Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

2e wijziging - Verordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2e wijziging - Verordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2014
Citeertitel2e wijziging - Verordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b
 2. Paspoortwet, artikel 2 en artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-201401-01-20152e wijziging

14-10-2014

overheid.nl

Mozard134840

Tekst van de regeling

Intitulé

2e wijziging - Verordening op de heffing en de invordering van leges Molenwaard 2014

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van de rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse Identiteitskaart ( Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990) , nr. A);

 

besluit;

 

vast te stellen de

 

2 e w ijziging - V erordening op de heffing en de invordering van leges 2014(2e wijziging Legesverordening 2014)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag van de kalendermaand tot de 1e dag van de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag van het kalenderjaar tot de 1e dag van het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, indien deze verklaring:

  • -

   voor de aanvrager noodzakelijk is om te kunnen optreden als gastouder voor een niet-eigen kind dat een gastverblijf van enkele weken per jaar wordt aangeboden;

  • -

   wordt aangevraagd in het kader van een adoptieprocedure voor buitenlandse kinderen;

 • e.

  het verstrekken van maximaal drie abonnementen op de raadstukken aan elke in de gemeenteraad zitting hebbende politieke groepering, partij of vereniging, met dien verstande dat het aantal abonnementen per groepering, partij of vereniging wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders;

 • f.

  het verstrekken van één abonnement op de raadstukken aan:

  • -

   elke niet in de gemeenteraad zitting hebbende politieke groepering, partij of vereniging;

  • -

   op verzoek van de ereburgers van de gemeente;

 • g.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften terzake van gemeentelijke belastingen;

 • h.

  het afgeven van beschikkingen op verzoeken om gemeentelijk subsidie;

 • i.

  het afgeven van stukken, nodig voor het ontvangen van pensioenen, lijfrenten of andere publiekrechtelijke periodieke uitkeringen.

 • j.

  de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging daarvan betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • k.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot het verkrijgen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • l.

  het afgeven van stukken nodig voor het ontvangen van pensioenen, lijfrenten of andere publiekrechtelijke periodieke uitkeringen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in die tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de bovengenoemde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1. van de tarieventabel betreft:

  • a.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   onderdeel onderdelen 1.4.2.1.3 (attestatie de vita), 1.4.5, 1.4.6 en 1.4.8 (verstrekkingen uit de basisregistratie persoonsgegevens met behulp van schriftelijk, digitale of alternatieve media);

  • e.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • f.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • g.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2014 wordt met terugwerkende kracht ingetrokken met ingang van 1 januari 2014 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

 • a.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor

inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast, met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met

2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

 • 2.

  De bepalingen die ingevolge deze verordeningen worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van heffing hebben voorgedaan.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 14 oktober 2014.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘2e wijziging Legesverordening 2014’.

 

Zaaknummer: 134840

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 14 oktober 2014.

 

De griffier, De voorzitter,

 

B.J. Nootenboom D.R. van der Borg

 

 

Tarieventabel leges

 

 

Tarieventabel, behorende bij de 2 e Wijziging Legesverordening 2014

 

 

met ingang van 1-1-2014 en data genoemd in de 1 e en 2 e wijzigingsbesluiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 -Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2 -Reisdocumenten

 

 

Hoofdstuk 3 -Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4 -Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 5 -Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk 6 -Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7 -Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk 8 -Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk 9 -Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk 10 -Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk 11 -Huisvestingswet

 

 

Hoofdstuk 12 -Leegstandwet

 

 

Hoofdstuk 13 -Gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 14 -Standplaatsen

 

 

Hoofdstuk 15 -Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 16 -Kansspelen

 

 

Hoofdstuk 17 -Telecommunicatie

 

 

Hoofdstuk 18 -Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk 19 -Diversen

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 -Begripsomschrijvingen

 

 

Hoofdstuk 2 -Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

Hoofdstuk 3 -Omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 4 -Vermindering

 

 

Hoofdstuk 5 -Teruggaaf

 

 

Hoofdstuk 6 -Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 7 -Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Hoofdstuk 8 -Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Hoofdstuk 9 -Sloopmelding

 

 

Hoofdstuk 10 -In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 -Horeca

 

 

Hoofdstuk 2 -Organiseren evenementen of markten

 

 

Hoofdstuk 3 -Prostitutiebedrijven

 

 

Hoofdstuk 4 -Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Hoofdstuk 5 -Brandbeveiligingsverordening

 

 

Hoofdstuk 6 -In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

* wettelijke tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

2014

aanvulling

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

1.1.1

Huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

 

 

Het gemeenteoverzicht is bepalend voor locatie, dagen en tijden:

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

1.1.2

Kosteloze huwelijksvoltrekking in gemeentekantoor:

 

 

 

 

Kosteloze huwelijksvoltrekking op grond van artikel 4 alleen in het gemeentekantoor op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur

 

 

 

1.1.3

Huwelijksvoltrekking:

 

 

 

 

Gemeente Molenwaard: De Burgerzaal in het Dorpshuis de Spil te Bleskensgraaf, Het Stadhuis te Nieuwpoort en Het Carillon te Nieuw-Lekkerland

 

 

 

 

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd dan waarop dit ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879, Staatsblad 72, kosteloos moet plaatsvinden, zijnde de locaties genoemd in 1.1.3:

 

 

 

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur

401,00

 

1.1.3.2

op zaterdag en zondag of daarmee gelijkgestelde dagen,

781,00

 

 

als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet en op alle overige dagen op andere tijdstippen dan vermeld onder 1.1.3.1 en 1.1.3.2 alleen indien daartoe dringende redenen aanwezig zijn zondag en daarmee gelijk gestelde dagen - tussen 09.00 en 16.30 uur

 

 

 

1.1.4

Huwelijksvoltrekking buiten de door de gemeente Molenwaard aangewezen locaties (vrije locaties):

 

 

 

1.1.4.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur

401,00

 

1.1.4.2

op zaterdag en zondag of daarmee gelijkgestelde dagen,

781,00

 

1.1.5

Andere tijden:

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet en op alle overige dagen op andere tijdstippen dan vermeld onder 1.1.4.1 en 1.1.4.2 alleen indien daartoe dringende redenen aanwezig zijn zondag en daarmee gelijk gestelde dagen - tussen 09.00 en 16.30 uur

 

 

 

1.1.5.1

Het tarief, zoals dat is opgenomen in 1.1.3. en 1.1.4 wordt, indien de voltrekking van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap plaatsvindt vóór 9.00 en ná 16.30 uur (tijden) én in overleg verhoogd met: 50%.

 

 

 

 

Overig:

 

 

 

1.1.6 *

Indien een gemeenteambtenaar wordt opgeroepen als getuige op te treden bij een huwelijksvoltrekking of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, wordt het tarief (wettelijk), zoals dat is opgenomen in artikel 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met:

21,50

 

1.1.6.1

Het tarief voor het omzetten en/of wijzigen van datum, tijd of locatie

26,90

 

1.1.7

Het tarief voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk, indien er sprake is van een ceremonie in één van de trouwlocaties is gelijk aan het in 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 opgenomen tarief.

 

 

 

1.1.8

ter zake van de afgifte van een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschapboekje

16,75

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het (wettelijk) tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand, waar o.a. onder horen, van elk:

 

 

 

1.1.9.1 *

-afschrift van een akte van de burgerlijke stand

12,50

 

1.1.9.2 *

-meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

12,50

 

1.1.9.3 *

-verklaring van huwelijksbevoegdheid, artikel 49a, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

22,30

 

1.1.10 *

Het tarief (wettelijk) bedraagt terzake van de afgifte van niet ondertekende bewijzen van inschrijving van een akte in één van de registers van de burgerlijke stand, per bewijs

2,10

 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,85

 

1.1.12

benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

100,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.2.1 *

van een nationaal paspoort:

 

 

 

1.2.1.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

 

1.2.1.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

 

1.2.2 *

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

 

1.2.2.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

 

1.2.2.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

 

1.2.3 *

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

 

1.2.3.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

 

1.2.3.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

 

1.2.4 *

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,05

 

1.2.5 *

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.2.5.1 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,95

 

1.2.5.2 *

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

 

1.2.6 *

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,05

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1 *

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,45

 

1.3.2 *

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

1.3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen, per inlichting

4,10

 

1.3.4

Het tarief voor het afgeven van een eigen verklaring bedraagt

26,90

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

8,15

 

1.4.2.1.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,15

 

1.4.2.1.2

tot het digitaal aanvragen, per verstrekking

6,35

 

1.4.2.1.3 *

tot het verstrekken een attestatie de vita uitgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand (wettelijk tarief)

12,10

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

97,00

 

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

195,00

 

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

290,00

 

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

325,00

 

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

365,00

 

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

8,15

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,15

 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

97,00

 

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

195,00

 

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

290,00

 

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

325,00

 

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

365,00

 

1.4.5*

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

22,69

 

1.4.6*

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

2,27

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

21,85

 

1.4.8 *

-per verstrekking na een no-hit

2,25

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

5,40

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,90

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken cq. Besluiten

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.1.1

de gemeentebegroting en meerjarenbegroting inclusief de toelichting en de bijlagen

