Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Peel en Maas

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Peel en Maas
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas
CiteertitelRe-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2017nieuwe regeling

14-10-2014

elektronisch gemeenteblad week 45, 2014

1894/2014/564174

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas

De raad van de gemeente Peel en Maas;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2014;

gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet;

gezien het advies van de Adviesraad Werk, Zorg en Inkomen;

besluit vast te stellen:

de Re-integratieverordening Participatiewet Peel en Maas

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet;

 • b.

  wet: Participatiewet.

 • c.

  regio Noord-Limburg: het betreft hier de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Gennep, Bergen en Venlo.

 • d.

  duurzame uitstroom: een betaald dienstverband > 6 maanden

 • e.

  werkstage: persoonlijk verrichten van arbeid overwegend gericht op uitbreiden kennis en ervaring. Er is geen sprake van beloning. Met het begrip werkstage worden begrippen als werkervaringsplaats en ontwikkelplek gelijkgesteld.

Hoofdstuk 2 beleid en financiën

Artikel 2 Evenwichtige verdeling en financiering

 • 1. Het college kan de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 4 t/m 13, aanbieden aan personen die behoren tot de doelgroep.

 • 2. Het college houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en

  • b.

   de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen

Artikel 3 Algemene bepalingen over voorzieningen

Het college kan een voorziening beëindigen als:

 • a.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen 13 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;

 • b.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

 • c.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

 • d.

  naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

 • e.

  de voorziening naar het oordeel van het college niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;

 • f.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening;

 • g.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

Artikel 4 Werkstage

 • 1. Het college kan een persoon een werkstage gericht op arbeidsinschakeling aanbieden als deze:

  • a.

   behoort tot de doelgroep, en

  • b.

   een afstand heeft tot de arbeidsmarkt

 • 2. Het doel van een werkervaringsplaats/ ontwikkelplek is het opdoen van werkervaring of het intact houden van een arbeidsverleden of het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

 • 3. Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

 • 4. In een schriftelijke overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:

  • a.

   het doel van de werkstage, en

  • b.

   de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

Artikel 5 Sociale activering

 • 1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep activiteiten aanbieden ter verhoging van de participatie voor zover de mogelijkheid bestaat dat hij op enig moment algemeen geaccepteerde arbeid kan verkrijgen.

 • 2. Het college stemt de duur van de in het eerste lid bedoelde activiteiten af op de mogelijkheden en capaciteiten van die persoon.

Artikel 6 Detacheringsbaan

 • 1. Het college kan zorgen voor toeleiding van een persoon die behoort tot de doelgroep naar een dienstverband met een werkgever, gericht op arbeidsinschakeling. Deze persoon wordt dan werknemer.

 • 2. De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een inlenende organisatie. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen zowel de werkgever en inlenende organisatie als tussen de werknemer en inlenende organisatie.

Artikel 7 Scholing

 • 1. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep een scholingstraject aanbieden.

 • 2. Een scholingstraject wordt alleen ingezet als dit nodig is voor het bevorderen van de kans op toeleiding naar algemeen geaccepteerde passende arbeid of participatie.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op personen als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de wet.

Artikel 8 Participatieplaats

 • 1. Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.

 • 2. Het college zorgt ervoor dat de te verrichten additionele werkzaamheden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door het college, de werkgever en de persoon die de additionele werkzaamheden gaat verrichten

 • 3. De onder lid 1 genoemde persoon kan voor een premie in aanmerking komen. Deze bedraagt € 100 per maand en wordt halfjaarlijks verstrekt.(artikel 31, lid 2, j) Het college is bevoegd nadere beleidsregels te stellen voor de uitvoering hiervan.

Artikel 9 Participatievoorziening beschut werk

 • 1. Het college kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in dienst neemt.

 • 2. Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het college selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 • 3. Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het college de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 4. Het college bepaalt jaarlijks de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. In verband hiermee overlegt het college met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, met de gemeente gelieerde bedrijven en andere reguliere werkgevers.

Artikel 10 Ondersteuning bij leer-werktraject

Het college kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van wie het college van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is en dit traject niet gefinancierd kan worden uit reguliere opleidingsmiddelen en/of sectorgelden en het personen betreft:

 • a.

  van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

 • b.

  van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Artikel 11 Persoonlijke ondersteuning

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.

Artikel 12 No-riskpolis

Het college kan werkgevers een no-risk polis aanbieden.

 • 1.

  Een werkgever komt in aanmerking voor een no-riskpolis als:

  • a.

   de werkgever voor ten minste de duur van zes maanden een arbeidsovereenkomst aangaat met een werknemer;

  • b.

   de werknemer voorafgaande aan de aanvang van de arbeid behoort tot de doelgroep;

  • c.

   de werknemer een structurele functionele of andere beperking heeft of de werkgever ten behoeve van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt;

  • d.

   de werknemer behoort tot de doelgroep van de opstapsubsidie (artikel 13 van deze verordening).

  • e.

   artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is, en

  • f.

   de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente.

 • 2.

  Bij inzet van het instrument detachering zoals genoemd in artikel 6 van deze verordening kan de no-risk polis ook ingezet worden.

 • 3.

  De no-riskpolis vergoedt het loon van de werknemer tot 120% van het minimumloon.

 • 4.

  Om de werkgever een no-riskpolis te kunnen verstrekken, sluit de gemeente een verzekering af en treedt op als verzekeringnemer. De begunstigde is de werkgever.

 • 5.

  Het college verstrekt de no-riskpolis tot en met 12 maanden na indiensttreding van de  werknemer bij de werkgever.

Artikel 13 Opstapsubsidie

Naast de situatie als bedoeld in artikel 10c en 10d van de Wet, kan het college een opstapsubsidie verstrekken aan werkgevers om daarmee het opdoen van werkervaring of de overgang naar een reguliere functie bij een werkgever mogelijk te maken. Voor de uitvoering van deze regeling stelt het college nadere uitvoeringsregels vast.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 14 Beleidsregels en hardheidsclausule

 • 1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffend, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan beleidsregels stellen over de uitvoering van deze verordening.

 • 3. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de burger afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 15 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening re-integratie en participatie gemeente Peel en Maas wordt ingetrokken per 1 januari 2015

 • 2. De verordening plaatsingsbeleid Wet Sociale Werkvoorziening Peel en Maas wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

 • 3. Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de Verordening  re-integratie en participatie gemeente Peel en Maas, die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit  de Verordening re-integratie en participatie gemeente Peel en Maas voor de duur:

  • a.

   van 12 maanden, gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of

  • b.

   b. dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode als bedoeld in het tweede lid

 • 4. Het college kan na afloop van de in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten of een voorziening wordt voortgezet.

 • 5. De Verordening re-integratie en participatie gemeente Peel en Maas blijft van toepassing ten aanzien van een voortgezette voorziening als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 oktober 2014

De griffier, de voorzitter

drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo