tillaar

WethouderJ. Bormans

WethouderP. Franssen

Algemeen-directeurL. Keulemans

ControllerSven Amkreutz

Medewerker Concern Control Huib Vandermeulen

Griffie:

griffierMarie-José van de Walle

adm. medewerker Judith Jongen

Afdeling Beleid en Projecten

Functie Naam

directeur Karina Jeurissen

adjunct-directeur Jean-Pierre Spelthan

projectmanager Jules Alberts

projectleider Wim Herberichs

medewerker accommodaties en Jos Schmitz

eigendommen

medewerker cultuurtechniek Leo Kramer

medewerker civieltechniek Wiel Dumoulin

medewerker civieltechniek Rob ten Horn

beleidsmedewerker verkeer en vervoer Vacature

administratief medewerker beleid Karin Lalieu

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Guil Lemmerlijn

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Ralf Defaux

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening John Janssen

beleidsmedewerker toerisme/recreatie Anne ten Horn

en evenementen

beleidsmedewerker milieu Ilona van den Esschert

beleidsmedewerker onderwijs Jo Martens

medewerker WMO --

beleidsmedewerker welzijn Ineke van der Laan

beleidsmedewerker welzijn Maud Doveren

beleidsmedewerker openbare orde en Peter Loneus

veiligheid

Afdeling Publieksdiensten

Functie Naam

directeur Mischa Kleukers

adjunct-directeur Maurice Dings

medewerker receptie/telefonie Annie Huveners

medewerker receptie/telefonie Francoise Lasoe

medewerker receptie/telefonie Lily Deckers

medewerker receptie/telefonie Andrea Schreuder

medewerker integrale handhaving John Ubachs

medewerker integrale handhaving Rolf Arninkhof

medewerker handhaving milieu Herman van Dijk

medewerker handhaving bouwen (extern) Theo Franssen

medewerker handhaving openbare ruimte Peter Pieters

marktmeester (extern)Toine Vincken

marktmeester Piet Franssen

beleidsmedewerker Publieksbalie Noël Thoen

1e medewerker Publieksbalie Willie Roebroeks

medewerker Publieksbalie Mariet Brouns

medewerker Publieksbalie Yvonne Straeten

medewerker Publieksbalie Ivonne Kikken

appl. beheerder Publieksdiensten Ger Bouchez

administratief medewerker Sylvia Horbach

medewerker uitvoering Jo Huveneers

voorman buitendienst/werkvoorbereider Fun Wijnen

1e medewerker buitendienst Joop van Hooijdonk

1e medewerker buitendienst Jo Eijkenboom

medewerker buitendienst Hub Blezer

medewerker buitendienst Frans Smeets

medewerker buitendienst Bart Otten

medewerker buitendienst Jan Kockelkoren

medewerker buitendienst Pierre Loosen

medewerker buitendienst Roger Pelzer

medewerker buitendienst Ary Noordam

medewerker buitendienst Math Keijenberg

medewerker buitendienst Pierre Broers

medewerker communicatie Melanie Coenen

medewerker digitale dienstverlening Manon Beuken

medewerker vergunningverlening Stephan Groven

publieksdiensten

medewerker vergunningverlening Dion Maas

publieksdiensten

medewerker vergunningverlening Jörgen Ossewaarde

publieksdiensten

medewerker vergunningverlening Martin van der Venne

publieksdiensten

medewerker publieksdiensten vergunning- Maud Bessems

verlening APV

administratief medewerker vergunningen Ilona ten Donkelaar

administratief medewerker Silvia Mullenders

administratief medewerker Nico van Deelen

administratief medewerker Lilian Nix

Afdeling Interne Dienstverlening

Functie Naam

directeur Guido Bessems

adjunct-directeur Anja Schreurs

medewerker bestuurssecretariaat Marly Lemmerlijn

medewerker bestuurssecretariaat Jacqueline Caelen

medewerker bestuurssecretariaat Marina Royen

beleidsmedewerker P&O Hub Lemmens

personeelsconsulent Cilly Urlings

personeelsconsulent Ta’Sangka Rothheudt

medewerker rechtspositie en Thea Bormans

arbeidsvoorwaarden

medewerker personeelsbeheer Audrey Starmans

beleidsmedewerker financiën Fred van den Bos

financieel beleidsmedewerker Bert Mulders

financieel beleidsmedewerker Petra Knops

financieel administratie medewerker Joke van der Heijden

financieel administratie medewerker Annie Jeukens

financieel administratie medewerker Marianne Kamalski

boekhoudkundig medewerker Ingrid Gidding

boekhoudkundig medewerker Helga van de Wetering

boekhoudkundig medewerker Gertie Debets

fiscaal beleidsmedewerker Kelly Bessems

medewerker Vastgoed/WOZ Ton Gossens

medewerker heffingen Annie Mommer

medewerker heffingen Marianne Schreurs

medewerker heffingen Marion van Oosterhout

medewerker heffingen Ingrid Bodewitz

medewerker Vastgoed Jan Knubben

beleidsmedewerker facilitaire zaken John Gooren

medewerker archiefbeheer Wim Mengelers

DIV-specialist Maurice Penders

medewerker post Lionne v.d. Kaap

medewerker post Winanda de Waal

bode/huismeester Hub Keulers

bode/huismeester Jo Senden

interieurverzorger Maria Loomans

interieurverzorger Zlata Zulic

beleidsmedewerker I&A Paul v. Oojen

systeem- en netwerkbeheerder Hans Pelsser

systeem- en netwerkbeheerder --

medewerker helpdesk Marcel Luyten

juridisch beleidsmedewerker Suzanne Deben-Lahaye

juridisch beleidsmedewerker Anita Heijnens

juridisch medewerker Naima Abbas

juridisch medewerker Nadine Damoisaux

medewerker verzekeringen Florry Everaarts

Licom :

ondersteuning archief/inkoop Peter Hoebrechts

Bijlage 3: Besluit mandaat ontheffingen bijzondere transporten van 18 december 2001

Bijlage 4: Toelichting bij de eerste wijziging

Toelichting behorende bij Mandaatregeling Gulpen-Wittem 2007, 1e wijziging.

Op 16 mei 2006 heeft het college de geheel gewijzigde mandaatregeling vastgesteld. De regeling is vervolgens op 1 juni 2006 in werking getreden. Vanwege de gewijzigde opzet en structuur van de regeling is op verzoek van de Ondernemingsraad afgesproken dat de regeling na 6 maanden geëvalueerd zou worden.

Dit is gebeurd en heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen in de regeling. Wel zijn er een aantal ontbrekende mandaten toegevoegd en kleine gebreken hersteld.

Bijgaand treft u dan ook aan de oude regeling aangevuld met enkele nieuwe mandaten. De nieuwe mandaten zijn allemaal in de regeling opgenomen om de regeling zo gebruiksvriendelijk te houden. De nieuwe mandaten zijn schuingedrukt weergegeven.

Het college heeft op 12 december 2006 met het voorgenomen besluit ingestemd. Vervolgens is advies gevraagd aan de Ondernemingsraad. In de overlegvergadering van 28 februari 2007 heeft de Ondernemingsraad positief geadviseerd over de wijzigingen.

Het college heeft op 13 maart 2007 de gewijzigde mandaatregeling vastgesteld.

De toelichting en werkwijze van de regeling behorende bij de mandaatregeling Gulpen-Wittem 2006 zijn nog steeds aktueel. Deze is derhalve nog steeds opgenomen in de mandaatregeling. Verwezen wordt naar de onderstaande Algemene Toelichting.

De regeling zal na publicatie in werking treden en wederom op Intranet worden geplaatst. Tevens zal de regeling worden geplaatst op Internet. Algemene Toelichting behorende bij de eerste wijziging

in verband met de gewijzigde organisatiestructuur is aanpassing van de huidige mandaatregeling noodzakelijk geworden. Zoals in het dienstverleningmodel ‘Gulpen-Wittem, gericht op vakwerk’ wordt aangegeven maakt een goed geregelde en actuele mandatering deel uit van de middelen om de beoogde doelen te bereiken. Bij mandatering geldt ingevolge het dienstverleningsmodel dat taken die voortvloeien uit reguliere opdrachten worden afgehandeld binnen kaders van een mandaatregeling. Uitgangspunt daarbij is het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Over de uitgangspunten bij het opnemen en toekennen van mandaten in deze mandaatregeling in het onderstaande meer.

De mandaatregeling regelt het verlenen van mandaat, machtiging en volmacht van bevoegdheden van het college, de burgemeester, de Heffingambtenaar alsmede de voorzitter van de commissie Bezwaarschriften en aan de medewerkers.

Alvorens nader in te gaan op de inhoud en opzet van de regeling zal een korte uitleg van de begrippen mandaat, machtiging en volmacht worden gegeven.

Mandaat

Ingevolge artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder mandaat verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever. Voor het verlenen van mandaat is geen wettelijke grondslag vereist. Mandaat kan in beginsel in alle gevallen worden verleend tenzij in een wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet. Verder kan geen mandaat worden verleend voor de in artikel 10:3 lid 2 of 3 Awb genoemde gevallen.

Van belang is verder dat een algemeen mandaat en een mandaat aan een niet-ondergeschikte schriftelijk dient te worden verleend. Daarnaast is er bij mandaat aan een niet-ondergeschikte instemming vereist van de gemandateerde.

Het voordeel van mandaat is dat de mandaatgever bevoegd blijft om de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Geadviseerd wordt om daarvan ook gebruik te maken indien het bijvoorbeeld politiek gevoelige of financieel ingrijpende besluiten betreft. Als oplossing hiervoor zou eraan gedacht kunnen worden om een mandaat onder voorwaarde te verlenen. Bij politiek gevoelige zaken zou dan geen gebruik mogen worden gemaakt van het mandaat. Dit is echter niet toegestaan. Het is in strijd met de rechtszekerheid om een mandaat te verlenen waarbij de gemandateerde zelf de reikwijdte van het mandaat kan en dient te bepalen. Voorbeeld: een mandaat dat inhoudt dat het college zelf beslist indien een zaak gevoelig ligt en in de overige gevallen de ambtenaar mag niet, immers de ambtenaar dient dan zelf te bepalen of een zaak gevoelig ligt (ABRS 26 juni 2002, JB 2002/230).

Gezien het voorgaande wordt geadviseerd om bij wijze van werkafspraak te bepalen dat de gemandateerde altijd dient te beoordelen of het betreffende geval zich leent voor afdoening krachtens mandaat. Indien dat naar zijn mening niet het geval is dient de afdoening te geschieden door de mandaatgever (het bevoegde bestuursorgaan). Vanwege de bij het verlenen van mandaten toegepaste uitgangspunten zal de situatie dat geen gebruik kan worden gemaakt van een verleend mandaat zich slechts incidenteel kunnen voordoen.

Op het belang van een juiste toepassing van mandaten zal in het onderstaande nader worden ingegaan.

Een mandaat kan verder ten alle tijde worden ingetrokken, een algemeen mandaat dient schriftelijk te worden ingetrokken.

Ingevolge artikel 10:9 Awb kan de mandaatgever toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Hieronder wordt verstaan dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander. Dit is slechts mogelijk indien de mandaatgever voor het verlenen van ondermandaat toestemming heeft verleend. In deze mandaatregeling komt de figuur ondermandaat niet langer terug. Vanwege het feit dat het juridische gevolg hetzelfde is als het verlenen van een mandaat en ervoor is gekozen om bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen is het verlenen van ondermandaat niet langer vereist.

Een andere figuur die niet langer terugkomt in de regeling is het ondertekeningsmandaat. Ingevolge artikel 10:11 Awb kan een bestuursorgaan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem worden ondertekend. Dit betekent dat het besluit moet worden genomen door bijvoorbeeld het college en de ondertekening van dit besluit dan gebeurd door de directeur van een afdeling. Mijns inziens is het duidelijker en efficiënter om degenen die het besluit neemt dit ook te laten ondertekenen. De in de regeling opgenomen mandaten betreffen dan ook alle afdoeningsmandaten. Degene die het mandaat heeft ondertekent het bijbehorende stuk.

Machtiging

Onder een machtiging wordt verstaan het namens een bestuursorgaan verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechthandeling zijn. Hierbij kan gedacht worden aan informatieverstrekking en begeleidende brieven. Ingevolge artikel 10:12 Awb zijn op een machtiging dezelfde regels van toepassing als op mandaten.

Volmacht

Onder volmacht wordt verstaan het namens een bestuursorgaan verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Hierbij kan met name worden gedacht aan het geven van opdrachten of aankoop van goederen.

Mandaat in ruime zin

Waar in deze mandaatregeling wordt gesproken over mandaat wordt daarmee tevens bedoeld machtiging of volmacht tenzij uit de tekst blijkt dat er sprake is van mandaat in enge zin (bevoegdheid om een besluit te nemen).

In deze mandaatregeling wordt niet voorzien in delegatie dan wel attributie van bevoegdheden. In het onderstaande zal kort worden aangegeven wat hieronder dient te worden verstaan.

Delegatie

Onder delegatie wordt ingevolge artikel 10:13 Awb verstaan het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid berust dan niet langer bij bijvoorbeeld het college. Verder kan het college dan niet meer, in tegenstelling tot bij mandaat, zelf van die bevoegdheid gebruik maken.

Attributie

Onder attributie wordt verstaan het scheppen en toekennen van een nieuwe bevoegdheid aan een ander. Attributie is slechts mogelijk indien hierin in een wettelijk voorschrift is voorzien. Een voorbeeld hiervan is attributie van heffings- en invorderingsbevoegdheden aan ambtenaren (bijvoorbeeld de aanwijzing van een heffingsambtenaar).

In het onderstaande wordt nader ingegaan op de wijzigingen ten opzichte van de oude regeling, de bij het opnemen van mandaten toegepaste uitgangspunten alsmede de verdere procedure.

Nieuw in deze mandaatregeling

De lay-out is gewijzigd. Door het laten vervallen van ondermandaten en ondertekeningsmandaten is getracht de regeling overzichtelijker te maken. Verder zijn er een aantal mandaten toegevoegd dan wel aangepast tengevolge van wetswijzigingen (denk onder andere aan de nieuwe uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Daarnaast zijn er door de nieuwe organisatiestructuur met name bij de afdeling Publieksdiensten een groot aantal mandaten toegevoegd dan wel verschoven naar die afdeling. Verder is ook de toename van mandaten binnen de afdeling Interne Dienstverlening aangaande personeelszaken noemenswaardig.

Uitgangspunten

Bij het toekennen van mandaten is uitgegaan van het doel dat met het verlenen van mandaten een snellere, efficiëntere afhandeling van stukken mogelijk wordt. Op deze manier kan aan de doelstelling om klantvriendelijker te werken tegemoet worden gekomen.

Uitgangpunt bij het opnemen van mandaten in de regeling is dat er sprake dient te zijn van een reguliere taak of opdracht. Het betreft dan met name veelvoorkomende handelingen of aanvragen om een bepaald soort besluiten. Indien er sprake is van incidenteel voorkomende werkzaamheden zal het toekennen van een mandaat veelal niet noodzakelijk en evenmin wenselijk zijn.

Een ander uitgangspunt is dat in beginsel alleen het nemen van positieve beslissingen gemandateerd wordt. Een uitzondering hierop zijn de gebonden beschikkingen. Bij gebonden beschikkingen bestaat er voor het bestuursorgaan wettelijk geen mogelijkheid om een ander besluit te nemen. De beslissing op de aanvraag vloeit dan rechtstreeks voor uit de wet. Daarnaast zijn enkele negatieve maar veelvoorkomende dan wel veelal niet ingrijpende negatieve beslissingen gemandateerd. Verder zijn opgenomen besluiten van ondergeschikte betekenis. In het merendeel van de gevallen is de bevoegdheid tot het nemen van besluiten gemandateerd aan de Adjunct Directeur. Dit mandaat geldt dan tevens voor de Directeur van die afdeling. Vanwege de onderlinge taakverdeling alsmede vervangbaarheid is voor deze systematiek gekozen. Voor personeelszaken wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Zoals vermeld is er sprake van een toename van het aantal mandaten op het gebied van personeelszaken. Uitgangspunt is dat de directeur verantwoordelijk is voor de gehele bedrijfsvoering binnen zijn of haar afdeling. Personele aangelegenheden maken daarvan onderdeel uit. Om die reden zijn een aantal bevoegdheden dienaangaande toegekend aan de directeuren en adjunct directeuren van de afdelingen. Ter waarborging van de uniformiteit en daar waar mogelijk gelijke toepassing van de regels zijn er een tweetal werkafspraken gemaakt.

 • 1.

  Allereerst dient er in voorkomende gevallen een advies van personeelszaken te worden gegeven omtrent de te nemen beslissing.

 • 2.

  Daarnaast geldt als werkafspraak dat alvorens van een directeur van zijn bevoegdheid gebruik maakt afstemming plaatsvindt binnen het directeuren team. Ingeval van afwezigheid van de directeur zal de secretaris optreden als plaatsvervanger van de betreffende directeur.

In andere gevallen geldt dat de directeur en adjunct directeur van een afdeling elkaar bij afwezigheid vervangen. Bij afwezigheid van beiden geldt de directeur of adjunct directeur van een andere afdeling dan wel de secretaris als plaatsvervanger. Hierover zullen in het directeuren team nadere afspraken worden gemaakt.

Daarnaast is een nieuwe systematiek opgenomen ten aanzien van aankoop of inhuur van goederen. Hierbij wordt volmacht verleend voor het aankopen of inhuren van goederen tot een in de mandaatregeling vastgesteld maximum bedrag. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever ook de financiële middelen heeft om die handelingen te kunnen verrichten (aankoop of inhuur dient dus overeenkomstig het daarvoor geldende begrotingsbudget te zijn). Indien het betreft aankopen voor een bedrag groter dan het in de mandaatregeling opgenomen bedrag dient er voorafgaand een college besluit te worden genomen ter goedkeuring van de aankoop of inhuur. Verder dient er vanzelfsprekend ook een college besluit te worden genomen indien er geen budget (meer) is voor de betreffende aankoop of inhuur. Bij de toepassing van deze mandaten wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en budgethouder. De in de regeling opgenomen bedragen zijn afgestemd op de in de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Gulpen-Wittem 2005 opgenomen bedragen.

Bij het toekennen van bevoegdheden is, zoals gezegd, uitgegaan van het principe bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Daarbij wordt opgemerkt dat een mandaat verleend aan een functionaris tevens is verleend aan de binnen dat vakgebied werkzame beleidsmedewerker, coördinator of 1e medewerkers, projectleider en projectmanager een en ander voor zover het aan hen toebedeelde projecten betreft. Verder gelden alle mandaten binnen een afdeling voor de leidinggevenden van die afdeling (de adjunct en directeur). Voorbeeld: een mandaat verleent aan de medewerker Ruimtelijke Ordening geldt tevens voor de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, de projectleider / de projectmanager indien er sprake is van een toebedeeld project, de adjunct directeur en directeur van de afdeling Beleid en Projecten.

Het leggen van bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie betekent een toename van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers. Zij zijn immers zelf bevoegd om zaken af te handelen dan wel te behandelen alsmede zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het verleende mandaat en de kwaliteit van de op te stellen stukken. Ter waarborging van de kwaliteit, bewaking van juiste toepassing alsmede ter bevordering van de uniformiteit van door de gemeente opgestelde stukken wordt voorgesteld om collegiale toetsing in te voeren.

Collegiale toetsing

Collegiale toetsing is een methode om de kwaliteit van geschreven werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken van de auteur. Omdat er niet in alle gevallen sprake is van een collega of collega’s die vergelijkbare taken uitoefenen en vanwege het belang van uniformiteit wordt voorgesteld om in ieder geval in de eerste periode na het inwerkingtreden van de mandaatregeling de toetsing van stukken middels parafering te laten uitvoeren door de adjunct directeur of directeur van de betreffende afdeling. Het zal vervolgens aan de leiding van de afdelingen zelf zijn om nader invulling te geven aan het toepassen van (collegiale) toetsing. Opgemerkt wordt dat het hier interne afspraken betreft. Het al dan niet aanwezig zijn van een paraaf op een stuk brengt geen verandering in de juridische status van hetgeen krachtens mandaat is afgehandeld.

Het voorgaande komt er kort gezegd op neer dat alle door functionarissen op te stellen stukken dienen te worden geparafeerd door de adjunct directeur dan wel directeur van de afdeling waaronder de functionaris werkzaam is. Uit praktisch oogpunt wordt een uitzondering gemaakt voor bevestigingen van ontvangst.

Juridische kwaliteitszorg

In het verlengde van de collegiale toetsing wordt tevens de verplichte juridische toets ingevoerd als een vorm van juridische kwaliteitszorg. Met het invoeren van juridische kwaliteitszorg wordt getracht in een zo vroeg mogelijk stadium juridische risico’s te voorkomen, beperken dan wel deze risico’s inzichtelijk te maken. In verband met het beperken van juridische risico’s is een controle van in ieder geval juridische stukken van belang, daarnaast wordt het wenselijk geacht om indien er sprake is van stukken die wellicht tot een procedure zullen leiden of stukken waarbij in het bijzonder wordt getracht een procedure te voorkomen deze voorafgaand juridisch te laten toetsen.

Concreet betekent een en ander dat in ieder geval standpunten namens het college in verband met ingediende bezwaarschriften en de behandeling daarvan door de commissie bezwaarschriften voorafgaand aan verzending/ ondertekening aan de afdeling juridische zaken ter controle dienen te worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor in voorkomende gevallen te verzenden verweerschriften, beroepschriften en eventuele andere inhoudelijke stukken aan rechtelijke instanties. Voor belastingzaken en daarmee samenhangende correspondentie wordt een uitzondering gemaakt. Deze stukken zullen periodiek juridisch worden getoetst.

Eigen verantwoordelijkheid gemandateerde

In verband met de collegiale en juridische toetsing wordt opgemerkt dat het feit dat een stuk ter controle/ parafering wordt voorgelegd niet betekent dat daarmee de (eind)verantwoordelijkheid van het stuk bij degene die het stuk toetst komt te liggen. Benadrukt wordt dat de opsteller van het stuk daarvoor (eind)verantwoordelijk is en blijft.

Onbevoegd genomen besluit

De gemandateerde dient binnen de grenzen van de hem toegekende bevoegdheid te handelen. Indien een besluit krachtens mandaat wordt genomen door een medewerker die daartoe niet bevoegd was dan is er sprake van een onbevoegd genomen besluit. Ondanks dat in sommige gevallen een dergelijk gebrek in de bezwaarprocedure kan worden hersteld is het zeer belangrijk dat er zorgvuldig met toepassing van een toegekend mandaat wordt omgegaan.

Beheer mandaatregeling

De mandaatregeling zal worden beheerd en ondergebracht bij de Afdeling Interne Dienstverlening, Juridische Zaken. Om de regeling actueel te houden wordt er naar gestreefd om de regeling minimaal eens per twee jaar volledig te herzien. Indien in de tussentijd mocht blijken dat er nieuwe mandaten zijn vereist dan dienen die voorafgaand aan het verlenen juridisch te worden getoetst bij Juridische Zaken. Een afschrift van het mandaat zal vervolgens bij de geldende regeling worden gevoegd. Bij actualisering van de regeling kan het mandaat dan in de regeling worden opgenomen (voor zover het een algemeen mandaat betreft).

Bijlage 5: Lijst van Budgetbeheerders en Budgethouders

Budgetbeheerder nummer

Budgetbeheerder naam

afdeling nummer

afdeling naam

Budgethouder naam

100

Bessems Guido

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

105

Schreurs Anja

1

Interne dienstverlening

Bessems Guido

110

Mulders Bert

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

111

Bos van den Fred

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

112

Knops Petra

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

114

Gooren John

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

115

Lemmens Huub

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

116

Knubben Jan

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

117

Lemmerlijn Marly

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

118

Oojen van Paul

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

119

Deben Suzanne

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

123

Bessems Kelly

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

124

Everaarts Florry

1

Interne dienstverlening

Schreurs Anja

200

Jeurissen Karina

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

205

Spelthan Jean-Pierre

2

Beleid & Projecten

Jeurissen Karina

210

Vacature

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

212

Lemmerlijn Guil

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

213

Vandermeulen Huib

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

215

Martens Jo

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

216

Janssen John

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

217

Laan van der Ineke

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

218

Schmitz Jos

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

219

Kramer Leo

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

220

Alberts Jules

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

222

Esschert van den Ilona

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

223

Loneus Peter

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

224

Defaux Ralf

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

225

Horn ten Rob

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

227

Deiana Benigna

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

229

Dumoulin Wiel

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

231

Doveren Maud

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

233

Summeren van Jeroen

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

234

Horn ten Anne

2

Beleid & Projecten

Spelthan Jean-Pierre

300

Kleukers Mischa

3

Publieksdienst

Dings Maurice

305

Dings Maurice

3

Publieksdienst

Kleukers Mischa

311

Melanie Coenen

3

Publieksdienst

Dings Maurice

314

Bessems Maud

3

Publieksdienst

Dings Maurice

316

Thoen Noel

3

Publieksdienst

Dings Maurice

318

Vincken Toine

3

Publieksdienst

Dings Maurice

319

Maas Dion

3

Publieksdienst

Dings Maurice

321

Ubachs John

3

Publieksdienst

Dings Maurice

322

Huveneers Jo

3

Publieksdienst

Dings Maurice

400

Walle van der Marie-Jose

4

Bestuur

Keulemans Leonard

401

Amkreutz Sven

4

Bestuur

Keulemans Leonard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

machtigen hierbij

de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

wethouder de heer J.R.M. Bormans

wethouder de heer P. Franssen

algemeen directeur/gemeentesecretaris mr. L.P.M. Keulemans

de heer S. Amkreutz, controller

mevrouw K.H. Jeurissen, ing. J.M.P. Spelthan, J.S.L.M Alberts, ir. P.G.H.M. Lemmerlijn, drs. W.A.J. Herberichs, J.H.J. Schmitz, R.M.J.G. Defaux, J.C.J.M. Janssen, ing. W.J.H. Dumoulin, ing. R.H.J.M. ten Horn, H.F.J.W.M. Vandermeulen, ing. L.J. Kramer, P. Loneus, J. Martens de dames ing. M. Coenen, I. van der Laan en ing. A.J.M. ten Horn-Biegel van de afdeling Beleid en Projecten en

de heer M. Kleukers, de heren ing. M.J.M.F. Dings, R.J.G. Arninkhof, P. Pieters, S. Groven, A.A.E.M. Thoen, D.H.E. Maas, M.G.H.J. van der Venne, J.L.J. Ossewaarde, J. Ubachs, H. van Dijk de dames J.M.W. Roebroeks, I. ten Donkelaar en M.M.J. Bessems van de afdeling Publieksdiensten en

de heer E.J.P. Bessems en mevrouw A.M.J.J. Schreurs-Heijen, de heer H.G.L. Lemmens, mevrouw C. Urlings-van Swieten, de heer F.J. van den Bos, de heer J.H.M. Knubben, P. van Oojen, J. Gooren, T. Gossens, B. Mulderde dames K.L.A. Bessems, mr. N. Abbas, mr. A.M.A.J. Heijnens-Ackermans, mr. S.T.C. Deben-Lahaye, F. Everaarts, N.A.L.C. Damoiseaux, I. Vanwersch, P. Knops, J. van der Heijden en T. Rothheudt van de afdeling Interne Dienstverlening

om het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem te vertegenwoordigen

 • 1.

  in de zittingen van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, alsmede in de zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak;

 • 2.

  in de zittingen van de President van de Centrale Raad van Beroep, alsmede in de zittingen van de Centrale Raad van Beroep;

 • 3.

  in de zittingen van het college van Beroep voor het Bedrijfsleven;

 • 4.

  in de zittingen van de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, alsmede in de zittingen van de rechtbank Maastricht;

 • 5.

  in de zittingen van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Gulpen-Wittem;

 • 6.

  in de zittingen van het Gerechtshof, belastingkamer, Hoge Raad;

 • 7.

  in de zittingen van de kantongerechten te Maastricht en Heerlen;

 • 8.

  in de zittingen van de commissies uit Gedeputeerde Staten van Limburg als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede overige zittingen door of vanwege Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • 9.

  in de zittingen van de diverse ministeries in procedures

 • 10.

  in mediationtrajecten

ter verdediging van de door burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem genomen besluiten of ingestelde bezwaren of beroepen.

Gulpen,

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

De secretaris, De burgemeester,

mr. L.P.M. Keulemans drs. A.R.B. van den Tillaar

De burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem

machtigt hierbij

de dames M.M.J. Bessems van de afdeling Publieksdiensten en

mr. N. Abbas, mr. A.M.A.J. Heijnens-Ackermans, mr. S.T.C. Deben-Lahaye en N.A.L.C. Damoiseaux van de afdeling Interne Dienstverlening

om de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem te vertegenwoordigen

 • 1.

  in de zittingen van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, alsmede in de zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak;

 • 2.

  in de zittingen van de President van de Centrale Raad van Beroep, alsmede in de zittingen van de Centrale Raad van Beroep;

 • 3.

  in de zittingen van het college van Beroep voor het Bedrijfsleven;

 • 4.

  in de zittingen van de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, alsmede in de zittingen van de rechtbank Maastricht;

 • 5.

  in de zittingen van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Gulpen-Wittem;

 • 6.

  in de zittingen van het Gerechtshof, belastingkamer, Hoge Raad;

 • 7.

  in de zittingen van de kantongerechten te Maastricht en Heerlen;

 • 8.

  in de zittingen van de commissies uit Gedeputeerde Staten van Limburg als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede overige zittingen door of vanwege Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • 9.

  in de zittingen van de diverse ministeries in procedures

 • 10.

  in mediationtrajecten

ter verdediging van de door de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem genomen besluiten of ingestelde bezwaren of beroepen.

Gulpen,

Burgemeester van Gulpen-Wittem,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

machtigen hierbij

de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar

wethouder de heer J.R.M. Bormans

wethouder de heer P. Franssen

algemeen directeur/gemeentesecretaris mr. L.P.M. Keulemans

de heer S. Amkreutz, controller

mevrouw K.H. Jeurissen, ing. J.M.P. Spelthan, J.S.L.M Alberts, ir. P.G.H.M. Lemmerlijn, drs. W.A.J. Herberichs, J.H.J. Schmitz, R.M.J.G. Defaux, J.C.J.M. Janssen, ing. W.J.H. Dumoulin, ing. R.H.J.M. ten Horn, H.F.J.W.M. Vandermeulen, ing. L.J. Kramer, P. Loneus, J. Martens de dames ing. M. Coenen, I. van der Laan en ing. A.J.M. ten Horn-Biegel van de afdeling Beleid en Projecten en

de heer M. Kleukers, de heren ing. M.J.M.F. Dings, R.J.G. Arninkhof, P. Pieters, S. Groven, A.A.E.M. Thoen, D.H.E. Maas, M.G.H.J. van der Venne, J.L.J. Ossewaarde, J. Ubachs, H. van Dijk de dames J.M.W. Roebroeks, I. ten Donkelaar en M.M.J. Bessems van de afdeling Publieksdiensten en

de heer E.J.P. Bessems en mevrouw A.M.J.J. Schreurs-Heijen, de heer H.G.L. Lemmens, mevrouw C. Urlings-van Swieten, de heer F.J. van den Bos, de heer J.H.M. Knubben, P. van Oojen, J. Gooren, T. Gossens, B. Mulderde dames K.L.A. Bessems, mr. N. Abbas, mr. A.M.A.J. Heijnens-Ackermans, mr. S.T.C. Deben-Lahaye, F. Everaarts, N.A.L.C. Damoiseaux, I. Vanwersch, P. Knops, J. van der Heijden en T. Rothheudt van de afdeling Interne Dienstverlening

om de gemeenteraad van Gulpen-Wittem te vertegenwoordigen

 • 1.

  in de zittingen van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, alsmede in de zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak;

 • 2.

  in de zittingen van de President van de Centrale Raad van Beroep, alsmede in de zittingen van de Centrale Raad van Beroep;

 • 3.

  in de zittingen van het college van Beroep voor het Bedrijfsleven;

 • 4.

  in de zittingen van de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, alsmede in de zittingen van de rechtbank Maastricht;

 • 5.

  in de zittingen van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Gulpen-Wittem;

 • 6.

  in de zittingen van het Gerechtshof, belastingkamer, Hoge Raad;

 • 7.

  in de zittingen van de kantongerechten te Maastricht en Heerlen;

 • 8.

  in de zittingen van de commissies uit Gedeputeerde Staten van Limburg als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede overige zittingen door of vanwege Gedeputeerde Staten van Limburg;

 • 9.

  in de zittingen van de diverse ministeries in procedures

 • 10.

  in mediationtrajecten

ter verdediging van de door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem genomen besluiten of ingestelde bezwaren of beroepen.

Gulpen-Wittem,

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

De secretaris, De burgemeester,

mr. L.P.M. Keulemans drs. A.R.B. van den Tillaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem, respectievelijk de burgemeester voorzover het artikel 171 gemeentewet betreft

machtigen hierbij/ verlenen mandaat/ volmacht aan

de burgemeester van Gulpen-Wittem, drs. A.R.B. van den Tillaar en

de juridisch medewerkers en juridisch beleidsmedewerkers

om namens de gemeente Gulpen-Wittem beslissingen te nemen omtrent verzoeken tot deelname aan een mediationtraject alsmede deel te nemen aan - en de gemeente te vertegenwoordigen tijdens - een mediationtraject en daartoe al het nodige te doen om de belangen van de gemeente te behartigen in combinatie met het zoeken naar een binnen het mediationtraject passende en voor alle partijen bevredigende oplossing

het mandaat ziet ook op het beëindigen van een mediationtraject en het aangaan en ondertekenen van de mediationovereenkomst en het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst,

machtiging/ mandaat/ volmacht aan de burgemeester ziet tevens op de bevoegdheid de vaststellingsovereenkomst (waarin gemaakte afspraken worden vastgelegd) te sluiten.

Gulpen,

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris, de burgemeester,

mr. L.P.M. Keulemans drs. A.R.B. van den Tillaar

Burgemeester van Gulpen-Wittem,

drs. A.R.B. van den Tillaar

De burgemeester van Gulpen-Wittem;

overwegende dat de burgemeester in deze hoedanigheid de gemeente krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigt;

dat het mogelijk en wenselijk is om de vertegenwoordiging van rechtshandelingen, zijnde de vertegenwoordiging bij het verlijden en tekenen van notariële akten over koop, verkoop, en ruiling van onroerende goederen, de vestiging van zakelijke rechten zowel ten behoeve als ten laste van onroerende goederen, en het bedingen van kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in boek 6 artikel 252 van het Burgerlijk Wetboek, aan door hem aangewezen en gemachtigde personen op te dragen;

dat als gevolg van het vertrek van burgemeester Geraedts het door hem genomen machtigingsbesluit van 8-5-2001 dient te worden ingetrokken;

gelet op titel 10.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, juncto artikel 171, lid 2 gemeentewet;

besluit:

Het machtigingsbesluit van 8-5-2001 genomen door de burgemeester Geraedts in te trekken.

De vertegenwoordiging van de gemeente Gulpen-Wittem voor het verlijden en tekenen van notariële akten met betrekking tot de door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten over de rechtshandelingen als in de overweging van dit besluit omschreven op te dragen aan:

 • -

  dhr. Schmitz, Jozef Hubertus Johannes, geboren te Heerlen op 22 februari 1949, medewerker accommodaties en eigendommen, wonend te Hulsberg;

 • -

  dhr. Lemmerlijn, Pieter Gulielmus Hubertus Maria, geboren te Slenaken op 18 januari 1953, projectleider, wonend te Slenaken; en

 • -

  dhr. Alberts, Jules Sophie Leo Maria, geboren te Gulpen op 7 augustus 1957, projectmanager, wonend te Gulpen.

Te bepalen dat de personen als onder B genoemd, gerechtigd zijn de vorenbedoelde vertegenwoordiging van de gemeente voor het verlijden en tekenen van notariële akten bij schriftelijke volmacht op te dragen aan een medewerker van het notariskantoor voor wie de betreffende akte zal worden verleden. Deze volmacht wordt dan voor iedere rechtshandeling apart verstrekt, en het belang van de transactie mag een bedrag van € 500.000,- niet te boven gaan.

Te bepalen dat hij zich de bevoegdheid voorbehoudt om in voorkomende gevallen

zelf notariële akten te verlijden en te tekenen.

Gulpen-Wittem,

De burgemeester van Gulpen-Wittem,

Drs A.R.B. van den Tillaar.

code:machtigingbbdd.30-5-2007

Toelichting behorende bij Mandaatregeling Gulpen-Wittem 2010, 2e wijziging.

Na de vaststelling van de mandaatregeling in 2006 heeft er in 2007 een eerste wijziging plaatsgevonden. In de toelichting bij de regeling is opgenomen dat de regeling eens per twee jaar wordt herzien.

Na vaststelling van de 1e wijziging zijn er door het college diverse nieuwe mandaten verleend. Deze mandaten zijn opgenomen in het overzicht.

In de toelichting bij de mandaatregeling 2007 is opgenomen dat in beginsel alleen reguliere taken en positieve beslissingen zijn gemandateerd.

 • 1.