80,70

 

1.7.1.2

een jaarlijks vast te stellen Programmabegroting

32,00

 

1.7.1.3

het jaarlijks vast te stellen Jaarverslag

32,00

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.2.1

een exemplaar van de agenda met bijbehorende stukken,

 

 

 

 

zoals deze aan de leden van de gemeenteraad worden

 

 

 

 

toegezonden ter behandeling in een openbare vergadering,

 

 

 

 

met uitzondering van de in 1.7.1.1, 1.7.1.2 en 1.7.1.3 genoemde stukken

11,00

 

1.7.2.2

een abonnement voor een kalenderjaar op de agenda met

 

 

 

 

bijbehorende stukken, zoals deze aan de leden van de

 

 

 

 

gemeenteraad worden toegezonden ter behandeling in een

 

 

 

 

openbare vergadering, met inbegrip van de in 1.7.1.2 en 1.7.1.3

 

 

 

 

genoemde stukken

147,00

 

1.7.2.4

een exemplaar van de in 1.7.2.1 genoemde agenda zonder de

 

 

 

 

in 1.7.2.1 genoemde bijbehorende stukken

2,00

 

1.7.2.5

een abonnement voor een kalenderjaar op de in 1.7.2.1 ge-

 

 

 

 

noemde agenda, zonder de in 1.7.2.1 genoemde bijbehorende stukken

21,85

 

 

Overig

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.3.1

een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening (APV)

21,85

 

1.7.3.2

een afschrift van de bouwverordening

21,85

 

1.7.3.3

voor een andere dan de sub 1.7.3.1 en 1.7.3.2 genoemde verordening

21,85

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.8.2

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

22,00

 

1.8.2.1

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

22,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.1 *

het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van personen (wettelijk tarief)

30,05

 

1.9.2

het legaliseren van een handtekening

8,15

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

8,15

 

1.9.4

tot het verkrijgen van een nationaliteitsbewijs, niet bestemd tot reisdocument

8,15

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen,

 

 

 

 

ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende

 

 

 

 

stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier

21,85

 

1.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

tot het verkrijgen van een (digitaal) afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief

 

 

 

 

berustend stuk:

 

 

 

1.10.1.2

per pagina: digitaal of op papier van A4-formaat

0,55

 

1.10.1.3

per pagina: digitaal of op papier van een ander formaat (veelvoud van A4-formaat)

 

 

 

1.10.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een afschrift digitaal of een fotokopie van een in het gemeentearchief rustende

 

 

 

 

berustende kaart, tekening of lichtdruk per kaart, tekening of lichtdruk

13,20

 

1.10.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een reproductie van een foto uit het fotoarchief per reproductie

33,50

 

1.10.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

verkrijgen van een kopie van een videoband uit het archief van film- en videomateriaal

66,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 (Volks)-Huisvestingswet

 

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.11.1.1

het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in

 

 

 

 

artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

26,90

 

1.11.1.2

Het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag op basis van artikel 2.5.2 van de huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

62,00

 

1.11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot het wijzigen van de samenstelling van de woningvoorraad (door middel van gehele of gedeeltelijke onttrekking, samenvoeging of omzetting van (on)zelfstandige woonruimte) als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

129,50

 

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het splitsen van een gebouw in appartementsrechten als bedoeld in artikel 106, eerste en vierde lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

129,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

26,90

 

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

26,90

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 3 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Standplaatsen en marktgelden

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (incidentele) standplaatsvergunning als bedoeld "in artikel 5.18 APV":

22,30

 

1.14.1.1

Markgeld per jaar voor een grote (>20m2) standplaats op een minimarkt

305,00

 

1.14.1.2

Marktgeld per jaar voor een kleine (<20m2) standplaats op een minimarkt 

255,00

 

1.14.1.3

Marktgeld per jaar voor een losse standplaats 

205,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

37,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

 

1.16.1.2

voor een periode van onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

226,50

 

1.16.1.3

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

79,00

 

1.16.1.4

voor een periode van onbepaalde tijd voor twee kansspelautomaten

317,00

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

28,50

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen (kleine kansspelen)

28,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet.

230,00

 

1.17.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

190,00

 

1.17.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

1.17.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer, vervoer, en parkeren

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

45,75

 

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen

45,75

 

1.18.4

Gehandicapten

 

 

 

1.18.4.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

 

 

 

 

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

41,70

 

1.18.4.2

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

29,50

 

1.18.4.3

tot het verkrijgen van een onderbord voor het reserveren van een invalidenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

81,30

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

(Digitale) Fotokopieën, afschriften, doorslagen, uittreksels

 

 

 

1.19.1.1

afschriften, doorslagen, fotokopieën (A4-formaat) of uittreksels van

 

 

 

 

stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,55

 

1.19.1.2

per pagina op papier van een ander formaat (veelvoud van A4-formaat)

 

 

 

1.19.1.3

gewaarmerkte afschriften, doorslagen, fotokopieën of uittreksels

 

 

 

 

van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 

 

 

 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,55

 

1.19.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

 

 

de niet in 1.19.1.1 en 1.19.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in

 

 

 

 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

 

 

per kaart, tekening of lichtdruk, per stuk

13,20

 

1.19.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bestemmingsplankaart, per stuk

32,50

 

1.19.1.6

Een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of

 

 

 

 

in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

21,85

 

 

Verkoop van vuurwerk

 

 

 

1.19.2

het verkrijgen van een vergunning of ontheffing ingevolge de

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

 

 

1.19.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bedrijfsmatig ter beschikking stellen, dan wel het ter beschikking aanwezig houden van consumentenvuurwerk (artikel 2:72 APV), bedraagt

40,20

 

 

Overig

 

 

 

1.19.3

Gereserveerd

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking bedraagt

27,00

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het doen van een aanvraag van naspeuringen voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt

21,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/

 

 

 

omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/ principeverzoek/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg/principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

215,00

 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

%

52,00

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

%

2,96

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

160,00

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

%

2,96

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

%

2,80

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

%

2,70

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

%

2,60

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen van de bouwkosten:

%

2,50

 

 

met een maximum van:

490.000,00

 

2.3.1.1.7

De bouwkosten worden naar boven afgerond op een veelvoud van

500,00

 

 

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de welstandscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.1.2.1

Bouwsom lager dan € 4.000

55,00

 

2.3.1.2.2

Van € 4.000 tot € 25.000

51,00

Plus 2 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.3

Van € 25.000 tot € 120.000

77,00

Plus 1,1 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.4

Van € 120.000 tot 230.000

123,00

Plus 1,1 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.5

Van € 230.000 tot € 455.000

262,00

Plus 0,6 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.6

Van € 455.000 tot een maximum van € 20.000.000 aan bouwkosten

494,00

Plus 0,25 ‰ van de bouwkosten

2.3.1.2.7

De kosten voor het welstandsadvies worden afgerond naar boven op veelvouden van

5,00

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.1.3.1

-Bouwen op een bestaand agrarisch bouwperceel

725,00

 

2.3.1.3.2

-Bouwen met overschrijding grenzen bestaand bouwperceel

850,00

 

2.3.1.3.3

-Bouwen op niet bouwperceel (starters), verzoek tot bedrijfsverplaatsing

900,00

 

2.3.1.3.4

-Bovenstaande is gebaseerd op realisatie van 1 gebouw en bij verplaatsers op 2 bedrijfsgebouwen.

 

 

 

2.3.1.3.5

Meerkosten per extra gebouw:

100,00

 

2.3.1.3.6

-Aanvullend doelmatigheidsadvies binnen 1 jaar na eerste advies

maatwerk

2.3.1.3.7

-Overige aanvullende adviezen

maatwerk

2.3.1.3.8

-Adviezen bij onttrekken aan agrarische bestemming

maatwerk

2.3.1.3.9

-Adviezen agrarische beoordelingscommissie bij bezwaar

900,00

 

2.3.1.3.10

-Adviezen agrarische beoordelingscommissie bij beroep

900,00

 

2.3.1.3.11

-Adviezen agrarische beoordelingscommissie bij hoger beroep

900,00

 

2.3.1.3.12

Bij uitzondering én door het college bepaald: Nieuw “second opinion” advies door het college aangewezen agrarische beoordelingscommissie (expert)

maatwerk

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

%

10

Met een maximum van € 1.000,-

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

412,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

565,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

565,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

5.775,00

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

725,00

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

5.775,00

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

5.775,00

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

5.775,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

565,00

 

 

Overig:

 

 

 

2.3.3.9

Wanneer voor de toepassing van een binnenplanse afwijking geen verdere afweging noodzakelijk is kan bepaald worden dat 50% van de leges genoemd in artikel 2.3.3.1 wordt berekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.5.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

te vermeerderen met een bedrag, voor een inrichting van een vloeroppervlak van:

 

 

 

2.3.5.1.1

Van 0 tot 50 m2

275,00

 

2.3.5.1.2

Van 50 tot 100 m2

550,00

 

2.3.5.1.3

Van 100 tot 500 m2

1.100,00

 