  Bij de 2e wijziging is ervoor gekozen om ook mandaten te verlenen voor negatieve beslissingen (weigeringen).

 • 2.

  Daarnaast zijn er ook beschikkingen gemandateerd die minder vaak voorkomen, zoals bijvoorbeeld besluiten op basis van de APV. Het betreft hier vaak eenvoudige beslissingen.

 • 3.

  Daarnaast is het vanwege aankomende Wet Dwangsom wenselijk om waar mogelijk de beslisprocedure te verkorten, door het verlenen van mandaat.

 • 4.

  Bij de APV mandaten is gekozen voor de formulering “toepassing geven aan artikel X van de APV (verlenen of weigeren van X)”. Daarmee is beoogd mandaat te verlenen voor het verlenen of weigeren van de beschikking, door deze ruimere formulering bestaat ook de bevoegdheid om indien nodig nadere informatie op te vragen en de aanvraag eventueel niet-ontvankelijk te verklaren of niet in behandeling te nemen.

 • 5.

  In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te bestaan over het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten in relatie tot het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsreglement regelt niets over wie bevoegd is de overeenkomst uiteindelijk te sluiten. Gekozen is voor een ruimer mandaat voor het sluiten van overeenkomsten. In de huidige regeling was maar beperkt mandaat opgenomen voor het sluiten van overeenkomsten. Er is voor deze regeling aangesloten bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente (2005) en de Financiële instructie (2009). Gekozen is mandaten te verlenen aan budgethouders en budgetbeheerders, nu deze er voor dienen te zorgen dat er geen financiële verplichtingen worden aangegaan anders dan waarvoor het budget beschikbaar is gesteld. De lijst met budgetbeheerders en budgethouders is als bijlage 5. aan de mandaatregeling toegevoegd.

Overeenkomsten tot een bedrag van € 1.500,-- zijn gemandateerd aan de budgetbeheerder. Dit geldt ook voor het volgen van een aanbestedingsprocedure tot een bedrag van € 25.000,--. Het sluiten van overeenkomsten tot een bedrag van € 25.000,--, is gemandateerd aan de budgethouders.

In alle andere gevallen is er geen sprake van mandaat en mag de overeenkomst alleen door het college worden gesloten en door de burgemeester ondertekend. Dit heeft een belangrijke vereenvoudiging van de regeling tot gevolg omdat specifieke mandaten voor bepaalde overeenkomsten niet meer nodig zijn (denk aan I&A contracten).

6.Het verlenen van een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet, het toestemming verlenen of weigeren tot het direct vellen ex artikel 4.4.2. APV, het afhandelen van kennisgeving betogingen op openbare plaatsen ex artikel 2.1.2.2 APV en het verlenen van een monumentenvergunning/sloopvergunning ex artikel 37 Mw. blijven een bevoegdheid van de burgemeester en worden niet gemandateerd.

Toelichting behorende bij Mandaatregeling Gulpen-Wittem 2007, 1e wijziging.

Deze is te vinden in bijlage 4.

Lijst met afkortingen

In het onderstaande wordt een verklaring gegeven van de in de bijlage opgenomen afkortingen. Daarnaast wordt aangegeven welke medewerkers vallen onder de in de bijlage opgenomen afkortingen. Waar bijvoorbeeld in de bijlage mandaat is verleend aan de Medewerker MIH dan wordt daarmee bedoeld een mandaat verleend aan de medewerker handhaving Milieu/BWT, medewerker handhaving openbare ruimte alsmede de marktmeester.

 • ·

  AD Algemeen Directeur

 • ·

  Dir. ID Directeur Interne Dienstverlening

 • ·

  Dir. BP Directeur Beleid en Projecten

 • ·

  Dir. PD Directeur Publieksdiensten.

 • ·

  Adj. Dir. Adjunct Directeur

 • ·

  Admin. medewerker Administratief medewerker en administratief medewerker

Vergunningen afdeling Publieksdiensten

·Medewerker RO Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting, Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, economische zaken en grondzaken,

Juridisch medewerker Ruimtelijke ordening

·Medewerker MIH Medewerker integrale handhaving, medewerker handhaving Milieu, medewerker handhaving openbare ruimte / marktmeester, medewerker vergunningverlening publieks-

diensten

 • ·

  Medewerker WMO Medewerker Wet Maatschappelijk Ondersteuning

 • ·

  Medewerker VV publieks Medewerker Vergunningverlening publieksdiensten

diensten Medewerker vergunningverlening APV, administratief medewerker vergunningen

 • ·

  Medewerker VV APV Medewerker Vergunningverlening APV

 • ·

  Medewerker civieltechniek Medewerker civieltechniek, cultuurtechniek

 • ·

  Beleidsmedewerker P&O Beleidsmedewerker Personeel en Organisatie

 • ·

  JZ Medewerker Juridisch Medewerker

 • ·

  Secretaris bezwaarcie Secretaris bezwaarschriftencommissie

 • ·

  Vz bezwaarcie Voorzitter bezwaarschriftencommissie

 • ·

  Brandweer Parkstad Medewerkers van de brandweer Parkstad

Bijlagen bij mandaatregeling:

 • ·

  Bijlage 1: overzicht mandaten;

 • ·

  Bijlage 2: Lijst bestuurders en functiebenamingen medewerkers 2008;

 • ·

  Bijlage 3: Besluit mandaat ontheffingen bijzondere transporten van 18 december 2001.

 • ·

  Bijlage 4: Toelichting bij de eerste wijziging.