2.3.5.1.4

Van 500 tot 2.000 m2

2.200,00

 

2.3.5.1.5

Van 2.000 tot 5.000 m2

3.300,00

 

2.3.5.1.6

Van 5.000 tot 15.000 m2

4.400,00

 

2.3.5.1.7

Van 15.000 tot 25.000 m2

5.500,00

 

2.3.5.1.8

Van 25.000 tot 50.000 m2

6.600,00

 

2.3.5.1.9

Van 50.000 en meer m2

7.700,00

 

2.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bestaande gebruiksvergunning is gelijk aan het tarief bedoeld onder 2.3.5

 

 

 

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot vervanging van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5 indien de bestaande vergunning in het ongerede is geraakt:

 

 

 

2.3.5.3.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2013 Gemeente Molenwaard aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

612,00

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

612,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de op grond van de Erfgoedverordening 2013 Gemeente Molenwaard aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

612,00

 

 

 

 

 

 

2.3.6.3

Monumentenadvisering in de centrale commisie, exclusief reis en locatiebezoek.

 

 

op basis van uurtarief

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

110,00

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

410,00

 

2.3.8.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanpassen van een onderdeel van de openbare ruimte en het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.8.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

 

maatwerk

2.3.8.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

 

maatwerk

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg /inrit

 

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

410,00

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op het maken van een uitweg of verandering brengen in de bestaande uitweg naar de weg, waarvoor op grond van artikel 2:12, lid 1 sub a, van de Algemene Plaatselijke Verordening een melding is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

410,00

 

2.3.9.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanpassen van een onderdeel van de openbare ruimte en het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.9.3.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

 

maatwerk

2.3.9.3.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

 

maatwerk

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

410,00

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

410,00

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

410,00

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

109,00

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

215,00

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag dan wel anderszins een (bodem)rapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

438,00

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

565,00

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.18

Wet geluidhinder

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet Geluidhinder moet worden afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

565,00

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

565,00

 

 

 

 

 

 

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

565,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg, principeverzoek of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft en tussen de officiële aanvraag en de conceptaanvraag, principeverzoek of aanvraag om vooroverleg geen kalenderjaar is verstreken, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voor het verlenen van de vergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

%

50

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden/2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, bedraagt:

%

25

 

 

Indien het bedrag lager of gelijk is aan het bedrag genoemd in artikel 2.6. is er geen teruggaaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

%

25

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf

 

 

 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 10,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

2.5.4.2

Geen teruggaaf van het legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen en leges die door derden bij de gemeente in rekening zijn gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

44,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

109,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

8.653,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

8.653,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

109,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Diversen

 

 

 

2.11.1

Overschrijven omgevingsvergunning:

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

43,50

 

2.11.2

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:

 

 

 

 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als genoemd onder "Titel 2 -Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning", op grond van artikel 4:5 van de Alg. wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt 15% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht met dien verstande dat zij minimaal bedraagt:

107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

175,00

 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening]

150,00

 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in [artikel 2:29, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening]

25,00

 

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

25,00

 

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

50,00

 

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

25,00

 

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

25,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, met uitzondering van festiviteiten en vieringen die gerelateerd zijn aan de viering van Oud en Nieuw, Koninginnedag, 4 en 5 mei en Sinterklaas, indien het betreft:

 

 

 

3.2.1.1

een vergunning per (éénmalige of vijfjarige) aanvraag

22,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om het verkrijgen van een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening voor:

 

 

 

3.3.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3:4 APV) bedraagt

740,00

 

3.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf (artikel 3:4 APV) bedraagt

163,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

135,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.5.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

te vermeerderen met een bedrag, voor een inrichting van een vloeroppervlak van:

 

 

 

3.5.1.1

Van 0 tot 50 m2

275,00

 

3.5.1.2

Van 0 tot 100 m2

550,00

 

3.5.1.3

Van 100 tot 500 m2

1.100,00

 

3.5.1.4

Van 500 tot 2.000 m2

2.200,00

 

3.5.1.5

Van 2.000 tot 5.000 m2

3.300,00

 

3.5.1.6

Van 5.000 tot 15.000 m2

4.400,00

 

3.5.1.7

Van 15.000 tot 25.000 m2

5.500,00

 

3.5.1.8

Van 25.000 tot 50.000 m2

6.600,00

 

3.5.1.9

Van 50.000 en meer m2

7.700,00

 

3.5.2

Het tarief voor een aanvraag tot vervanging van een gebruiksvergunning, indien de bestaande vergunning in het ongerede is geraakt bedraagt:

 

 

 

3.5.2.1

een basisbedrag van:

330,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

27,00